obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Články

Filtr
 • Kotlíkové dotace v našem kraji

  ob   Olomoucký kraj připravuje v současnosti administraci tzv. kotlíkových dotací v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Tyto dotace bude možné použít na výměnu stávajících kotlů na pevná paliva za nové ekologičtější kotle. Žadateli mohou být fyzické osoby – majitelé rodinných domů v Olomouckém kraji.

  Předmětem podpory bude výměna kotlů na tuhá paliva za tyto druhy vytápění a opatření:

  - tepelné čerpadlo,

  - kotel na pevná paliva (biomasa, uhlí nebo jejich kombinace),

  - plynový kondenzační kotel,

  - instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV,

  - „mikro“ energetická opatření (jedná se o dílčí opatření u těch rodinných domů, které nesplňují třídu energetické náročnosti budovy „C“, např. dílčí výměna oken, zateplení severní fasády domu, zateplení střechy nebo půdních prostor aj.).

  Vyhlášení výzvy v Olomouckém kraji se předpokládá v 1. polovině roku 2016. Maximální způsobilé výdaje projektu jsou stanoveny na 150 tis. Kč a fyzická osoba (žadatel o dotaci) bude moci získat v rámci dotace 70-80 % (podle zvoleného druhu kotle nebo zařízení), v oblastech stanovených jako „prioritní území“ bude výše podpory fyzické osobě navýšena o dalších 5 % (prioritní území v okrese Jeseník jsou tato města: Jeseník, Lipová-lázně, Vidnava, Velká Kraš).Maximálně může tedy žadatel získat 127 500 Kč, zbývající výdaje jsou hrazeny fyzickou osobou.

  Na webu Olomouckého kraje je zveřejněna anketa,kde máte možnost vyjádřit svůj případný zájem. Tuto anketu a další, podrobnější informace, podmínky a odkazy naleznete na webových stránkách www.kr-olomoucky.cz/kotlikovedotace.

  Kontaktní osobou na Krajském úřadě Olomouckého kraje je Ing. Martin Hrubý, vedoucí oddělení grantových schémat, tel.: 585 508 233. Své dotazy můžete zasílat také na email kotlikovedotace@kr-olomoucky.cz. Žádosti o poskytnutí dotace budou k dispozici na krajských úřadech.

  Závěrem připomínáme, že stávající stacionární zdroje na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy (tj. nejstarší a nejméně ekologické typy kotlů) od jmenovitého tepelného příkonu 10 kW do 300 kW, pokud slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, nebude možné od září roku 2022 dle současného zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, provozovat.

  Ing. Jana Kamlerová

  Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí

  tel.: 584 498 412, e-mail: jana.kamlerova

  Uložit

 • Co se dělo v ZUŠ

  DSC 0104           IMG 4185        IMG 20150617 115222

   

  U bílého klavíru V. Priessnitze v lázních…

       Podvečerní koncerty v krásných prostorách foyeru Hotelu Priessnitz v našich jesenických lázních se staly již tradicí. Na koncertech, které se uskutečnily 9. března a 12. června 2015, se představili všichni klavíristé a klavíristky naší třídy. Za své milé vystoupení, které sledovala zcela zaplněná hala sanatoria, účinkující obdrželi i malý dárek.

  Na tyto koncertíky vždy rádi přijmeme pozvání, protože mají krásnou a neopakovatelnou lázeňskou atmosféru. K této atmosféře přispěli mnozí pacienti a rodiče v takovém počtu, že se pro ně téměř nedostávalo místo. Židle z postranních chodeb nestačily a rovněž kulaté schodiště bylo v obležení…

  Koncert klavírní třídy v Kapli

       O 10 dní později - 19. března 2015 se opět klavíristé přesunuli z Mikulovic do Jeseníku - tentokrát na koncert žáků naší třídy v Kapli v Jeseníku. Celé odpoledne zkoušeli a nacvičovali na koncertním křídle své skladby, aby je pak večer předvedli rodičům, prarodičům a dalším posluchačům. Slyšeli jsme skladbičky od nejmenších dětí až po vyzrálé výkony našich absolventek a studentek gymnázia.

  Vystoupení se dětem moc povedlo a k atmosféře svým potleskem přispělo i publikum, které zaplnilo celou kapli. Je moc milé, že maminky dětí již tradičně na tento koncert napečou dobroty a jako vždy opět připravily účinkujícím velikou hostinu. Moc jim děkuji. Rovněž děkuji paní Kateřině Seibertové za nezištnou pomoc při organizaci koncertu.

  Návštěva v MŠ Mikulovicích

       Dne 25. března 2015 jsme rádi přijali pozvání na návštěvu do Mateřské školy v Mikulovicích. Naši zpěváci pod vedením p. uč. A. Beťákové, klavíristé ze třídy p. uč. V. Střížové a L. Polcrové a kytaristé s p. uč. Plhákem zahráli a zazpívali jarní hudební pohádku o pejskovi a kočičce o tom, jak umývali podlahu, jak společně se zvířátky uklízeli v lese a na mýtině nepořádek…, i tom, jak se starali o pohozenou panenku.

  Okresní přehlídka talentovaných klavíristů

   

       Dne 24. dubna 2015 se v Klášterní kapli v Jeseníku uskutečnil 1. ročník Okresní přehlídky talentovaných klavíristů.

  Soutěžní přehlídku zahájil ředitel ZUŠ Jeseník pan Bc. Tomáš Uhlíř a ve svém projevu vyslovil podporu našim talentům. Po celé odpoledne jsme byli svědky velmi zdařilých výkonů 29 klavíristů ze ZUŠ Karla Ditterse Vidnava a ZUŠ Jeseník. Přehlídky se zúčastnili i žáci mikulovické pobočné třídy.

  Početné publikum z řad žáků, rodičů a prarodičů pozorně sledovalo klavírní umění, aby poté všichni dali svůj hlas nejlepším klavíristům.

  „Cena diváka“ byla udělena mj.: Markétce Hájkové, Verunce Douškové a Anetce Kapustové .

  „Cenu za nejlepší výkon“, o které rozhodla odborná porota, mj. získali: Martin Lužík, Verunka Doušková, Anetka Kapustová, Jana Seibertová a Alžběta Dvořáková.

  Všem účinkujícím děkujeme za velmi krásné výkony, oceněným žákům a studentům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů a radostí s hudbou.

 • Nová úprava před školou

  kompas Poděkování.
  Jistě jste si všimli, že se začalo něco dít na volných zelených plochách v okolí naší základní školy.
  Je to již dávno, co se zrodil záměr něco vytvořit. Ano, bylo by to jednoduché, najít projektanta, vybrat projekt, nechat ho realizovat nějakou firmou a vše zaplatit. Možná, při troše štěstí z nějakého grantu.
  Náš záměr byl, vytvořit to společně s žáky, v rámci výuky pěstitelství za pomoci místních regionálních podnikatelů. Vozík dobrých nápadů a myšlenek však v průběhu času a jiných pracovních povinností dobře zaparkoval a nebyla síla, která by ho dala do pohybu. Až nové paní ředitelce se povedlo zatlačit, ale spíše potáhnout a uvést vše do pohybu, a to vše myšleno v dobré víře. A tak je první etapa projektu ozelenění základní školy téměř hotová, ano první etapa, neboť vše bude pokračovat především další činností žáků.
  Plocha před školou.
  Původní plán stromů, který byl realizován i obcí, skončil vandalský zničením, ale možná dobře, neboť by tyto stromy brzy braly světlo žákům ve třídách. Dalším nápadem bylo rozárium, tedy záhony růží, což by vyžadovalo pravidelnou odbornou péči a také jistě i finanční nároky a lákadlo pro závistivé. A tak se zrodil plán kamenných obrazců, skalniček a zelených keříků.
  Co vybrat?
  Nic neříkající ornament, kalich u příležitosti 600 výročí upálení Mistra Jana Husa, kříž...?
  Pak přišel nápad, symbol filosofie rovnováhy „jin, jang".
  Filosofie je vzdělanost, a to je hlavní poslání školy, rovnováha je tajemství všeho fungujícího.
  Rovnováha mezi školou a její obcí – veřejností je základní podmínkou její funkčnosti.
  Někteří namítali, že pochází z Číny a nepatří sem, jenže to není symbol žádného národa, žádného náboženství, jen symbol filosofie rovnováhy.
  Kompas také pochází z Číny a nikdo již dnes nepochybuje o tom, že nás provází, abychom nezabloudili.
  A tak symbol rovnováhy nám třeba pomůže uvědomit si rovnováhu mezi školou a životem obce.
  A za co chceme poděkovat?
  Za nápad, za realizaci, za úžasnou spolupráci všech subjektů, které si nyní dovolím jednotlivě jmenovat.
  Sehnat černé a bílé oblázky se nám díky internetu podařilo, ale naše nadšení ihned zhaslo, cena za tunu 12 000,-Kč a my potřebovali nejméně tři tuny.
  A tak přišel na řadu první místní podnikatel JPS Jaroslav Pavlovič, poradil bílá drť z Teramo Vápenná a šedá drť od firmy JPS, kterou sám nabídl i s dopravou zadarmo.
  Zkusili jsme to, setkali jsme se s úžasnou ochotou a vstřícnosti pana ředitele Václava Sládka a obchodního ředitele pana Ing. Radomíra Kuby. Nejenže vše rychle zařídili, ale rovněž celý objem bílé drti věnovali škole jako sponzorský dar.
  S dětmi jsme malovali šablony, namnožili a vysadili první rostliny a keře. V další úpravě a výsadbě se bude pokračovat v tomto školním roce. Je třeba namnožit dostatečný počet keříků.
  Plocha vedle vjezdu do kamenoprůmyslu.
  Opět se již podařilo realizovat za pomoci zaměstnanců kamenoprůmyslu, kteří pomohli s umístěním základních dekorativních kamenů ze vzorku Slezské žuly, Supikovického šedého a bílého vápence a bude doplněno bludným balvanem a slepencem z Kolnovické pískovny, jenž přislíbil sám majitel Oldřich Psotka.
  Okrasné stromky jsme sice zakoupili, neboť zahradnictví Stará Červená Voda je malá firma a nemohla si dovolit tento sponzorský dar, přesto nám stromky alespoň bezplatně, odborně dopravila.
  Tímto ještě jednou děkuji za velmi hezkou spolupráci především firmě Teramo Vápenná, JPS Mikulovice a všem kteří i slovem, nápadem či jinou pomocí přispěli.
  Těšíme se na další etapu, kdy chceme vybudovat větší skalku ve dvoře školy a sbírku okrasných keřů, pak dokončit školní zahradu s učebnou.
  Možná navštívíme i vás a požádáme třeba o odkopek nebo větvičku zajímavého keříku.
  Děkuji všem.
  R.Guziur

  Uložit

 • Obec Mikulovice - 6. zasedání ZO Mikulovice

  mikulovice

  V úterý 8. září 2015 v 16.30 hod. v budově Mateřské školy Mikulovice – komunitní centrum se koná

  6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MIKULOVICE

  s tímto programem:

  1) Zahájení, jmenování zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

  2) Kontrola plnění ukládacích usnesení

  3) Informace architekta Ing. Lubomíra Dehnera o připravované studii revitalizace středu obce

  4) Finanční záležitosti

  5) Převody nemovitostí + technické a stavební záležitosti

  6) Různé

  7) Informace o vyřízení petice občanů „Za odvolání ředitelky MŠ Mikulovice"

  8) Usnesení, závěr

  Mgr. Roman Šťastný
  starosta obce Mikulovice

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.