obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

rozpočet obce pro rok 2013

Obec Mikulovice          
               
Hospodaření obce k 31. 12. 2013      
               
TŘÍDA 1 - sdílené daně     Rozpočet 2013 Hospodaření k 31.12.2013
               
Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činnosti 4 350 000 4 779 611
Daň z příjmu fyz.osob ze samos.výděl.činn. 3 200 000 3 124 998
Daň z přijmu fyz.osob z kapit.výnosů 600 000 598 068
Daň z příjmu právnických osob   5 300 000 5 761 558
Daň z přidané hodnoty     12 700 000 12 519 010
Daň z příjmu právnických osob - obec 1 000 500 1 000 350
celkem           27 150 500 27 783 595
SESKUPENÍ 13 - Poplatky a daně z vyb.činností a služeb    
Správní poplatky - výh.hrací přístroje   20 000 15 000
    delegace sňatku   16 000 14 000
    správní poplatky   45 000 42 290
Poplatek za odnětí zemědělské půdy 2 000 1 628
Poplatek ze psů       75 000 77 927
Poplatek za užívání veřej.prostranství   20 000 20 820
Poplatek ze vstupného     9 000 10 412
Poplatek z ubytovací kapacity   7 000 5 179
Poplatek odvod výtěžku z provoz.loterií 230 000 226 487
Poplatek za likvidaci komun.odpadu   1 250 000 1 155 410
Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 23 000 21 886
Odvod z VHP         200 000 191 961
SESKUPENÍ 13 - celkem     1 897 000 1 783 000
SESKUPENÍ 15 - majetkové daně      
Daň z nemovitostí       2 900 000 2 848 008
TŘÍDA 1 - daňové příjmy celkem   31 947 500 32 414 602
               
TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy        
               
SESKUPENÍ 21 - Příjmy z vlastní činnosti    
Příjmy z pronájmu pozemků     70 000 63 809
Příjem, nedopl.za vodné, stočné 2012 700 000 541 777
Příjem - vodné, stočné / 2013   2 500 000 2 509 918
Příjem z ukládání zeminy,deponie,akce OÚ 35 000 35 168
Stočné Hradec - Nová Ves     356 000 355 491
Příjem - doplatek z fondu reprodukce od 50 000 47 340
           školských zařízení (MŠ, ŠB, PS)    
Příjem - poplatek místní knihovna Mi, ŠB 25 000 25 672
Příjem - vstupenky - kino     20 000 15 180
Příjem z inzerce IS       5 000 3 669
Příjem - nebyt.prostory -pošta Mi   155 000 142 521
Příjem - nebyt.prostory na OÚ   50 000 20 141
Příjem z úroků         60 000 61 516
Příjem z úroků - spl.půjček z FRB   50 000 29 464
Náklady řízení         10 000 5 500
Repropráce, poplatek za používání faxu 5 000 4 344
Příjem - ukl.odpadu dle smlouvy(EKO-KOM a.s) 500 000 343 652
Příjem, nájem, služby - zdrav.středisko 230 000 226 633
Příjem, nájem, služby - byty     850 000 890 340
Příjem - z hřb.místa, kopání hrobu   23 000 21 470
Příjem - sečení trávy, příkopy, půjčení 10 000 7 337
             multikáry a pily, poplatek psi    
Příjem - přísp.na stravování     85 000 96 803
Příjem z nájem - JK Morava - Babinští 57 000 50 734
Příjem JK Morava finanční leasing   100 000 99 312
Převody vl. Fondům       130 000 124 429
Příjmy - sociální fond       30 000 11 048
Příjem - pěstební činnost - prodej dřeva 313 000 312 654
Příjem - prodej materiálu      50 000 50 126
SESKUPENÍ 21 - celkem     6 469 000 6 096 048
               
SESKUPENÍ 22          
Příjem - přijaté sankční platby - pokuty 20 000 18 800
Příjem - pokuta Plastkon - odpady   35 500 35 500
celkem           55 500 54 300
               
SESKUPENÍ 23          
Ostatní nedaňové příjmy     80 000 78 559
příjmy - ČOV         92 000 91 880
Příjmy z prodeje krát.a drob.dl.majetku 140 000 32 750
Příjem - náhrada MF - ČNB     100 99
Očekávané příjmy          
Příjmy z vydobýv.prostor 2012, 2013   20 000 15 329
Příjem - pojistné náhrady     30 000 22 461
KÚ Ol. Kraje - na výkon státní správy 902 700 902 700
Účel transf..od ůřadu práce Jeseník   1 100 000 1 070 572
Zájezd Senioři SMOJ - Praha     68 400 68 400
Příjem regionál. funkce místní knihovny 38 000 37 500
Přestupková agenda - Velké Kunětice 6 000 5 880
Divadelní spolek Kantoři     70 000 64 140
CAMPANULA (sport, děti a mládež)   0 0
SMOJ Mikulovický škrpál     10 000 10 000
750 let obce         0 0
Asistence v lokálních partnerství   75 800 75 800
Perspektiva uplatnění pro soc. vyloučené osoby 640 000 679 146
Příspěvek - oprava střechy kostela sv. Mikuláše - občané Německa 12 600 12 571
Příspěvek - Česko-německý fond - oprava střechy kostela sv. Mikuláše 450 000 450 000
Dar Biskupstí opavské     100 000 100 000
Seskupení 23 celkem       3 835 600 3 717 788
SESKUPENÍ 24          
Splátky půjček od občanů FRB, SFRB 600 000 457 575
celkem           600 000 457 575
TŘÍDA 2 - celkem       10 960 100 10 325 711
               
TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy        
Příjmy z prodeje pozemků a lesa   1 100 000 1 066 545
Příjmy z prodeje invest.majetku, byty 400 000 418 192
Příjmy z prodeje majetku v objektu býv. posádky 2 190 000 1 083 019
Příjmy z prodeje majetku - býv. celnice 143 500 143 471
TŘÍDA 3 - celkem       3 833 500 2 711 227
               
TŘÍDA 4 - přijaté dotace        
KÚ Olomouckého kraje - na odbornou přípravu SDH 3 500 3 360
KÚ Olomouckého kraje - na vybavení a na zásah SDH 177 681 176 365
Účelový transfer JPO II. - pohotovost - 171 000 121 000
                       mzdy - MV ČR   300 000 300 000
KÚ Ol. Kraje - dotace na volby   53 000 53 000
KÚ Ol.Kraje - dotace na volby do parlamentu 53 000 53 000
Zateplení MŠ         0 0
MMR - Regenerace panelového sídliště - VII. Etapa 36 000 36 000
KÚ Olomouckého kraje - dotace na 750 let obce (kniha) 50 000 50 000
KÚ Olomouckého kraje - ZŠ Mikulovice projekt 22 000 22 000
KÚ Olomouckého kraje - MŠ Mikulovice projekt 15 000 15 000
SFDI - chodník I/44       3 640 000 3 623 177
Třída 4 - celkem       4 521 181 4 452 902
               
CELKEM - TŘÍDA 1,2,3,4     51 262 281 49 904 441
               
TŘÍDA 8 - financování          
   - použití zůstatku z roku 2012 v tom:    
KB Jeseník         5 619 800 5 619 507
KB - FRB 1         1 137 000 1 137 275
KB - Integrace romů       544 000 543 871
ČSOB           350 000 350 476
KB Jeseník - kanalizace     482 500 482 370
Sociální fond         21 000 20 834
ČSOB voda         3 050 000 3 049 641
ČSOB - spořící       70 200 70 257
ČSOB - běžný         19 000 19 023
ČNB - cyklocesty       4 500 4 425
ČMZRB           17 000 16 983
SFRB           325 000 325 402
platy 12/2013           738 826
Financování celkem       11 640 000 12 378 889
SOUHRN TŘÍD 1,2,3,4,8     62 902 281 62 283 330
               
               
Očekávané investiční transfery      
Vodovod 4. etapa - Kolnovice     9 530 000 0
Obnova VO - Hlavní, Nádražní, Kolnovice - LED 3 300 000 0
Chodník I/44         5 600 000 3 634 000
Sanace svahu DPS       1 100 000 0
Oprava MK - posádka Mikulovice   6 000 000 0
Zateplení MŠ Mik., MŠ ŠB, Zdrav. Středisko, Hasičárna Mik., ŠB 0 0
CELKEM:         25 530 000 3 634 000
               
               
               
VÝDAJE            
               
Pěstební činnost - par. 1031        
Hospodaření v obecních lesích   60 000 53 552
Pojištění lesů         9 000 8 758
Par. 1031 celkem       69 000 62 310
               
Silnice - par.2212          
Běžná údržba MK       570 000 483 954
Údržba a pojištění semaforu     21 000 9 535
Zimní údržba MK + posádka + chodníky 1 000 000 764 629
Pojištění MK + chodníků     40 000 13 059
Chodník I/44         6 119 713 6 006 500
Čekárna Zlatohorská       42 000 40 000
Oprava MK Potoční       850 000 845 186
Oprava mostu Jelen          
Instalace a pořízení označení řeky Bělé na mostech12x    
Par.2212 celkem       8 642 713 8 162 863
               
Provozování veřej.silniční dopravy - par.2221    
Dopravní obslužnost obcí Jesenicka   175 000 170 405
Par.2221 celkem       175 000 170 405
               
Pitná voda par.2310          
Fond oprav - Mik., ŠB, Kol.     85 000 69 942
Pojištění majetku obce voda     31 000 22 762
Rozšíř.vod.přípojek - ze zákona   20 000 12 743
Výměna vodoměrů       30 000 27 838
MŠ Mik. V PS - V+S/2012, byty   20 000 19 507
ZŠ Mik. v PS - V+S/2012, byty   60 000 58 632
provozování vodov. řádu     2 000 000 1 981 765
Výstavba vodovodu 4.etapa - Kolnovice 0 0
Par.2310 celekm       2 246 000 2 193 190
               
Odvádění a čištění odpadních vod - par.2321    
Pojištění majetku       30 500 30 362
Provoz kanalizace a ČOV 2013   1 450 000 1 240 722
Fond oprav ČOV       250 000 110 253
Podpora individuálního řešení čištění odp.vod 0 0
Par.2321 celkem       1 730 500 1 381 337
               
Předškolní zařízení - par.3111        
MŠ Mikulovice v PS - příspěvek na činnost 687 460 687 460
MŠ ŠB v PS - příspěvek na činnost   453 220 453 220
MŠ ŠB + MI -pojištění majetku   15 000 13 078
PD - Energetické úspory objektu MŠ   144 000 124 509
Par.3111 celkem       1 299 680 1 278 267
               
Základní škola - par.3113        
ZŠ Mikulovice v PS - přísp.na činnost 1 987 200 1 987 200
     včetně stravovny a hřiště za školou    
Pojištění majetku       25 000 22 295
Centrum pro sport a volný čas, vč. pojištění 925 000 865 000
převod dotace od KÚ Ol. Kraje - projekt 22 000 22 000
Par.3113 celkem       2 959 200 2 896 495
               
Školní družiny a kluby - par 3143      
Pojištění majetku       4 000 0
Par.3143 celkem       4 000 0
               
Činnosti knihovnické - par. 3314      
Provozní výdaje - činnost knihovny Mi 475 000 424 343
           včetně provozu infor.střediska    
Náklady na činnost kroniky     18 000 0
Propagace obce       65 000 64 114
Informační servis       50 000 41 820
Mikulášská nadílka 2013     15 000 15 000
13.ván.jarmark,ohňostroj, divadlo   60 000 51 373
Par.3319 celkem       683 000 596 650
               
Záležitosti kultury a jiné - par.3319      
Mikulovické slavnosti          
Náklady na čin. kultury(hudby - plesy, tan. Zábavy, A. Beťáková+ván. koncert) 70 000 54 457
Náklady na divadelní soubory(vč. osvětelní jeviště 40.tis.) 108 000 105 089
Mikulovický škrpál - 2013 (SMOJ)   10 000 10 000
Par.3319 celkem       188 000 169 546
               
Záležitosti kultury,cirkví a sděl.prost. - par.3399    
Náklady na činnost klubu pro uchov.a 75 000 73 702
využití tradic            
Obec pozorná rodině- podpora rodin s dětmi 250 000 250 000
Par.3399 celkem       325 000 323 702
               
Jiná zdrav.zařízení - par.3539        
Prov.výdaje zdrav.střed.Mi+úklid   50 000 26 643
Pojištění ,majetku       10 500 10 413
Zateplení ZS         0 0
Par.3539 celkem       60 500 37 056
               
               
Bytové hospodářství - par.3612      
Provozní náklady BH a nebyt.prostor 350 000 283 157
Budova OÚ            
Pojištění majetku       10 000 8 858
Par.3612 celkem       360 000 292 015
               
Věřejná osvětlení - par.3631        
Obnova VO Hlavní, Nádražní, Kolnovice 1 280 000 1 245 176
Provozní náklady + údržba VO + opravy VO 840 000 839 131
Vánoční osvětlení, montáž a demontáž,opravy 38 000 36 509
pojištění majetku VO       12 000 9 538
Par.3631 celkm       2 170 000 2 130 354
               
Pohřednictví - par. 3632        
Obnova hrbitovů MI+ŠB     20 000 11 095
Provozní náklady hřbitova MI     35 000 34 683
Provozní náklady hřbitova ŠB     10 000 0
Sociální pohřby       0 0
Par.3632 celkem       65 000 45 778
               
Územní plánování - par. 3635        
Geodetické práce       85 000 54 047
Technická pomoc +znal.posudky+ výběr 510 000 500 963
                             říz.staveb, žádosti na dotace    
nákup pozemků       20 000 0
Pasport stavby a podklady, ověření účelu III. etapa vodovodu 126 500 126 179
Vodovod posádka - SP     0 0
Elektro 11 RD - Sokolská - připoj.poplatek 0 0
Chodník I/44 - projekt II. etapa SP   160 000 124 196
Oprava budovy OBÚ + odvodnění   175 000 114 645
Oprava MK - posádka Mikulovice   0 0
Vodní zdroj Mikulovice        
MMR - Regenerace panelového sídliště - VII. Etapa 36 000 36 000
Par.3635 celkem       1 112 500 956 030
               
               
Sběr a svoz komunálního odpadu - par. 3722    
Výdaje na sběr a svoz komunálního odpadu 1 627 000 1 376 841
   včetně porad.činn.          
Sběrný dvůr - provoz + nájem JK Morava 700 000 404 875
Par.3722 celkem       2 327 000 1 781 716
               
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - par.3745    
Údržba zeleně, mulčování,opravy a nákup 350 000 348 720
     techniky a nářadí          
Náklady s zřízením kotců - psi, škol.,vybav., krmivo 50 000 40 100
Provoz mechanizace - nákup technicky 350 000 289 892
Par.3745 celkem       750 000 678 712
               
Dávky sociální pomoci - finanční výpomoc - par.4341    
Příspěvek na azylový dům, atd.   20 000 16 000
Par.4341 celkem       20 000 16 000
               
Veřejně prospěšné práce - par.4222      
Pojištění nářadí ,multikáry, traktoru, vozíku 95 000 93 394
Mzdy - VPP, veřejná služba     1 200 000 1 197 271
Pracovní oděvy, obuv       15 000 5 585
Provozní náklady VPP, veřejné služby 130 000 54 488
Asistence v lokálních partnerství   0 0
Perspektiva uplanění soc. vyloučených 900 000 745 168
Par.4222 celkem       2 340 000 2 095 906
Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi - par. 4343    
příspěvek požár       6 000 6 000
Par. 4343 celkem       6 000 6 000
               
Domovy - penziony - par.4357        
Soc. centrum - příspěvek na činnost   650 000 649 992
pojištění majetku       20 000 18 928
Příspěvek - výměna dveří a oken vstup, polohov. Postele, oprava střechy 205 000 203 730
Par.4357 celkem       875 000 872 650
               
Sociální péče a pomoc starším občanům - par.4319    
Provozní náklady klubu důchodců   50 000 48 243
             zájezdy, výročí ,schůze      
Zájezd, návštěva Prahy     60 000 58 030
Lokální asistence       60 000 59 837
Par.4319 celkem       170 000 166 110
               
Požární ochrana - dobrovolná činnost - par.5512    
Provozní výdaje - SDH Mi     185 000 129 754
   včetně plateb,voda,plyn,energie,ochr.    
   pom. a revizi zařízení SDH Mi,PHM    
Údržba vozidel (tech.,kont.emise,   82 000 49 051
drobná údržba)            
Pojištění vozidla RENAULT     33 000 29 796
Údržba zbrojnice, vč.zatepl.vnitř. prostor, vč.úpravy topení 115 000 112 980
Nákup výzbroje,výstroje     221 681 184 854
Školení hasičů + zdrav.kontroly   50 000 2 300
Pojištění majetku a lidí     50 000 37 234
SDH Mi +ŠB - soutěže     25 000 12 743
Náklady na provoz mob.telefonů   10 000 7 259
Pohotovost SDH vč.soc. a zdr.pojiš.   224 000 224 000
Provoz.výdaje - SDH ŠB     65 000 64 429
včetně plateb,plyn,energie,PHM,nákup    
výzbroje, výstroje, údržba vozidla      
Údržbáři hasiči, vedení čety. vč. odvodů a provoz. nák. 2 225 000 1 957 919
Hasiči ŠB - oprava a dostavba zbrojnice 65 000 61 025
Rezerva - mimořádné události     50 000 2 343
Par.5512 celkem       3 400 681 2 875 687
               
Zastupitelstva obcí - par.6112        
Členové ZO - mzdové náklady (starosta, 1 200 000 989 897
místostarosta, výbory,zastupitelé)             
Soc.pojištění         260 000 141 025
Zdravotní pojištění       120 000 87 231
Provozní výdaje ZO (cestovné, tel. služby) 160 000 72 949
Par.6112 celkem       1 740 000 1 291 102
               
Volby do Parlamentu ČR - par. 6114    
náklady na volby       53 000 48 860
Par. 6114 celkem       53 000 48 860
               
Volba prezidenta republiky        
náklady na volby       75 000 58 598
Par. 6118 celkem       75 000 58 598
               
Činnost místní správy - 6171        
Provozní výdaje       1 100 000 1 075 450
Mzdy pracovníků obce včetně úklidu   1 950 000 1 880 498
Zákl.soc.pojištění       490 000 488 073
Zákl.zdravotní pojištění     180 000 176 348
Dohody (OON)         20 000 6 223
Právní zastoupení + přest. Agenda   100 000 29 101
Zákon.pojištění pracovníků     22 000 21 664
Náklady na stravování       90 000 78 249
Výdaje na reperezentaci     30 000 20 953
Odkup vozu po leasingu        
Pojištění objektu obce,osob.auta   30 000 26 886
Počítače - údržba -programy, tonery… 340 000 339 774
Výdaje - soc. fond       200 000 150 808
Par.6171 celkem       4 552 000 4 294 027
               
Výdaje z úvěr.a finan.operací - par 6310    
Platby úroků z úvěrů       160 000 84 851
Bankovní poplatky       100 000 45 340
Par.6310 celkem       260 000 130 191
               
Převody vlastním fondům - par.6330      
Převody do soc.fondu obce     130 000 124 429
Par.6330 celkem       130 000 124 429
               
Ostatní finanční operace        
daň z přidané hodnoty     650 000 615 403
par. 6399 celkem       650 000 615 403
               
Finanční vypořádání minulých let      
vratka dotace - volby 2012     5 000 4 909
vratka dotace - Integrace romských komunit 2012 98 300 98 263
par. 6402 celkem       103 300 103 172
               
Ostatní činnosti - par.6409        
Daň z převodu nemovitostí     75 000 68 942
Družební vztahy mezi obcemi ,městy - Košice, Svezřov, Mikulovice, Kunhegyes, 30 000 18 147
     Praha 1,Glucholazy, Pakoslawice)    
Poplatky za členství ve sdruženích   138 000 135 117
   (SMOJ,PRADĚD, Sdružení obcí střední    
   Moravy , Mikroregionu Zlatohorsko)    
Granty obce/2011       170 000 160 000
TJ SPORT(Spartak Mi,FK)     360 000 360 000
Klub maminek         10 000 10 000
Daň z příjmů práv. osob - obec   1 000 500 1 000 350
Provoz kopírky v roce 2013     150 000 149 771
Leasing OA - OÚ 2012 + pneu   155 000 120 689
Rozpoč. Rezerva, půjčka     12 660 835 0
posádka - nájmy, provoz. náklady, oprava vodovodu 35 000 32 285
Dýňové slavnosti       10 000 10 000
CAMPANULA (sport, děti a mládež)   0 0
Půjčky SFRB         0 0
750 let obce         1 060 000 1 048 188
JN - příspěvek         100 000 100 000
PV - cyklistika - příspěvek     20 000 0
Kostel sv. Mik.-oprava střechy   926 572 765 760
Podpora podnikání       1 589 200 1 589 200
Příspěvek Junák (oprava dveří, kotel, oken) 50 000 50 000
Úhrada závazku za TJ SPARTAK   455 000 390 000
Zápočet pohledávek - Merle Blanc, Vapoli, JOHN Farmer, TJ Spartak, obec, PMF 1 915 100 733 002
Příspěvek FK Mikulovice     1 000 000 1 000 000
Dar Obce Chodouny       50 000 50 000
Par.6409 celkem       21 960 207 7 791 451
VÝDAJE CELKEM       61 502 281 43 646 011
               
               
TŘÍDA 8 - Financování        
Dlouhodobě přijaté půjčky, návratné finan. Výpomoci    
předpis mezd za 12/12     700 000 699 241
Anuitní splátka SFRB       470 000 489 738
Splátky ČMZRB       230 000 223 992
Třída 8 - financování celkem     1 400 000 1 412 971
VÝDAJE celkem včetně financování   62 902 281 45 058 982
               
Zůstatky na účtech k 31.12.2013      
KB Jeseník         8 393 769,01  
ČSOB           498 945,20  
FRB           1 009 665,31  
Integrace romů         446 331,63  
SFRB - KB         366 338,30  
Sociální fond obce - KB Jeseník   5 451,22  
KB Jeseník - kanalizace     483 095,63  
ČSOB voda         5 811 395,56  
ČSOB spořící         70 445,99  
ČSOB - běžný       17 573,61  
ČNB - cyklocesty       4 077,58  
Pokladna         0,00  
ČNB - transfera       84 808,81  
ČMZRB           32 450,45  
Celkem:         17 224 348,30  
               
a) ZO schvaluje spolufinancování akce "4. etapa výstavby vodovodu"    
b) ZO shvaluje spolufinancování akce "Zateplení budovy č.p. 5"    
c) ZO schvaluje spolufinancování akce "Obnova VO ul. Hlavní, Sokolská, Nádražní, Kolnovice - LED"
d) ZO schvaluje spolufinancování akce "Chodník podél I/44 - část A + B"  
e) ZO schvaluje spolufinancování akce "Sanace sesuvu půdu u DPS"    
f) ZO shvaluje splufinancování akce "Oprava MK - posádka Miikulovice"    
g) ZO shvaluje spolufinancování akce "Zateplení a energetické úspory MŠ Mik., MŠ ŠB"  
               
               
Finančně nezajištěné akce roku 2013 dle skladby rozpočtu    
               
Záležitosti místních komunikací par.2219    
Chodníky - Mi + ŠB I/44 + III/45710   10 000 000  
Dopravní a stavební řešení křižovatek na MK (Hluch.,Mlýn.,Na Buk.,Hlavní) 1 000 000  
cyklostezky a cyklotrasy Hasala - Kořán (5) 1 038 000  
Par.2219 celkem       12 038 000  
               
Par. 3635 - Územní plánování        
Inlain + cyklostezky - dokumentace   320 000  
Zprůtočnění a zkapacitnění potůčku v ŠB (Straškr.,Večerka,Dostál, Šlik, Muller,Závada) 800 000  
Zateplení OBÚ         830 000  
Obnova hřiště ZŚ 1. etapa     670 000  
Revitalizace ul. Skolská, Hlavní   1 600 000  
Par.3635 celkem       4 220 000  
               
Silnice - par.2212          
Oprava MK - Mikulovice, ŠB, Kolnovice 36 890 000  
Instalace a pořízení označení řeky Bělé na mostech a lávkách (12x) 20 000  
Výstavba chodníků podél I/44 - etapa A (3) 1 725 000  
Obnova obsluž. komun. - posádka Mikulovice (6) 1 250 000  
Oprava mostu přes řeku Bělá - Hlucholazská 1 500 000  
Výdej celkem         41 385 000  
               
Pitná voda - par.2310          
opravy vodovodu (10 let)     680 000  
Vlastní vodní zdroj       8 000 000  
Vodovod Kolnovice       10 115 000  
vod. + kan.+ el, + plyn - lokality pro výst.RD (Turac,Myslivecká louka,Kořán) 4 800 000  
Rekonstrukce vodáren (Kolnovice, Terezín) 1 100 000  
Rozšíření vodovodu v ŠB (Muller, Terezín) 600 000  
Vodovod 4. etapa - Kolnovice (1)   1 880 000  
Výdej celkem         27 175 000  
               
Odvádění a čištění odpadních vod - par.2321    
Opravy ČOV + kanalizace - 10 let   895 000  
Odvedení dešťové vody od objektů (tělocvična,OÚ,parkov.,finské domy) 2 500 000  
Řešení kalové koncovky u obecní ČOV 1 500 000  
Rozšíření kanalizace a vodovodu ŠB - Antoňů (4) 150 000  
Podpora individuálního řešení čiětění odp.vod 200 000  
Výdej celkem         5 245 000  
               
Bytové hospodářství - par.3612      
Výstavba 6 bj         5 400 000  
Výstavba 8 bj, ul.V Zátiší     9 000 000  
Výdej celkem         14 400 000  
               
Veřejná osvětlení - par. 3631        
Osvětlení VO         850 000  
rozšíření VO         1 380 000  
realizace VO k novostavbě Závada(SB) 75 000  
Výdaj celkem         2 305 000  
               
Pohřebnictví - par. 3632        
Hřbitov Mikulovice, Široký Brod - obnova cest, chodníků osvětlení 4 000 000  
Výdaj celkem         4 000 000  
               
Ostatní činnosti - par. 6409        
Rekonstrukce radnice       3 900 000  
úprava náměstí, parkovišť, mobiliář   2 900 000  
obnova MŠ ŠB IV. etapa     2 000 000  
Oprava ZŠ         8 500 000  
Obnova zeleně v obci       4 450 000  
SPORT + kultura děti + mládež   100 000  
Slezské dny         600 000  
Výstavba sportovního areálu     1 620 000  
Úprava areálu posádky     25 000 000  
Zateplení budovy OÚ (2)     1 056 000  
Výdaje celkem         50 126 000  
               
Celkem finančně nezajištěné výdaje   160 894 000  

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.