obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

rozpočet obce pro rok 2012

Obec Mikulovice
Hospodaření k 31. 12. 2012
TŘÍDA 1 - sdílené daně
Rozpočet 2012 Hospodaření k 31.12.2012
Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činnosti 3 900 000 4 033 663,35
Daň z příjmu fyz.osob ze samos.výděl.činn. 800 000 661 911,59
Daň z přijmu fyz.osob z kapit.výnosů 460 000 457 208,34
Daň z příjmu právnických osob 4 300 000 4 005 308,03
Daň z přidané hodnoty 9 159 000 9 158 927,84
Daň z příjmu právnických osob - obec 2 668 550 2 668 550,00
celkem 21 287 550 20 985 569,15
SESKUPENÍ 13 - Poplatky a daně z vyb.činností a služeb    
Správní poplatk výh.hrací přístroje 50 000 49 857,00
delegace sňatku 8 000 4 500,00
správní poplatky 46 000 48 056,00
Poplatek za odnětí zemědělské půdy 5 000 4 990,00
Poplatek ze psů 79 000 84 291,00
Poplatek za užívání veřej.prostranství 6 000 6 009,00
Poplatek ze vstupného 4 000 1 680,00
Poplatek z ubytovací kapacity 15 000 13 587,00
Poplatek odvod výtěžku z provoz.loterií 65 000 60 918,91
Poplatek za likvidaci komun.odpadu 1 240 000 1 203 913,36
Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 2 000 1 686,00
Odvod z VHP 585 000 558 163,03
poplatek za znečišťování ovzduší   4 000,00
SESKUPENÍ 13 - celkem 2 105 000 2 041 651,30
SESKUPENÍ 15 - majetkové daně    
Daň z nemovitostí 3 20 00 3 312 723,71
  3 20 00 3 312 723,71
TŘÍDA 1 - daňové příjmy celkem 26 412 550 26 339 944,16
TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy    
SESKUPENÍ 21 - Příjmy z vlastní činnosti    
Příjmy z pronájmu pozemků 150 000 145 596,00
Příjem, nedopl.za vodné, stočné 2011 495 000 503 158,00
Příjem - vodné, stočné / 2012 2 235 000 2 386 617,50
Příjem z ukládání zeminy,deponie,akce OÚ 800 000 805 465,00
Stočné Hradec - Nová Ves 355 000 355 834,00
Příjem - doplatek z fondu reprodukce od 5 000 162 264,00
Příjem - poplatek místní knihovna Mi, ŠB 35 000 38 247,00
Příjem z inzerce IS 6 000 4 417,00
Příjem - nebyt.prostory -pošta Mi 155 000 159 254,00
Příjem - nebyt.prostory na OÚ 43 000 41 665,00
Příjem z úroků 61 000 60 157,13
Příjem z úroků - spl.půjček z FRB 50 000 46 954,00
Náklady řízení 6 000 8 560,00
Repropráce, poplatek za používání faxu 3 000 3 034,00
Příjem - ukl.odpadu dle smlouvy(EKO-KOM a.s) 513 000 512 632,50
Příjem, nájem, služby - zdrav.středisko 240 000 256 622,00
Příjem, nájem, služby - byty 800 000 857 236,00
Příjem - z hřb.místa, kopání hrobu 27 000 27 555,00
Příjem - sečení trávy, příkopy, půjčení 13 000 11 943,00
Příjem - přísp.na stravování 95 000 96 149,00
Příjem z nájem - JK Morava - Babinští 58 000 57 564,00
Příjem JK Morava finanční leasing 124 000 124 140,00
Převody vl. Fondům 130 000 131 000,00
Příjmy - sociální fond 30 000 27 152,07
školských zařízení (MŠ, ŠB, PS)                                
multikáry a pily, poplatek psi                                
Převody vl. Fondům - SFRB 0 0
Příjem - pěstební činnost - prodej dřeva 20 000 20 316,20
SESKUPENÍ 21 - celkem 6 449 000 6 843 532,40
SESKUPENÍ 22    
Příjem - přijaté sankční platby - pokuty 14 000 13 700,00
celkem 14 000 13 700,00
SESKUPENÍ 23    
Ostatní nedaňové příjmy 190 000 198 163,48
Příjmy - ČOV 47 000 32 555,00
Příjmy z prodeje krát.a drob.dl.majetku
Očekávané příjmy
55 000 50 394,00
Příjmy z vydobýv.prostor 2011, 2012 30 000 17 480,00
Příjem - pojistné náhrady 75 000 85 313,00
KÚ Ol. Kraje - na výkon státní správy a školství 1 371 400 1 371 400,00
Účel transf..od ůřadu práce Jeseník 455 000 479 554,00
Příspěvek Měú Jseník - knihovna 35 000 35 000,00
Zájezd Senioři SMOJ - Praha 50 000 50 500,00
Příjem regionál. funkce místní knihovny 60 000 51 000,00
Slezské aktivity 468 000 468 109,38
Integrace romských komunit 1 105 000 1 104 510,76
Vratka DPH 0 0
Rizšíření vodovodu + kanalizace HNV 0 0
Sdružení obcí Praděd 125 000 124 117,00
Přestupková agenda - Velké Kunětice 4 000 3 360,00
Nákup dopravního vozidla pro SDH ŠB 120 000 120 000,00
Divadelní spolek Kantoři 53 000 53 200,00
Vratka 2011 SFŽP 4. etapa kanalizace 4 660 000 4 660 285,24
CAMPANULA (sport, děti a mládež) 100 000 100 000,00
Prodej hasičského auta 35 000 35 000,00
Regenerace panelového sídliště 7. etapa 1 546 300 1 546 301,00
Cyklostezka Hasala - Kořán 1 949 000 1 949 000,00
SMOJ Mikulovický škrpál 10 000 10 000,00
Hasiči Mik. - KÚ Ol. Kraje 43 000 41 178,50
vratka - škola 468 000 468 000,00
Seskupení 23 celkem 13 054 700 13 054 421,36
SESKUPENÍ 24    
Splátky půjček od občanů FRB, SFRB 700 000 578 105,16
celkem 700 000 578 105,16
TŘÍDA 2 - celkem 20 217 700 20 489 758,92
TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy    
Příjmy z prodeje pozemků a lesa 105 000 100 672,00
Příjmy z prodeje invest.majetku, byty 400 000 420 728,00
Příjmy z prodeje majetku v objektu býv. Posádky 723 000 725 499,30
Příjmy z prodeje majetku - býv. Celnice 104 000 104 342,40
TŘÍDA 3 - celkem 1 332 000 1 351 241,70
TŘÍDA 4 - přijaté dotace    
KÚ Olomouckého kraje - na odbornou přípravu SDH 2 500 2 400,00
KÚ Olomouckého kraje - na vybavení a na zásah SDH 15 000 14 558,00
Účelový transfer JPO II. - pohotovost - 100 000 100 000,00
mzdy - MV ČR 300 000 300 000,00
KÚ Ol. Kraje - dotace pro MŠ Mikulovice 16 000 16 000,00
SMOJ - vrácení projektu bioodpad 22 000 21 744,00
KÚ Ol. Kraje - dotace na volby 72 000 72 000,00
KÚ Ol. Kraje - ZŠ Mikulovice - MŠMT - EU 538 000 537 768,80
Třída 4 - celkem 1 065 500 1 064 470,80
CELKEM - TŘÍDA 1,2,3,4                                                                                                                 49 027 750                                                                 49 245 415,58
TŘÍDA 8 - financování                                
- použití zůstatku z roku 2011 v tom:                                
KB Jeseník   1 552 695,95
KB - FRB 1   1 150 121,26
KB - Integrace romů   1 070 022,80
ČSOB   370 172,70
KB Jeseník   1 061,35
KB Jeseník - kanalizace   51 368,86
KB Jeseník - nový ÚP   4 684,27
Sociální fond   26 912,35
ČSOB voda   401 626,89
ČS - běžný účet   73 040,66
ČSOB - spořící   69 813,97
ČSOB - běžný   33 867,28
KB - centrum pro sport   15 280,66
ČNB - cyklocesty   4 693,31
KB Sběrný dvůr   22 681,83
SFRB   358 428,99
Platy 12/2012   704 949,00
Financování celkem 5 206 400 5 911 422,13
SOUHRN TŘÍD 1,2,3,4,8 54 234 150 55 156 837,71
Očekávané investiční transfery                                
Vodovod 4. etapa - Kolnovice                                                                                                                           0            
Zateplení OBÚ                                                                                                                                                   0              
Výměna osvětlení ul. Hlavní, Sokolská, Nádražní - LED                                                                                                                             0                
CELKEM:
VÝDAJE
0  
Pěstební činnost - par. 1031  
Hospodaření v obecních lesích 10 000 9 517,00
Pojištění lesů 10 000 8 758,00
Par. 1031 celkem 20 000 18 275,00
Silnice - par.2212    
Běžná údržba MK 713 000 717 991,00
Údržba a pojištění semaforu 38 000 31 210,00
Zimní údržba MK + posádka + chodníky 600 000 344 682,00
Pojištění MK + chodníků 40 000 7 769,00
Cyklostezka - Hasala - Kořán 3 039 000 3 022 875,00
Par.2212 celkem 4 430 000 4 124 527,00
Provozování veřej.silniční dopravy - par.2221    
Dopravní obslužnost obcí Jesenicka 170 500 170 405,00
Par.2221 celkem 170 500 170 405,00
Pitná voda par.2310    
Vodovodní sítě opravy - Mik., ŠB, Kol., obnova vodov. 530 000 502 220,25
Pojištění majetku obce voda 14 000 13 882,00
Rozšíř.vod.přípojek - ze zákona 30 000 30 044,00
Výměna vodoměrů 57 000 56 478,10
MŠ Mik. V PS - V+S/2011, byty 20 000 16 512,60
ZŠ Mik. v PS - V+S/2011, byty 61 000 60 403,85
provozování vodov. řádu 2 070 000 2 038 324,80
Vodovod 4. etapa Kolnovice + Za pilou 0 0
Par.2310 celekm                                                                                                                                 2 782 000                                                                     2 717 865,60
Odvádění a čištění odpadních vod - par.2321                                
Pojištění majetku 30 000 21 877,00
Provoz kanalizace a ČOV 2012 1 447 000 1 432 270,20
Modernizace ČOV 0 0
Podpora individuálního řešení čištění odp.vod 25 000 25 000,00
Par.2321 celkem 1 502 000 1 479 147,20
Předškolní zařízení - par.3111    
MŠ Mikulovice v PS - příspěvek na činnost 718 000 718 000,00
MŠ ŠB v PS - příspěvek na činnost 438 000 438 000,00
MŠ ŠB + MI -pojištění majetku 13 000 12 189,00
MŠ Mikulovice - převod dotace z Olomouckého kraje 16 000 16 000,00
Par.3111 celkem 1 185 000 1 184 189,00
Základní škola - par.3113    
ZŠ Mikulovice v PS - přísp.na činnost 2 173 000 2 173 000,00
Pojištění majetku 25 000 22 510,00
Centrum pro sport a volný čas 908 000 880 408,00
Přeposlání pojistné náhrady 25 000 25 097,00
Přeposlání dotace ZŠ Mik. MŠMT - EU 538 000 537 768,80
Telefonní služby, opravy - škola   33 261,00
Par.3113 celkem 3 669 000 3 672 044,80
Školní družiny a kluby - par 3143    
Pojištění majetku 4 000 4 000,00
Par.3114 celkem 4 000 4 000,00
včetně stravovny a hřiště za školou                                
Činnosti knihovnické - par. 3314
Provozní výdaje - činnost knihovny Mi
438 000 449 522,30
Náklady na činnost kroniky 2 000 1 600,00
Propagace obce - kalendáře stolní 25 ks 15 000 13 800,00
Informační servis 63 000 51 204,00
Mikulášská nadílka 2012 15 000 15 000,00
13.ván.jarmark,ohňostroj, divadlo 54 000 52 222,00
Par.3143 celkem 587 000 583 348,30
Záležitosti kultury a jiné - par.3319
Náklady na činnost kultury(hudby - plesy, tan. Zábavy, A. Beťáková+ván. koncert)
76 000 41 900,00
Náklady na divadelní soubory 92 000 88 645,48
Mikulovický škrpál - 2012 (SMOJ) 10 000 10 000,00
Par.3319 celkem 178 000 140 545,48
Záležitosti kultury,cirkcí a sděl.prost. - par.3399    
Náklady na činnost klubu pro uchov.a využití tradic 75 000 68 697,00
Obec pozorná rodině- podpora rodin s dětmi 220 000 220 000,00
Par.3399 celkem 295 000 288 697,00
Jiná zdrav.zařízení - par.3539    
Prov.výdaje zdrav.střed.Mi+úklid 40 000 67 756,89
Pojištění ,majetku 10 000 9 514,00
Par.3539 celkem 50 000 77 270,89
Bytové hospodářství - par.3612    
Provozní náklady BH a nebyt.prostor 500 000 458 623,07
Pojištění majetku 10 000 7 969,00
včetně provozu infor.střediska                                
Par.3612 celkem 510 000 466 592,07
Věřejná osvětlení - par.3631    
Obnova VO Sokolská, Hlavní, Kamenická (projekt Hlavní) 1 194 000 1 189 452,40
Provozní náklady + údržba VO + opravy VO 748 000 740 582,00
Vánoční osvětlení, montáž a demontáž,opravy 57 000 56 277,00
pojištění majetku VO 0 0
Par.3631 celkm 1 999 000 1 986 311,40
Pohřednictví - par. 3632    
Obnova hrbitovů MI+ŠB 2 000 1 932,00
Provozní náklady hřbitova MI+ŠB 5 000 1 200,00
Údržba hřbitova Mi 21 000 20 641,00
Údržba hřbitova ŠB 10 000 10 000,00
Sociální pohřby 0 0
Par.3632 celkem 38 000 33 773,00
Územní plánování - par. 3635    
Geodetické práce 85 000 19 814,00
Technická pomoc +znal.posudky+ výběr 415 000 314 331,00
Kanalizační řád - aktualizace, včetně Sokolské 34 000 34 000,00
Provozní řád ČOV - aktualizace 32 000 0
Pasport stavby a podklady, ověření účelu III. etapa vodovodu 125 000 0
Vodovod posádka - SP 90 000 0
Vodovod 4. etapa - SP 145 000 144 238,00
Elektro 11 RD - Sokolská - připoj.poplatek 69 000 68 750,00
Chodník I/44 - projekt 180 000 179 400,00
Regenerace panel. sídliště 7. etapa, realizace + žádost - vl. Zdroje, financování 11 -12 2 230 000 2 230 630,00
Výstavba RD - příprava Sokolská - komunikace 1 726 000 1 726 219,00
Zateplení OBÚ 0 0
říz.staveb, žádosti na dotace                                
Plošina pro imobilní OBÚ + ZS 449 000 448 975,00
ÚP - doplněn o změny 181 000 174 259,00
Sesuv půdy - DPS - projekt + žádost 90 000 82 500,00
Par.3635 celkem 5 851 000 5 423 116,00
Sběr a svoz komunálního odpadu - par. 3722    
Výdaje na sběr a svoz komunálního odpadu 1 627 000 1 622 899,40
Sběrný dvůr - provoz + nájem JK Morava 485 000 484 973,56
Par.3722 celkem 2 112 000 2 107 872,96
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - par.3745    
Údržba zeleně, mulčování,opravy a nákup 345 000 278 548,80
Náklady s zřízením kotců - psi, škol.,vybav., krmivo 48 000 51 305,00
Provoz mechanizace 330 000 305 714,00
Par.3745 celkem 723 000 635 567,80
Dávky sociální pomoci - finanční výpomoc - par.4341    
Příspěvek na azylový dům 13 000 13 000,00
Par.4341 celkem 13 000 13 000,00
Veřejně prospěšné práce - par.4222    
Pojištění nářadí ,multikáry, traktoru, vozíku 100 000 74 591,97
Mzdy - VPP, veřejná služba 574 000 672 965,00
Pracovní oděvy, obuv 15 000 14 828,00
Provozní náklady VPP, veřejné služby 90 000 62 101,00
Par.4222 celkem 779 000 824 485,97
Domovy - penziony - par.4357    
včetně porad.činn.                                
techniky a nářadí                                
Soc. centrum - příspěvek na činnost 625 000 625 000,00
pojištění majetku 13 000 12 150,00
Par.4357 celkem 638 000 637 150,00
Sociální péče a pomoc starším občanům - par.4319    
Provozní náklady klubu důchodců 50 000 13 191,00
Zájezd, návštěva Prahy 62 000 51 663,07
Integrace romských komunit 1 780 000 1 498 848,00
Par.4319 celkem 1 892 000 1 563 702,07
Požární ochrana - dobrovolná činnost - par.5512    
Provozní výdaje - SDH Mi
včetně plateb,voda,plyn,energie,ochr.
198 000 141 796,63
pom. a revizi zařízení SDH Mi,PHM Údržba vozidel (tech.,kont.emise, drobná údržba) 82 000 79 535,00
Pojištění vozidla RENAULT 30 000 29 796,00
Údržba zbrojnice 15 000 14 739,00
Nákup výzbroje,výstroje 61 000 60 253,00
Školení hasičů + zdrav.kontroly 10 000 6 300,00
Pojištění majetku a lidí 30 000 22 475,00
SDH Mi +ŠB - soutěže 6 500 6 100,00
Náklady na provoz mob.telefonů 10 000 8 271,00
Pohotovost SDH vč.soc. a zdr.pojiš. 203 000 203 000,00
Provoz.výdaje - SDH ŠB
včetně plateb,plyn,energie,PHM,nákup
72 000 71 954,14
výzbroje, výstroje, údržba vozidla
Dopravní vozidlo SDH ŠB
263 000 262 900,00
Údržbáři hasiči, vedení čety. vč. odvodů a provoz. nák. 1 995 000 1 934 860,00
Hasiči ŠB - oprava a dostavba zbrojnice 30 000 30 000,00
zájezdy, výročí ,schůze                                
Rezerva - mimořádné události 50 000 0
Par.5512 celkem 3 055 500 2 871 979,77
Zastupitelstva obcí - par.6112    
Členové ZO - mzdové náklady (starosta, místostarosta, výbory,zastupitelé) 1 180 000 1 132 136,00
Soc.pojištění 260 000 245 534,00
Zdravotní pojištění 120 000 103 029,00
Provozní výdaje ZO (cestovné, tel. služby) 160 000 135 245,90
Par.6112 celkem 1 720 000 1 615 944,90
Volby do zastupitelstev USC    
náklady na volby 67 000 67 091,00
Par. 6115 celkem 67 000 67 091,00
Činnost místní správy - 6171    
Provozní výdaje 1 000 000 926 469,82
Mzdy pracovníků obce včetně úklidu 1 942 000 1 896 509,00
Zákl.soc.pojištění 486 000 487 597,00
Zákl.zdravotní pojištění 177 000 176 881,00
Dohody (OON) 20 000 4 593,00
Právní zastoupení 110 000 60 000,00
Zákon.pojištění pracovníků 22 000 23 205,00
Náklady na stravování 70 000 72 270,00
Výdaje na reperezentaci 29 000 28 697,00
Pojištění objektu obce,osob.auta 30 000 29 838,00
Počítače - údržba -programy, tonery… 275 000 244 805,20
Výdaje - soc. fond 200 000 164 073,00
Par.6171 celkem 4 361 000 4 114 938,02
Výdaje z úvěr.a finan.operací - par 6310
Platby úroků z úvěrů
160 000 138 763,22
Bankovní poplatky 100 000 56 751,03
Par.6310 celkem 260 000 195 514,25
Převody vlastním fondům - par.6330    
Převody do soc.fondu obce 130 000 131 000,00
Převody vl. fondům - SFRB 0 0
Par.6330 celkem 130 000 131 000,00
Ostatní finanční operace    
daň z přidané hodnoty 613 000 612 413,00
par. 6399 celkem 613 000 612 413,00
Ostatní činnosti - par.6409    
Daň z převodu nemovitostí 15 000 63 300
Družební vztahy mezi obcemi ,městy 23 000 22 675,00
Poplatky za členství ve sdruženích
(SMOJ,PRADĚD, Sdružení obcí střední
136 000 136 171,09
Moravy , Mikroregionu Zlatohorsko) Granty obce/2011 170 000 161 020,00
Spartak Mi,FK 350 000 350 000,00
Kolkové známky na VHP 0 0
Klub maminek 10 000 10 000,00
Daň z příjmů práv. osob - obec 2 669 000 2 668 550,00
Provoz kopírky v roce 2012 150 000 128 749,80
Leasing OA - OÚ 2012 + pneu 166 000 130 663,80
Rozpoč. Rezerva, půjčka 8 244 650 0
IV. Etapa převodu hřiště 110 000 110 000,00
(Praha 1,Glucholazy, Pakoslawice)                                
posádka - nájmy, provoz. Náklady 25 000 4 341,66
Nákup vstupenek - bazén Česká Ves 0 0
Dýňové slavnosti 10 000 10 000,00
CAMPANULA (sport, děti a mládež) 100 000 100 000,00
10. ročník sportovních aktivit v obci TJ Spartak - příspěvek 250 000 250 000,00
Půjčky SFRB 100 000 100 000,00
750 let obce 0 0
Dny Mikulovic - Nová Ves v Horách (Veolia, strava večeře 2x, oběd 1x - 40 lidí) 27 000 27 046,00
Návštěva - Svěřžov, SK 10 000 8 921,00
Betlém 95 000 93 620,00
Převod majetku TJ Spartak 400 000 0
Par.6409 celkem 13 060 650 4 312 391,35
VÝDAJE CELKEM 52 694 650 42 073 158,83
TŘÍDA 8 - Financování    
CARION (spl./2011) 31 500 31 467,00
DPH - přenesená daňová povinnost
   Dlou h o d o b ě  přijaté  pů jčky,  náv ratn é  fin an.  Výp o mo ci 
13 000 13 069,00
předpis mezd za 12/11 800 000 731 446,00
Anuitní splátka SFRB 470 000 443 642,12
Splátky ČMZRB 225 000 223 992,00
Třída 8 - financování celkem 1 539 500 1 443 616,12
VÝDAJE celkem včetně financování 54 234 150 43 516 774,95
Zůstatky na účtech k 31.12.2012    
KB Jeseník                                                                                                       5 619 506,85    
ČSOB                                                                                                                 350 476,21    
FRB                                                                                                                 1 137 275,38    
Integrace romů                                                                                                   543 870,73    
SFRB - KB                                                                                                           325 401,90    
Sociální fond obce - KB Jeseník 20 834,00              
KB Jeseník - kanalizace 482 369,59              
ČSOB voda 3 049 640,91              
ČSOB spořící 70 256,63              
ČSOB - běžný 19 022,78              
ČNB - cyklocesty 4 424,71              
Pokladna 0              
ČMZRB 16 983,07              
Celkem: 11 640 062,76              
a) ZO Mikulovice schvaluje spolufinancování inv. akce cyklostezka - Hasala, Kořán                  
b) ZO Mikulovice schvaluje spolufinancování inv. akce Rekonstrukce VO v obci                    
c) ZO Mikulovice schvaluje spolufinancování ivn. akce Vzděláváním a prací k integraci                
d) ZO Mikulovice schvaluje spolufinancování ivn. akce Výstavba sítí a komunikací pro 11 RD - Sok. e) ZO Mikulovice schvaluje spolufinancování inv. akce Regenerace panel. Sídliště 7. etapa - Sokol. (VO, chodníky, zídky, mobiliář, kanalizace dešťová, parkoviště)
f) ZO Mikulovice schvaluje spolufinancování inv. akce - 4. etapa výstavby vodovodu (Kolnovice,Za pilou)          
g) ZO Mikuloice schvaluje spolufinancování inv. akce - rozšíření kanalizace + vodovodu ŠB + HNV            
h) ZO Mikulovice schvaluje spolufinancování inv. akce - zateplení budovy OBÚ                      
  Fin ančn ě nez ajištěn é akce ro ku 2012 dle sklad b y  ro z p o čtu                         
Záležitosti místních komunikací par.2219                                
Chodníky - Mi + ŠB I/44 + III/45710                                                                   18 000 000              
Dopravní a stavební řešení křižovatek na MK (Hluch.,Mlýn.,Na Buk.,Hlavní)                                     1 000 000              
cyklostezky a cyklotrasy Hasala - Kořán (5)                                                         1 038 000            
Par.2219 celkem                                                                                               20 038 000            
 Par.  3635  -  Úz emn í  pláno v ání                                 
Inlain + cyklostezky - dokumentace                                                                         320 000            
Zprůtočnění a zkapacitnění potůčku v ŠB (Straškr.,Večerka,Dostál, Šlik, Muller,                               800 000              
Zateplení OBÚ                                                                                                         830 000            
Obnova hřiště ZŚ 1. etapa                                                                                       670 000            
Revitalizace ul. Skolská, Hlavní                                                                           1 600 000              
Par.3635 celkem                                                                                                 4 220 000            
Silnice - par.2212                                
Oprava MK - Mikulovice, ŠB, Kolnovice                                                       36 890 000                
Instalace a pořízení označení řeky Bělé na mostech a lávkách (               20 000                  
Výstavba chodníků podél I/44 - etapa A (3)                                               1 725 000                
Obnova obsluž. komun. - posádka Mikulovice (6)                                   1 250 000                
Oprava mostu přes řeku Bělá - Hlucholazská                                         1 500 000                
Výdej celkem                                                                                           41 385 000              
Pitná voda - par.2310                                
opravy vodovodu (10 let)                                                                             680 000                
Vlastní vodní zdroj                                                                                         8 000 000                
Vodovod Kolnovice                                                                                       10 115 000                
vod. + kan.+ el, + plyn - lokality pro výst.RD (Turac,Myslivecká louka,Kořán)                         4 800 000                
Rekonstrukce vodáren (Kolnovice, Terezín)                                                                               1 100 000                
Rozšíření vodovodu v ŠB (Muller, Terezín)                                                                                     600 000                
Vodovod 4. etapa - Kolnovice (1)                                                               1 880 000                
Výdej celkem                                                                                               27 175 000              
Odvádění a čištění odpadních vod - par.2321                                
Opravy ČOV + kanalizace - 10 let                                                               895 000                
Odvedení dešťové vody od objektů (tělocvična,OÚ,parkov.,finské domy)                         2 500 000                
Řešení kalové koncovky u obecní ČOV                                                   1 500 000                
Rozšíření kanalizace a vodovodu ŠB - Antoňů (4)                                   150 000                
Podpora individuálního řešení čiětění odp.vod                                         200 000                
Výdej celkem   5 245 000              
Bytové hospodářství - par.3612                  
Výstavba 6 bj   5 400 000              
Výstavba 8 bj, ul.V Zátiší   9 000 000              
Výdej celkem   14 400 000              
Veřejná osvětlení - par. 3631
Osvětlení VO
  850 000              
rozšíření VO   1 380 000              
realizace VO k novostavbě Závada(SB)   75 000              
Výdaj celkem   2 305 000              
Pohřebnictví - par. 3632
Hřbitov Mikulovice, Široký Brod - obnova chodníků
osvětlení 4 000 000              
Výdaj celkem   4 000 000              
Ostatní činnosti - par. 6409
Rekonstrukce radnice
  3 900 000              
úprava náměstí, parkovišť, mobiliář   2 900 000              
obnova MŠ ŠB IV. etapa   2 000 000              
Oprava ZŠ   8 500 000              
Obnova zeleně v obci   4 450 000              
SPORT + kultura děti + mládež   100 000              
Slezské dny   600 000              
Výstavba sportovního areálu   1 620 000              
Úprava areálu posádky   25 000 000              
Zateplení budovy OÚ (2)   1 056 000              
Výdaje celkem   50 126 000              
Celkem finančně nezajištěné výdaje   168 894 000              

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.