obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení - 14. zasedání ZO Mikulovice 20.12.2016

Zastupitelstvo obce Mikulovice

 

U S N E S E N Í

ze 14. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice konaného dne 20. 12. 2016

v 16,30 hod. v budově Mateřské školy Mikulovice - KC.

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č. 40/14/2016

1) Program 14. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení: Benčová Dana, Macková Marie, Maňur Jaroslav.

                                  

4) Ověřovatele zápisu: Halodová Gabriela, Macháček Pavel

5) Kontrolu plnění ukládacích usnesení z předcházejících zasedání ZO.

6) Rozpočet na rok 2017 s navýšením výdajů u par. 2212 – Silnice o částku 2.000.000,-Kč a u par. 6409 Ostatní činnosti dochází ke snížení výdajů o částku 2.000.000,-Kč.

Příjmy obce Mikulovice pro rok 2017 činí po zapojení třídy 8 - financování celkem 59,596.000,- Kč.                                                                                          

Výdaje obce Mikulovice pro rok 2017 činí pro zapojení třídy 8 - financování celkem 59,596.000,- Kč.                                                                                          

Dle zákona č. 250/2000 Sb., § 4, odst. 5 písm. a) je rozpočet pro rok 2017 přebytkový, příjmy daného            roku jsou určeny ke splácení jistiny úvěrů z předchozích let.

7) Rozpočtové opatření č. 6/2016. Příjmy tříd 1,2,3,4 po zapojení rozpočtového opatření činí 54,734.500,- Kč, třída 8 - financování je po zapojení rozpočtového   opatření 23,566.000,- Kč. Příjmy celkem po zapojení rozpočtového opatření jsou 78,300.500,- Kč.                                                          

Výdaje jsou po zapojení rozpočtového opatření 76,663.500,- Kč, třída 8 - financování je po zapojení rozpočtového opatření 1,667.000,- Kč. Výdaje celkem po zapojení rozpočtového opatření jsou 78,300.500,- Kč.

8) Cenu vodného a stočného na rok 2017    pro k. ú. Mikulovice a k. ú. Široký Brod:

Vodné = 33,- Kč/m3 vč. DPH                                                                                 

Stočné = 35,- Kč/m3 vč. DPH                                                                                            

Cena stočného je stanovena na základě finanční analýzy k dotaci ev. Č. IS SFŽP 09021301, která je v souladu s metodikou Státního fondu životního prostředí ČR.    Na základě výše uvedené finanční analýzy, bude cena stanovována pro dobu 10-ti let.                             

V případě, že odběratel nemá instalován vodoměr: Množství odebrané vody a odvedeného odpadu bude stanoveno dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. v platném znění.

Paušál stočné na osobu - 102,- Kč/ měsíc vč. DPH.

9) Cenu vody odpadní převzaté na rok 2017 pro Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., Tyršova 248/16, 790 01 Jeseník, IČ:65138066, DIČ: CZ65138066

ve výši:

Cena vody odpadní převzaté - 13,90,-Kč/m3 bez DPH  

Cena vody odpadní převzaté - 15,98,-Kč/m3 včetně DPH

10) S účinností od 1.1.2017  měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva obce Mikulovice v maximální částce

dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění nařízení vlády (číslo bude doplněno). Při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členu zastupitelstva obce Mikulovice poskytne pouze za výkon funkce, za níž podle rozhodnutí zastupitelstva obce náleží nejvyšší odměna.

11) Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace na období 2016 – 2026.

12) Prodej  pozemku p.č. 1198/31 orná půda o výměře 1354 m 2  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě za dohodnutou kupní cenu ve výši 135.400,- Kč.

13) Prodej  pozemku p.č. 1198/22 orná půda o výměře 1500 m 2  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě za dohodnutou kupní cenu ve výši 150.000,- Kč.

14) Prodej pozemku p.č. 1198/28 orná půda o výměře 1327 m 2  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě za dohodnutou kupní cenu ve výši 132.700,- Kč.

15) Neprodat  pozemky:

16) Odkoupení  pozemku p.č.  4913 ostatní plocha o výměře 1057  m2   v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví obce Mikulovice za maximální kupní cenu 5.5.00,- Kč od vlastníka ČR, Vojenské lesy a statky, s.p.

17) Odkoupení  pozemků st. p.č.  1070 zast. plocha a nádvoří o výměře 71  m2   v k.ú. Mikulovice u Jeseníka a st. p.č.  1191 zast. plocha a nádvoří o výměře 49  m2   v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví obce Mikulovice za  kupní cenu 7.711,- Kč od vlastníka ČR, Vojenské lesy a statky, s.p.

18) Prodej  pozemku části p.č. 1934/37 ostatní plocha  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka za kupní cenu která bude stanovena po zpracování geometrického plánu.

19) Zařazení požadavků na změnu ÚP obce Mikulovice - zařazení pozemků (plocha) KZ ( p.č. 4142, 4356, 4350, 4351v k.ú. Mikulovice u Jeseníka) v Mikulovicích  do plochy, která umožní výstavbu parkovacích ploch a krytého stání pro automobily - do zásobníku akcí pro provedení 1. změny ÚP Mikulovice. Změna územního plánu Mikulovice bude možná jen  v případě většího množství významných požadavků pro obec Mikulovice  na změnu územního plánu, aby finanční prostředky, které do této změny obec Mikulovice vynaloží, byly hospodárně využity.

20) Obecně závaznou vyhlášku obce Mikulovice  č. 3/2016 o nočním klidu.

21) Časový a obsahový plán práce zastupitelstva obce Mikulovice na rok 2017.

21) Časový a obsahový plán práce kontrolního výboru zastupitelstva obce Mikulovice na rok 2017 doplněný o bod jednání : Kontrola úhrady poplatků z ubytovací kapacity.

22) Časový a obsahový plán práce finančního výboru obce           Mikulovice na rok 2017.           

23) Časový a obsahový plán práce výboru  pro sport a kulturu zastupitelstva obce Mikulovice na rok 2017.

           

                                                                                              

II. Zrušilo usnesením č. 41/14/2016

1) Usnesení č. 38/13/2016 bod 9), kterým schválilo odprodej  pozemku p.č. 1198/28 orná půda o výměře 1327 m 2  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě za dohodnutou kupní cenu ve výši 132.700,- Kč.

           

Dále zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

 

1) Zprávu o hospodaření obce Mikulovice k 30.11.2016, kdy příjmy tříd 1, 2, 3, 4 jsou celkem 47,318.042,50 Kč. Třída 8 - financování je 23,565.133,46 Kč.                

Příjmy celkem k 30.11.2016 po zapojení třídy 8 činí 70,883.175,96 Kč. Výdaje jsou 33,412,959,12 Kč, třída 8 - financování je 1,342.646,03 Kč. Zůstatky na účtech činí 36,127.570,81 Kč. Výdaje celkem po zapojení třídy 8 a zůstatků na účtech činí 70,883,175,96 Kč.                            

2) Časový a obsahový plán práce rady obce Mikulovice na rok 2017.

V Mikulovicích dne 21.12. 2016

Vyhotovila: Drahomíra Dostová Jurníková

………………………………                                               ……………………………………

Mgr. Roman Šťastný                                                            Jiří Šimík

starosta obce                                                                         místostarosta obce

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.