obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení - 15. zasedání ZO Mikulovice 28.2.2017

Zastupitelstvo obce Mikulovice

U S N E S E N Í

ze 15. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice konaného dne 28. 2. 2017

v 16,30 hod. v budově Mateřské školy Mikulovice - KC.

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č. 42/15/2017

1) Doplněný program 15. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení: Čuj Petr, Kadaňka František, Ing. Vladimír Soukup

                                   

4) Ověřovatele zápisu: Benčová Dana, Maňur Jaroslav

5) Kontrolu plnění ukládacích usnesení z předcházejících zasedání ZO.

6) Realizaci předloženého záměru  modernizace sálu (kina) Obecního úřadu Mikulovice.

7) Inventarizační zprávu obce Mikulovice za rok 2016 i s návrhy na vyřazení nepoužitelného majetku a nepotřebného majetku.

8) Odpisový plán obce Mikulovice pro rok 2017.  

9) Rozpočtové opatření č. 2/2017. Příjmy tříd 1,2,3,4        po zapojení rozpočtového opatření činí 39,701.000,- Kč, třída 8 - financování je po zapojení rozpočtového            opatření 27,625.000,- Kč. Příjmy celkem po zapojení rozpočtového opatření jsou 67,326.000,- Kč. Výdaje jsou po zapojení rozpočtového opatření 65,731.000,- Kč, třída 8 - financování je po zapojení rozpočtového opatření 1,595.000,- Kč. Výdaje celkem po zapojení rozpočtového opatření jsou 67,326.000,- Kč.

10) Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 150.000,- Kč pro TJ Sport Mikulovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

11) Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 80.000,- Kč pro Mikulovický spolek rodičů a přátel dětí školy při ZŠ Mikulovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

12) Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 75.000,- Kč pro Mikulovický spolek aktivních seniorů a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

13) Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 50.000,- Kč pro Krytý bazén, příspěvková organizace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

14) Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 60.000,- Kč pro Junák – český skaut, Středisko Slunce Jeseník, z.s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce.

15) Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 280.000,- Kč pro FK Mikulovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

16) Prodej  pozemku p.č. 1934/139 ost. plocha o výměře 391 m2 v k.ú. Mikulovice  u Jeseníka.

17) Prodej  pozemku p.č. 1934/138 ost. plocha o výměře 242 m2 v k.ú. Mikulovice  u Jeseníka.

18) Prodej  pozemku p.č. 1934/137 ost. plocha o výměře 248 m2 v k.ú. Mikulovice  u Jeseníka.

19) Prodej  pozemku p.č. 1934/143 ostatní plocha v k.ú. Mikulovice u Jeseníka.

20) Odkoupení pozemku vedeného v KN p.č. 4917/11  ostatní plocha o výměře 22 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví obce Mikulovice s tím, že obec Mikulovice uhradí správní poplatek za vklad do KN.

21) Odkoupení pozemku vedeného v KN a to p.č. 4917/10  ostatní plocha o výměře 36 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví obce Mikulovice s tím, že obec Mikulovice uhradí správní poplatek za vklad do KN.

22) Odkoupení pozemku vedeného v KN a to p.č. 4917/9  ostatní plocha o výměře 37 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví obce Mikulovice s tím, že obec Mikulovice uhradí správní poplatek za vklad do KN.

23) Odkoupení pozemku vedeného v KN a to p.č. 4917/8  ostatní plocha o výměře 48 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví obce s tím, že obec Mikulovice uhradí správní poplatek za vklad do KN.

24) Přijetí daru ve veřejném zájmu a to  pozemků vedených v KN:

  • 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
  • 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
  • 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
  • 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
  • 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka

do vlastnictví obce Mikulovice z vlastnictví ČR- úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

25) Prodej bytové jednotky č. 387/2 dle podmínek uvedených ve  Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne  21.12.2010 s tím, že prodávající vyzve kupujícího k uzavření kupní smlouvy od 1.3.2017 do 31.3.2017.

                                                                      

23) Uzavření Dohody o  vytvoření společného školského obvodu mezi obcí Mikulovice a obcí Hradec-Nová Ves.

                                                                                              

II. Pověřilo unesením č. 43/15/2017

1) Starostu obce Mgr. Romana Šťastného podpisem Dohody o  vytvoření společného školského obvodu mezi obcí Mikulovice a obcí Hradec-Nová Ves.

Dále zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

 

1) Zprávu o hospodaření obce Mikulovice k 31.12.2016, kdy příjmy tříd 1, 2, 3, 4 jsou celkem 55,555.772,65 Kč. Třída 8 - financování je 24,326.950,46 Kč.                            

Příjmy celkem k 31.12.2016 po zapojení třídy 8 činí 79,882.723,11 Kč.                         

Výdaje jsou 50,724,529,39 Kč, třída 8 - financování je 1,533.819,29 Kč. Zůstatky na účtech činí      27,624.374,43 Kč. Výdaje celkem po zapojení třídy 8 a zůstatků na účtech činí 79,882,723,11 Kč.                                                                            

2) Zprávu o vyřizování stížností a petic za rok 2016.

3) Zprávu o činnosti terénního pracovníka za rok 2016.

V Mikulovicích dne 3.3.2017

Vyhotovila: Drahomíra Dostová Jurníková

………………………………                                               ……………………………………

Mgr. Roman Šťastný                                                            Jiří Šimík

starosta obce                                                                         místostarosta obce

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.