obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení - 16. zasedání ZO Mikulovice 25. 4. 2017

Zastupitelstvo obce Mikulovice

U S N E S E N Í

z 16. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice konaného dne 25. 4. 2017
v 16,30 hod. v budově Mateřské školy Mikulovice - KC.

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č. 44/16/2017

1) Doplněný program 16. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení: Čuj Petr, Benčová Dana, Macková Marie

4) Ověřovatele zápisu: Ing. Tomášek Jiří, Maňur Jaroslav

5) Kontrolu plnění ukládacích usnesení z předcházejících zasedání ZO.

6) Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2018 – 2022.
7) Rozpočtové opatření č. 3/2017. Příjmy tříd 1,2,3,4 po zapojení rozpočtového opatření činí 44,409.500,- Kč, třída 8 - financování je po zapojení rozpočtového opatření 27,625.000,- Kč. Příjmy celkem po zapojení rozpočtového opatření jsou 72,034.500,- Kč. Výdaje jsou po zapojení rozpočtového opatření 70,439.500,- Kč, třída 8 - financování je po zapojení rozpočtového opatření 1,595.000,- Kč. Výdaje celkem po zapojení rozpočtového opatření jsou 72,034.500,- Kč.
8) Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 100.000,- Kč pro Římskokatolickou farnost Mikulovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce.
9) Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 65.000,- Kč pro pana Pavla Macháčka a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.
10) Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2017 ve výši 650.000,- Kč pro Soužití 2005, o. p. s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

11) Neprodat pozemek p.č. 2235/4, ostatní plocha o výměře 461 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka a také p.č. 4854, lesní pozemek o výměře 778 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka. Důvod pro zamítnutí prodeje je ponechání si lesního pozemku v majetku z důvodu případné směny s Vojenskými lesy a statky, s.p.

12) Prodej pozemku části p.č. 1934/37 ostatní plocha v k.ú. Mikulovice u Jeseníka. Kupní cena bude stanovena po zpracování geometrického plánu.
13) Prodej pozemku p.č. 4317 trvalý travní porost o výměře 1173 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka za kupní cenu 7.625,- Kč.

14) Prodej pozemku p.č. 4446 zahrada o výměře 1078 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka za kupní cenu 75.460,- Kč.

15) Prodej části pozemku p.č. 1198/1 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka .

16) Prodloužení lhůty zahájení výstavby RD na p.č. 1198/23 v k.ú. Mikulovice u o jeden rok tj. do 18.5.2018.

17) Zařazení požadavků Paraklubu Jeseník z.s. na změnu ÚP obce Mikulovice do zásobníku akcí pro provedení 1. změny ÚP Mikulovice. Změna územního plánu Mikulovice bude možná jen v případě většího množství významných požadavků pro obec Mikulovice na změnu územního plánu, aby finanční prostředky, které do této změny obec Mikulovice vynaloží, byly hospodárně využity.

18) Zařazení požadavků firmy Plastkon Product s.r.o. Mikulovice na změnu ÚP obce Mikulovice do zásobníku akcí pro provedení 1. změny ÚP Mikulovice. Změna územního plánu Mikulovice bude možná jen v případě většího množství významných požadavků pro obec Mikulovice na změnu územního plánu, aby finanční prostředky, které do této změny obec Mikulovice vynaloží, byly hospodárně využity.

19) Záměr obce Mikulovice pořídit 1. změnu územního plánu Mikulovice.

20) Postup projednání a schválení zprávy o uplatňování ÚP Mikulovice a pokynu pro zpracování 1. změny navržený pořizovatelem.

21) Pana Mgr. Romana Šťastného jako určeného zastupitele pro pořizování 1. změny územního plánu Mikulovice.

22) Obecně závaznou vyhlášku obce Mikulovice č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených obcí Mikulovice a část společného školského obvodu mateřské školy zřízené obcí Mikulovice.

II. Odložilo unesením č. 45/16/2017

1) Rozhodnutí ve věci návrhu pojmenování nově vnikající ulice po panu Ivanu Dostovi na příští zasedání dne 13.6.2017.

Dále zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

1) Zprávu o bezpečnostní situaci v obci Mikulovice za rok 2016 .

2) Zprávu o hospodaření obce Mikulovice k 31.3.2017, kdy příjmy tříd 1, 2, 3, 4 jsou celkem 13,176.914,11 Kč. Třída 8 - financování je 27,624.374,43 Kč. Příjmy celkem k 31.3.2017 po zapojení třídy 8 činí 40,801.288,54 Kč. Výdaje jsou 7,399,578,89 Kč, třída 8 - financování je 942.628,94 Kč. Zůstatky na účtech činí 32,459.080,71 Kč. Výdaje celkem po zapojení třídy 8 a zůstatků na účtech činí 40,801,288,54 Kč.

3) Zprávu o příjmech a výdajích na svoz a likvidaci odpadů za rok 2016.
4) Zprávu hodnotící průběh zimní údržby místních komunikací v obci v zimním období 2016 - 2017.

V Mikulovicích dne 2.5. 2017

Vyhotovila: Drahomíra Dostová Jurníková

.................................... ..........................................
Mgr. Roman Šťastný Jiří Šimík
starosta obce místostarosta obce

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.