obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení - 17. zasedání ZO Mikulovice 13. 6. 2017

Zastupitelstvo obce Mikulovice

U S N E S E N Í
z 17. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice konaného dne 13.6. 2017
v 16,30 hod. v budově Mateřské školy Mikulovice - KC.

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č. 46/17/2017

1) Doplněný program 17. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení: Kořán František, Kadaňka František, Ing. Vladimír Soukup.

4) Ověřovatele zápisu: Kocianová Věra, Macháček Pavel.

5) Závěrečný účet obce Mikulovice za rok 2016 bez výhrad.

6) Účetní závěrku obce Mikulovice k 31.12.2016.

7) Rozpočtové opatření č. 4/2017. Příjmy tříd 1,2,3,4
po zapojení rozpočtového opatření činí 45,026.500,- Kč, třída 8 - financování je po zapojení
rozpočtového
opatření 27,625.000,- Kč. Příjmy celkem po zapojení rozpočtového opatření jsou 72,651.500,-
Kč.
Výdaje jsou po zapojení rozpočtového opatření 71,056.500,- Kč, třída 8 - financování je po
zapojení
rozpočtového opatření 1,595.000,- Kč. Výdaje celkem po zapojení rozpočtového opatření jsou
72,651.500,- Kč.

8) Neposkytnutí daru ve formě pozemku p.č. 580/1 zahrada o výměře 390 m 2 v k.ú. Mikulovice
u Jeseníka do vlastnictví žadatelů.

9) prodej pozemků:
p.č. 1553/1 ostatní plocha o výměře 595 m2 v k.ú. Široký Brod
p.č. 1572/2 ostatní plocha o výměře 1626 m2 v k.ú. Široký Brod
p.č. 1552/3 ostatní plocha o výměře 1227 m2 v k.ú. Široký Brod
p.č. 1554/3 ostatní plocha o výměře 158 m2 v k.ú. Široký Brod
p.č. 1555/1 ostatní plocha o výměře 587 m2 v k.ú. Široký Brod
p.č. 1573/1 ostatní plocha o výměře 693 m2 v k.ú. Široký Brod
p.č. 1567/1 část, ostatní plocha o výměře cca 300 m2 v k.ú. Široký Brod
Kupní cena bude stanovena po zpracování geometrického plánu.

10) odkoupení pozemků:
p.č. 214/1, ostatní plocha o výměře cca 414 m 2 v k.ú. Široký Brod
p.č. 40/1, trvalý travní porost o výměře cca 264 m 2 v k.ú. Široký Brod
p.č. 40/2, trvalý travní porost o výměře cca 98 m 2 v k.ú. Široký Brod
p.č. 40/3, trvalý travní porost o výměře cca 1679 m 2 v k.ú. Široký Brod
p.č. 40/5, trvalý travní porost o výměře cca 39 m 2 v k.ú. Široký Brod
p.č. 94/1, trvalý travní porost o výměře cca 166 m 2 v k.ú. Široký Brod
do vlastnictví, obce Mikulovice za kupní cenu 20.809,- Kč.

11) Prodej pozemků p.č. 1357 trvalý travní porost o výměře 2176 m 2 a p.č. 1358 trvalý travní
porost o výměře 252 m2 oba pozemky v k.ú. Široký Brod formou smlouvy o budoucí kupní
smlouvě za dohodnutou kupní cenu ve výši 242.800,- Kč.

12) Prodej pozemku části p.č. 1934/144 ostatní plocha o výměře 82 m 2 v k.ú. Mikulovice
u Jeseníka za kupní cenu 4.860,- Kč.

13) Prodej pozemku p.č. 1198/34 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka za kupní cenu 13.124,- Kč.

14) Prodloužení lhůty zahájení výstavby RD na p.č. 1198/26 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka pro
Petra Lorenze, bytem 790 84 Mikulovice, Nádražní 526 o jeden rok tj. do 31.5.2018.

15) „Návrh společných zařízení“ v rámci projednávaných komplexních pozemkových úprav
v k.ú. Hradec u Jeseníka a Nová Ves u Jeseníka a část k.ú. Široký Brod.

16) Soužití 2005 o.p.s. technické zhodnocení majetku
obce Mikulovice – budovy čp. 1 v Mikulovicích dle předloženého záměru.

17) Pojmenování fotbalového stadionu FK Mikulovice po bývalém starostovi panu Ivanu Dostovi.
Financování výroby informační tabule zajistí obec Mikulovice z rozpočtu obce na rok 2017.

Dále zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

1) Zprávu o plnění ukládacích usnesení z předcházejících zasedání ZO.

2) Zprávu o hospodaření obce Mikulovice k 30.4.2017, kdy příjmy tříd 1, 2, 3, 4 jsou celkem 15,929.546,61 Kč. Třída 8 - financování je 27,624.374,43 Kč. Příjmy celkem k 30.4.2017 po zapojení třídy 8 činí 43,553.921,04 Kč. Výdaje jsou 10,434,300,89 Kč, třída 8 - financování je 957.731,94 Kč. Zůstatky na účtech činí 32,161.888,69 Kč. Výdaje celkem po zapojení třídy 8 a zůstatků na účtech činí 43,553,921,04 Kč.

3) Zprávu o činnosti finančního výboru.

4) Zprávu o činnosti kontrolního výboru.

5) Zprávu o činnosti výboru pro sport a kulturu.

V Mikulovicích dne 14.6.2017

Vyhotovila: Drahomíra Dostová Jurníková

.................................... ..........................................
Mgr. Roman Šťastný Jiří Šimík
starosta obce místostarosta obce

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.