obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení - 18. zasedání ZO Mikulovice 5. 9. 2017

Zastupitelstvo obce Mikulovice

U S N E S E N Í
z 18. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice konaného dne 5.9. 2017
v 16,30 hod. v budově hasičské zbrojnice v Širokém Brodě.

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č. 47/18/2017

1) Doplněný program 18. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení: Macháček Pavel, Krajčíková Iva, Maňur Jaroslav.

4) Ověřovatele zápisu: Halodová Gabriela, Ing. Tomášek Jiří.

5) Rozpočtové opatření č. 5/2017. Příjmy tříd 1,2,3,4 po zapojení rozpočtového opatření činí 45,665.000,- Kč, třída 8 - financování je po zapojení rozpočtového opatření 27,625.000,- Kč. Příjmy celkem po zapojení rozpočtového opatření jsou 73,290.000,- Kč.
Výdaje jsou po zapojení rozpočtového opatření 71,695.000,- Kč, třída 8 - financování je po zapojení rozpočtového opatření 1,595.000,- Kč. Výdaje celkem po zapojení rozpočtového opatření jsou 73,290.000,- Kč.

6) Dodatek č. 1 Ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019.

7) Převod nevyčerpané investiční dotace poskytnuté Základní škole Mikulovice ve výši 106.840,- Kč zpět na účet obce Mikulovice.

8) Poplatek za umístění volebních plakátů a jiné volební reklamy ve výši :
5,- Kč za 1 ks formát A4
7,- Kč za 1 ks formát A3
10,- Kč za 1 ks formát A2
15,- Kč za 1 ks formát A1
20,- Kč za 1 ks formát A0

9) Prodej pozemku části p.č. 1934/37 ostatní plocha v k.ú. Mikulovice u Jeseníka. Kupní cena bude stanovena po zpracování geometrického plánu.

10) Prodej pozemku p.č. 1895/3 a p.č. 1901/5 oba pozemky v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví Lesů České republiky, s.p. za dohodnutou kupní cenu ve výši 297,- Kč.

11) Prodej pozemku p.č. 4803/4 ostatní plocha o výměře 114 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka za kupní cenu 7.980,- Kč.

12) Prodej pozemku p.č. 1198/22 orná půda o výměře 1500 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě za dohodnutou kupní cenu ve výši 150.000,- Kč.

13) Prodej pozemku p.č. 1567/2, ostatní plocha o výměře cca 297 m2 v k.ú. Široký Brod za kupní cenu 4.455,- Kč.

14) Prodloužení lhůty zahájení výstavby RD na p.č. 1198/31 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka o tři měsíce tj. do 9.4.2018.

15) Po upřesnění uhrazení částky 381.700,- Kč ve prospěch Státního pozemkového úřadu jako finanční vyrovnání, které vzniklo v rámci směny pozemků p.č. 2567/1 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka a pozemku p.č. 4153/2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka.

16) Oboustranné odstoupení dohodou od smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek p.č. 1198/22 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka, která byla dne 9.1.2017 uzavřena s nájemcem .

17) Prodej bytu č. 5 v domě čp. 118 Nábřežní, Mikulovice o výměře 41 m2 , dle podmínek stanovených usnesením zastupitelstva obce Mikulovice č. 37/12/2016 bod 18) ze dne 6.9.2016 za kupní cenu 350.017,- Kč.

II. Jmenovalo usnesením č. 48/18/2017

1) Na funkční období od 25.10.2017 do 24.10.2020 členy správní rady SOUŽITÍ 2005, o.p.s. Věru Kocianovou, Pavlínu Pastrňákovou, Danu Benčovou.

II. Pověřilo usnesením č. 49/18/2017

1) Starostu obce Mgr. Romana Šťastného podpisem Dodatku č. 1 Ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019.

Dále zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

1) Zprávu o plnění ukládacích usnesení z předcházejících zasedání ZO.

2) Zprávu o hospodaření obce Mikulovice k 31.7.2017 ,kdy příjmy tříd 1, 2, 3, 4 jsou celkem 31,444.893,64 Kč. Třída 8 - financování je 27,624.374,43 Kč.
Příjmy celkem k 31.7.2017 po zapojení třídy 8 činí 59,069.268,07 Kč.
Výdaje jsou 25,711,388,22 Kč, třída 8 - financování je 1,151.179,38 Kč. Zůstatky na účtech činí 32,206.700,47 Kč. Výdaje celkem po zapojení třídy 8 a zůstatků na účtech činí 59,069,268,07 Kč.

3) Informaci o ukončení funkčního období členek správní rady SOUŽITÍ 2005, o.p.s. ke dni 24.10.2017 -Věra Kocianová, Pavlína Pastrňáková, Dana Benčová
4) Informace starosty obce o rozpracovanosti investičních akcí.

V Mikulovicích dne 11.9.2017

Vyhotovila: Drahomíra Dostová Jurníková

.................................... ..........................................
Mgr. Roman Šťastný Jiří Šimík
starosta obce místostarosta obce

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.