obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení - 22. zasedání ZO Mikulovice 24. 4. 2018

 

 

U S N E S E N Í

z 22. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice konaného dne 24. 04. 2018

v 16:30 hod. v budově Obecního úřadu Mikulovice – sál v přízemí budovy.

Zastupitelstvo Obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č. 57/22/2018

1) Doplněný program 22. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení:

Marie Macková, František Kořán, Věra Kocianová

4) Ověřovatele zápisu:

Gabriela Halodová, Dana Benčová

5) Kontrolu plnění ukládacích usnesení z předcházejících zasedání ZO.

6) Rozpočtové opatření č. 1/2018. Příjmy tříd 1,2,3,4 po zapojení rozpočtového opatření činí 51,782.700,- Kč, třída 8 - financování je po zapojení rozpočtového opatření 37,300.000,- Kč. Příjmy celkem po zapojení rozpočtového opatření jsou 88,082.700,- Kč. Výdaje jsou po zapojení rozpočtového opatření 86,642.700,- Kč, třída 8 - financování je po zapojení rozpočtového opatření 2,440.000,- Kč. Výdaje celkem po zapojení rozpočtového opatření jsou 89,082.700,- Kč.

7) Inventarizační zprávu obce Mikulovice za rok 2017 i s návrhy na vyřazení nepoužitelného majetku a nepotřebného majetku.

8) Odpisový plán obce Mikulovice pro rok 2018.  

9) Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2018 ve výši 80.000,- Kč pro Junák – český skaut a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

10) Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2018 ve výši 70.000,- Kč pro TJ Sport Mikulovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

11) Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2018 ve výši 500.000,- Kč pro Soužití 2005, o. p. s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

12) Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci sportovních hřišť při ZŠ Mikulovice, kdy celkové náklady akce jsou předpokládány ve výši 3.500.000,- Kč. Požadovaná dotace – 1.500.000,- Kč. Spolufinancování této investiční akce bylo schváleno zastupitelstvem obce Mikulovice dne 19.12.2017, usnesením číslo 52/20/2017, bod 6.

13) Prodej  pozemku části p.č. 1934/37 ostatní plocha v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví pana Josefa Častulíka, bytem 790 84 Mikulovice, Nábřežní 300. Cena bude po oddělení části pozemku a zpracování geometrického plánu.

14) Prodej  pozemku části p.č. 1934/37 ostatní plocha v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví pana Karla Ščudly, 790 81 Česká Ves, Úzká 290. Cena bude po oddělení části pozemku a zpracování geometrického plánu.

15) Prodej pozemků vedených v KN  a to p.č. 636 zahrada o výměře 109 m2 v k.ú. Kolnovice, dále p.č.  637 zahrada o výměře 103 m2 v k.ú. Kolnovice a p.č.  750/2 zahrada o výměře 101 m2 v k.ú. Kolnovice za kupní cenu 2.035,- Kč z majetku obce Mikulovice do majetku pana Lukasze Tomasze Krutaka, bytem Bodzanow 34, 48-340 Glucholazy.

II. Zrušilo usnesením č. 58/22/2018

1) Na základě žádosti paní Miloty Berkyové, své usnesení č. 40/14/2016 bod 12)

o prodeji  pozemku p.č. 1198/31 orná půda o výměře 1354 m 2  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví paní Miloty Berkyové, bytem 790 01 Jeseník, nám. Svobody 1050/6, formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě za dohodnutou kupní cenu ve výši 135.400,- Kč.

Dále zastupitelstvo obce Mikulovice vzalo na vědomí:

1) Zprávu o kontrole ukládacích usnesení.

2) Zprávu o bezpečnostní situaci v obci za rok 2017 na vědomí.

3) Zprávu o hospodaření obce Mikulovice k 31.3. 2018, kdy příjmy tříd 1, 2, 3, 4 jsou celkem 14.167.960,39 Kč. Třída 8 - financování je 27.269.687,74 Kč. Příjmy celkem k 31.3.2018 po zapojení třídy 8 činí 41,437.648,13 Kč. Výdaje jsou 9.818,614,22 Kč, třída 8 - financování je 929.467,14 Kč. Zůstatky na účtech činí 30.689.566,77 Kč. Výdaje celkem po zapojení třídy 8 a zůstatků na účtech činí 41.437.648,13 Kč.

 

4) Zprávu o výsledku příjmů a výdajů za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2017.

5) Zprávu hodnotící průběh zimní údržby místních komunikací v obci v zimním období

2017-2018.

6) Zprávu o činnosti terénního pracovníka za rok 2017.

……………………………… ……………………………………

Mgr. Roman Šťastný Jiří Šimík

starosta obce místostarosta obce

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.