obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení - 23. zasedání ZO Mikulovice 19. 6. 2018

Zastupitelstvo obce Mikulovice

 

 

U S N E S E N Í

z 23. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice konaného dne 19. 06. 2018

v 16,30 hod. v budově Obecního úřadu Mikulovice – sál v přízemí budovy.

Zastupitelstvo Obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č. 58/23/2018

1) Program 23. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení:

Petr Čuj, Ing. Jiří Tomášek, František Kadaňka

4) Ověřovatele zápisu:

Iva Krajčíková, Jaroslav Maňur

5) Kontrolu plnění ukládacích usnesení z předcházejících zasedání ZO.

6) Závěrečný účet obce Mikulovice za rok 2017

7) Účetní závěrku obce Mikulovice k 31.12.2017

8) Rozpočtové opatření č. 2/2018. Příjmy tříd 1,2,3,4 po zapojení rozpočtového opatření činí 53,768.138,- Kč, třída 8 - financování je po zapojení rozpočtového opatření 37,300.000,- Kč. Příjmy celkem po zapojení rozpočtového opatření jsou 91,068.138,- Kč

Výdaje jsou po zapojení rozpočtového opatření 88,628.138,- Kč, třída 8 - financování je po zapojení rozpočtového opatření 2,440.000,- Kč. Výdaje celkem po zapojení rozpočtového opatření jsou 91,068.138,- Kč.

9) Poskytnutí finančních prostředků v rámci rozpočtu obce na rok 2018 na pokrytí nákladů v rámci projektu „Moderní vzdělávání na Základní škole Mikulovice“. Celkové náklady projektu činí 6,407.382,93 Kč. Tato částka bude poskytnuta ZŠ Mikulovice v celé výši a Základní škola ji vrátí obci Mikulovice po obdržení dotace (dílčích plněních dotace) v celkové výši 95% z celkových nákladů.

10. Prodej  pozemku části p.č. 1934/37 ostatní plocha v k.ú. Mikulovice u Jeseníka. Cena bude po oddělení části pozemku a zpracování geometrického plánu.

11. Prodej  pozemku p.č. 1934/148 ostatní plocha o výměře 166 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka a pozemku p.č. 1934/149 ostatní plocha o výměře 163 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka za dohodnutou kupní cenu 8.565,- Kč.

12. Prodej  pozemku p.č. 1934/146 ostatní plocha o výměře 261 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka a pozemku p.č. 1934/147 ostatní plocha o výměře 259 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka za dohodnutou kupní cenu 15.060,- Kč.

13. Prodej  pozemku p.č. 2060/1 zahrada o výměře 2170 m 2  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka a pozemku p.č.  2060/4 zahrada o výměře 108 m 2  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka, formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě za dohodnutou kupní cenu ve výši 227.800,- Kč.

14. Zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p.č. 2060/1 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka ve prospěch obce Mikulovice.

15. Prodej  pozemku p.č. 1198/31 orná půda o výměře 1354 m 2  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě za dohodnutou kupní cenu ve výši 135.400,- Kč.

16. Prodej  pozemku části p.č. 1934/37 ostatní plocha v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví. Cena bude po oddělení části pozemku a zpracování geometrického plánu.

17. Odkoupení  pozemků:

  • p.č. 1072/12 orná půda o výměře 9332 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka

  • p.č. 1072/14 orná půda o výměře 4764 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka

  • p.č. 1072/16 orná půda o výměře 4201 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka

  • p.č. 1072/17 orná půda o výměře  196 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka

do vlastnictví obce Mikulovice za dohodnutou kupní cenu 2.219.160,- Kč za účelem vytvoření míst vhodných pro výstavbu rodinných domků.

II. Jmenovalo usnesením č. 59/23/2018

Oddávajícím pana Petra Čuje

Dále vzalo na vědomí

1. Zprávu o hospodaření obce Mikulovice k 31.5.2018, kdy příjmy tříd 1, 2, 3, 4 jsou celkem 22,292.103,69 Kč. Třída 8 - financování je 27,269.687,74 Kč.

Příjmy celkem k 31.5.2018 po zapojení třídy 8 činí 49,561.791,43 Kč. Výdaje jsou 18,308,939,40 Kč, třída 8 - financování je 921.391,14 Kč. Zůstatky na účtech činí 30,331.460,89 Kč. Výdaje celkem po zapojení třídy 8 a zůstatků na účtech činí 49,561,791,43 Kč.

2. Zprávu o činnosti finančního výboru, kontrolního výboru a výboru pro sport a kulturu

3. Informaci o přípravě změny jízdních řádů.
     

V Mikulovicích dne 25.06.2018

Vyhotovila: Ing. Alena Kunčíková

……………………………… ……………………………………

Mgr. Roman Šťastný Jiří Šimík

starosta obce místostarosta obce

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.