obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení - ustavující zasedání ZO Mikulovice 01.11. 2018

Zastupitelstvo obce Mikulovice

U S N E S E N Í

z USTAVUJÍCÍHO zasedání zastupitelstva obce Mikulovice konaného dne 01.11. 2018
v 17,00 hod. v budově Obecního úřadu v Mikulovicích

Zastupitelstvo Obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č.1/1/2018

1) Zprávu mandátové – volební – návrhové komise o ověření platnosti voleb členů
zastupitelstva obce Mikulovice

2) Program ustavujícího zasedání ZO Mikulovice

3) Že obec Mikulovice bude mít ve volebním období 2018 – 2022 jednoho místostarostu

5) V souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb o obcích (obecní zřízení)
v platném znění, že pro výkon funkce starosty a místostarosty budou členové zastupitelstva
dlouhodobě uvolněni

6) Veřejnou volbu starosty a místostarosty.

7) Podle § 117, odst.2 a v souladu s § 84 ods. 2 písm.1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) v platném znění zřízení
a) finančního výboru s počtem 5 členů
b) kontrolního výboru s počtem 5 členů
c) výboru pro sport a kulturu s počtem 5 členů

8) V souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
v platném znění a nařízením vlády č.318/2017 Sb. o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, v platném znění odměnu:

za výkon funkce neuvolněného člena rady obce ve výši 2.000,- Kč měsíčně
za výkon funkce neuvolněného předsedy výboru ve výši 1.800,-Kč měsíčně
za výkon funkce neuvolněného člena výboru ve výši 1.300,- Kč měsíčně
za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 900,- Kč měsíčně
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva obce Mikulovice, jehož se zúčastnil.
V souladu s § 77 odst.3 ) písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členu zastupitelstva obce Mikulovice poskytne pouze za výkon funkce, za níž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.

9) Dodatek ke smlouvě o úvěru registrační číslo 99019796185.
II. Jmenovalo usnesením č.2/1/2018

1) Zapisovatelku dnešního jednání: paní Lenku Kubinyiovou

2) Ověřovatele zápisu: Františka Kadaňku, Gabrielu Halodovou

3) Mandátovou – volební – návrhovou komisi ve složení :
Předseda: Ing. Jiří Tomášek
Členové: Ing. Petr Dvořák, Petr Čuj

III. Zvolilo usnesením č.3/1/2018

1) Starostou obce pana Mgr. Romana Šťastného
2) Místostarostou obce Mikulovice pana Jiřího Šimíka
3) Členy rady obce Mikulovice:
Ivu Krajčíkovou
Ing. Jiřího Tomáška
Františka Opravila

4) Předsedou finančního výboru obce Mikulovice pana Petra Čuje

5) Členy finančního výboru obce Mikulovice: Danu Benčovou, Františka Kadaňku, Gabrielu Halodovou, Vladimíru Hromádkovou

6) Předsedou kontrolního výboru Zdeňka Štěpána

7) Členy kontrolního výboru obce Mikulovice: Bc. Richarda Zrníka, Pavla Štiaka,
Františka Kořána, Šárku Jasanovou

8) Předsedou výboru pro sport a kulturu pana Pavla Macháčka

9) Členy výboru pro sport a kulturu: Jana Audýho, Jiřího Zlatníka, Pavlínu Plašilovou,
Jaroslava Mrtku ml.

IV. Vzalo na vědomí usnesením č. 4/1/2018

1) V souladu s § 99, odst. 3 a § 84 odst. 2, písm.m) zákona č. 128/2000 Sb . o obcích (obecní zřízení) v platném znění, že rada Obce Mikulovice bude mít ve volebním období 2018 – 2022 5 členů.

2) Souhrnnou zprávu o přijatých usneseních ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Mikulovice

............................. ................................
Mgr. Roman Šťastný Jiří Šimík
starosta obce Mikulovice místostarosta obce Mikulovice

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.