obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení - 2. zasedání ZO Mikulovice 21.12.2010

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv:

I.Schválilo usnesením č. 7/2/2010

1) Program 2. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení :
p. František Kadaňka
p. JUDr. Libor Látal
p. Pavlína Pastrňáková

4) Ověřovatele zápisu:
p. Ing. Věra Kocianová
p. Jaroslav Mrtka

5) Kontrolu ukládacích usnesení z předcházejících zasedání.

6)5. změnu rozpočtu obce Mikulovice na rok 2010 .
Příjmy činí 108,107.500,-Kč, se zapojením tř. 8 ve výši 51,812.000,-Kč což je celkem 159,919.500,-Kč.
Výdaje činí 109,511.000,- Kč, se zapojením tř. 8 ve výši 50,408.500,-Kč což je celkem 159,919.500,- Kč
Dle zákona č. 250/2000 Sb. § 4,odst. 5, písm. a) je rozpočet pro rok 2010 přebytkový,
příjmy daného roku jsou určeny ke splácení jistiny úvěrů z předchozích let.

7) Rozpočet obce Mikulovice na rok 2011 se změnami proti předloženému návrhu , které jsou součástí zápisu z tohoto zasedání.
Po těchto změnách činí:
Příjmy 55,041.500,-Kč, se zapojením tř.8 ve výši 10,000.000-Kč což je celkem 65,041.500,-Kč.
Výdaje 64,051.500,-Kč, se zapojením tř.8 ve výši 990,000,- Kč což je celkem 65,041.500,-Kč. Dle zákona č. 250/2000 Sb. § 4,odst. 5, písm. a) je rozpočet pro rok 2011 přebytkový, příjmy daného roku jsou určeny ke splácení jistiny úvěrů z předchozích let.

8) Časový a obsahový plán jednání zastupitelstva obce na rok 2011.
Termíny konání zasedání ZO Mikulovice v roce 2011:
3. zasedání - 22.2.2011 6. zasedání – 13. 9. 2011
4. zasedání – 26.4.2011 7. zasedání – 25.10.2011
5. zasedání – 21.6.2011 8. zasedání – 20.12.2011

9) Grantový program na rok 2011, termíny pro předložení žádostí příspěvek z rozpočtu obce a pro vyhodnocení předložených žádostí pro rok 2011.

1) Termín pro předložení žádostí: do 31.1.2011
2) Termín vyhodnocení určenou komisí: do 4.2.2011
3) Termín rozhodnutí rady (žádosti do 20.000,-Kč) 8.2.2011
4) Termín rozhodnutí zastupitelstva (žádosti nad 20.000,- Kč): 22.2.2011
5) Složení komise pro vyhodnocení předložených žádostí:
Ing.Věra Kocianová ml.,Petr Čuj,Jaroslav Mrtka,Dana Benčová,Martina Lukešová

10) Poskytnutí půjčky z FRB těmto žadatelům:
Petru Janegovi, Nádražní 337, Mikulovice, 60.000,- Kč, splatnost 4 roky
Antonínu Kabátovi , Sokolská 543, Mikulovice,150.000,- Kč, splatnost 8 let
Jiřímu Sedláři, V zahradách 364, Mikulovice,150.000,-Kč, splatnost 3 roky

11) Dodatek č.1 k pravidlům Obce Mikulovice o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých obci Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č.396/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

12) Dodatek č. 10 ke Smlouvě o službách ze dne 2.1.2002 uzavřené mezi Technickými službami Jeseník, a.s. a Obcí Mikulovice, kterým se mění článek V. Cena služeb.

13) Dohodu mezi obcí Mikulovice a SMOJ o finančním podílu obce na krytí ztráty dopravce ve veřejné linkové dopravě na rozsah ostatní dopravní obslužnosti v roce 2011 ve výši 170 405,-Kč.

14) Pověření SMOJ k uzavření Dodatku č.3 k ke smlouvě o závazku veřejné služby podle §19c zákona č.111/1994 Sb., silniční dopravě, v platném znění na rozsah ostatní dopravní obslužnost ve veřejné linkové dopravě na rok 2011.

15) Komunitní plán sociálních služeb a služeb souvisejících na Jesenicku pro roky 2011-2013 dle důvodové zprávy.

16) Odprodej pozemku p.č. 1619/8 orná půda o výměře 5081 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka ve vlastnictví obce Mikulovice (dle GP č. 921-266/2010 ze dne 9.11.2010) za kupní cenu 1,- Kč do vlastnictví firmy Slezský kámen a.s. Jeseník.

17)Darování budovy stojící na st.p.č. 1179 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka v areálu bývalé posádky v Mikulovicích z vlastnictví obce Mikulovice do vlastnictví Hnutí Brontosaurus Jeseníky, se sídlem v Jeseníku.

18)Bezúplatný převod pozemku p.č. 3218/12 ost. plocha o výměře 182 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka ve vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví obce Mikulovice.

19) Zastupitele Petra Čuje pro další období zastupitelem pro projednání nového územního plánu obce Mikulovice.

20) Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 1565/3 (ZE) v k.ú. Široký Brod, který je ve vlastnictví obce Mikulovice ve prospěch ČEZ Distribuce.

21) Jednací řád kontrolního výboru ZO Mikulovice platný od 21.12.2010.

22) Jednací řád zastupitelstva obce Mikulovice platný od 22.12.2010.

23) Zasílání zápisů a usnesení ze schůzí rady všem členům ZO.

24) V souladu s nařízením vlády č. 375/2010 Sb. ze dne 7.12.2010, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů výši odměn za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva obce s účinností od 1.1.2011 takto:
za výkon funkce neuvolněného člena rady obce ve výši 1406,- Kč měsíčně
za výkon funkce neuvolněného předsedy výboru ve výši 1235,-Kč měsíčně
za výkon funkce neuvolněného člena výboru ve výši 1007,- Kč měsíčně
za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 513,- Kč měsíčně

25) Realizaci a spolufinancování z rozpočtu obce Mikulovice v roce 2011 akce „Rekonstrukce ČOV a MK III. Etapa- posádka".

26) Realizaci a spolufinancování z rozpočtu obce Mikulovice v roce 2011 akce
„Výstavba chodníků podél I/44 a II/457".

27) Realizaci a spolufinancování z rozpočtu obce Mikulovice v roce 2011 akce
„Rozšíření sběrného dvora Mikulovice".

28) Realizaci a spolufinancování z rozpočtu obce Mikulovice v roce 2011 akce
„Příhraniční cyklostezka".

29)Realizaci a spolufinancování z rozpočtu obce Mikulovice v roce 2011 akce „Rekonstrukce VO v obci Mikulovice".

30)Realizaci a spolufinancování z rozpočtu obce Mikulovice v roce 2011 akce
„Vzděláváním a prací k integraci".

31)Realizaci a spolufinancování z rozpočtu obce Mikulovice v roce 2011 akce
„Výstavby sítí a komunikací pro 11 RD".

32)Realizaci a spolufinancování z rozpočtu obce Mikulovice v roce 2011 akce
„Regenerace panelového sídliště 6. Etapa - Sokolská".

II. Neschválilo usnesením č. 8/2/2010

1) Realizaci a spolufinancování z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2011 akce „Multifunkční centrum soc. služeb Mikulovice".

2) Posunutí zahájení jednání zastupitelstev obce dle časového a obsahového harmonogramu na 16,00 hod..

III. Vzalo na vědomí usnesením č. 9/2/2010

1) Zapisovatelku paní Drahomíru Dostovou Jurníkovou.

2) Zprávu o hospodaření obce Mikulovice k 30.11.2010. Příjmy k 30.11.2010 činily včetně zůstatku z roku 2009 na rozpočet 153,292.000,-Kč celkem 147,926.573,63 Kč, výdaje na rozpočet 153,292.000,-Kč činily 123,068.972,31 Kč. Zůstatky na účtech jsou k 31.11.2010 celkem 24,857.601,32 Kč.

3)Časový a obsahový plán jednání rady obce na rok 2011.
Termíny konání schůzí rady:
11.1.2011,8.2.2011,8.3.2011,29.3.2011,12.4.2011,17.5.2011,7.6.2011,30.8.2011,11.10.2011,
8.11.2011,6.12.2011.

4) Časový a obsahový plán Kontrolního výboru ZO Mikulovice
Termíny konání zasedání KV:
2. zasedání 21.2.2011 5. zasedání 12.9.2011
3. zasedání 25.4.2011 6. zasedání 24.10.2011
4. zasedání 20.6.2011 7. zasedání 19.12.2011

IV. Odvolalo usnesením č. 10/2/2010

1) Mgr. Ivana Gorala z funkce člena finančního výboru obce od 21.12.2010.

V. Zvolilo unesením č. 11/2/2010

1) Ing. Vladimíra Soukupa do funkce člena finančního výboru obce od 22.12.2010.

VI. Uložilo usnesením č. 12/2/2010

1) Po podpisu ověřovatelů, odeslat zápis ze zasedání ZO v elektronické podobě členům zastupitelstva.
T: průběžně Z: Zapisovatelka

2)Zasílat zápisy a usnesení ze schůzí rady v elektronické podobě všem členům ZO.
T: průběžně Z:Zapisovatelka

Jiří Šimík Ivan Dost
místostarosta starosta

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.