obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení - 3. zasedání ZO Mikulovice 22.02.2011

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv:

I.Schválilo usnesením č. 13/3/2011

1) Program 3. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení :
p. JUDr. Libor Látal
p. Mgr. Roman Šťastný
p. Pavlína Pastrňáková

4) Ověřovatele zápisu:
p. Petr Čuj
p. Jaroslav Mrtka

5) Kontrolu ukládacích usnesení z předcházejících zasedání.

6) Přerozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2010 ve výši 10 952,92 Kč do rezervního fondu MŠ Široký Brod .

7)Přerozdělení zlepšeného hospodářského výsledku MŠ Mikulovice za rok 2010 ve výši 41 772,90 Kč do rezervního fondu MŠ Mikulovice.

8)Přerozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2010 ve výši 247 820,83 Kč do rezervního fondu ZŠ Mikulovice.

9)1. změnu rozpočtu obce Mikulovice na rok 2011.
Příjmy po 1. změně činí včetně tř. 8 70 597,200,- Kč, výdaje 70 597 200,- Kč.Dle zákona č. 250/2000 Sb. § 4,odst. 5, písm. a) je rozpočet pro rok 2011 přebytkový, příjmy daného roku jsou určeny ke splácení jistiny úvěrů předchozích let.

10) Poskytnutí přípěvku z rozpočtu obce na základě žádosti SRPDŠ při ZŠ ,,Letní tábor cykloturistického kroužku při ZŠ Mikulovice" ve výši 15 000 Kč.

11) „Program obnovy obce" – Obec Mikulovice na léta 2011 – 2016

12)Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s Lesy České republiky, s.p
čís.sml. VB/12229576 na pozemky:

Číslo parcely Druh pozemku Způsob využití Výměra v m2 Katastrální území List vlast. Obec

3203 ostatní plocha ostatní komunikace 754 Mikulovice u Jes. 40 Mikulovice
3205/1 ostatní plocha ostatní komunikace 809 Mikulovice u Jes. 40 Mikulovice
3205/12 ostatní plocha ostatní komunikace 204 Mikulovice u Jes. 40 Mikulovice
3205/13 ostatní plocha ostatní komunikace 910 Mikulovice u Jes. 40 Mikulovice
3205/14 ostatní plocha ostatní komunikace 97 Mikulovice u Jes. 40 Mikulovice

Číslo parcely Druh pozemku Způsob využití Výměra v m2 Katastrální území List vlast. Obec

PK 3196 ostatní plocha ostatní komunikace 1862 Mikulovice u Jes. 40 Mikulovice

13) Prodej trafostanice JE_9098 stožárové stojící na pozemku p.č. 1934/28 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka ve vlastnictví obce Mikulovice do vlastnictví firmy ČEZ distribuce, a.s. za kupní cenu, která bude stanovena na základě znaleckého posudku o ceně tohoto majetku.

14) Prodej trafostanice JE_9099 stožárové (200kW) stojící na pozemku p.č. 1934/74 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka ve vlastnictví obce Mikulovice do vlastnictví firmy ČEZ distribuce, a.s. za kupní cenu, která bude stanovena na základě znaleckého posudku o ceně tohoto majetku.

15) Prodej kabelů NN v prostoru posádky Mikulovice do vlastnictví firmy ČEZ distribuce, a.s. za kupní cenu, která bude stanovena na základě znaleckého posudku o ceně tohoto majetku.

16) Platnost svého rozhodnutí – usnesení č. 97/24 bod 14) ze dne 12.10. 2010 - Rozdělení pozemku p.č. 1072/11 v k.ú. Mikulovice na dvě části s hranicí vedenou jako prodloužení hranice parcely č. 1072/4 a část odprodat panu Václavu Šíblovi, bytem Vrbno pod Pradědem za cenu 48,- Kč za 1 m2 s tím, že pan Šíbl uhradí náklady spojené s vyhotovením GP. Další část nabídnout ke koupi paní Jiřině Vlčkové, současné nájemkyni pozemku za cenu 48,-Kč za 1 m2.

17)Smlouvu o zřízení věcného břemene na p.č. 754/2 v k.ú. Kolnovice ve vlastnictví obce Mikulovice mezi obcí Mikulovice a ČEZ distribuce, a.s. za jednorázovou finanční náhradu 1000,--Kč.

18)Realizaci a spolufinancování uvedených akcí z rozpočtu obce Mikulovice v roce 2011:
Slezské dny
Sport a kultura dětí a mládeže
Obnova přírodního kluziště 1. etapa
Nákup zásahového vozidla
My jsme všichni kamarádi - v průběhu roku 2011 bude poskytnuta MŠ Mikulovice z rozpočtu obce Mikulovice částka 200.000,- Kč ve formě příspěvku. Finanční prostředky budou použity na realizaci projektu z fondu malých projektů EU a budou zaslány na účet MŠ Mikulovice v době jeho průběhu. Částka 200.000,- Kč poskytnutá MŠ Mikulovice v roce 2011 bude z návrhu rozpočtu obce na rok 2012 pro MŠ Mikulovice vypuštěna ( nebude zahrnuta do návrhu).
Setkání mládeže přeshraničních obcí - v průběhu června roku 2011 bude poskytnuta FK Mikulovice,o.s. z rozpočtu obce Mikulovice částka 240.000,- Kč ve formě příspěvku. Finanční prostředky budou použity na realizaci projektu z fondu malých projektů EU a budou zaslány na účet FK Mikulovice o.s. Částka 240.000,- Kč poskytnutá FK Mikulovice o.s. v roce 2011 bude z návrhu rozpočtu obce na rok 2012 pro FK Mikulovice, o.s. vypuštěna
( nebude zahrnuta do návrhu).

19) Změnu rozhodnutí ZO obce Mikulovice ve věci názvu akce zveřejněné v usnesení 2. zasedání ZO obce Mikulovice dne 21.12.2010 pod číslem 7/2/2010 bod 25.
Původní název akce na realizaci a spolufinancování Rekonstrukce ČOV a MK III. etapa – posádka se mění na : Obnova obslužných komunikací a odpadového hospodářství v areálu bývalé vojenské posádky v Mikulovicích ( okres Jeseník).

20) OZV č.1/2011 – o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízené povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu,která současně ruší OZV č.2/2010.

21)Vydání souhlasu pro ZŠ Mikulovice k přijetí materiálního daru od firmy Halamka s.r.o. Mikulovice - školní materiál do výtvarné výchovy v celkové hodnotě 1.408,00 Kč.

22)Poskytnutí půjčky z FRB tomuto žadateli:
Vladimír Hunger , Mikulovice , Široký Brod č. 148 ve výši 50.000,--Kč
Doba splatnosti 2,5 roku

23)Žádost TJ Spartak Mikulovice o přerozdělení finančního příspěvku obce na akci pořádanou TJ Spartak - turnaj v ledním hokeji, který se neuskutečnil z důvodu nepříznivého počasí a přesunutí těchto finančních prostředků na turnaj v tenise čtyřher, který se uskuteční od 20.02. 2011 v hale v Mikulovicích.

24) Dodatek č. 11 ke Smlouvě o službách ze dne 2.1. 2002 uzavřené mezi Technickými službami Jeseník, a.s. a Obcí Mikulovice.

25) Zprávu o inventarizaci majetku právních subjektů a obce Mikulovice k 31.12. 2010 včetně odpisů nepotřebného a nepoužitelného majetku obce Mikulovice a způsobu jejich likvidace dle návrhů dílčích inventarizačních komisí.

26) Odprodej neupotřebitelného majetku dle pravidel pro převod neupotřebitelného majetku ve vlastnictví obce. Dle těchto pravidel bude tento majetek nejdříve nabídnut zařízením a organizacím obce. Majetek o který nebude zájem, bude zveřejněn na úřední desce a nabídnut k odprodeji veřejnosti.

II. Neschválilo usnesením č. 14/3/2011

1) Protinávrh, aby zastupitelstvo obce nehlasovalo o převodu trafostanice JE_9098 stožárové stojící na pozemku p.č. 1934/28 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka ve vlastnictví obce Mikulovice do vlastnictví firmy ČEZ distribuce, a.s. za kupní cenu, která bude stanovena na základě znaleckého posudku o ceně tohoto majetku a převodu trafostanice JE_9099 stožárové (200kW) stojící na pozemku p.č. 1934/74 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka ve vlastnictví obce Mikulovice do vlastnictví firmy ČEZ distribuce, a.s. za kupní cenu, která bude stanovena na základě znaleckého posudku o ceně tohoto majetku.

2)Odprodej části pozemku p.č.1072/11 část orná půda k.ú. Mikulovice u Jeseníku ve vlastnictví obce Mikulovice za kupní cenu 1,- Kč do majetku pana Václava Šíbla s tím, že nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem výše uvedených pozemků(geometrický plán, poplatek na KÚ) a dále zřízení bezúplatného věcného břemene na pozemek p.č. 1072/14 v k.ú. Mikulovice u Jeseníku ve vlastnictví pana Václava Šíbla ve prospěch obce Mikulovice. Věcné břemeno by se týkalo uložení obecního vodovodu na výše uvedeném pozemku v rozsahu stanoveném geometrickým plánem s tím, že obec uhradí náklady na zřízení tohoto věcného břemene( geometrický plán, poplatek na KÚ).

III. Vzalo na vědomí usnesením č. 15/3/2011

1)Zapisovatelku paní Drahomíru Dostovou Jurníkovou.

2) Zprávu o výsledku hospodaření obce Mikulovice k 31.12. 2010. Příjmy včetně tř. 8 – financování činí na rozpočet 159 919 500,-Kč k 31.12.2010 celkem 173 021 389,2 Kč, výdaje na rozpočet 159 919 500,-Kč činí 158 004 538,82 Kč. Zůstatky na účtech k 31.12.2010 jsou v celkové výši 15 016 850,45 Kč.

3) Zprávu o činnosti a hospodaření o.p.s.Soužití 2005 v roce 2010.

4) Zprávu o hospodaření ZŠ Mikulovice v roce 2010.

5) Zprávu o hospodaření MŠ Mikulovice v roce 2010.

6) Zprávu o hospodaření MŠ Široký Brod v roce 2010.

7) Zprávu o činnosti SDH Mikulovice, SDH Široký Brod a zabezpečení požární ochrany v obci Mikulovice v roce 2010.

8)Zprávu o vyřizování petic, stížností a žádostí o informace za rok 2010.

9)Zprávu o poskytnutí přípěvku z rozpočtu obce na rok 2011 – granty, rozhodnutím rady obce Mikulovice.

10) Zprávu o příjmech a výdajích za svoz a likvidaci TKO za rok 2010 a porovnání s rokem 2009.

11) Aktualizaci povodňového plánu obce Mikulovice, složení povodňové komise k 31.01. 2011.

12) Informaci o pokračujícím projednávání územního plánu obce Mikulovice.

13) Informace o závazcích Ing. Jana Babjáka vůči obci Mikulovice a způsobech jejich řešení.

IV. Zrušilo usnesením č. 16/3/2011

1) Usnesení č. 80/20 bod 19) ze dne 23.2.2010, kterým byl schválen prodej trafostanice JE_9099 stožárové (200kW) stojící na pozemku p.č. 1934/74 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví firmy Merleblanc, a.s. Praha.

V. Uložilo usnesením č. 17/3/2011

1) Zpracovat přehled dotací a grantů obce, které jsou aktuální a s tím i spojený harmonogram zpráv a monitorovacích zpráv v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvách o těchto akcích, včetně jejich archivace a odpovědnosti za tyto monitorovací zprávy.
T: Z:starosta obce

2)Připravit informace, podklady, smlouvy a dostupné dokumenty ve věci řešení závazků Ing. J. Babjáka vůči obci Mikulovice do jednání schůze rady obce.
T: 8.3.2011 Z: Starosta obce

Jiří Šimík Ivan Dost
místostarosta starosta

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.