obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení - 4. zasedání ZO Mikulovice 26.04.2011

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv:

I. Schválilo usnesením č. 18/4/2011
1) Program 4. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení :
p. František Kadaňka
p. JUDr. Libor Látal
p. Iva Krajčíková

4) Ověřovatele zápisu:
p. Pavel Macháček
p. Ing. Věra Kocianová

5) Kontrolu ukládacích usnesení z předcházejících zasedání.

6) Záměr obce nabídnout stávajícím uživatelům obecních bytů možnost odkoupení těchto bytů formou uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě za podmínek: cena bytu = násobek podlahové plochy bytu a částky 3.300,- Kč za 1 m2, k ceně za byt bude připočten poplatek za vypracování kupní smlouvy, poplatek za vypracování rozdělení nemovitosti na jednotky a poplatek za vklad do katastru nemovitostí v ceně platné při podpisu kupní smlouvy.
Úhrada kupní ceny :
Po dobu od uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě do doby, kdy bude možno byt převést ( 20 let od kolaudace). Splátky se budou rovnat ½ aktuálního nájemného. To znamená, že polovina hrazeného nájemného bude účtována jako nájemné a polovina jako splátka bytu s tím, že nájemce se ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě a v dodatku k nájemní smlouvě zaváže k tomu, že nebude požadovat od pronajímatele žádné opravy ani investice v bytě. Zbytek kupní ceny bude kupujícím uhrazen jednorázově před podpisem kupní smlouvy.
Každá konkrétní smlouva o převodu jednotlivého bytu bytů bude projednána zvlášť.

7)Změnu názvu již schváleného spolufinancování inv. akce „Rekonstrukce ČOV a MK III. Etapa – posádka" na název akce „Obnova obslužných komunikací a odpadového hospodářství v areálu bývalé vojenské posádky".

8)Poskytnutí půjčky z FRB tomuto žadateli:
- Častulíková Světlana, Hlavní 202, Mikulovice 150.000,- Kč
Doba splatnosti 8 let + dva ručitelé

9) OZV č. 2/2011 na místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která bude účinná od 01.06.2011 a současně zruší OZV č. 2/2008.

10) Nájemní smlouvu mezi obcí Mikulovice, jako pronajímatelem a Naděždou Babinskou, jako nájemcem na pronájem paletovacího lisu EKOPACK A 200.1..2 ve vlastnictví obce na dobu od 01.05. 2011 do 30.04. 2016 v rámci projektu navýšení kapacity sběrného dvora a rozšíření sběrných míst v obci Mikulovice, umístěný v budovách nájemce a to v areálu bývalé posádky Mikulovice za měsíční nájemné ve výši 3.415,--Kč.

Smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi obcí Mikulovice, jako budoucím prodávajícím a Naděždou Babinskou, jako budoucím kupujícím na uzavření kupní smlouvy na prodej téhož paletovacího lisu EKOPACK A 200.1..2 ve vlastnictví obce a to nejpozději ke dni 31.05. 2016 za kupní cenu 1,--Kč.

11) Nájemní smlouvu mezi obcí Mikulovice, jako pronajímatelem a JK Morava, spol. s.r.o. Šumperk, jako nájemcem na pronájem balíkovacího lisu na papír EKOPACK 40, paletovacího vozíku s váhou, Typ 3101 a počítačového vybavení kanceláře obsluhy sběrného dvora – sestava dle specifikace + software pro nakládání s odpady ve vlastnictví obce na dobu od 01.05. 2011 do 30.04. 2016 v rámci projektu navýšení kapacity sběrného dvora a rozšíření sběrných míst v obci Mikulovice, umístěné v budovách nájemce a to stávajícího sběrného dvora v Mikulovicích za měsíční nájemné ve výši 1.382,--Kč.

Smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi obcí Mikulovice, jako budoucím prodávajícím a JK Morava, spol. s.r.o. Šumperk , jako budoucím kupujícím na uzavření kupní smlouvy na prodej téhož balíkovacího lisu na papír EKOPACK 40, paletovacího vozíku s váhou, Typ 3101 a počítačového vybavení kanceláře obsluhy sběrného dvora – sestava dle specifikace + software pro nakládání s odpady ve vlastnictví obce a to nejpozději ke dni 31.05. 2016 za kupní cenu 1,--Kč.

12) Cenu stočného pro obce Hradec – Nová Ves pro rok 2012 ve výši 21,90 Kč /m3.

13) Cenu vodného pro místní část Kolnovice pro rok 2011 ve výši 27,66 Kč/m3.

14) Odprodej části pozemku p.č. 1072/11 část orná půda k.ú. Mikulovice u Jeseníka ve vlastnictví obce Mikulovice za kupní cenu 48,- Kč/1m2 do majetku pana Václava Šíbla s tím, že nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem výše uvedených pozemků (geometrický plán, poplatek na KÚ).

15) Zřízení bezúplatného věcného břemene na pozemek p.č. 1072/14 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka ve vlastnictví pana Václava Šíbla ve prospěch obce Mikulovice. Věcné břemeno by se týkalo uložení obecního vodovodu na výše uvedeném pozemku v rozsahu stanoveném geometrickým plánem s tím, že obec uhradí náklady na zřízení tohoto věcného břemene
( geometrický plán, poplatek na KÚ).

16) Odprodej pozemku p.č. 1072/17 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka ve vlastnictví obce Mikulovice do vlastnictví žadatele pana Davida Sroky, bytem Mikulovice, Sokolská 590 za kupní cenu 735,05 Kč.

17) Odprodej pozemku p.č. 1716/11 ost. plocha o výměře 315 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka ve vlastnictví obce Mikulovice do vlastnictví firmy FN & INVEST s.r.o. Hradec Králové za kupní cenu 15.120,- Kč za podmínky, že firma FN & INVEST s.r.o. Hradec Králové odprodá obci Mikulovice pozemek p.č. 1667/2, trv.tr.porost o výměře 27 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka za cenu 1.296,- Kč.

18) Odkoupení pozemku p.č. 1667/2 trvalý travní porost o výměře 27 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka ve vlastnictví firmy FN & INVEST s.r.o. Hradec Králové za kupní cenu 1.296,- Kč do vlastnictví obce Mikulovice.

19) Odprodej pozemku p.č. 1582/1 a p.č. 1582/2 obě parcely v k.ú. Mikulovice u Jeseníka ve vlastnictví obce Mikulovice do vlastnictví pana Miroslava Juříka, bytem Mikulovice, Široký Brod 87 za kupní cenu 66.480,- Kč.

20) Odprodej pozemku p.č. 2237/4 a p.č. 22376 obě parcely v k.ú. Mikulovice u Jeseníka ve vlastnictví obce Mikulovice do vlastnictví pana Václava Heralta, bytem Písečná 287 za kupní cenu 4.523,- Kč.

21) Odprodej pozemku p.č. 882 v k.ú. Kolnovice ve vlastnictví obce Mikulovice do vlastnictví pana Edvarda Sierinka, bytem Mikulovice, Kolnovice 1 za kupní cenu 322,- Kč.

22) Odprodej části pozemku p.č. 58 v k.ú. Široký Brod ve vlastnictví obce Mikulovice do vlastnictví pana Michala Pavloviče, bytem Mikulovice, Široký Brod 84. Kupní cena bude schválena po zpracování GP.

23) Odprodej pozemku p.č. 514/6 zahrada o výměře 525 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka ve vlastnictví obce Mikulovice do vlastnictví pana Aloise Modláka, bytem Mikulovice, V zahradách 83 za kupní cenu 25.200,- Kč.

24) Ukončení pořizování a projednání 3A.změny územního plánu obce Mikulovice v rozsahu plochy pro výrobu, která je v nynějším územním plánu vyčleněna jako plochy výhledu s označením V8.

25)Spisový a skartační řád obce Mikulovice.

26) Stažení z programu jednání zastupitelstva obce bod č.14) – c) Smlouva o smlouvě budoucí o převodu budovy bývalé celnice – čp. 130 z důvodu nejasností ve smlouvě a připomínkování této smlouvy ze strany zastupitelstva obce.

27)Pana Daniela Krejčiříka, Mikulovice , Hlucholazská pro další čtyřleté období do funkce přísedícího u Okresního soudu v Jeseníku.

28) Prodej hasičského vozidla Liaz 706, CAS 25,RZ: 2M4 50 87 a pořízení jiného menšího zásahového vozidla pro SDH Mikulovice.

29) Smlouvu č. SMP/Mikulovice/01-3/11 o zřízení věcného břemene s SMP Net, s.r.o,. Ostrava na parcely č.p. 3047/1(ZE) ostatní plocha o výměře 2177 m2, v k.ú. Mikulovice u Jeseníka ve vlastnictví obce Mikulovice a č.p. 328/1 (ZE) ostatní plocha o výměře 374 m2, v k.ú. Mikulovice u Jeseníka ve vlastnictví obce Mikulovice.

30) Přijetí příspěvku ve výši 125.000,--Kč od Olomouckého kraje za účelem částečné úhrady výdajů na zajištění akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů obce,spolufinancování obce minimálně ve stejné výši jako je výše příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje a Smlouvu o poskytnutí výše uvedeného příspěvku.Podpisem smlouvy pověřilo starostu obce pana Ivana Dosta.

31) Vydání souhlasu pro ZŠ Mikulovice k přijetí:
-finančního daru od Autodopravy Břetislav Látal s.r.o. ve výši 500,--Kč,
-finančního daru od Martina Látala ve výši 500,--Kč,
-materiálního daru od Adély Bauerové ve výši 500,--Kč,
-finančního daru od Nákladní dopravy Zdeněk Štěpán ve výši 1.000,--Kč, všechny na realizaci projektu „Slet čarodějnic", který se uskuteční dne 29.04.2011.

32) Návrh, aby smlouvy, které budou předmětem projednání a schválení v ZO byly před tím, předloženy k nahlédnutí a připomínkování kontrolnímu výboru obecního zastupitelstva.

33)Udělení souhlasu s realizací opatření v rámci projektu dotačního programu OPŽP na parcelách, které jsou v majetku obce Mikulovice nebo které má obec Mikulovice v pronájmu.
Jedná se o úpravy a revitalizaci zeleně v Mikulovicích a v Širokém Brodě. Souhlas zastupitelstva obce Mikulovice je určen pro občanské sdružení Pro region Supíkovice, které předloží žádost o dotaci na konkrétní vyhlášenou výzvu v rámci programu OPŽP.
Občanské sdružení Pro region Supíkovice požádá o dotaci a zajistí realizaci celé akce na vlastní náklady. Obci Mikulovice předá provedenou revitalizaci bez nároku na finanční vyrovnání. Podpisem souhlasu je zastupitelstvem obce Mikulovice pověřen jako statutární zástupce Ivan Dost – starosta obce.

II. Vzalo na vědomí usnesením č. 19/4/2011

1) Zapisovatelku paní Drahomíru Dostovou Jurníkovou.
2) Informaci o postupu prováděných pozemkových úprav v katastrálním území obce Mikulovice Pozemkovým úřadem v Jeseníku.

3) Zprávu o bezpečnostní situaci v obci v roce 2010.

4) Zprávu o hospodaření obce Mikulovice k 31.03.2011.Příjmy včetně tř. 8 – financování činí na rozpočet 70 597,200,- Kč, k 31.3.2011 celkem 26 527 856,92 Kč, výdaje na rozpočet 70 597,200,- Kč činí 10 190 627,95 Kč. Zůstatky na účtech k 31.3.2011 jsou v celkové výši 16 337 228,97 Kč.

5) Zprávu o splátkovém kalendáři obce Mikulovice na úhrady závazků obce Mikulovice na roky 2011-2020 a dluhovou službu obce k 28.2.2011.

6)Zprávu k vyhodnocení zimní údržby místních komunikací v obci Mikulovice rok 2010/2011.

7) Informaci k projednávání ÚP.

8) Informaci k projektu Multifunkčního centra sociálních služeb a fakultativních činností v Mikulovicích.

III. Neschválilo usnesením č. 20/4/2011
1) Zřízení bezúplatného věcného břemene ( právo přechodu a přejezdu) na část prodávaného pozemku p.č. 1072/11 orná půda k.ú. Mikulovice u Jeseníka ve prospěch majitele p.č. 1072/1 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka pana Davida Sroky.

IV. Uložilo usnesením č. 21/4/4011
1) Na základě připomínek, změn a doplnění z jednání zastupitelstva a po dalších jednáních s paní Babinskou, doplnit Smlouvu o službách na svoz, třídění, odstraňování a likvidaci odpadu v obci Mikulovice a jejich částech Kolnovice, Široký Brod mezi obcí Mikulovice a Naděždou Babinskou, jako budoucí poskytovatelkou uvedené služby a tuto opět předložit k projednání v radě obce dne 17.05.2011.
T: 17.05.2011 Z: I.Dost -starosta obce

2) Finančnímu výboru zastupitelstva obce, aby rozklíčoval a předložil do jednání zastupitelstva obce v září 2011 náklady na zimní údržbu prováděnou zaměstnanci obce, včetně nákladů na pohonné hmoty do obecní techniky.
T: září 2011 Z: J.Mrtka – předseda FV

V. Zrušilo usnesením č. 22/4/2011
1)Usnesení ZO č. 97/24 bod 14 ze dne 12.10.2010, kterým zastupitelstvo obce schválilo rozdělení pozemku p.č. 1072/11 v k.ú. Mikulovice na dvě části s hranicí vedenou jako prodloužení hranice parcely č. 1072/4 a část odprodat panu Václavu Šíblovi, bytem Vrbno pod Pradědem za cenu 48,- Kč za 1 m2 s tím, že pan Šíbl uhradí náklady spojené s vyhotovením GP. Další část nabídnout ke koupi paní Jiřině Vlčkové, současné nájemkyni pozemku za cenu 48,-Kč za 1 m2.)

2) Usnesení ZO č. 13/3/2011 bod 16 ze dne 12.10.2010 (potvrzení výše uvedeného usnesení č. 97/24 bod 14 ze dne 12.10.2010)- Rozdělení pozemku p.č. 1072/11 v k.ú. Mikulovice na dvě části s hranicí vedenou jako prodloužení hranice parcely č. 1072/4 a část odprodat panu Václavu Šíblovi, bytem Vrbno pod Pradědem za cenu 48,- Kč za 1 m2 s tím, že pan Šíbl uhradí náklady spojené s vyhotovením GP. Další část nabídnout ke koupi paní Jiřině Vlčkové, současné nájemkyni pozemku za cenu 48,-Kč za 1 m2.

3) Usnesení ZO č. 14/3/2011 ze dne 22.2.2011 bod 2 (ZO neschvaluje odprodej části pozemku p.č.1072/11 část orná půda k.ú. Mikulovice u Jeseníku ve vlastnictví obce Mikulovice za kupní cenu 1,- Kč do majetku pana Václava Šíbla s tím, že nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem výše uvedených pozemků(geometrický plán, poplatek na KÚ) a dále zřízení bezúplatného věcného břemene na pozemek p.č. 1072/14 v k.ú. Mikulovice u Jeseníku ve vlastnictví pana Václava Šíbla ve prospěch obce Mikulovice. Věcné břemeno by se týkalo uložení obecního vodovodu na výše uvedeném pozemku v rozsahu stanoveném geometrickým plánem s tím, že obec uhradí náklady na zřízení tohoto věcného břemene( geometrický plán, poplatek na KÚ).

Jiří Šimík Ivan Dost
místostarosta starosta

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.