obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení -5. zasedání ZO Mikulovice 21.06.2011

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv:

I. Schválilo usnesením č. 23/5/2011
1) Program 5. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení :
p. Mgr. Pavel Macháček
p. Ing. Věra Kocianová
p. Ing. Vladislav Soukup

4) Ověřovatele zápisu:
p. František Kadaňka
p. Jaroslav Mrtka

5) Kontrolu ukládacích usnesení z předcházejících zasedání.

6) Závěrečný účet obce Mikulovice za rok 2010 s výhradou.

7) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mikulovice za rok 2010.

8) Návrh na odstranění chyb (nápravná opatření) vyplývajících ze zprávy o přezkoumání hospodaření obce Mikulovice za rok 2010.

9) 2.změnu rozpočtu obce Mikulovice na rok 2011.Příjmy po 2. změně činí 87,257.231,00, Kč, výdaje 87,257.231,00 Kč.
Dle zákona č. 250/2000 Sb. § 4,odst. 5, písm. a) je rozpočet pro rok 2011 přebytkový, příjmy daného roku jsou určeny ke splácení jistiny úvěrů z předchozích let.

10) Nabídku ČSOB na poskytnutí kontokorentního úvěru ve výši 7,000.000,--Kč pro obec Mikulovice, na dobu čerpání nejdříve od počátku měsíce prosince 2011 a jeho splacení nejpozději do 30.06. 2012.

11) Časové omezení platnosti podmínek pro uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě o převodu bytů do vlastnictví jejich stávajících uživatelů, které byly schváleny na 4. zasedání ZO dne 26.4.2011, (usnesením č. 18/4/2011bod č.6) pro žádosti o uzavření této smlouvy podané do 30.9.2011.

12)Poskytnutí půjčky z FRB této žadatelce:
Vlčková Jiřina, Sokolská 491, Mikulovice ve výši 30.000,- Kč
Doba splatnosti 5 let.

13) Žádost pana O. Lukašáka na snížení částky na čerpání úvěru ze SFRB na opravy a modernizaci bytového fondu ze 150.000,--Kč s dobou splatnosti na 9 let , který mu byl schválen zastupitelstvem obce Mikulovice dne 12.10. 2010 usnesením č. 97/24 bod. 8) na 50.000,-Kč s dobou splatnosti na 3 roky.Dodatek ke smlouvě o úvěru upravující výši úvěru a výši splátek, včetně doby splatnosti.

14)Odprodej pozemku vedeného v ZE p.č. 609 v k.ú. Kolnovice ve vlastnictví obce Mikulovice do vlastnictví pana Václava Duchka, bytem Holubinková , Praha 10 za kupní cenu 152,- Kč.

15)Poskytnutí daru a to budovy stojící na st.p.č. 1080 a budovy stojící na st.p.č. 1066 obě budovy v k.ú. Mikulovice u Jeseníka ve vlastnictví obce Mikulovice obdarovanému Hnutí Brontosaurus Jeseníky, se sídlem v Jeseníku, Průchodní ulice.

16)Záměr obce odkoupit do svého vlastnictví pozemek p.č. 2338/2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka cca 3.742 m2 od vlastníka tohoto pozemku a cenu, kterou obec nabídne vlastníkovi za tento pozemek a to 3,05 Kč za 1 m2.

17)Odprodej pozemku p.č. 58/2 v k.ú. Široký Brod dle GP ve vlastnictví obce Mikulovice do vlastnictví pana Michala Pavloviče, bytem Mikulovice, Široký Brod za kupní cenu 16.738,- Kč.

18)Zřízení věcného břemene ve prospěch obce Mikulovice za účelem průchodu kanalizačního řadu na části pozemku p.č. 58/2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka, která je označena v GP č. 279-55/2011 ze dne 3.6.2011.

19)Odkoupení pozemku p.č. 1478 v k.ú. Široký Brod ve vlastnictví manželů Antoňů za kupní cenu 7.460,-Kč do vlastnictví obce Mikulovice.

20) Změnu katastrálního území Mikulovice u Jeseníka spočívající v rozšíření katastrálního území Ondřejovice o pozemky st. p.č. 686 –zast. plocha a nádvoří, poz.p.č. 2483/3 – zahrada, poz.p.č. 2483/4 – zahrada a poz.p.č. 2483/14 – ost. plocha z k.ú. Mikulovice u Jeseníka.

21)Bezúplatné nabytí pozemků pozemkových parcel č. 3376/4, č. 3376/5, č. 3376/9 a 3381/4 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka, obec Mikulovice do vlastnictví obce Mikulovice, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí s omezujícími podmínkami č: UZSVM/OSU/5789/2011-OSUR.

22)Záměr a způsob prodeje stavebních pozemků v lokalitě Sokolská - 11 RD za těchto podmínek:
- Cena pozemku 100 Kč/m2
- Na pozemek bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě anebo kupní smlouva s odkladem účinnosti
- Výstavba musí započít do jednoho roku od podpisu budoucí kupní smlouvy (musí být vybudovány základy a obvodové zdivo do úrovně 1 m nad základ)
- Jakmile stavebník vybuduje základy a obvodové zdivo do úrovně 1 m nad základ RD bude uzavřena kupní smlouvy na pozemek za cenu garantovanou ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě
- Od data podpisu budoucí kupní smlouvy do data podpisu kupní smlouvy bude pozemek pronajat stavebníkovi za roční nájemné ve výši 2,- Kč/m2.
- V případě nedodržení termínu výstavby stanovené budoucí kupní smlouvou bude stavebníkovi účtována smluvní pokuta ve výši:
20.000,- Kč při odstoupení od smlouvy
500,- Kč za každý den prodlení
- Termín pro uzavření prvních smluv cca od 05/2012

23) OZV č. 3/2011 (pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství) s účinností od 1.8.2011.

24) Smlouvu o smlouvě budoucí kupní smlouvy a nájemní smlouvy o převodu budovy bývalé celnice Mikulovice čp. 130 s připomínkami přednesenými KV obecního zastupitelstva. Po zapracování připomínek dle jednotlivých bodů do smlouvy a tuto předložit protistraně společnosti ARARA PLUS s r.o. ke schválení.

25) Zrušení dobrovolného svazku obcí „Sdružení obcí Praděd" bez likvidace.

26)Závěrečný účet Sdružení obcí Praděd za rok 2010 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření SoP za rok 2010.

27)Prodej vozidla Dacia Logan, RZ 4M0 0423 v majetku obce Mikulovice a náhradou za toto vozidlo pořízení víceúčelového vozidla, které by sloužilo i jako zásahové vozidlo pro SDH Mikulovice.

28)Podporu k uzavření „Smlouvy o veřejném zájmu" mezi Jesenickou nemocnicí a Olomouckým krajem.

29) Jako vítěze výběrového řízení na dodávku zakázky „Obnova obslužných komunikací a odpadového hospodářství v areálu bývalé posádky Mikulovice" firmu Jesenická vodohospodářská společnost s.r.o. Jeseník s cenovou nabídkou 4,374.700,- Kč včetně DPH. A uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou zakázku s touto firmou.

30)Přijetí příspěvku z Olomouckého kraje ZŠ v Mikulovicích na akci „Sportovní spolupráce škol" ve výši 25.000,--Kč.

31)Prodloužení termínu čerpání úvěru na výstavbu kanalizace v obci Mikulovice ve výši 27,000.000,--Kč do 31.7. 2011.

32)Termín vydávání Informačního servisu obce a to nejpozději do čtyř týdnů od ukončeného dne jednání zastupitelstva obce .

II.Neschválilo usnesením č. 24/5/2011
1) Posunutí termínu prodloužení čerpání půjčky od SFRB Praha na poskytování úvěrů na opravy a modernizaci bytového fondu v obci Mikulovice do 30.06.2012.

2) Posunutí termínu prodloužení čerpání půjčky od SFRB Praha na poskytování úvěrů na opravy a modernizaci bytového fondu v obci Mikulovice do 31.12. 2011.

3) Navrhovaný postup v rámci předpokládané realizace Revitalizace zeleně v obci Mikulovice.

4) Zrušení výběrového řízení na dodávku zakázky „Obnova obslužných komunikací a odpadového hospodářství v areálu bývalé posádky Mikulovice".

III. Vzalo na vědomí usnesením č. 25/5/2011
1) Zapisovatelku paní Drahomíru Dostovou Jurníkovou.
2) Zprávu o hospodaření obce Mikulovice k 31.05. 2011.Příjmy k 31.05.2011 činily včetně zůstatku z roku 2010 na rozpočet 70,597.200,--Kč celkem 34,001.167,83 Kč, výdaje na rozpočet 70,597.200,-Kč činily 22,198.141,19 Kč. Zůstatky na účtech jsou k 31.05.2011 celkem 11,803.026,64 Kč.

3) Dluhovou službu obce Mikulovice k 31.05.2011.

4)Zprávu o činnosti a hospodaření knihovny Mikulovice a Široký Brod a IS Mikulovice za rok 2009/2010.

5)Zprávu o činnosti finančního výboru ZO Mikulovice v novém volebním období.

6)Zprávu o činnosti kontrolního výboru ZO Mikulovice, včetně zápisu z jednání komise v novém volebním období.

7)Stažení bodu z programu jednání zastupitelstva obce prodej bytové jednotky čp. 475/5 Mikulovice, ul. Sokolská – Pastrňáková Pavlína .

8)Informaci o jednání, kterého se zúčastnily příhraniční obce, jejichž pozemky byly Ministerstvem vnitra – oddělení všeobecné správy – oddělení státních hranic vytipovány k převodu do Polska v souvislosti řešením územního dluhu ČR vůči Polské republice z roku 1958.

9)Informace o stavu Jesenické nemocnice spol. s r.o. a stanovisku rady obce vyjádřeném usnesením 9. schůze rady.

10) Informaci o zjištěných skutečnostech ve věci hospodaření společnosti SOUŽITÍ 2005, o.p.s. v předchozích letech do roku 2009.

11) Informaci o možnosti připomínkování jízdních řádů drážní dopravy.

12) Informaci a pozvání členů zastupitelstva obce na akci Slezské dny, které se uskuteční ve dnech 23. – 25. 06.2011.

IV. Revokovalo usnesením č. 26/5/2011
1)Usnesení č.97/24,bod č.8 ze dne 12.10.2010, kterým schválilo poskytnutí půjčky ze SFRB na opravy a modernizaci bytového fondu panu O. Lukašákovi ve výši 150.000,--Kč s dobou splatnosti na 9 let.
V. Uložilo usnesením č. 27/5/2011
1) Oznámit písemně uživatelům obecních bytů časové omezení platnosti podmínek pro uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě o převodu bytů do vlastnictví jejich stávajících uživatelů, které byly schváleny na 4. zasedání ZO dne 26.4.2011, (usnesením č. 18/4/2011bod č.6) pro žádosti o uzavření této smlouvy podané do 30.9.2011.
T: 30.06.2011 Z:p.Dostová Jurníková

2)Předložit ke schválení protistraně společnosti ARARA PLUS s.r.o. Smlouvu o smlouvě budoucí kupní smlouvy a nájemní smlouvy o převodu budovy bývalé celnice Mikulovice čp. 130 a to se zapracovanými připomínkami dle jednotlivých bodů, tak jak byly schváleny v jednání ZO.
Z: starosta p. Dost

3) Vyjádřit stanovisko přijaté ZO ke stavu Jesenické nemocnice spol. s r.o..
Z: starosta p. Dost

4) Zpracovat kritéria pro budoucí výběrová řízení co do obsahu, ceny a podmínek pro jednotlivá řízení např. rozdělení od výše ceny apod..
Z: kontrolní výbor ZO

VI. Konstatovalo usnesením č. 28/5/2011
1) Nutnost udržení dosavadního rozsahu péče poskytované Jesenickou nemocnicí, spol. s r. o., konstatuje , že služby JN jsou veřejným zájmem, a žádá Olomoucký kraj, aby jeho příslušné orgány uzavřely s JN Smlouvu o provozování zdravotních služeb v JESENICKÉ NEMOCNICI, spol. s r.o. jako služeb obecného hospodářského zájmu.

Jiří Šimík Ivan Dost
místostarosta starosta

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.