obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení - 7. zasedání ZO Mikulovice 25.10.2011

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv:

I. Schválilo usnesením č. 33/7/2011
1) Program 7. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení :
p. Petr Čuj
p. Ing.Vladimír Soukup
p. Iva Krajčíková

4) Ověřovatele zápisu:
p. Pavel Macháček
p. František Kořán

5) Kontrolu ukládacích usnesení z předcházejících zasedání.

6) 3. změnu rozpočtu obce Mikulovice na rok 2011, která je přílohou tohoto zápisu.Příjmy po 3. změně činí 93 400 731,00 Kč, výdaje 93 400 731,00 Kč.
Dle zákona č. 250/2000 Sb. § 4,odst. 5, písm. a) je rozpočet pro rok 2011 přebytkový, příjmy daného roku jsou určeny ke splácení jistiny úvěrů z předchozích let.

7)Místní poplatek za sytém svozu, třídění a likvidaci TKO v obci Mikulovice na rok 2012 ve stejné výši tak jako v roce 2011 a to:
14ti denní svoz - 500,-Kč na osobu a rok
Měsíční svoz - 400,-Kč na osobu a rok
6ti týdenní svoz- 300,-Kč na osobu a rok

8) Cenu vodného a stočného pro rok 2012 ve stejné výši tak jako v roce 2011 a to:
Cena vodného a stočného pro k.ú. Mikulovice a k.ú. Široký Brod při instalaci vodoměru:Vodné 30,45 Kč/m3 vč. DPH Stočné 17,00 Kč/ m3 vč. DPH
V případě, že odběratel nemá instalován vodoměr :Množství odebrané vody a odvedeného odpadu bude stanoveno dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
Cena vodného pro místní část Kolnovice bude stanovena podle usnesení zastupitelstva obce č.48/13/11 ze dne 14.12.2004 jako podíl nákladů na provoz a údržbu vodovodu Kolnovice a množství odebrané vody v roce předcházejícím.
Podmínky pro platbu a vyúčtování poplatku za vodné a stočné budou stanoveny ve smlouvě o dodávce vody z veřejného vodovodu uzavřené mezi odběratelem a provozovatelem..

9)Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní s těmito uživateli bytů:
Čp. 475
Salvová Soňa - 63 m2

Čp. 346
Fridrichová Gabriela 117 m2
Kopecká Helena 120 m2
Surovíková Renata 83 m2
Soukupová Kateřina 130 m2

Čp. 214
Motyčáková Jarmila 67 m2
Procházková Iveta 85 m2
Zrník Richard a Gabriela 73 m2

Čp. 374
Sroka Robert 133 m2

Čp. 118
Reiss Pavel - 42 m2
Reissová Libuše – 35 m2
Marek Jaroslav 32 m2
Bělinová Ludmila ,Bělinová Marie - 41 m2

Čp.5
Klohnová Eva - 122 m2
Kolaříková Pavlína - 85 m2
Pruchnická Anna - 89 m2
Alföldi Libor a Andrea - 89 m2
Dle podmínek stanovených rozhodnutím zastupitelstva obce ze dne 26.04.2011 usnesením č. 18/4/2011, bod č.6) - cena ve výši 3.300,--Kč/m2 podlahové plochy + poplatky a to pro žádosti o uzavření této smlouvy podané do 30.9.2011, dle rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne 21.6.2011 usnesením č. 23/5/2011, bod č. 11).

10)Odprodej pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci p.č. 347/1 díl 1 ( zahrada) o výměře 631 m2 v k.ú. Kolnovice, ve vlastnictví obce Mikulovice do majetku pana Bohumila Peterky, Mikulovice, Hlucholazská 127 za kupní cenu 1 Kč.

11)Odprodej pozemků vedených v katastru nemovitostí a to st.p.č. 78 zbořeniště o výměře 288 m2 v k.ú. Kolnovice a p.č. 372 zahrada o výměře 2509 m2 v k.ú. Kolnovice va vlastnictví obce Mikulovice do majetku pana Bohumila Peterky, bytem Mikulovice, Hlucholazská 127 za kupní cenu 1 Kč.

12)Přijetí daru od pana Bohumila Peterky, a to pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci, p.č. 333 díl 1 o výměře 982 m2 v k.ú. Kolnovice do vlastnictví obce Mikulovice.
13)Odkoupení pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci p.č.2759/40 díl 3o výměře 45 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka od manželů Josefa a Lenky Orlových, bytem Mikulovice, V zátiší 248 do vlastnictví obce Mikulovice za kupní cenu 315,- Kč a uhrazení ceny znaleckého posudku a zaplacení částky vydané prodávajícím za daň z převodu nemovitosti.

14) Odprodej pozemku p.č. 58 část v k.ú. Mikulovice u Jeseníka ve vlastnictví obce Mikulovice do vlastnictví žadatelky paní Věry Janků, Mikulovice Široký Brod č.85 za těchto podmínek:
1/ Prodej bude řešen smlouvou o budoucí kupní smlouvě
2/ Žadatelka uhradí při podpisu budoucí kupní smlouvy náklady vynaložené obcí
Mikulovice na geometrický plán č. 279-66/2011 ze dne 3.6. 2011 (5 602,- Kč)
3/ Žadatelka uhradí při podpisu budoucí kupní smlouvy ½ nákladů vynaložených obcí
Mikulovice na geometrický plán, který bude vyhotoven pro převod pozemku paní
Janků(oddělení budoucího chodníku, vyznačení plochy pro zřízení věcného břemene)
4/ Po splacení poslední splátky bude sepsána kupní smlouva, která bude vložena do KN
5/ Kupní cena bude rozložena a hrazena měsíčními splátkami po dobu 5-ti let
( výše měsíční splátky by orientačně činila 1920,- Kč)

15)Odprodej budov bez čp. a ani evidenčního stojící na st.pč. 1138, 1139, 1140 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka (býv. Posádka) za kupní cenu 1.076.400,- Kč do majetku žadatele, firmy Plastkon product s.r.o. Mikulovice. Kupní cena bude uhrazena následujícím způsobem: 100.000,- Kč bude uhrazeno při podpisu kupní smlouvy a zbytek kupní ceny ve výši 976.400,- Kč v 36-ti měsíčních splátkách od 1.11.2011. Prodej bude řešen smlouvou o budoucí kupní smlouvě. Po uhrazení celé kupní ceny bude sepsána kupní smlouva a podán návrh na vklad do KN.

16) OZV č. 4/2011 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.

17)Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru reg.č. 230/396-10 uzavřené mezi Státním fondem rozvoje bydlení a obcí Mikulovice dne 15.6. 2010 a zmocnění starosty obce Mikulovice k jeho podpisu.

18)Smlouvu o převodu práv a povinnosti mezi převodcem: Sdružení obcí Praděd, dobrovolný svazek obcí, IČ: 706 45 931 , Hlavní náměstí 1, Krnov, 794 01, registrován u Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje, reg. číslo R 14/03, jednající předsedou sdružení panem Mojmírem Michálkem a nabyvatelem obec Mikulovice, IČ: 00303003, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice zastoupena: starostou obce panem Ivanem Dostem (projekt „Integrovaný strukturální projekt ochrany životního prostředí - ČOV, kanalizace") a pověření starosty obce podpisem této smlouvy.

19)Smlouvu o budoucí smlouvě kupní a nájemní smlouvu s Občanským sdružením NETEX Ostrava o převodu s navrženými změnami (viz příloha zápisu 7.ZO/2011):
pozemků: p.č.st.517/1 zastavěnou plochu
p.č.st.517/2 zastavěnou plochu
p.č.st.517/3 zastavěnou plochu
p.č.st. 3471 zastavěnou plochu
p.č. 75/1 zahradu
budovy: Mikulovice, č.p.130 občanskou vybavenost na p.č.st.517/1
Mikulovice, bez čp/če jinou stavbu na p.č.st.517/2
Mikulovice, bez čp/če technickou vybavenost na p.č.st.517/3
(včetně kanalizační přípojky a vodovodní přípojky)
parkoviště na pozemku p.č.75/1 v k.ú.Mikulovice u Jeseníka
- nemovitost neevidovanou v katastru nemovitostí.
Vše zapsané na LV 10001 pro obec Mikulovice a k.ú.Mikulovice u Jeseníka a pověření starosty obce podpisem této smlouvy.

20)Pravidla pro odpisování dlouhodobého majetku obce Mikulovice sestaveného dle ČSÚ 708 dle předlohy, která je přílohou zápisu.

21) Provedení průzkumu spokojenosti se základní školstvím v Mikulovicích formou anonymního dotazníkového šetření pro rodiče žáků ZŠ Mikulovice.

II. Vzalo na vědomí usnesením č. 34/7/2011
1)Zapisovatelku p. Drahomíru Dostovou Jurníkovou.

2) Zprávu o hospodaření obce Mikulovice k 30.9.2011.Příjmy včetně tř. 8 – financování činí na rozpočet 87 257 231,00- Kč, k 30.09.2011 celkem 62 797 934,86Kč, výdaje včetně tř. 8 na rozpočet 87 257 231,00- Kč činí 48 873 344,12 Kč. Zůstatky na účtech k 30.09.2011 jsou v celkové výši 16 924 590,74 Kč.

3) Návrh rozpočtu obce Mikulovice na rok 2012 s tím, že předložené připomínky budou zapracovány poté bude vyvěšen na úřední desce k připomínkování občany a následně bude předložen na prosincovém zasedání ZO Mikulovice ke schválení.

4)Informaci o organizačním zajištění zimní údržby místních komunikací v obci Mikulovice na zimní období 2011 – 2012.

5) Informaci od Hnutí Brontosaur Jeseník o připravované akci v areálu bývalé posádky v Mikulovicích dne 5.11.2011 Stezka „Munou".

6)Informaci o připravovaných Zásadách pro poskytování finančního příspěvku obce Mikulovice na vybudování domovní čistírny odpadních vod nebo na jiný způsob individuelního ekologického řešení likvidace odpadních vod

7)Žádost obce Česká Ves o dofinancování ztráty na provozu bazénu v České Vsi do doby, než se otevře aguacentrum v Jeseníku – předpoklad rok 2015.

8) Informaci o připravovaných oslavách 750 let založení obce Mikulovice, které proběhnou v roce 2013.

III. Zrušilo usnesením č. 35/7/2011
1) Usnesení ZO č. 18/4/2011 bod 22) ze dne 26.4.2011, kterým byl schválen odprodej části pozemku p.č. 58 v k.ú. Široký Brod ve vlastnictví obce Mikulovice do vlastnictví pana Michala Pavloviče, bytem Mikulovice, Široký Brod 84.

2)Usnesení ZO č. 23/5/2011 bod 17) ze dne 21.6. 2011, kterým byl schválen odprodej pozemku p.č. 58/2 v k.ú. Široký Brod dle GP ve vlastnictví obce Mikulovice do vlastnictví pana Michala Pavloviče, bytem Mikulovice, Široký Brod za kupní cenu 16.738,- Kč.

3)Usnesení ZO č. 61/15- bod 3) ze dne 21.4.2009, kterým schválilo úplatný převod pro Platskon product, s.r.o. Mikulovice
Č. 116 na p.č. 1138 – areál muniční sklad – 1104 m2 za cenu 358.800,- Kč
Č. 117 – na p.č. 1139 – areál muniční sklad – 1104 m2 za cenu 358.800,- Kč
Č. 118 – na p.č. 1140 – areál muniční sklad – 1104 m2 za cenu 358.800,- Kč
CELKEM – 1.076.400,- Kč, z toho 359.800,- Kč při podpisu kupní smlouvy, zbytek 717.400,- Kč v pravidelných měsíčních splátkách po dobu 3 let

4)Usnesení ZO č. 74/18- bod 14) ze dne 20.10.2009, kterým schválilo odprodej budov bez čp. a ani evidenčního stojící na st.pč. 1138, 1139, 1140 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka za kupní cenu 1.076.400,- Kč do majetku žadatele, firmy Plastkon product s.r.o. Mikulovice. Kupní cena bude uhrazena následujícím způsobem: 100.000,- Kč bude uhrazeno při podpisu kupní smlouvy a zbytek kupní ceny ve výši 976.400,- Kč v 36-ti měsíčních splátkách.

5)Usnesení ZO č. 29/6/2011 , bod č.17 „Smlouva o budoucí smlouvě kupní a nájemní smlouvu se společnosti Občanským sdružením NETEX, se sídlem Mitušova 1119/27, 700 30 Ostrava – Jih.

IV. Jmenovalo usnesením č. 36/7/2011
1) Do funkce člena správní rady o.p.s. Soužití 2005 na další funkční období od 25.10. 2011 do 24.10. 2014 paní Věru Kocianovou.
2) Do funkce člena správní rady o.p.s. Soužití 2005 na další funkční období od 25.10. 2011 do 24.10. 2014 paní Pavlínu Pastrňákovou.
3) Do funkce člena správní rady o.p.s. Soužití 2005 na další funkční období od 25.10. 2011 do 24.10. 2014 paní Danu Benčovou.

V. Uložilo usnesením č. 37/7/2011
1) Starostovi obce, aby zajistil další informace, k žádosti obce Česká Ves o dofinancování ztráty na provozu bazénu v České Vsi do doby, než se otevře aguacentrum v Jeseníku – předpoklad rok 2015 a dále hledat řešení, pokud dojde k uzavření bazénu v České Vsi, aby děti měly kam dojíždět a absolvovat plavecký výcvik.
T: 08.11.2011 Z: Ivan Dost
starosta obce

2) KV ZO, aby vyhledal další okruhy – témata a zpravoval návrh na další dotazníková šetření v obci Mikulovice.
T: průběžně Z: Ing. Věra Kocianová
Předsedkyně KV ZO
3) Starostovi obce hledat možnosti finančního příspěvku (dotace projektu) ke spolufinancování oslav 750 let obce Mikulovice.
T: průběžně Z: Ivan Dost
starosta obce

VI. Pověřilo usnesením č. 38/7/2011
1) KV ZO organizací a vyhodnocením dotazníkového šetření spokojenosti se základní školstvím v Mikulovicích. Po zpracování vyhodnocení dotazníkového šetření v ZŠ Mikulovice KV seznámí ZO s výsledky šetření a to na následujícím zasedání ZO v prosinci 2011.

Jiří Šimík Ivan Dost
místostarosta starosta

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.