obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení - 8. zasedání ZO Mikulovice 02.12.2011

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv:

I.Schválilo usnesením č. 36/8
1)Program 8. zasedání zastupitelstva obce.

2)Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3)Návrhovou komisi ve složení :
p. Zdeněk Ondruška
p. Petr Čuj
p. Vladimír Šlik

4)Ověřovatele zápisu:
p. Jiří Rozsypal
p. Ing. Petr Dvořák

5)Kontrolu ukládacích usnesení z předcházejících zasedání.

6) Výsledek inventarizace majetku obce Mikulovice k 31.12. 2007 a návrhy na vyřazení neupotřebitelného a nepotřebného majetku a způsob jeho likvidace.

7)Poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2008 žadateli Oldřichu Psotkovi na akci „ Dvoudenní tenisový turnaj Mikulovice 2008" ve výši 4.900,-Kč.

8) Bezúplatné převzetí nemovitého majetku na silničním přechodu Mikulovice
z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Mikulovice dle § 19, zák. č. 219/2000 Sb. a to:
budova č.p. 130, Mikulovice – stavba občanského vybavení
budova bez č.p. na pozemku p.č. 517/2 – jiná stavba
budova bez č.p. na pozemku p.č. 517/3 – stavba technického vybavení
budova bez č.p. na pozemku p.č. 517/4 – jiná stavba
kotce pro psy – ostatní nemovitosti
parkoviště – ostatní nemovitosti
všechny v k.ú. Mikulovice u Jeseníka v pořizovací ceně 6,032.347,-Kč
a
pozemek p.č. 517/1 zast. pl. o výměře 326 m2
pozemek p.č. 517/2 zast. pl. o výměře 79 m2
pozemek p.č. 517/3 zast. pl. o výměře 27 m2
pozemek p.č. 517/4 zast. pl. o výměře 172 m2
pozemek p.č. 75/1 zahrada o výměře 2335 m2
všechny v k.ú. Mikulovice u Jeseníka v pořizovací ceně 52391,-Kč

9) Odprodej pozemku p.č. 1086/9 orná půda o výměře cca 29, m2 a p.č. 1086/10 orná půda o výměře cca 29 m2 oba v k.ú. Mikulovice u Jeseníka z vlastnictví obce Mikulovice do vlastnictví Aleše Jasana, bytem Sokolská 507, Mikulovice za cenu 8258,-Kč.

10)Odprodej pozemku st. p.č. 863 zast. plocha a nádvoří o výměře 71 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka, st. p.č. 864 zast. plocha a nádvoří o výměře 29 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka, dům čp. 187 stojící na st. p.č. 863 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka jiná stavba bez čp. stojící na st. p.č. 864 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka z vlastnictví obce Mikulovice do vlastnictví paní Bedřišky Zapletalové, bytem Mikulovice, Hlavní 187 za kupní cenu 41200 Kč. Kupní cena bude uhrazena v měsíčních splátkách ve výši 2.500 Kč.

11)Odprodej pozemku p.č. 134/2 orná půda o výměře 273 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka z vlastnictví obce Mikulovice do vlastnictví slečny Vlasty Peterkové, bytem Mikulovice, Hlucholazská 127 za kupní cenu 13.104 Kč.

12)Přijetí daru od manželů Schrommových obci Mikulovice a to pozemků p.č. 1508/1 trv. tr. porost o výměře 5861 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka, p.č. 1509/5 trv. tr. porost o výměře 29 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka včetně zřízení práva věcného břemene - práva chůze a příjezdu k nemovitosti čp. 375 ve prospěch manželů Schrommových.

13)Odprodej pozemku p.č. 1511 vedeného v dřívější pozemkové evidenci, zahrada o výměře 672 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka z vlastnictví obce Mikulovice do vlastnictví manželů Schrommových, bytem Jeseník Za Pilou 313 za kupní cenu 1 Kč.

14) Odprodej pozemku p.č. 219/2 zahrada o výměře cca 103 m2 v k.ú. Široký Brod a pozemku p.č. 219/3 zahrada o výměře cca 215 m2 v k.ú. Široký Brod manželům Antonínu a Anně Tomančíkovým, bytem Mikulovice, Široký Brod č. 149 s podmínkou, že podepíší do 1 měsíce od doručení kupní smlouvu o převodu těchto pozemků, včetně věcného břemene práva přístupu ke studni na těchto pozemcích. V případě, že tak neučiní budou tyto pozemky nabídnuty k převodu panu Michalu Závadovi..

15)Odprodej pozemků st. p.č. 17 zbořeniště o výměře cca 1018 m2 v k.ú. Široký Brod, p.č. 219/1 zahrada o výměře cca 679 m2 v k.ú. Široký Brod, p.č. 219/2 zahrada o výměře cca 103 m2 v k.ú. Široký Brod, p.č. 219/3 zahrada o výměře cca 215 m2 v k.ú. Široký Brod, p.č. 220 zahrada o výměře cca 104 m2 v k.ú. Široký Brod, p.č. 221 zahrada o výměře cca 350 m2 v k.ú. Široký Brod vlastnictví obce Mikulovice do vlastnictví Michala Závady, bytem Mikulovice, Hlavní 257 za kupní cenu 118.512 Kč s tím, že pozemky p.č. 219/2 a 219/3 budou odprodány s věcným břemenem práva přístupu ke studni na těchto pozemcích, pouze pokud manželé Tomančíkovi nepodepíší kupní smlouvu na převod těchto pozemků do jejich vlastnictví do 1 měsíce od doručení kupní smlouvy.

16) Bezúplatný převod pozemku p.č. 1723/5 trv. travní porost o výměře cca 171 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka z vlastnictví PF ČR do vlastnictví obce Mikulovice.

17)Bezúplatný převod pozemku pozemků p.č. 3084/3 ostatní komunikace o výměře cca 212 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka, p.č. 1567/1 ostatní komunikace o výměře cca 782 m2 v k.ú. Široký Brod, p.č. 1484 ostatní komunikace o výměře cca 151 m2 v k.ú. Široký Brod, p.č. 1563/3 ostatní komunikace o výměře cca 123 m2 v k.ú. Široký Brod z vlastnictví ÚPZSVM do vlastnictví obce Mikulovice.

18) Převod vlastnictví pozemků část p.č. 1309/1 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka, část p.č. 1426/1 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka, část p.č. 2079/1 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka, část p.č. 416/1 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka, část p.č. 449/1 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka o celkové výměře pozemků 72 646 m2 z LV 10001(obec Mikulovice) na LV 10002(PF ČR) formou souhlasného prohlášení.

19)Bezúplatný převod pozemku pozemků p.č. 3297 ostatní komunikace o výměře cca 412 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka z vlastnictví ÚZSVM do vlastnictví obce Mikulovice.

20)Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení úplatného věcného břemene na p.č. 3155 a 908/1 , obě v k.ú. Mikulovice u Jeseníka ve prospěch Telefónika O2 v souvislosti s přeložkou telekomunikačních kabelů.

21)Strategii rozvoje mikroregionu Zlatohorsko – akční plán na roky 2007-2009.

22)Instalaci bankomatu v obci Mikulovice firmou Kingston Consulting za podmínky, že: Kingston Consulting zajistí bankomat, instalaci bankomatu, pojištění hotovosti v bankomatu a pojištění samotného přístroje, nonstop servis provozu bankomatu, doplňování hotovosti do bankomatu a dále, že bankomat bude ponechán v místě minimálně po dobu tří let a bude přístupný pro klienty zvenku budovy. Obec zajistí místo pro bankomat a uhradí poplatek za aktivaci bankomatu do sítě ve výši 87.400,-Kč.

23)Vydání souhlasu k přerozdělení zlepšeného hospodářského výsledku MŠ Široký Brod za rok 2007 ve výši 2.328,51 Kč do rezervního fondu MŠ Široký Brod. Ze zlepšeného hospodářského výsledku budou hrazeny náklady spojené s hlavní činností MŠ Široký Brod.

24)Vydání souhlasu k přerozdělení zlepšeného hospodářského výsledku MŠ Mikulovice za rok 2007 ve výši 3.966,01 Kč do rezervního fondu MŠ Mikulovice. Ze zlepšeného hospodářského výsledku budou hrazeny náklady spojené s hlavní činností MŠ Mikulovice.

25)Vydání souhlasu k přerozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ Mikulovice za rok 2007 ve výši 828.612,68 Kč následovně:
190.000,- Kč – odvod zřizovateli – obci Mikulovice
638.612,68 Kč – příděl do rezervního fondu ZŠ Mikulovice.
Z části zlepšeného hospodářského výsledku převedené do rezervního fondu budou
hrazeny náklady spojené s hlavní činností ZŠ Mikulovice, např. krytí nákladů spojených
s realizací grantů.

26)Návrh zadání 3. změny územního plánu obce Mikulovice, podle § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění.

27)Konání 6. ročníku mezinárodního turnaje v žáků v kopané v Mikulovicích ve dnech
19.-22.6.2008. Tato akce bude spolufinancována z Fondu mikroprojektů Euroregionu
Praděd v rámci programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA ČR -Polsko.

II.Vzalo na vědomí usnesením č. 37/8
1) Zapisovatelku paní Pavlínu Pastrňákovou.

2) Zprávu o hospodaření obce Mikulovice k 31.12.2007.
Příjmy k 31.12.2007 činily včetně zůstatku z roku 2006 na rozpočet 65,752.400,-Kč celkem 68,237.984,75 Kč, výdaje na rozpočet 65,752.400,-Kč činily 57,345.305,29 Kč. Zůstatky na účtech jsou k 31.12.2007 celkem 10,892.679,46 Kč.

3) Zprávu o vyřizování stížností, petic a žádostí o informace za rok 2007.

4) Informaci o přidělení příspěvků z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2008, o kterých bylo rozhodnuto v radě dne 12.2.2008.

5) Přehled příjmů a výdajů za TKO za rok 2007 a porovnání s rokem 2006.

6) Návrh na zakoupení vozidla pro Soužití 2005, o.p.s..

7) Informaci o požární ochraně v obci a činnosti JSDH v roce 2007.

III. Uložilo usnesením č. 38/8

1) Zjistit zda je možno čerpat finanční prostředky z FRB obce na akci, která byla zahájena před uzavřením smlouvy o poskytnutí půjčky z FRB obce Mikulovice.
Z: p. Ivan Dost T: do 22. 04. 2008

2) Zjistit možnosti a podmínky za kterých by se mohlo uvažovat o likvidaci větví a biologického odpadu v obci.
Z: p. Ivan Dost T: do 30.06. 2008

František Kadaňka Ivan Dost
místostarosta starosta

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.