obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení - 9. zasedání ZO Mikulovice 20.12.2011

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv:

I. Schválilo usnesením č. 41/8/2011

1) Program 9. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení :
p. Iva Krajčíková
p. Pavlína Pastrňáková
p. František Kadaňka

4) Ověřovatele zápisu:
p. JUDr. Libor Látal
p. František Kořán

5) Kontrolu ukládacích usnesení z předcházejících zasedání.

6) 4. změnu rozpočtu obce Mikulovice na rok 2011 , kdy příjmy včetně tř. 8 – financování činí na rozpočet 93 400 731,- Kč k 30.11.2011 celkem 78 282 800,47 Kč. Výdaje včetně tř. 8 činí na rozpočet 93 400 731,- Kč činí 59 226 601,15 Kč. Zůstatky na účtech jsou ke dni 30.11.2011 v celkové výši 19 056 199,32 Kč

7) Rozpočet obce Mikulovice na rok 2012. Příjmy rozpočtu v roce 2012 činí 36 758 000,- Kč, se zapojením tř. 8 ve výši 1 000 000,- Kč, což je celkem 37 758 000,-Kč. Výdaje činí 36 617 700,- Kč, se zapojením tř. 8 ve výši 1 140 300,- Kč, což je celkem 37 758 000,- Kč.
Dle zákona č. 250/2000 Sb., § 4, odst. 5, písm.a) je rozpočet na rok 2012 přebytkový, příjmy daného roku jsou určeny ke splácení jistiny úvěrů z předchozích let.
a) ZO schvaluje spolufinancování inv. akce „Cyklostezka Hasala,Kořán"
b) ZO schvaluje spolufinancování inv. akce „Rekonstrukce VO v obci Mikulovice"
c) ZO schvaluje spolufinancování inv. akce „Vzděláváním a prací k integraci"
d) ZO schvaluje spolufinancování inv. akce „Výstavba sítí a komunikací pro 11 RD"
e) ZO schvaluje spolufinancování inv. akce „ Regenerace panelového sídliště 4. etapa – Sokolská"

8) Časový a obsahový plán práce zastupitelstva obce Mikulovice na rok 2012

9) Časový a obsahový plán kontrolního výboru na rok 2012
10)Grantový program obce na rok 2012 a změnu Směrnice pro poskytování dotací z rozpočtu obce Mikulovice v článku V., odts. 4 Směrnice takto: Obec Mikulovice jako poskytovatel dotace si vyhrazuje právo poskytnout dotaci maximálně do výše 60% celkových nákladů a ve výši maximálně 18.000,- Kč.
Další změna se týká článku V, odst. 10) Směrnice, který bude znít: Rada obce Mikulovice rozhodne o přidělení dotace u komisí doporučených projektů

11) vyhlášení grantového programu pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2012 a termíny pro podání žádostí do 31.1.2012, termín pro vyhodnocení žádostí jmenovanou komisí do 10.2.2012, termín rozhodnutí rady obce do 14.2.2012

12) Dohodu mezi obcí Mikulovice a SMOJ o krytí ztráty v dopravní obslužnosti dopravce na veřejné linkové dopravě na rozsah ostatní dopravní obslužnosti v roce 2012 ve výši 170 405,- Kč

13) Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce,a.s. a obcí Mikulovice č IP 12-80009349/2 na p.č. 1335/3 v k.ú. Mikulovice

14) ) Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce,a.s. a obcí Mikulovice č IP 12-80009351/2 na ZE p.č. 47 v k.ú. Široký Brod

15) Prodej pozemku v KN jako p.č. 2235/2 ostatní plocha o výměře 1745 m2 v k.ú. Mikulovice do vlastnictví paní Martiny Mičákové za kupní cenu 12.215,- Kč

16) Prodej pozemku p.č. 1262, zahrada o výměře 2467 m2 v k.ú. Mikulovice do vlastnictví paní Emilie Hudáčkové, bytem Zlaté Hory za kupní cenu 118.416,- Kč.
Za podmínky, že nejdříve bude sepsána smlouva o smlouvě budoucí o prodeji pozemku určeného k výstavbě rodinného domu s podmínkou, že stavba bude zahájena do dvou let od podpisu této smlouvy. Po zahájení stavby bude pozemek odprodán kupní smlouvou za stanovenou cenu do vlastnictví žadatele. Současně se Smlouvou o budoucí kupní smlouvě bude uzavřena Smlouva nájemní na dobu dvou let s nájemným dle platného ceníku obce.

17) Prodej pozemku p.č. 2060/1, zahrada o výměře 2170 m2 a p.č. 2060/4 zahrada o výměře 108 m2 obě v k.ú. Mikulovice do vlastnictví pana Břetislava Lehnerta, bytem Ostrava za kupní cenu 109.344,- Kč.
Za podmínky, že nejdříve bude sepsána smlouva o smlouvě budoucí o prodeji pozemku určeného k výstavbě rodinného domu s podmínkou, že stavba bude zahájena do dvou let od podpisu této smlouvy. Po zahájení stavby bude pozemek odprodán kupní smlouvou za stanovenou cenu do vlastnictví žadatele. Současně se Smlouvou o budoucí kupní smlouvě bude uzavřena Smlouva nájemní na dobu dvou let s nájemným dle platného ceníku obce.

18) uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem uložení kanalizačního potrubí do tělesa komunikace I/44 mezi Obcí Mikulovice (strana oprávněná) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR ( strana povinná) za jednorázovou finanční náhradu ve výši 69.915,- Kč. Parcely dotčené věcným břemenem pozemku p.č. 1580/1 ost.plocha a p.č. 1497/1 ost.plocha obě v k.ú. Široký Brod, na těchto pozemcích je umístěna státní komunikace I/44.

19) uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem uložení kanalizačního potrubí do tělesa komunikace II/457 mezi Obcí Mikulovice (strana oprávněná) a Olomouckým krajem ( strana povinná) za jednorázovou finanční náhradu ve výši 88.228,20 Kč. Parcely dotčené věcným břemenem pozemku p.č. 3129/1 ost.plocha v k.ú. Mikulovice, na tomto pozemku je umístěna krajská komunikace II/457

20) zrušení usnesení č. 33/7/2011, bod 19 – uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a nájemní smlouvy" se společností NETEX, se sídlem Mitušova 1119/27, Ostrava – Jih, týkající se pozemků p.č.
St. 517/1 – zastavěná plocha
St. 517/2 – zastavěná plocha
St. 517/3 - zastavěná plocha
St. 3471 – zastavěná plocha
p.č. 75/1 – zahrada
a staveb Mikulovice, čp. 130 – občanská vybavenost na p.č. 517/1
Mikulovice, bez čp. – jiná stavba na p.č.č 517/2
Mikulovice, bez čp. – technická vybavenost na p.č. 517/3 včetně kanalizační a vodovodní přípojky, dále parkoviště na pozemku p.č. 75/1, vše v k.ú. Mikulovice

21) Zásady pro poskytování finančního příspěvku obce Mikulovice na vybudování domovní čistírny odpadních vod nebo na jiný způsob individuelního ekologického řešení likvidace odpadních vod

22) zrušení usnesení č. 23/5/2011 bod 10 ze dne 21.6.2011 – přijetí nabídky ČSOB na poskytnutí kontokorentního úvěru ve výši 7 000 000,- Kč pro obec Mikulovice, na dobu čerpání nejdříve od počátku měsíce prosince 2011 a jeho splácení nejpozději do 30.6.2012

23) uzavření Smlouvy s ČSOB o poskytnutí kontokorentního úvěru ve výši 2 000 000,- Kč pro obec Mikulovice na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a pověřuje starostu podpisem této smlouvy

24) Potvrzení svého původního rozhodnutí usnesení č. 18/4/2011 bod 14) a 15) ze dne 21.4.2011

Jmenovalo usnesením č. 42/9/2011

1) Zapisovatelku paní Drahomíru Dostovou Jurníkovou
2) Komisi pro vyhodnocení předložených žádostí o dotaci z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2012 ve složení: Ing. Věra Kocianová, Petr Čuj, Jaroslav Mrtka,Dana Benčová, Martina Lukešová

Pověřilo usnesením č. 43/9/2011

Starostu obce Mikulovice podpisem Dohody mezi obcí Mikulovice a SMOJ o financování podílu obce na krytí ztráty dopravce ve veřejné linkové dopravě.

Uložilo usnesením č. 44/9/2011

Starostovi obce Ivanu Dostovi předložit kontrolnímu výboru zprávu o řešení dluhu firem Ing. Jana Babjáka a návrh případné trojdohody mezi FC Trul, obcí Mikulovice a TJ Spartak Mikulovice včetně smlouvy o výstavbě a financování stavby kabin na hřišti FK Mikulovice, uzavřené mezi FC Trul a TJ Spartak Mikulovice

Vzalo na vědomí

1) Zprávu o hospodaření obce Mikulovice ke dni 30.11.2011

2) Časový a obsahový plán rady obce Mikulovice na rok 2012

3) Žádost paní Ireny Richterové, bytem Jeseník o prodej pozemku p.č. 1198/24, orná půda o výměře 1349 m2 v k.ú. Mikulovice za účelem výstavby rodinného domu. Žádost bude projednávána až po dokončení výstavby inženýrských sítí k pozemkům. Zastupitelstvo bude pak postupovat podle data podání žádosti o prodej pozemků.

4) informaci ČD o návrhu řešení železniční dopravy na trati Zlaté Hory – Mikulovice – Jeseník a zrušení některých spojů, v průběhu platného jízdního řádu

................................. ...................................
Ivan Dost Jiří Šimík
starosta obce Mikulovice místostarosta obce Mikulovice

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.