obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení - 13. zasedání ZO Mikulovice 19.06.2012

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv:

I. Schválilo usnesením č. 57/13/2012

1) Program 13. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení :
p. Ing. Vladimír Soukup
p. Petr Čuj
p. Oldřich Psotka

4) Ověřovatele zápisu:
p. Pavel Macháček
p. Jaroslav Mrtka

5) Závěrečný účet obce Mikulovice za rok 2011 a výsledek přezkoumání hospodaření obce Mikulovice za rok 2011 bez výhrad.

6) Realizaci projektu „Revitalizace náměstíčka obce Mikulovice" v roce 2013 o celkovém rozpočtu 9.000.000,- Kč včetně DPH

7) Spolufinancování projektu „Revitalizace náměstíčka obce Mikulovice" ve výši 30% způsobilých výdajů projektu, to je v předpokládané výši 2.800.000,- Kč po dobu jeho realizace v roce 2013, určených na úhradu výdajů uvedených v projektové žádosti o finanční dotaci ROP SM. Při schvalování rozpočtu obce budou tyto prostředky na realizaci projektu zajištěny.

8) Udržitelnost projektu „Revitalizace náměstíčka obce Mikulovice" po dobu 5 let od ukončení jeho realizace, v souladu s metodikou ROP SM, ve výši provozních výdajů maximálně 50 000,- Kč ročně. Při schvalování rozpočtu obce na roky udržitelnosti projektu budou v rozpočtu obce tyto finanční prostředky na udržitelnost projektu zajištěny

9) Kontrolu ukládacích usnesení z předcházejících zasedání ZO

10) Postup principu řešení dluhové služby firem John Farmer a.s., Trul Holding a.s., Merle Blanc a.s. ve vztahu k obci Mikulovice v souvislosti s řešením podobné problematiky FC Trul ve vztahu k TJ Spartak Mikulovice

11) Odpisový plán obce Mikulovice

12) Rozpočtový výhled obce Mikulovice na léta 2012 – 2016

13) Závěrečný účet Sdružení obcí Praděd za rok 2011 a výsledek přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Praděd za rok 2011 bez výhrad

14) Závěrečný účet Mikroregionu Zlatohorsko za rok 2011 a výsledek přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Praděd za rok 2011 bez výhrad

15) Závěrečný účet Sdružení měst a obcí Jesenicka za rok 2011 a výsledek přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Praděd za rok 2011 bez výhrad

16) 2. změnu rozpočtu obce Mikulovice na rok 2012, kdy příjmy po 2. změně činí včetně třídy 8 - 52 475 650,- Kč , výdaje 52 475 650,- Kč . Dle zákona č. 250/2000 Sb. § 4, odst. 5, písm. A) je rozpočet pro rok 2011 přebytkový, příjmy daného roku jsou určeny ke splácení jistiny úvěrů předchozích let.

17) Předpoklad výdajů na oslavy 750. let od založení obce Mikulovice ve výši 1.110.000,- Kč

18) Zveřejnění záměru odprodat lesní pozemky uvedené v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení . Záměr bude zveřejněn obvyklým způsobem

19) Prodej pozemku p.č. 514/7 v k.ú. Mikulovice současnému nájemci a žadateli o prodej panu Aloisi Modlakovi, bytem Mikulovice, V Zahradách 83, za kupní cenu 12.432,- Kč

20)Odkoupení pozemků a to pozemku vedeného v KN jako p.č. 1620/6 – ostatní komunikace o výměře 55 m2 v k.ú. a pozemku p.č. 1620/7 ostatní komunikace o výměře 112 m 2 vše v k.ú. Široký Brod za kupní cenu 14. 620,- Kč včetně uhrazení správního poplatku katastrálnímu úřadu za vklad do katastru nemovitostí od manželů Dostálových prostřednictvím exekutora.

21)Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-80063386/1 na pozemku p.č. 915/1 a 915/13 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka mezi obcí Mikulovice (strana povinná) a ČEZ distribuce a.s. (strana oprávněná)

22) Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.j. S 468/2011-PRÁV na parcele č. 3488/1 a 3489/3 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka mezi obcí Mikulovice (strana oprávněná) a Správou železniční dopravní cesty, s.o. (strana povinná)

23) Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní o převodu bytové jednotky 2+1 v č.p. 5 v Mikulovicích za celkovou cenu 295.119,-Kč se slečnou Martinou Lukešovou, která je v současné době uživatelkou tohoto bytu. Smlouva bude uzavřena dle pravidel platných pro žádosti stávajících uživatelů bytů, podaných do 30.9.2012

24) Uzavření dohody o vzájemné spolupráci mezi obcí Mikulovice a obcí Sveržov (SK)

25) Záměr vybudování „Naučného parku Riegrův mlýn Mikulovice" lokalizovaný do zájmového území regionálního biokoridoru v okolí řeky Zlatá Olešnice v k.ú. Mikulovice

27) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 5.4.2006 uzavřené mezi obcí Mikulovice a SOUŽITÍ 2005, o.p.s. Mikulovice

Jmenovalo usnesením č. 58/13/2012

1) zapisovatelkou dnešního jednání paní Drahomíru Dostovou Jurníkovou
2) členkou dozorčí rady SOUŽITÍ 2005, o.p.s. paní Magdalenu Hinštovou s účinností od 20.6.2012

Zrušilo usnesením č. 59/13/2012

Usnesení č. 49/11/2012 bod 11) z 12. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice ze dne 24.4.2012

Vzalo na vědomí usnesením č. 60/13/2012

1) Zprávu o hospodaření obce Mikulovice ke dni 31.5.2012, kdy :
příjmy včetně tř. 8 – financování činí 47.145.800,- Kč
hospodaření k 31.5.2012 celkem 28.459.972,56 Kč

výdaje včetně tř. 8 – financování činí: rozpočet 47.145.800,- Kč
hospodaření k 31.5.2012 celkem 16.440.670,- Kč

Zůstatky na účtech k 31.5.2012 jsou v celkové výši 12.055.301,98 Kč

2) Zprávu o činnosti finančního výboru ZO Mikulovice za období červen 2011 – květen 2012
3) Zprávu o činnosti kontrolního výboru ZO Mikulovice za rok 2011
4) Informaci starosty o přípravě žádostí o dotaci na realizaci projektu Oslavy 750 let založení obce Mikulovice
5) Odstoupení paní Marcely Fridrichové z funkce člena dozorčí rady Soužití 2005 o.p.s. ke dni 31.5.2012

Uložilo usnesením č. 61/13/2012

1)Starostovi obce předložit konkrétní definitivní návrhy formy řešení dluhové služby firem John Farmer a.s., Trul Holding a.s., Merle Blanc a.s., ve vztahu k obci Mikulovice na příštím zasedání ZO

2) Starostovi obce prověřit, zda Ing Jan Babják je statutárním zástupcem firem John Farmer a.s., Trul Holding a.s., Merle Blanc a.s .

Revokuje usnesením č. 62/13/2012

1) usnesení 51/11/2012 bod 1) , kdy původní termín provedení kontroly odvodu místního poplatku z ubytovací kapacity za léta 2009, 2010 a 2011 u všech ubytovatelů v obce, který byl do 30.6.2012 se mění na průběžně

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.