obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení - 14. zasedání ZO Mikulovice 11.09.2012

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv:

I. Schválilo usnesením č. 63/14/2012

1) Program 14. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení :
p.Mgr. Roman Šťastný
p. Dana Benčová
p. Jaroslav Mrtka

4) Ověřovatele zápisu:
p. Ing. Oldřich Tomášek
p. František Kadaňka

5) Kontrolu ukládacích usnesení z předcházejících zasedání ZO

6) Smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku - nábytek z majetku obce Mikulovice do majetku SOUŽITÍ 2005, o.p.s.. Jedná se o převod
DM 1322 – 20 ks stolů , PC 80.000,- Kč
DM 1323 – 32 ks židlí, PC 96.000,- Kč
DM 1324 - 16 ks lůžka se šuplíky a matracemi, PC 160.000,- Kč
DM 1325 – 20 ks nočních stolků, PC 50.000,- Kč
DM 1326 – 20 ks televizních stolků, PC 50.000,- Kč
DM 1327 – 16 ks šatních skříní, PC 96.000,- Kč
DM 1328 – 10 ks vařičů, PC 13.000,- Kč
DM 1329 – 20 ks šatních stěn s botníkem, PC 80.000,- Kč
OTE-893 – Informační tabule Centrum soc. služeb 1ks , PC 952,- Kč

7) Žádost Hnutí Brontosaurus Jeseník o odpuštění poplatku ze vstupného z akce Lesní festival na Muně ve dnech 7.9. – 9.9.2012.

8) Vnitřní směrnici o oběhu účetních dokladů. Zastupitelstvo schválilo doplnění této směrnice v článku 6 Oběh účetních dokladů odst.6.6. za větou druhou doplnit větu „Pracovní cestu starosty schvaluje místostarosta".

9) schválilo revokaci svého původního usnesení č. 33/7/2011 bod 8) ve věci schválení ceny vodného a stočného na rok 2012 pro k.ú. Mikulovice a k.ú. Široký Brod.

10) stanovení ceny vodného a stočného pro k.ú. Mikulovice a Široký Brod od 1.10.2012 do 31.12.2012 :
Vodné 33,50 Kč/m3 včetně DPH
Stočné 21,50 Kč/m3 včetně DPH
Cena vodného a stočného je stanovena na základě finanční analýzy k dotaci evid. číslo IS SFŽP 09021301, která je v souladu s metodikou SFŽP ČR. Na základě této analýzy bude cena stanovována po dobu po dobu 10-ti let.
V případě, že odběratel nemá instalován vodoměr, množství odebrané vody a odvedeného odpadu bude stanoveno dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

11) stanovení ceny vodného a stočného pro k.ú. Mikulovice a Široký Brod pro rok 2013 :
Vodné 35,- Kč/m3 včetně DPH
Stočné 22,- Kč/m3 včetně DPH
Cena vodného a stočného je stanovena na základě finanční analýzy k dotaci evid. číslo IS SFŽP 09021301, která je v souladu s metodikou SFŽP ČR. Na základě této analýzy bude cena stanovována po dobu 10-ti let.
V případě, že odběratel nemá instalován vodoměr, množství odebrané vody a odvedeného odpadu bude stanoveno dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

12) cenu stočného pro obec Hradec – Nová ves pro rok 2013 ve výši 22,- Kč/m3

13) místní poplatek za systém svozu, třídění a likvidaci TKO v obci Mikulovice ve stejné výši jako v letech 2011 a 2012, to je:
14-ti denní svoz 500,- Kč/osoba/rok
Měsíční svoz 400,- Kč/osoba/rok
6-ti týdenní svoz 300,- Kč/osoba/rok

14) prodej části pozemku p.č. 1128/51 ostatní plocha o výměře 70 m2 v k.ú. Mikulovice .
Cena pozemku bude stanovena po vyhotovení geometrického planu, kterým bude požadovaná část pozemku oddělena.

15) nesouhlas s převodem pozemku p.č. 262/13 orná půda o výměře 21 m2 v k.ú. Mikulovice panu Ladislavu Pospíšilovi.

16) prodej pozemku p.č. 1198/25 orná půda o výměře 1455 m2 v k.ú. Mikulovice za cenu dle ceníku obce Mikulovice podle odt. 4, tedy ve výši 48,- Kč/m2 celkem tedy ve výši 69.840,- Kč

17) uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-8006303/1

18) zrušení usnesení č. 57/13/2012 bod 20) – odkoupení pozemku p.č. 1620/7 v k.ú. Široký Brod z majetku manželů Dostálových , který je součástí stavby chodníku a byl zatížen exekucí

19) odkoupení pozemků p.č. 1620/6 – ostatní komunikace o výměře 55 m2 a pozemku p.č. 1620/7 ostatní komunikace o výměře 112 m2 vše v k.ú. Široký Brod za kupní cenu 9.747,- Kč prostřednictvím exekutora.

20) uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi obcí Mikulovice a firmou Milan Gregůrek, bytem Mikulovice, Hlavní 5, místo podnikání Štefánkova 2464, Zlín

II. Jmenovalo usnesením č. 64/14/2012

Zapisovatelkou dnešního zasedání paní Drahomíru Dostovou Jurníkovou

II. Vzalo na vědomí usnesením č. 65/14/2012

zprávu o hospodaření obce Mikulovice ke dni 31.8.2012, kdy příjmy včetně třídy 8 – financování činí dle rozpočtu 52.475.650,- Kč a dle hospodaření ke dni 31.8.2012 celkem 38.195.864,17 Kč. Výdaje včetně třídy 8 – financování činí dle rozpočtu 52.475.650,- Kč, výdaje ke dni 31.8.2012 celkem 25.119.936,47 Kč. Zůstatky na účtech k 31.8.2012 jsou v celkové výši 13.075.927,70 Kč

III. Uložilo usnesením č. 66/14/2012

Starostovi obce Ivanu Dostovi předložit do příštího zasedání zastupitelstva dne 30.10.2012 návrh nájemní smlouvy mezi obcí Mikulovice a TJ Spartak resp. FK Mikulovice o pronájmu budovy kabin na fotbalovém hřišti

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.