obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení - 15. zasedání ZO Mikulovice 30.10.2012

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv:

I. Schválilo usnesením č. 67/15/2012

1. Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k Návrhu územního plánu Mikulovice, zpracovaném pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem podle § 53
odst. 2 zákona 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon)

2. Návrh územního plánu Mikulovice

3. Podání žádosti o neinvestiční dotaci, na program Podpora terénní práce pro rok 2013 z Úřadu vlády, Sekce pro lidská práva na financování práce terénního pracovníka.

4. OZV č.2 /2012 - Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů.

5. 3. změnu rozpočtu obce Mikulovice na rok 2012.
Příjmy po 3. změně činí včetně třídy 8 - 53 241 650,- Kč ,
Výdaje po 3. změně činí včetně třídy 8 - 53 241 650,- Kč
Dle zákona č. 250/2000 Sb. § 4, odst. 5, písm. a) je rozpočet pro rok 2012 přebytkový, příjmy daného roku jsou určeny ke splácení jistiny úvěrů předchozích let.

6. Směrnici č. 2/2012 o přeceňování majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou,
s účinností od 1.12.2012.

7. Směrnici č. 3/2012 o opravných položkách k pohledávkám, s účinností od 1. 12. 2012.

8. Program 15. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice

9. Hlasování ke každému bodu zvlášť

10. Návrhovou komisi ve složení : Ing. Jiří Tomášek, Iva Krajčíková, Ing. Vladimír Soukup

11. Ověřovatele zápisu: Věru Kocianovou, Danu Benčovou

12. Kontrolu ukládacích usnesení z předcházejících zasedání.

13. Převod tiskárny HP Color LaserJet 2820 Mateřské školce Mikulovice
ode dne 1.11.2012.

14. Prodej pozemku p.č.1128/51 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka žadateli o prodej panu Richardu Jasanovi, bytem Mikulovice, Sokolská 558 za kupní cenu 3.360,- Kč.

15. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Mikulovice (oprávněný) a paní Bohumilou Rimarčíkovou,(povinný) bytem Mikulovice, Sokolská 504. Rozsah věcného břemene je dán geometrickým plánem. Jednorázová finanční náhrada bude ve výši 5.000,- Kč.

16. Poskytnutí finančního příspěvku na výstavbu domovní čistírny odpadních vod spoluvlastníkům rodinného domu čp. 41 v Kolnovicích stojící na st.p.č. 59 v k.ú. Kolnovice, Marcele Valouchové, bytem 790 84 Mikulovice, Kolnovice 41 a Františku Valouchovi, bytem 746 01 Opava, Zukalova 1311/8 ve výši 25 000 Kč.

17. Udělení souhlasu s podáním opakované žádosti a realizací opatření v rámci projektu dotačního programu OPŽP na parcelách, které jsou v majetku obce Mikulovice nebo které má obec Mikulovice v pronájmu, další parcely k realizaci projektu jsou v majetku
TJ Spartak a Římskokatolické farnosti Mikulovice.
Jedná se o úpravy a revitalizaci zeleně v Mikulovicích a v Širokém Brodě. Souhlas zastupitelstva obce Mikulovice je určen pro občanské sdružení Pro region Supíkovice, které předloží žádost o dotaci na konkrétní vyhlášenou výzvu v rámci programu OPŽP.
Občanské sdružení Pro region Supíkovice požádá o dotaci a zajistí realizaci celé akce na vlastní náklady. Obci Mikulovice předá provedenou revitalizaci bez nároku na finanční vyrovnání. Podpisem souhlasu je zastupitelstvem obce Mikulovice pověřen jako statutární zástupce Ivan Dost – starosta obce.

II. Vydalo usnesením č. 68/15/2012

1) v souladu s § 54odst. 2 zákona 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon), s § 171 a následujících zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění Územní plán Mikulovice s jeho odůvodněním, jako opatření obecné povahy, po předchozím ověření jeho souladu se stanovisky dotčených orgánů, stanoviskem Krajského úřadu, politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.Program 15. zasedání zastupitelstva obce

III. Vzalo na vědomí usnesením č. 69/15/2012

1) Důvodovou zprávu pořizovatele o pořízení územního plánu Mikulovice.

2) Zprávu o hospodaření obce ke dni 30.9.2012, kdy
Příjmy včetně tř. 8 – financování činí: rozpočet 52.475.650,- Kč,
hospodaření k 30.9.2012 celkem 41.296 230.03 Kč
Výdaje včetně tř. 8 – financování činí: rozpočet 52.475.650,- Kč,
hospodaření k 30.9.2012 celkem 27.876.454,77 Kč
Zůstatky na účtech k 30.9.2012 jsou v celkové výši 13.419.775,26-Kč
3) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Mikulovice za rok 2012.

4) Zprávu o výsledcích výběrových řízení na dodavatele služby „ Zimní údržba místních
komunikací" a „Správa a údržba veřejného osvětlení v obci Mikulovice".

5) Informaci o zajištění zimní údržby místních komunikací v obci Mikulovice na zimní období 2012 – 2013.

6) Důvodovou zprávu pořizovatele o pořizování územního plánu Mikulovice.

7) Informaci o zahájení jednání o „Smlouvě o dodávce předané vody" s VaK Jesenická
a.s.

8) Informaci o vývoji situace okolo Jesenické nemocnice spol. s r.o.

9) Informaci o tom, že schvalování zřizování věcných břemen podle platné právní
úpravy nepatří do vyhrazených pravomocí žádného orgánu obce, proto náleží do
nevyhrazené pravomoci rady obce.

IV. Jmenovalo usnesením č. 70/15/2012

1) Zapisovatelkou dnešního jednání paní Drahomíru Dostovou Jurníkovou

V. Uložilo usnesením č. 71/15/2012

1) Ing. Petru Dvořákovi průběžně provádět kontrolu technického stavu budov v havarijním
stavu, nedokončených demolic, černých skládek a ukládání nebezpečných odpadů na
území obce Mikulovice, to znamená v katastrech Mikulovice, Široký Brod a Kolnovice,
včetně území bývalé posádky – termín: průběžně. O výsledcích těchto šetření bude
průběžně Ing. Petr Dvořák informovat radu obce.

VI. Odložilo usnesením č. 72/15/2012

1) Rozhodnutí v záležitosti řešení dluhové služby firem John Farmer a.s., Trul Holding a.s., Merle Blanc a.s., ve vztahu k obci Mikulovice. Do pěti pracovních dnů členové zastupitelstva vyjádří své připomínky. Dne 20.11.2012 se bude konat další zasedání zastupitelstva obce Mikulovice, jehož bodem programu bude vyřešení celé výše popsané záležitosti

VII. pověřilo usnesením č. 73/15/2012

1) Starostu obce Mikulovice podpisem souhlasu využití pozemků v majetku obce Mikulovice , jako přílohu k žádosti o dotaci na revitalizaci zeleně v obci Mikulovice, kterou podá občanské sdružení Pro region Supíkovice.

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.