obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení - 17. zasedání ZO Mikulovice 18.12.2012

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv:

I. Schválilo usnesením č. 78/17/2012

1. Program 17. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice

2. Hlasování ke každému bodu zvlášť

3. Návrhovou komisi ve složení : František Kadaňka, Pavel Macháček, Ing. Jiří Tomášek

4. Ověřovatele zápisu: Ing. Vladimíra Soukupa, Danu Benčovou

5. Kontrolu ukládacích usnesení z předcházejících zasedání

6. Vyjmutí ukládacího usnesení č. 61/13/2012 z důvodu jeho splnění

7. 4. změnu rozpočtu obce Mikulovice pro rok 2012, kdy příjmy, včetně třídy 8 jsou ve výši
54.234.150,00 Kč a výdaje včetně třídy 8 ve výši 54.234.150,00 Kč. Dle zákona
č. 250/2000 Sb., § 4, odst. 5, písm. a) je rozpočet pro rok 2012 přebytkový, příjmy daného
roku jsou určeny ke splácení jistiny úvěrů předchozích let.
8. rozpočet na rok 2013 s těmito změnami oproti předloženým podkladům:
Příjmy: - seskupení 15 – daň z nemovitostí se navyšuje o 100.000,- Kč
- seskupení 23 – vratka DPH se snižuje o 200.000,- Kč
- třída 8 – financování se navyšuje o 468.000,- Kč
Rozpočtové příjmy po zapojení výše uvedených změn činí celkem 49,838.000,- Kč.
Výdaje:
- Par. 3113 – příspěvek ZŠ Mikulovice se navyšuje o 468.000,- Kč
- Centrum pro sport a volný čas, vč. pojištění se navyšuje o 25.000,- Kč
- par 4222 – perspektiva uplatnění pro soc. vyloučené osoby se snižuje o 540.000,- Kč
- par 4319 – perspektiva uplatnění pro soc. vyloučené osoby se zvyšuje o 540.000,- Kč
- par 5512 – provozní výdaje SDH Mikulovice se navyšují o 20.000,- Kč
- hasiči ŠB – oprava a dostavba zbrojnice se navyšuje o 30.000,- Kč
- par 6409 – rozpočtová rezerva, půjčka se snižuje o 560.000,- Kč
- 750 let obce se navyšuje o 330.000,- Kč
- vklad obce do převodu majetku TJ Spartak se navyšuje o 55.000,- Kč
Rozpočtové výdaje po zapojení výše uvedený změn činí celkem 49,838.000,- Kč.
9. nákup skútru pro dopravu zaměstnanců obce Mikulovice v rámci rozpočtu pro rok 2013
10. Časový a obsahový plán jednání zastupitelstva obce v roce 2013 s termíny konání
18. zasedání - 12.2.2013 21. zasedání – 3. 9. 2013
19. zasedání – 9.4.2013 22. zasedání – 29.10.2013
20. zasedání – 4.6.2013 23. zasedání – 17.12.2013
Vždy v 16.30 hodin
11. Vyhlášení Grantového programu pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce na rok 2013
se stanovením termínů:
1) pro předložení žádosti : do 15.2.2013
2) vyhodnocení určenou komisí : do 22.2.2013
3) rozhodnutí rady obce: do 26.2.2013
12. Zásady pro poskytování finančního příspěvku obce Mikulovice na vybudování domovní čistírny odpadních vod nebo na jiný způsob individuelního ekologického řešení likvidace odpadních vod v roce 2013
13. uzavření Dohody mezi obcí Mikulovice a Sdružení měst a obcí Jesenicka o finančním
podílu obce na krytí ztráty dopravce ve veřejné linkové dopravě na rozsah ostatní
dopravní obslužnosti v roce 2012 v okrese Jeseník, kdy finanční podíl obce Mikulovice je
pro rok 2013 ve výši 170.405,- Kč.

14. Odstoupení pana Pavla Reisse od Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu
jednotky č. 118/5 v domě čp. 118

15. Prodej částí pozemků p.č. 2913/1 orná půda o výměře 929 m2 , část p.č. 2910 trvalý travní
porost o výměře 320 m2 a část p.č. 2912 trvalý travní porost o výměře 83 m2 vše v k.ú.
Mikulovice žadatelce paní Olze Motůzové, bytem Na Sídlišti 752, Zlaté Hory, za účelem
rozšíření zahrady. Cena bude stanovena po vypracování geometrického plánu

16. Prodej pozemků p.č.33 zastavěná plocha, nádvoří - zbořeniště o výměře 160 m2
a p.č. 120/1 zahrada o výměře 580 m2 vše v k.ú. Kolnovice žadateli panu Petru Kávovi,
bytem Mikulovice, Kolnovice 14, za účelem rozšíření zahrady, za kupní cenu celkem
61.820,- Kč.

17. prodej pozemků p.č. 3298/3 ost. plocha o výměře 507 m2, p.č. 3438 ost. plocha o výměře
78 m2, p.č. 719/4 zastavěná plocha,nádvoří o výměře 31 m2, p.č. 3439 ostatní plocha
o výměře 91 m2, p.č. 718/3 zast.plocha, nádvoří o výměře 25 m2, p.č. 3440 ostatní plocha
o výměře 69 m2, p.č. 761/1 zastavěná plocha,nádvoří o výměře 256 m2, p.č. 3296/3 ostatní
plocha o výměře 37 m2, p.č. 923/3 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 70 m2, p.č. 3296/2
ostatní plocha o výměře 117 m2 vše v k.ú. Mikulovice žadateli firmě K-AGRO
Mikulovice, Mlýnská 158, za kupní cenu celkem 66.649,- Kč

18. Zařazení požadavku manželů Františka a Janky Jedličkových o změnu územního plánu
do zásobníku akcí pro provedení 1. změny ÚP Mikulovice. Změna územního plánu bude
možná jen v případě většího množství požadavků na jeho změnu, aby finanční
prostředky, které do této změny obec vloží, byly hospodárně využity

19. Vrácení návrhu smlouvy o vodě předané zpět společnosti VaK Jesenicka, a.s.
k přepracování z důvodu nepřiměřeného zisku a zakalkulování části vodovodu, která není
zásobovacím řadem pro obec Mikulovice.
Současně zastupitelstvo obce Mikulovice schvaluje od 1.1.2013 hradit zálohu společnosti
VaK a.s. Jeseník za dodávku vody předané ve výši max. 55% ceny , do doby než bude
uzavřena smlouva na vodu předanou, se skutečnými náklady, vyplývajícími z reálných
hodnot, viz příloha č. 4.

II. Vzalo na vědomí usnesením č. 79/17/2012

1. Zprávu o hospodaření obce ke dni 30.11.2012, kdy
Příjmy včetně tř. 8 – financování činí: rozpočet, 53 241 650,- Kč
hospodaření k 30.11.2012 celkem 50.569.524,56- Kč
Výdaje včetně tř. 8 – financování činí: rozpočet 53 241 650,- Kč,
hospodaření k 30.11.2012 celkem 39 278 669,34
Zůstatky na účtech k 30.11.2012 jsou v celkové výši 11 290 855,22-Kč

2. Časový a obsahový plán schůzí rady obce s termíny konání schůzí ve dnech 15.1.2013,
29.1.2013, 26.2.2013, 26.3.2013, 30.4.2013, 21.5.2013,18.6.2013, 20.8.2013, 24.9.2013,
15.10.2013, 12.11.2013, 3.12.2013 – vždy ve 13.00 hodin v kanceláři starosty
3. Informaci o jmenování komise pro vyhodnocení předložených žádostí ve složení: Ing.
Věra Kocianová, Petr Čuj, Jaroslav Mrtka, Dana Benčová, Martina Lukešová

4. Informaci o aktualizaci složení povodňové komise, kdy oproti původnímu složení byl pan
Jiří Rozsypal nahrazen panem Pavlem Závadou. K jiným změnám ve složení komise
Nedošlo

III. Jmenovalo usnesením č. 80/17/2012

1. Zapisovatelkou dnešního zasedání paní Drahomíru Dostovou Jurníkovou

VI. Odložilo usnesením č. 81/17/2012

1. Rozhodnutí ve věci začlenění obce Mikulovice do územní působnosti místního partnerství
MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko. o.p.s.

V. Uložilo usnesením č. 82/17/2012

1. Starostovi obce Mikulovice zajistit do příštího zasedání Zakládací listinu a Statut
společnosti MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko. o.p.s.

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.