obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení - 18. zasedání ZO Mikulovice 12.02.2013

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv:

I. Schválilo usnesením č. 83/18/2013

1. Program 18. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice

2. Hlasování ke každému bodu zvlášť

3. Návrhovou komisi ve složení : Mgr. Roman Šťastný, Iva Krajčíková, Pavel Macháček

4. Ověřovatele zápisu: Františka Kadaňku, Danu Benčovou

5. Kontrolu ukládacích usnesení z předcházejících zasedání

6. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2013, kterou se nahrazuje OZV č. 2/2012 ze dne 30.10.2012

7. Výroční zprávu za rok 2012 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb

8. Rozpočtový výhled obce Mikulovice na léta 2013 – 2017

9. Odkoupení pozemků p.č. 3417 o výměře 29 m2 ostatní plocha, p.č. 913/1 – orná půda o výměře 198 m2 a p.č. 153 díl 2 ostatní plocha o výměře 660m2 , vše v k.ú. Mikulovice do majetku obce Mikulovice od vlastníka K-AGRO Mikulovice za dohodnutou kupní cenu 15.516,- Kč.

10. Odkoupení pozemků p.č. 2339/3 o výměře 832 m2 zahrada a p.č. 2721/4 – ostatní plocha o výměře 515 m2 vše v k.ú. Mikulovice , do majetku obce Mikulovice od vlastníka Ing. Ivana Kasala za kupní cenu 27.257,60 Kč.

11. Prodej části pozemku p.č. 4800 orná půda do majetku firmy KAMITIRO Mikulovice
s tím, že kupní cena bude stanovena po zpracování geometrického plánu. Výše uvedená
parcela bude převedena až po schválení KPÚ Mikulovice a provedení zápisu parcel do
KN.

12.Prodej pozemku p.č. 4395 ostatní plocha o výměře 6022 m2 do majetku paní Kateřiny
Slaninové, Domašov 445 za cenu 42.154, Kč.
Výše uvedená parcela bude převedena až po schválení KPÚ Mikulovice a provedení
zápisu parcel do KN.

13. Prodej části pozemku p.č. 4800 orná půda v k.ú. Mikulovice do majetku firmy K-AGRO
Mikulovice. s tím, že kupní cena bude stanovena po zpracování geometrického plánu.
Výše uvedená parcela bude převedena až po schválení KPÚ Mikulovice a provedení
zápisu parcel do KN.

14) prodej pozemků

4793 trv.tr.porost 54432
4823 trv.tr.porost 3 997
4822 ostatní plocha 2973
4824 ostatní plocha 2558
4818 trv.tr.porost 9921
4716 trv.tr.porost 11 637
4768 trv.tr.porost 1 778
4479 orná půda 3 765
4480 ostatní plocha 271
4481 zahrada 757
4482 ostatní plocha 1979
4674 trv.tr.porost 3 739
4868 ostatní plocha 1 538
4627 orná půda 4 317
4618 trv.tr.porost 15 167
4708 ostatní plocha 23 419
4684 ostatní plocha 7 416
4685 ostatní plocha 547
4805 orná půda 29 581
4313 ostatní plocha 931
4312 ostatní plocha 624
4683 vodní plocha 305
4158 trv.tr.porost 6856
4167 trv.tr.porost 2042
4166 vodní plocha 451
4681 trv.tr.porost 2030
4164 vodní plocha 1050
4163 trv.tr.porost 762
4028 ostatní plocha 7314

do majetku firmy K-AGRO Mikulovice, Mlýnská 158, 790 84 Mikulovice, Hlavní 158 za kupní cenu 819.486,6 Kč.
Výše uvedené parcely budou převedeny až po schválení KPÚ Mikulovice a provedení zápisu parcel do KN.

15. Nevyhovět žádosti pana Martina Chyly, bytem 26.dubna 558/106, Ostrava-Plesná o prodej pozemků :
p.č. druh pozemku m2
KPU
4793 trv.tr.porost 54 423
4823 trv.tr.porost 3 997
4822 ostatní plocha 2973
4824 ostatní plocha 2558
4818 trv.tr.porost 9 921
4716 trv.tr.porost 11 637
4768 trv.tr.porost 1 778
4479 orná půda 3 765
4480 ostatní plocha 271
4481 zahrada 757
4482 ostatní plocha 1979
4395 ostatní plocha 6 022
4674 trv.tr.porost 3 739
4868 ostatní plocha 1 538
4800 orná půda 14 001
4627 orná půda 4 317
4618 trv.tr.porost 15 167
4708 ostatní plocha 23 419
4153 orná půda 14 136
4680 orná půda 24 480
4684 ostatní plocha 7 416
4685 ostatní plocha 547
4805 orná půda 29 581
4313 ostatní plocha 931
4312 ostatní plocha 624
4683 vodní plocha 305
4158 trv.tr.porost 6856
4167 trv.tr.porost 2042
4166 vodní plocha 451
4681 trv.tr.porost 2030
4164 vodní plocha 1050
4163 trv.tr.porost 762 za obchvatem
4028 ostatní plocha 7314 Krytinářová

16. Upřesnění usnesení zastupitelstva obce Mikulovice ze dne 20.11.2012 č, 74/16/2012
-bod č.6 odst.2,
-bod č.6 odst.3 písm. a),
-bod č.6 odst.3 písm. b),
-bod č.8,
-bod č.10 následovně:
6. 2) Smlouva o postoupení pohledávek číslo 2/2012/ZO mezi obcí Mikulovice a První moravskou finanční a.s. IČ: 25833341 o postoupení pohledávek dlužníků Trul holding,a.s. IČ 25590995, Merle blanc a.s. IČ 27139425; John farmer, a.s. IČ 27790550 a Vapoli servis s.r.o. IČ 28617479 postupníkovi První moravská finanční , a.s., kdy nominál postupovaných pohledávek je ve výši 1,915.026,-Kč a úplata je rovna nominálu.*

3 a) Smlouva o postoupení pohledávky číslo 3a/2012/ZO mezi První moravskou finanční a.s. IČ 25833341 a obcí Mikulovice o postoupení pohledávky za dlužníkem TJ Spartak Mikulovice o.s., kdy celkový nominál pohledávky vůči TJ Spartak, kterou obec nabývá, je 4,021.110,-Kč a úplata je ve výši 2,315.026,-Kč.

3 b) Dohoda o započtení vzájemných pohledávek číslo 3b/2012/ZO mezi obcí Mikulovice a První moravskou finanční a.s. Přerov, IČ 25833341, kdy nominál postupovaných pohledávek je ve výši 1,915.026,-Kč a o započtení pohledávky dlužníků obce Trul holding a.s., IČ 25590995, Merle Blanc a.s., IČ 27139425, John Farmer a.s. IČ 27790550, a Vapoli servis s.r.o. IČ 28617479 a započtení pohledávky První moravské finanční a.s. Přerov IČ 25833341 vůči obci ve výši 2.315.767,- Kč.

8. Vystoupení obce Mikulovice ze společnosti FC TRUL Mikulovice s.r.o. a prodej obchodního podílu obce v FC TRULL Mikulovice s.r.o. bude uskutečněn za úplatu 1,-Kč.

10. Výše uvedená schvalovací usnesení č. 74/16/2012 bod 6 až 9 nabývají platnosti po schválení darování veškerého nemovitého majetku TJ Spartak Mikulovice tj.

Katastrální území Mikulovice

Nemovitosti
Pozemky
Parcela Výměra (m2) Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany

St. 318/2 208 zastavěná plocha a zbořeniště rozsáhlé chráněné
nádvoří území
St. 701 697 zastavěná plocha a nádvoří
St. 865 30 zastavěná plocha a stavba bez LV rozsáhlé chráněné
nádvoří území
St. 1030 304 zastavěná plocha a rozsáhlé chráněné
nádvoří území
St. 1247 251 zastavěná plocha a rozsáhlé chráněné
nádvoří území
915/4 6319 ostatní plocha sportovní a rekreační plocha
915/7 544 ostatní plocha zeleň
2027/1 16804 ostatní plocha sportoviště a rozsáhlé chráněné
rekreační plocha území
2027/3 301 ostatní plocha sportoviště a rozsáhlé chráněné
rekreační plocha území
2027/4 174 ostatní plocha jiná plocha rozsáhlé chráněné
území
2027/5 335 ostatní plocha jiná plocha rozsáhlé chráněné
území 2027/6 765 ostatní plocha sportoviště a rozsáhlé chráněné
rekreační plocha území
2029/3 4129 ostatní plocha sportoviště a rozsáhlé chráněné
rekreační plocha území
2029/5 568 trvalý travní porost rozsáhlé chráněné
území, zemědělský
půdní fond
3245/1 3 ostatní plocha ostatní rozsáhlé chráněné
komunikace území

Stavby
Typ stavby
Část obce, č. budovy Způsob využití Způsob ochrany Na parcele

Mikulovice, č.p. 192 schromaž. Rozsáhlé chráněné území St. 1247
Mikulovice, č.p. 493 obč. vyb. St. 701
Bez čp/če obc.vyb. St. 1030

Katastrální území Česká Ves

Nemovitosti
Pozemky
Parcela Výměra (m2) Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany

2336/55 1268 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí lesa
2337 25 zastavěná plocha a rozsáhlé chráněné
nádvoří území
2338 67 zastavěná plocha a stavba LV 1062 rozsáhlé chráněné
nádvoří území
2339 1997 ostatní plocha jiná plocha rozsáhlé chráněné
území
Stavby
Typ stavby
Část obce, č. budovy Způsob využití Způsob ochrany Na parc
Bez čp/če obč.vyb. rozsáhlé chráněné území 2337

do vlastnictví obce Mikulovice valnou hromadou TJ Spartak Mikulovice.
*červeně je vyznačen upřesňující text

17. Časový a obsahový plán kontrolního výboru na rok 2013

18. Časový a obsahový plán finančního výboru na rok 2013

19. Začlenění do územní působnosti místního partnerství MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. se sídlem Lipová-lázně 396, Lipová-lázně 790 61 a s přípravu Integrované strategie území na svém území.
20. Účast obce Mikulovice ve společnosti MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. se sídlem Lipová-lázně 396, Lipová-lázně 790 61, ve formě členství v této společnosti a členství obce Mikulovice vznikne na základě uhrazení členského příspěvku 1.000 Kč, který je splatný ve lhůtě do 30 dnů od podání žádosti o členství.
21. Zadání zpracování projektové dokumentace stávajícího stavu, energetického auditu a průkazu energetické náročnosti budov Mateřské školy Mikulovice a Mateřské školy Široký Brod firmou ASA Ostrava.

22. Nevyhovět žádosti pana Petra Závady, bytem Mikulovice, Hlavní 257 o prodej pozemků p.č. 4479,4480,4481 a 4482 vše v k.ú. Mikulovice.

23. Nevyhovět žádosti pana Stanislava Kachtíka, bytem Mikulovice, Hlavní 523 o prodej pozemku p.č. 4482 v k.ú. Mikulovice

24. Nevyhovět žádosti firmy K-Agro, se sídlem Mikulovice, Mlýnská 158 o prodej pozemků p.č. 4864,4867, 4314, 4153,4680, 4318 vše v k.ú. Mikulovice s odůvodněním, že tyto pozemky budou předmětem pronájmu

Vzalo na vědomí usnesením č. 84/18/2013

1. Zprávu o bezpečnostní situaci v obci v roce 2012
2. Informaci o možnosti získání dotace na zateplení budov mateřských škol a cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace stávajícího stavu budov, energetického auditu a průkazu energetické náročnosti budov
3. Zprávu o vyřizování stížností, petic a žádostí o informace v roce 2012
4. Zprávu o hospodaření obce ke dni 31.12.2012, kdy příjmy včetně třídy 8 financování
byly ve výši 55.156.837,71 oproti rozpočtovaným 54.234.150,- Kč a výdaje včetně
třídy 8 dosáhly výše 42.073.158,83 Kč oproti rozpočtovaným 52.694.650,- Kč.

Jmenovalo usnesením č. 85/18/2013

Zapisovatelkou dnešního zasedání paní Drahomíru Dostovou Jurníkovou

Neschválilo usnesením č. 86/18/2013

Návrh na revokaci usnesení č. 63/14/2012 bod 12, týkajícího se ceny vody převzaté pro obec Hradec - Nová Ves pro rok 2013, kdy rada obce navrhuje schválit cenu vody převzaté na rok 2013 pro obec Hradec-Nová ves ve výši 12,94 Kč/m3 + 15% DPH

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.