obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení - 19. zasedání ZO Mikulovice 09.04.2013

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv:

I. Schválilo usnesením č. 87/19/2013

1. Program 19. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice
2. Hlasování ke každému bodu zvlášť
3. Návrhovou komisi ve složení : Petr Čuj, Dana Benčová, František Kořán
4. Ověřovatele zápisu: Františka Kadaňku, Oldřicha Psotku
5. Kontrolu ukládacích usnesení z předcházejících zasedání

6. Inventarizační zprávu za rok 2012 a návrhy na vyřazení nepoužitelného a nepotřebného
majetku, včetně návrhu způsobu jeho likvidace
7. Účetní závěrku k 31.12.2012 bez výhrad – dle přílohy č. 7 a), která je nedílnou součástí tohoto zápisu
8. 1. změnu rozpočtu obce Mikulovice na rok 2013 s tím, že příjmy po zapojení 1. změny rozpočtu jsou 46 526 700,- Kč. Třída 8 – financování po zapojení změny je 11 640 000,- Kč. Příjmy celkem po zapojení 1. rozpočtové změny činí 58 166 700,- Kč.
Výdaje po zapojení 1. rozpočtové změny jsou 56 766 700,- Kč . Třída 8 po zapojení
1. rozpočtové změny je 1 400 000,- Kč. Výdaje celkem po zapojení 1. rozpočtové
změny činí 58 166 700,- Kč.
9. Odpisový plán ZŠ Mikulovice pro rok 2013, kdy roční odpis činí celkem 47 580,- Kč
10. Přerozdělení hospodářského výsledku ZŠ Mikulovice za rok 2012 ve výši 373 970,56 Kč
. Z toho do fondu rezerv ve výši 74 794,56 Kč a fondu odměn ve výši 299 176,00 Kč.
11. Odpisový plán MŠ Široký Brod pro rok 2013, kdy roční odpis činí celkem 44.596,- Kč
12. Prodej pozemků
p.č. 1387/6 trvalý travní porost o výměře 1054 m2 v k.ú. Široký Brod
p.č. 44 zahrada 627 m2 v k.ú. Široký Brod
p.č. 350 vodní plocha 1288 m2 v k.ú. Kolnovice
p.č. 349 zahrada o výměře 146 m2 v k.ú. Kolnovice
p.č. 693 orná půda 880 m2 v k.ú. Kolnovice
do vlastnictví pana Michala Závady, bytem Mikulovice, Hlavní 257 za kupní cenu
17. 117,- Kč,
13. neprodat pozemky:
p.č. 351 orná půda o výměře 384 m2 v k.ú. Kolnovice
p.č. 304/7 orná půda 2960 m2 v k.ú. Kolnovice
z důvodu plánované výstavby vodovodu Kolnovice
14. Prodej části pozemku p.č. 551/1 v k.ú. Široký Brod paní Iloně Kočíbové, bytem Široký
Brod 100, Mikulovice a panu Vladimíru Hungerovi, bytem Široký Brod 148, Mikulovice.
Cena pozemku bude stanovena zastupitelstvem obce Mikulovice po zpracování
geometrického plánu.
15. Prodej pozemku p.č. 1535 a p.č. 1536 oba pozemky v k.ú. Mikulovice u Jeseníka panu
Jiřímu Bubeníkovi, bytem Mikulovice, Hradecká 553 za kupní cenu 3023 Kč.
16. Odkoupení pozemku st. p.č. 163/4 k.ú. Mikulovice u Jeseníka do majetku obce
Mikulovice od vlastníka pana Jaroslava Podluckého, bytem Mikulovice, Nábřežní 305 za
kupní cenu 10902,- Kč.
17. Bezúplatný převod pozemků:
p.č. 945/1 orná půda o výměře 2635 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
p.č. 945/5 orná půda o výměře 383 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
Pozemky vedené ve zjednodušené evidenci, původ PK
p.č. 944 díl 2 (orná půda) o výměře 10 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
p.č. 945 díl 2 (orná půda) o výměře 50 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
z majetku Státního pozemkového úřadu do majetku obce Mikulovice.
18. Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků
p.č. 3490/2 ost. plocha o výměře 110 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
p.č. 3487/2 ost. plocha o výměře 11 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
p.č. 3488/3 ost. plocha o výměře 18 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
p.č. 3488/2 ost. plocha o výměře 15 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
p.č. 3489/4 ost. plocha o výměře 3 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
p.č. 3489/1 ost. plocha o výměře 41 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
p.č. 3283/8 ost. plocha o výměře 47 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
p.č. 3490/5 ost. plocha o výměře 51 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
do majetku obce Mikulovice z majetku Olomouckého kraje.
19. Prodej pozemku p.č. 2913/6 orná půda o výměře 211 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
žadatelce o prodej paní Olze Motúzové, bytem Na Sídlišti 752, 793 76 Zlaté Hory
za kupní cenu 644 Kč.
20. Zařazení požadavků pana Milana Chyly na změnu ÚP obce Mikulovice , který požaduje
zařazení pozemků (plocha) bývalé zemědělské farmy v Kolnovicích do plochy, která
umožní provozovat agroturistiku, hypocentrum, ubytování pro agroturistiku a služební
byty do zásobníku akcí pro provedení 1. změny ÚP Mikulovice. Změna územního plánu
Mikulovice bude možná jen v případě větší většího množství požadavků na změnu
územního plánu, aby finanční prostředky, které do této změny obec Mikulovice vynaloží,
byly hospodárně využity.
21. Zrušení usnesení zastupitelstva obce Mikulovice č.78/17/2012 a uzavření smlouvy
se společností VaK – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s.
22. Doplnění usnesení zastupitelstva obce Mikulovice č. 63/14/2012, které se týká ceny
stočného pro obec Hradec – Nová ves pro rok 2013 ve výši 22,- Kč/m3 následovně:
v bodě 12) bude za cenou za cenou uvedeno „včetně DPH„ a dále text:
„Cena vodného a stočného je stanovena na základě finanční analýzy k dotaci evid. číslo
IS SFŽP 09021301, která je v souladu s metodikou SFŽP ČR."
23. Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy a nájemní
smlouvy , uzavřenou mezi obcí Mikulovice a firmou KAMITIRO s.r.o. Mikulovice – viz
příloha č. 11 b) která je nedílnou součástí tohoto zápisu.

II. Vzalo na vědomí usnesením č. 88/19/2013

1. Složení slibu nové členky zastupitelstva obce Mikulovice paní Mgr. Jany Mrázové
2. Zprávu o hospodaření obce Mikulovice ke dni 28.2.2013, kdy příjmy tříd 1, 2, 3, 4 jsou celkem 8 538 816,05 Kč. Třída 8 – financování je 11 640 062,76 Kč. Příjmy celkem se zapojením třídy 8 činí 20 178 878,81 Kč.
Výdaje k 28.2.2013 jsou 3 744 726,18 Kč. Třída 8 – financování je 699 241,- Kč a zůstatky na účtech obce k 28.2.2013 jsou 15 680 418,63 Kč. Výdaje celkem k 28.2.2013 po zapojení třídy 8 a zůstatků na účtech činí 20 178 878,81 Kč
3. Zprávu o vyhodnocení svozu TKO v roce 2012
4. Zprávu o vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za zimní období 2012/2013
5. Informaci o finanční uzávěrce akce Festival na Muně, organizované Hnutím Brontosaurus Jeseníky v roce 2012. Z předložené zprávy vyplývá , že hospodářský výsledek akce skončil se ztrátou ve výši 98.000,- Kč.
6. Informaci o datu konání 20. zasedání obecního zastupitelstva obce Mikulovice, které se uskuteční dne 19.4.2013 ve 20.00 hodin, kdy místo jednání bude upřesněno v pozvánce
7. Informaci o připomínkách pana Miloše Richtera, týkajících se provozu a parkování na sídlišti. Dopis pana Richtera i odpověď obce, schválená radou obce je nedílnou součástí tohoto zápisu č. 11 c).

III. Jmenovalo usnesením č. 89/19/2013

Zapisovatelkou dnešního zasedání paní Drahomíru Dostovou Jurníkovou

IV. Uložilo usnesením č. 90/19/2013
Ing. Petru Dvořákovi zaslat Správě a údržbě silnic Olomouckého kraje upozornění, že silnice II/45711 do Kolnovic nebyla v zimním období dobře udržovaná.

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.