obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení - 21. zasedání ZO Mikulovice 04.06.2013

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č. 96/21/2013

1) Program 21. zasedání zastupitelstva obce

2) Návrhovou komisi ve složení:
Kocianová Věra, Krajčíková Iva , Macháček Pavel

3) Ověřovatele zápisu:
Mgr. Jana Mrázová, Ing. Vladimír Soukup

4) Kontrolu plnění ukládacích usnesení z předcházejících zasedání ZO

5) Navýšení finančního příspěvku z rozpočtu obce Mikulovice pro FK Mikulovice na rok
2013 o 1 milion korun a na rok 2014 na 1 milion korun .

6) Závěrečný účet obce Mikulovice za rok 2012 s výhradami

7) Nápravná opatření , vztahující se ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2012:
- Obec Mikulovice pro následující období zajistí předběžnou řídící kontrolu plánovaných a připravovaných operací dle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, kde se stanoví, že uvnitř orgánu veřejné správy zajišťují předběžnou kontrolu plánovaných a připravovaných operací příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní a dle ustanovení § 13 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, kde se stanoví, že schvalovacím postupem správce rozpočtu se prověří, zda připravovaná operace je v souladu se schválenými veřejnými výdaji, programy, uzavřenými smlouvami nebo jinými rozhodnutími o nakládání s veřejnými prostředky.

8) Odpisový plán obce Mikulovice pro rok 2013

9) 2. změnu rozpočtu , kdy příjmy celkem po zapojení 2. rozpočtové změny činí
54,818.900,- Kč, třída 8 – financování po zapojení změny je 11,640.000,- Kč.
Výdaje po zapojení 2. rozpočtové změny jsou 53,418.900,- Kč. Třída 8 po zapojení změny
je 1,400.000,- Kč. Výdaje celkem po zapojení 2. rozpočtové změny činí 54,818.900,- Kč.

10) Uzavření smlouvy mezi obcí Mikulovice a Olomouckým krajem o poskytnutí příspěvku
z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 50.000,- Kč na částečnou úhradu nákladů
na oslavy 750 let obce Mikulovice.

11) Schvaluje uzavření Dohody o poskytnutí mimořádného členského příspěvku mezi obcí
Mikulovice a Euroregionem Praděd ve výši 444 €

12) Uzavření Smlouvy o financování z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd v rámci
Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 ČR-PL
č. CZ.3.22/3.3.07/13.03649 „Oslavy 750 let obce Mikulovice".

13) Prodej pozemků p.č. 4484 a p.č. 4485 obě parcely v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
do vlastnictví pana Lubomíra Špeldy, bytem Mikulovice, Hlavní 197 za kupní cenu
19 922 Kč.

14) Odkoupení pozemku p.č. 636/2 o výměře 283 v k.ú. Široký Brod od manželů
Skřejpkových do vlastnictví obce Mikulovice za kupní cenu 683 Kč.

15) Prodej pozemku p.č. 708 o výměře 216 m2 v k.ú. Široký Brod do vlastnictví manželů
Skřejpkových, bytem, 790 82 Písečná 121 za kupní cenu 659 Kč.

16) použití jako ceny reprodukční tyto níže uvedené ceny vycházející z posledních platných
oceňovacích předpisů:
- orná půda, trvalý travní porost – 3,05 Kč za metr čtvereční
- lesní pozemky, vodní plocha, ovocný sad, ostatní plocha – 7,00 Kč za metr čtvereční
- zastavěná plocha a nádvoří – 158 Kč za metr čtvereční
- zahrada – 63 Kč za metr čtvereční
- neplodná 1,50 Kč za metr čtvereční
Zastupitelstvo obce Mikulovice schvaluje použití těchto cen i v případě bezúplatně
nabytých pozemků. Toto usnesení má platnost na dobu neurčitou, musí se však změnit při
významné změně sazeb dle novelizace oceňovacích předpisů.

17) Pomoc městu Vyšší Brod na likvidaci povodňových škod v hodnotě do 50.000,- Kč
a to formou finanční pomoci nebo nákupem věcného vybavení.

II. Pověřilo usnesením č. 97/21/2013

1) Starostu Jiřího Šimíka podpisem smlouvy mezi obcí Mikulovice a Olomouckým krajem
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 50.000,- Kč na částečnou
úhradu nákladů na oslavy 750 let obce Mikulovice.

2) Starostu Jiřího Šimíka podpisem Dohody o poskytnutí mimořádného členského příspěvku
mezi obcí Mikulovice a Euroregionem Praděd .

3) Starostu Jiřího Šimíka podpisem Smlouvy o financování z Fondu mikroprojektů
Euroregionu Praděd v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013
ČR-PL č. CZ.3.22/3.3.07/13.03649 „Oslavy 750 let obce Mikulovice".

4) Místostarostku Ing. Věru Kocianovou k zastupování obce Mikulovice na jednáních valné hromady správní rady MAS – Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

5) Radu obce Mikulovice vybráním jiné obce / města/ postižené povodní , kam by směřovala schválená finanční či věcná pomoc v případě, že by město Vyšší Brod tuto nepotřebovalo

III. Jmenovalo usnesením č. 98/21/2013

1) Zapisovatelkou dnešního jednání paní Drahomíru Dostovou Jurníkovou.

IV. Uložilo usnesením č. 99/21/2013

1)Ing. Petru Dvořákovi zajistit přeprogramování zařízení semaforu na světelné křižovatce
v Mikulovicích tak, aby byl v běžném provozu 24 hodin denně.

2) Starostovi Jiřímu Šimíkovi prověřit rozsah povodňových škod ve městě Vyšší Brod
a projednat se starostou tohoto města formu pomoci

V. Vzalo na vědomí usnesením č. 100/21/2013

1) Zprávu o hospodaření obce Mikulovice ke dni 30.4.2013

2) Informace o:
- současném stavu vyřizování dodatečného povolení stavby komunikace Salisov – dne 5.6.2013 se uskuteční další jednání na místě za účasti zástupců MěÚ Zlaté Hory, MěÚ Jeseník – odbor dopravy a obce Mikulovice
- stavu realizace stavby chodník ŠB- Mikulovice – stavba bude zahájena v měsíci červnu 2013, ukončena do 30.6.2013, celkové náklady 6.119.713 z toho dotace ze SFDI 3.668.846,- Kč. Stavbu provede vítěz výběrového řízení firma JHF Heřmanovice, s.r.o.
- stavu realizace zakázky - výškopis pro odkanalizování středu obce - zaměřeno
- zpracování dokumentace stávajícího stavu a energetického auditu
a průkazu energetické náročnosti budov MŠ Mikulovice a MŠ Široký Brod Brod

- současné situaci zakázky zateplení a oprava budovy OÚ .

- odstranění havárie el.vedení posádka

- připravované rekonstrukci železničního přejezdu u nádraží Mikulovice, která by měla
být zahájena v září 2013

3) Zprávu o činnosti finančního výboru za období červen 2012 – květen 2013

4) Zprávu o činnosti kontrolního výboru za období červen 2012 – květen 2013

..............................................
Jiří Šimík
starosta obce

...................................... .......................................
Petr Čuj Ing. Věra Kocianová
1. místostarosta obce 2. místostarosta obce

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.