obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení - 23. zasedání ZO Mikulovice 03.09.2013

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č. 105/23/2013

1) Program 23. zasedání zastupitelstva obce

2) Návrhovou komisi ve složení:
Iva Krajčíková, František Kadaňka, Dana Benčová

3) Ověřovatele zápisu:
Mgr. Jana Mrázová, Mgr. Roman Šťastný

4) Kontrolu plnění ukládacích usnesení z předcházejících zasedání ZO

5) Prodej pozemku p.č. 4800/1 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví K-AGRO, s.r.o. Mikulovice, za kupní cenu 41.858,- Kč.

6) Prodej pozemku p.č. 4800/2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví KAMITIRO spol. s.r.o. Mikulovice, za kupní cenu 6.459 Kč.

7) Prodej pozemku p.č. 3286/9 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka z vlastnictví obce Mikulovice do vlastnictví paní Anny Látalové, bytem Mikulovice, Mlýnská 310, za kupní cenu 252 Kč.

8) Odkoupení pozemku p.č. 2793/6 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka z majetku paní Anny Látalové do vlastnictví obce Mikulovice za kupní cenu 105 Kč.

9) Prodej pozemku p.č. 551/5 v k.ú. Široký Brod paní Iloně Kočíbové, bytem Široký Brod 100, Mikulovice za kupní cenu 2670,- Kč.

10) Prodej pozemku p.č. 551/4 v k.ú. Široký Brod panu Vladimíru Hungerovi, bytem Široký Brod 148, Mikulovice za kupní cenu 3697,- Kč.

11) Prodej pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci: p.č. 224 díl 2 o výměře 888 m2 v k.ú. Kolnovice manželům Luďkovi a Markétě Jahnovým , bytem Rekreační 2165/65, Ostrava-Poruba za kupní cenu 20.588,- Kč.

12) Neprodat pozemky vedené ve zjednodušené evidenci:
p.č. 772 díl 3 o výměře 149 m2 v k.ú. Kolnovice
p.č. 772 díl 5 o výměře 16 m2 v k.ú. Kolnovice
manželům Luďkovi a Markétě Jahnovým , bytem Rekreační 2165/65, Ostrava-Poruba.

13) Nepřijetí nabídky manželů Križových na odkoupení pozemku p.č. 1626 v k.ú. Mikulovice za kupní cenu 90 864,- Kč.

14) Návrh darovací smlouvy uzavřené mezi obcí Mikulovice a ŘK farností Mikulovice, kterou obec Mikulovice daruje ŘK farnosti Mikulovice nepeněžité plnění spočívající v provedení stavebních prací na kostele sv. Mikuláše – viz Darovací smlouva, která je nedílnou součástí tohoto zápisu č- 5b).

15) Převod částky 200.000,- Kč, která byla MŠ Mikulovice vyplacena Euroregionem Praděd za projekt „My jsme všichni kamarádi", realizovaný v roce 2012 na navazující projekt, realizovaný v roce 2013 „Pojď si hrát a poznávat".

16) 4. změnu rozpočtu obce Mikulovice na rok 2013 s tím, že příjmy po zapojení jsou
42,727.800,- Kč, třída 8 – financování po zapojení změny je 11,640.000,- Kč. Příjmy celkem
po zapojení 4. rozpočtové změny činí 54,367.800,- Kč.
Výdaje po zapojení 4. rozpočtové změny jsou 52,967.800,- Kč. Třída 8 po zapojení změny je 1,400.000,- Kč. Výdaje celkem po zapojení 4. rozpočtové změny činí 54,367.800,- Kč.

Zrušilo usnesením číslo 106/23/2013

1) Usnesení zastupitelstva obce Mikulovice číslo 74/16/2012 bod 7) – bez náhrady.

Pověřilo usnesením číslo 107/23/2013

1) Starostu obce podpisu darovací smlouvy mezi obcí Mikulovice a ŘK farností Mikulovice, kterou obec Mikulovice daruje ŘK farnosti Mikulovice nepeněžité plnění spočívající v provedení stavebních prací na kostele sv. Mikuláše.

Vzalo na vědomí usnesením číslo 108/23/2013

1) Informaci o pokračování investiční akce Chodník Široký Brod - Mikulovice.

2) Informaci o investiční akci Zateplení - energetické úspory objektu MŠ Mikulovice a Široký Brod.

3) Informaci o hospodaření obce Mikulovice ke dni 31.7.2013 , kdy příjmy tříd 1,2,3,4 jsou celkem 32,229.245,99 Kč. Třída 8 – Financování je 11,640.062,76 Kč. Příjmy celkem k 31. 7. 2013 po zapojení třídy 8 činí 43,869.308,75 Kč.
Výdaje k 31. 7. 2013 jsou 23,346.800,84 Kč. Třída 8 – financování je 1,054.276,14 Kč a zůstatky na účtech obce k 31. 7. 2013 jsou 19,468.231,77 Kč. Výdaje celkem k 31. 7. 2013 po zapojení třídy 8 a zůstatků na účtech činí 43,869.308,75 Kč.

4) Informaci o korespondenci doručené obci Mikulovice od Mgr. Štěpána Schenka HSP & Partners prostřednictvím JUDr. Jaroslava Němečka ve věci zvážení možnosti uzavření dodatku ke smlouvám mezi obcí Mikulovice a PMF.

..............................................
Jiří Šimík
starosta obce

...................................... .......................................
Petr Čuj Bc. Ing. Věra Kocianová
1. místostarosta obce 2. místostarosta obce

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.