obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení - 24. zasedání ZO Mikulovice 29.10.2013

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č. 109/24/2013

1) Program 24. zasedání zastupitelstva obce včetně jeho doplnění o body - Informace o podpoře sociálního začleňování v obci Mikulovice - oblast sociální a návazné služby pro osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené
a podání žádosti o neinvestiční dotaci, na program Podpora terénní práce pro rok 2014 z Úřadu vlády, Sekce pro lidská práva na financování práce terénního pracovníka.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť

3) Návrhovou komisi ve složení:
František Kořán, Ing. Jiří Tomášek, Oldřich Psotka

4) Ověřovatele zápisu:
Jaroslav Mrtka, Ing. Vladimír Soukup

5) Kontrolu plnění ukládacích usnesení z předcházejících zasedání ZO

6) Návrh 5. změny rozpočtu obce s tím, že příjmy po zapojení 5. změny rozpočtu jsou 44,507.481,- Kč , třída 8 – financování po zapojení změny je 11.640.000,- Kč. Příjmy celkem po zapojení 5. rozpočtové změny činí 56,147.481,- Kč.
Výdaje po zapojení 5. rozpočtové změny jsou 54,747.481,- Kč. Třída 8 po zapojení změny je 1.400.000,- Kč. Výdaje celkem po zapojení 5. rozpočtové změny činí 56,147.481,- Kč.

7) Cenu vodného stočného pro k.ú. Mikulovice a k.ú. Široký Brod pro rok 2014 při instalaci vodoměru :
Vodné 37,- Kč/m3 vč. DPH Stočné 23,- Kč/ m3 vč. DPH.
Cena vodného stočného je stanovena na základě finanční analýzy k dotaci ev.č.IS SFŽP 09021301,která je v souladu s metodikou Státního fondu životního prostředí ČR.
Na základě výše uvedené finanční analýzy, bude cena stanovována po dobu 10-ti let.
V případě, že odběratel nemá instalován vodoměr : Množství odebrané vody a odvedeného odpadu bude stanoveno dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.v platném znění.

8) Cenu stočného pro obec Hradec – Nová Ves pro rok 2014 ve výši 23 Kč /m3 . Cena je stanovena na základě finanční analýzy k dotaci ev.č.IS SFŽP 09021301,která je v souladu s metodikou Státního fondu životního prostředí ČR.
Na základě výše uvedené finanční analýzy, bude cena stanovována po dobu 10-ti let.
V případě, že odběratel nemá instalován vodoměr : Množství odebrané vody a odvedeného odpadu bude stanoveno dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.v platném znění.

9) Poplatek za svoz TKO na rok 2014
- 2 týdenní svoz – 500,- Kč/ osoba
- měsíční svoz - 400,- Kč/osoba
- zrušení poplatku za 6-ti týdenní svoz

10) OZV č. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů , kterou se ruší OZV č. 1/2013.

11) Prodej pozemku p.č. 4813 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka , za kupní cenu 5.390,- Kč.

12) Prodej pozemků st. p.č. 1341 a st.p.č. 1342 obě parcely v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
za kupní cenu 760 Kč.

13) Bezúplatný převod pozemku p.č. 3053/5 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka z vlastnictví obce Mikulovice

14) Prodej trafostanice JE_9098 stožárové stojící na pozemku p.č. 1934/28
v k.ú. Mikulovice u Jeseníka za kupní cenu 84.910,- Kč.

15) Převod obchodního podílu, tzn. převod 2/15 podílu Obce Mikulovice ve společnosti FC TRUL Mikulovice s.r.o. odpovídající peněžitému vkladu 20 000 Kč na nabyvatele – společníka TUZEMÁK s.r.o. za kupní cenu jedna koruna česká.

16) Zmocnění Ing. Bc. Věry Kocianové, 2. místostarostky, narozené 18.11.1984, trvale bytem Sokolská 283, 790 84 Mikulovice, k zastupování a jednání jménem Obce Mikulovice, jakožto společníka FC TRUL Mikulovice s.r.o., na konání Valné hromady FC TRUL Mikulovice s.r.o., týkající se převodu obchodního podílu, a to včetně výkonu hlasovacího práva.

17) Smlouvu o převodu obchodního podílu, tzn. převod 2/15 podílu Obce Mikulovice
ve společnosti FC TRUL Mikulovice s.r.o. odpovídající peněžitému vkladu 20 000 Kč
na nabyvatele – společníka TUZEMÁK s.r.o. za kupní cenu jedna koruna česká.

18) Pověření 2. místostarostky – Ing. Bc. Věry Kocianové, narozené 18.11.1984, trvale bytem Sokolská 283, 790 84 Mikulovice podpisem Smlouvy o převodu obchodního podílu Obce Mikulovice ve společnosti FC TRUL Mikulovice s.r.o. na nabyvatele – společníka TUZEMÁK s.r.o..

19) Podání žádosti o neinvestiční dotaci, na program Podpora terénní práce pro rok 2014
z Úřadu vlády, Sekce pro lidská práva na financování práce terénního pracovníka.

II. Vzalo na vědomí usnesením č. 110/24/2013

1) Hospodaření obce Mikulovice ke dni 30.9.2013 kdy:
Příjmy tříd 1,2,3,4 jsou celkem 38.804.348,35 Kč. Třída 8 – financování je 11,640.062,76 Kč. Příjmy celkem k 30.9.2013 po zapojení třídy 8 jsou 50,444.411,11 Kč.
Výdaje k 30.9.2013 jsou 30,138.962,11 Kč. Třída 8 – financování je 1,233.165,51 Kč a zůstatky na účtech obce k 30.9.2013 jsou 19.072.283,49 Kč.
Výdaje celkem k 30.9.2013 jsou po zapojení třídy 8 a zůstatků na účtech činí 50,444.411,11 Kč.

2) 1. návrh rozpočtu obce Mikulovice na rok 2014 s tím, že se jedná o návrh k připomínkování.

3) Plán inventur na rok 2013

4) Informaci o zajištění zimní údržby místních komunikací v obci Mikulovice na zimní období 2013 – 2014

5) Základní teze Podpory sociálního začleňování v obci Mikulovice – oblast sociální a návazné služby pro osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené.

6) Informace o probíhajících investičních akcích - Chodník I/44 a Zateplení budov MŠ Mikulovice a MŠ Široký Brod.

III. Jmenovalo usnesením č. 111/24/2013

Zapisovatelkou tohoto zasedání paní Pavlínu Pastrňákovou

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.