obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení - 25. zasedání ZO Mikulovice 19.12.2013

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č. 112/25/2013

1) Program 25. zasedání zastupitelstva obce včetně jeho doplnění v bodě Různé o:
- Smlouvy s VaK Jesenicka a.s.
- Žádost divadelního souboru Kantoři o odpuštění poplatku ze vstupného
- Žádost o.s. Darmoděj Jeseník o finanční příspěvek
- Smlouva s FK Mikulovice o nefinančním plnění a nechal o něm hlasovat

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť

3) Návrhovou komisi ve složení:
Kocianová Věra, Mgr. Šťastný Roman, Mgr. Mrázová Jana

4) Ověřovatele zápisu:
Kořán František, Macháček Pavel

5) Kontrolu plnění ukládacích usnesení z předcházejících zasedání ZO

6) 6. změnu rozpočtu obce Mikulovice na rok 2013, kdy příjmy po zapojení 6. změny rozpočtu jsou 51. 262.281,- Kč, třída 8 – Financování po zapojení změny je 11.640.000,- Kč. Příjmy celkem po zapojení 6. změny rozpočtu činí 62.902.281,- Kč.
Výdaje po zapojení 6. rozpočtové změny jsou 61.502.281 Kč. Třída 8 po zapojení změny je 1.400.000,- Kč. Výdaje celkem po zapojení 6. rozpočtové změny činí 62.902.281,- Kč.

7) Rozpočet obce Mikulovice na rok 2014, kdy:
Příjmy obce Mikulovice pro rok 2014 činí po zapojení třídy 8 – Financování celkem 53.020.900,- Kč.
Výdaje obce Mikulovice pro rok 2014 činí po zapojení třídy 8 – Financování celkem 53.020.9000,- Kč
Dle zákona č. 250/2000 Sb., § 4, odst. 5, písm. a) je rozpočet pro rok 2014 přebytkový, příjmy daného roku jsou určeny ke splácení jistiny úvěrů předchozích let.

8) Časový a obsahový plán práce zastupitelstva obce Mikulovice na rok 2014.

9) Vyhlášení grantového programu pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2014 a termín pro předložení žádostí – do 3.2.2014.

10) Uzavření Dohody o finančním podílu obce na krytí ztráty dopravce ve veřejné linkové dopravě na rozsah ostatní dopravní obslužnosti v roce 2014 v okrese Jeseník.

11) Prodej pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci p.č. 1129 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka a pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci p.č. 1129/2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka za kupní cenu 211,- Kč.

12) Prodej pozemku p.č. 3047/5 ost. plocha o výměře 11 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka za kupní cenu 1,- Kč.

13) Přijetí daru a to pozemků:
o část p.č. 328/3 (ost. plocha) o výměře 114 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
o část p.č. 327/4 (ost. plocha) o výměře 107 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
do vlastnictví obce Mikulovice .

14) Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE–12– 8003144, Mikulovice, pos. zpráva, odkup DTS JE_9098, VBO/223/213.

15) Uzavření Dodatku ke smlouvě o postoupení pohledávky č. 3a/2012/ZO, Dodatku ke smlouvě o postoupení pohledávek č. 2/2012/ZO a Dohodu o zrušení Dohody o započtení vzájemných pohledávek č. 3b/2012/ZO ze dne 14.3.2013 a Dohodu o úplném vypořádání vzájemných závazků mezi První moravskou finanční a.s. a obcí Mikulovice a pověřuje starostu obce podpisem těchto Dodatků a Dohody.

16) Poskytování cestovních náhrad y zastupitelům obce Mikulovice podle již schváleného vnitřního předpisu O cestovních náhradách pro zaměstnance obce.

17) Osvobození od poplatku ze vstupného z akce Silvestrovský večer, pořádané DS Kantoři dne 31.12.2013 podle článku 19., písm. a) OZV č. 2/2009 O místních poplatcích.

18) Schválení Smlouvy o nefinančním plnění mezi obcí Mikulovice a FK Mikulovice o.s. dle přílohy č. 10 d)

19) Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3000,- Kč občanskému sdružení Darmoděj Jeseník na provoz organizace v roce 2013.

20) Cenu vody odpadní převzaté nátoku z obce Hradec-Nová Ves pro rok 2013 ve výši 13,67 Kč/m3 ( bez DPH).

21) Cenu vody odpadní převzaté nátoku z obce Hradec-Nová Ves pro rok 2014 ve výši 12,94 Kč/m3 ( bez DPH).

22) Smlouvu o odběru převzaté vody odpadní mezi obcí Mikulovice a VaK Jesenicka.

23) Smlouvu mezi obcí Mikulovice a Vak Jesenicka, a.s. o poskytování služeb (vývoz kalových vod z ČOV Mikulovice

II. Vzalo na vědomí usnesením č. 113/25/2013

1) Zprávu o hospodaření obce Mikulovice ke dni 30.11.2013

2) Časový a obsahový plám práce rady obce Mikulovice na rok 2014

III. Pověřilo usnesením č. 114/25/2013

1) Starostu obce Mikulovice podpisem Dodatku ke smlouvě o postoupení pohledávek č. 2/2012/ZO
2) Starostu obce Mikulovice podpisem Dodatku ke smlouvě č. 3a/2012/ZO
3) Starostu obce Mikulovice podpisem Dohody o zrušení Dohody o započtení vzájemných pohledávek č. 3b/2012/ZO a Dohody o úplném vypořádání vzájemných závazků
4) Starostu obce Mikulovice podpisem Smlouvy o nefinančním plnění mezi obcí Mikulovice a FK Mikulovice o.s.
5) Starostu obce Mikulovice podpisem Dohody o finančním podílu obce Mikulovice na krytí ztráty dopravce ve veřejné linkové dopravě na rozsah ostatní dopravní obslužnosti v roce 2014 v okrese Jeseník.
6) Starostu obce Mikulovice podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE–12– 8003144, Mikulovice, pos. zpráva, odkup DTS JE_9098, VBO/223/213 mezi obcí Mikulovice a ČEZ distribuce, a.s.
7) Starostu obce Mikulovice podpisem Dodatku ke smlouvě č. 2/2012/ZO postoupení pohledávek z Obce na PMF, uzavřenou dne 14.3.2013

8) Starostu obce Mikulovice podpisem Dodatku ke smlouvě č. 3a/2012/ZO postoupení pohledávek uzavřenou mezi PMF a.s. a obcí Mikulovice dne 14.3.2013

9) Starostu obce Mikulovice podpisem Dohody o zrušení Dohody o započtení vzájemných pohledávek č. 3b/2012/ZO ze dne 14.3.2013

IV. Jmenovalo usnesením č. 115/25/2013

Zapisovatelkou tohoto zasedání ZO paní Drahomíru Dostovou Jurníkovou

V. Zrušilo usnesením č. 116/25/2013

1) Usnesení zastupitelstva obce Mikulovice číslo 63/14/2013 bod 12) včetně usnesení číslo 87/19/2013 bod 22).

2) Usnesení číslo 109/24/2013 bod 8).

.................................... ..........................................
Jiří Šimík Petr Čuj
starosta obce 1. místostarosta obce

..........................................
Bc. Ing. Věra Kocianová
2. místostarosta obce

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.