obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení - 26. zasedání ZO Mikulovice 25.02.2014

Zastupitelstvo obce Mikulovice

U S N E S E N Í

z 26. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice konaného dne 25.02. 2014
v 16.30 hod. v budově Mateřské školy v Mikulovicích - KC

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č. 117/26/2014

1) Program 26. zasedání zastupitelstva obce ,

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť

3) Návrhovou komisi ve složení:
Ing. Jiří Tomášek, Dana Benčová, Iva Krajčíková

4) Ověřovatele zápisu:
Kadaňka František, Mrtka Jaroslav

5) Kontrolu plnění ukládacích usnesení z předcházejících zasedání ZO

6) Podporu projektového záměru občanského sdružení Darmoděj Jeseník – vznik Klubu mládeže, detašované pracoviště Mikulovice.

7) Odměny za výkon funkce člena zastupitelstva obce Mikulovice dle nařízení vlády č. 459/2013 Sb. ze dne 18.prosince 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů , s účinností od 1.3.2014.

8) Poskytnutí finančního příspěvku obci Česká Ves na úhradu ztráty krytého bazénu pro rok 2014 ve výši 75.000,- Kč. Tato částka bude poskytnuta z § 6409 rozpočtu obce Mikulovice na rok 2014.

9) Dle § 16 z.č.250/2000 Sb., rozsah rozpočtových opatření, jejichž provádění svěřuje radě obce Mikulovice a to přesun rozpočtových prostředků v rámci položek do výše 500.tis.Kč s tím, že se nemění celková výše daného paragrafu nebo třídy.

10) Prodej části pozemku p.č. 612/1 v k.ú. Široký Brod. Kupní cena bude stanovena po provedení rozdělení pozemku geometrickým plánem.

11) Prodej části pozemku p.č. 612/1 v k.ú. Široký Brod .Kupní cena bude stanovena po provedení rozdělení pozemku geometrickým plánem.

12) Prodej pozemku p.č. 725/10 orná půda o výměře 123 m2 v k.ú. Široký

13) Prodej pozemku p.č. 488/4 orná půda o výměře 93 m2 v k.ú. Kolnovice a p.č. 756/2 ost. plocha o výměře 92 m2 v k.ú. Kolnovice .

14) Odkoupení části pozemku p.č. 2370/2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví obce Mikulovice. Celková kupní cena bude stanovena po provedení rozdělení pozemku geometrickým plánem.

15) Doplnění Směrnice pro poskytování dotace – příspěvku z rozpočtu obce Mikulovice o přílohu č. 5 „ Vzorová smlouva na poskytnutí dotace – příspěvku".

16) Znění vzorové Smlouvy o poskytnutí dotace – příspěvku z rozpočtu obce Mikulovice.

17) Časový a obsahový plán práce finančního výboru obce Mikulovice na rok 2014.

18) Časový a obsahový plán práce kontrolního výboru obce Mikulovice na rok 2014.

19) Zásady pro poskytování finančního příspěvku obce Mikulovice na vybudování domovní čistírny odpadních vod nebo na jiný způsob individuelního ekologického řešení likvidace odpadních vod v roce 2014.

20) Znění Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod s účinností od 26.2.2014.

21) Obchodní podmínky pro dodávku vody z vodovodu sloužícího veřejné potřebě a odvádění odpadních vod kanalizací sloužící veřejné potřebě a čištění odpadních vod s účinností od 26.2.2014.

II. Neschválilo usnesením č. 118/26/2014

1) prodej pozemku p.č. 3379/7 ostatní plocha o výměře 2517 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka .

III. Vzalo na vědomí usnesením č. 119/26/2014

1) Zprávu o bezpečnostní situaci v obci Mikulovice za rok 2013

2) Informaci o aktuálním stavu projektu – Lokální partnerství Mikulovicko,

3) Zprávu o vyřizování stížností a petic za rok 2013.

4) Hospodaření obce Mikulovice k 31. 12. 2013, kdy příjmy tříd 1,2,3,4 jsou celkem 49,904.441,19 Kč. Třída 8 – Financování je 12,378.888,76 Kč. Příjmy celkem k 31.12.2013 po zapojení třídy 8 činí 62,283.329,95 Kč.
Výdaje k 31. 12. 2013 jsou 43,646.011,12 Kč. Třída 8 – financování je 1,412.970,53 Kč a zůstatky na účtech obce k 31. 12. 2013 jsou 17,224.348,30 Kč. Výdaje celkem k 31.12.2013 po zapojení třídy 8 a zůstatků na účtech činí 62,283.329,95 Kč.

5) Změnu stupňů povodňové aktivity obci Mikulovice.

6) Aktualizaci činnosti povodňové komise při dosažení jednotlivých SP.

7) Informace o stavu a rozpracovanosti investičních akcí obce Mikulovice.

8) Informaci o činnosti MAS Jeseník a o situaci v Jesenické nemocnici s.r.o.

IV. Jmenovalo usnesením č. 120/26/2014

1) Zapisovatelkou tohoto zasedání ZO paní Drahomíru Dostovou Jurníkovou

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.