obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení - 27. zasedání ZO Mikulovice 15.04.2014

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č. 121/27/2014

1) Program 27. zasedání zastupitelstva obce včetně doplněného bodu jednání - 1. změna rozpočtu obce Mikulovice na tok 2014

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení:
František Kořán, Jaroslav Mrtka, Iva Krajčíková

4) Ověřovatele zápisu:
Ing. Vladimír Soukup, Dana Benčová

5) Kontrolu plnění ukládacích usnesení z předcházejících zasedání ZO

6) 1. rozpočtovou změnu obce Mikulovice. Příjmy tříd 1,23,4 po zapojení rozpočtové změny jsou 38,057.600,- Kč, třída 8 financování je po zapojení rozpočtové změny 15,000.000,- Kč. Příjmy celkem po zapojení rozpočtové změny jsou 53,057.600,- Kč. Výdaje jsou po zapojení rozpočtové změny 51,657.600,- Kč, třída 8 financování je po zapojení rozpočtové změny 1,400.000,- Kč. Výdaje celkem po zapojení rozpočtové změny jsou 53,057.600,- Kč.

7) Inventarizační zprávu za rok 2013 včetně návrhů na vyřazení nepoužitelného a nepotřebného majetku obce Mikulovice

8) Znění Smlouvy o poskytnutí jednorázového příspěvku č. 1/2014 ve výši 75.000,- Kč na krytí ztráty – zajištění provozu krytého plaveckého bazénu v České Vsi.

9) Znění Smlouvy o poskytnutí příspěvku č. 2/2014 ve výši 330.000,- Kč č. 2/2014 – JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, Středisko Slunce Jeseník – příspěvek na opravu klubovny v Mikulovicích

10) Znění Smlouvy o poskytnutí příspěvku č. 3/2014 – Římskokatolická farnost Mikulovice – příspěvek ve výši 100.000,- Kč na opravu kostela sv. Mikuláše.

11) Znění Smlouvy o poskytnutí příspěvku č. 4/2014 – TJ SPORT MIKULOVICE – příspěvek ve výši 60.000,- Kč na provoz organizace.

12) Směrnici č.1/2014 O přebírání, evidenci, vydávání a dalším nakládání s nálezy s účinností ode dne schválení.

13) Vstup obce Mikulovice do Svazu měst a obcí České republiky s účinností od 1.5.2014.

14) Spolufinancování pořízení hydraulických nůžek pro jednotku SDH Mikulovice z rozpočtu obce Mikulovice pro rok 2014, ve výši minimálně 60%, to je 79.790,- Kč.

15) Prodej pozemku p.č. 3053/6, zahrada o výměře 53 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka za kupní cenu 3.339 Kč.

16) Prodej pozemku p.č. 612/4 zahrada o výměře 248 m2 v k.ú. Široký Brod kupní cenu 14.024 Kč.

17) Prodej pozemku p.č. 612/1, zahrada o výměře 290 m2 v k.ú. Široký Brod kupní cenu 16.398 Kč.

18) Odkoupení pozemku p.č. 2370/5 trvalý travní porost o výměře 79 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví obce Mikulovice s tím, že obec Mikulovice zaplatí daň z nabytí pozemku do vlastnictví obce ( cca 500 Kč).

19) Odkoupení pozemku p.č. 2029/1 trvalý travní porost o výměře 2332 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví obce Mikulovice za celkovou dohodnutou kupní cenu 13.000 Kč.

II. Vzalo na vědomí usnesením č. 122/27/2014

1) Zprávu o vyhodnocení svozu TKO v roce 2013

2) Zprávu o hospodaření obce Mikulovice ke dni 31.3.2014 , kdy příjmy tříd 1,2,3,4 jsou celkem 10,775.424,56 Kč. Třída 8 – Financování je 17,224.348,30 Kč. Příjmy celkem k 31.3.2014 po zapojení třídy 8 činí 27,999.772,86 Kč.
Výdaje k 31. 3. 2014 jsou 8,326.506,02 Kč. Třída 8 – financování je 891.967,70 Kč a zůstatky na účtech obce k 31. 3. 2014 jsou 18,781.299,14 Kč. Výdaje celkem k 31.3.2014 po zapojení třídy 8 a zůstatků na účtech činí 27,999.772,86 Kč.

3) Zprávu hodnotící průběh zimní údržby místních komunikací v obci v zimním období 2013-2014.

4) Informaci o zahájení činnosti mobilního týmu organizace Člověk v tísni

5) Informace o stavu rozpracovanosti investičních akcí

III. Uložilo usnesením č. 123/27/2014

1) Účetním Bc. Stanislavě Antoňů a Martině Lukešové zpracovat seznamy majetku , za který odpovídají konkrétní zaměstnanci, dále rozepsat počítačové sestavy na jednotlivé části a doplnit chybějící inventární čísla.

IV. Pověřilo usnesením č. 124/27/2014

1) Starostu obce Mikulovice podpisem Smlouvy o poskytnutí jednorázového příspěvku ve výši 75.000,- Kč na krytí ztráty – zajištění provozu krytého plaveckého bazénu v České Vsi.

2) Starostu obce Mikulovice podpisem Smlouvy o poskytnutí příspěvku ve výši 330.000,- Kč č. 2/2014 – JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, Středisko Slunce Jeseník – příspěvek na opravu klubovny v Mikulovicích

3) Starostu obce Mikulovice podpisem Smlouvy o poskytnutí příspěvku č. 3/2014 – Římskokatolická farnost Mikulovice – příspěvek ve výši 100.000,- Kč na opravu kostela sv. Mikuláše.

4) Starostu obce Mikulovice podpisem Smlouvy o poskytnutí příspěvku č. 4/2014 – TJ SPORT MIKULOVICE – příspěvek ve výši 60.000,- Kč na provoz organizace.

.................................... ..........................................
Jiří Šimík Petr Čuj
starosta obce 1. místostarosta obce

..........................................
Bc. Ing. Věra Kocianová
2. místostarosta obce

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.