obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení z 2. zasedání ZO Mikulovice 18.12.2014

Zastupitelstvo Obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č.5/2/2014

1) Program 2. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení:
Krajčíková Iva, Kocianová Věra, Ing. Soukup Vladimír

4) Ověřovatele zápisu:
Čuj Petr, Ing. Dvořák Petr

5) Kontrolu plnění ukládacích usnesení z předcházejících zasedání ZO

6) 5. rozpočtovou změnu obce Mikulovice. Příjmy tříd 1,2,3,4 po zapojení rozpočtové změny jsou 54,660.406,- Kč, třída 8 financování je po zapojení rozpočtové změny 18,155.000,- Kč. Příjmy celkem po zapojení rozpočtové změny jsou 72,815.406,- Kč. Výdaje jsou po zapojení rozpočtové změny 71,255.406,- Kč, třída 8 financování je po zapojení rozpočtové změny 1,560.000,- Kč. Výdaje celkem po zapojení rozpočtové změny jsou 72,815.406,- Kč.

7) Rozpočet obce Mikulovice na rok 2015 , kdy příjmy obce Mikulovice pro rok 2015 činí po zapojení třídy 8 – financování celkem 43.492.000,- Kč a výdaje obce Mikulovice pro rok 2015 činí po zapojení třídy 8 – financování celkem 43.492.000,- Kč.
Dle zákona č. 250/2000 Sb., § 4 , odst. 5, písm. a) je rozpočet pro rok 2015 přebytkový, příjmy daného roku jsou určeny ke splácení jistiny úvěrů předchozích let – viz příloha č. 3b), která je nedílnou součástí tohoto zápisu.

8) Cenu vodného a stočného na rok 2015 pro k.ú. Mikulovice a k.ú. Široký Brod:
Vodné 39,- Kč/m3 vč. DPH
Stočné 24,- Kč/m3 vč. DPH
Cena vodného a stočného je stanovena na základě finanční analýzy k dotaci ev. č. IS SFŽP 09021301, která je v souladu s metodikou Státního fondu životního prostředí ČR.
Na základě výše uvedené finanční analýza, bude cena stanovována po dobu 10-ti let.
V případě, že odběratel nemá instalován vodoměr: Množství odebrané vody a odvedeného odpadu bude stanoveno dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. v platném znění.
Paušál stočné na osobu – 70,- Kč/měsíc.

9) Uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje .

10) Úhradu příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje jednorázově.

11) Vyhlášení grantového programu pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2015 a schvaluje termín pro předložení žádosti - do 6.2.2015.

12) Odkoupení vybavení zubní ordinace od MDDr. Karla Panchártka za cenu 250.000,- Kč – viz příloha č.3g) která je nedílnou součástí tohoto zápisu.

13) Cenu vody odpadní převzaté na rok 2015 pro Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., Tyršova 248/16, 790 01 Jeseník, IČ:65138066, DIČ: CZ65138066
ve výši:
Cena vody odpadní převzaté - 13,90,-Kč/m3 bez DPH
Cena vody odpadní převzaté - 15,99,-Kč/m3 včetně DPH

14) Prodej pozemku p.č. 1934/109 ost. plocha o výměře 165 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví manželů Františka a Aleny Neníčkových, bytem 700 30 Ostrava, Starobělská 36 za kupní cenu 5.995,- Kč.

15) Prodej pozemku p.č. 1198/32 orná půda o výměře 1359 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví Františka Kořána, nar. 5.7.1980, bytem 790 01 Jeseník, Halasova 647/5 a Simony Škrabanové, nar. 23.7.1982, bytem 793 76 Zlaté Hory, Sokolská 293 formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě za dohodnutou kupní cenu ve výši 135.900,- Kč.

16) Trvat ve věci majetkoprávního vypořádání obce Mikulovice s panem Václavem Šíblem na svém rozhodnutí ze dne 24.4.2012, č. usnesení 53/12/2012 body 15 a 16.

17) Zásady pro poskytování finančního příspěvku obce Mikulovice na vybudování domovní čistírny odpadních vod nebo na jiný způsob individuelního ekologického řešení likvidace odpadních vod v roce 2015.

18) Komunitní plán sociálních služeb a služeb souvisejících na Jesenicku pro roky 2014 – 2017.

19) Žádost o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR Podpora terénní práce pro rok 2015.

20) Aktualizovaný dokument Podpora sociálního začleňování v obci Mikulovice I., který byl v původním znění projednán na 24. zasedání zastupitelstva obce dne 29.10.2013.

21) Časový a obsahový plán práce zastupitelstva obce na rok 2015.

22) OZV č. 2/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mikulovice.

23) Partnerskou smlouvu o Partnerství v Místní akční skupině pro Jesenicko.

24) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle přiloženého návrhu s poplatkem ve výši 500,- Kč/ osoba/rok.

25) Doplnění 5. změny rozpočtu na rok 2014 na straně výdajů o 250.000,- Kč.

26) Časový a obsahový plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Mikulovice na rok 2015 – viz příloha č. 5f), která je nedílnou součástí tohoto zápisu .

27) Jednací řád Výboru pro sport a kulturu Zastupitelstva obce Mikulovice, s tím, že v článku IV. Náplň činnosti výboru pro sport a kulturu byl odstavec 1) nahrazen textem:
„ Zastupitelstvo obce Mikulovice zřídilo výbor pro sport a kulturu k podpoře a iniciaci všech aktivit organizací a jednotlivců v oblasti kultury, sportu, využívání volného času dětí mládeže a k podpoře aktivit vedoucích k oživení tradic v duchu celoobecní spolupráce." a odstavec 2) byl nahrazen textem „ Připravuje koordinaci ve výše uvedených oblastech.

28) Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Základní školy Mikulovice, okres Jeseník.

29) Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Mateřské školy Mikulovice, okres Jeseník.

30) Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Mateřské školy Široký Brod, okres Jeseník.

31) Provedení kontroly plnění podmínek, vyplývajících ze smluv o poskytnutí finančních příspěvků.

II. Pověřilo usnesením č. 6/2/2014

1) Starostu obce podpisem Smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje .

2) Starostu podpisem Partnerské smlouvy o Partnerství v Místní akční skupině pro Jesenicko.

III. Uložilo usnesením č. 7/2/2014

1) Kontrolnímu výboru provést kontrolu plnění povinností uložených Smlouvou o poskytnutí příspěvku . Termín – 31.1.2015.

2) Radě obce Mikulovice a výboru pro sport a kulturu připravit aktualizaci grantových podmínek a návrh koncepce poskytování finančních příspěvků pro následující období.
Termín - 28.4.2015.

IV. Zrušilo usnesením č. 8/2/2014

1) Usnesení zastupitelstva obce Mikulovice ze dne 23.2.2010, usn.č. 80/20 bod 15, kterým schválilo prodej pozemku p.č. 1198/32 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví pana Karla Kupčíka, který nepodepsal smlouvu o budoucí kupní smlouvě.

IV. Vzalo na vědomí usnesením č.9/2/2014

1) Zprávu o hospodaření obce Mikulovice ke dni 30.11.2014, kdy příjmy tříd 1,2,3,4 jsou celkem 46,451.657,15 Kč. Třída 8 – Financování je 17,224.348,30 Kč. Příjmy celkem k 30. 11. 2014 po zapojení třídy 8 činí 63,676.005,45 Kč.
Výdaje k 30. 11. 2014 jsou 49,178.856,99 Kč. Třída 8 – financování je 1,280.610,44 Kč a zůstatky na účtech obce k 30. 11. 2014 jsou 13,216.538,02 Kč. Výdaje celkem k 30. 11. 2014 po zapojení třídy 8 a zůstatků na účtech činí 63,676.005,45 Kč.

2) Informaci o zajištění zimní údržby místních komunikací v obci Mikulovice na zimní období 2014 – 2015.

3) Aktualizované složení povodňové komise obce Mikulovice.

.................................... ..........................................
Mgr. Roman Šťastný Jiří Šimík
starosta obce místostarosta obce

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.