obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení - 4. zasedání ZO Mikulovice 28.04.2014

Zastupitelstvo Obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č. 12/4/2015

1) Program 4. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení:
Macková Marie, Benčová Dana, Kořán František.

4) Ověřovatele zápisu:
Ing. Soukup Vladimír, Maňur Jaroslav.

5) Kontrolu plnění ukládacích usnesení z předcházejících zasedání ZO.

6) 2. rozpočtové opatření obce Mikulovice. Příjmy tříd 1,2,3,4 po zapojení rozpočtového opatření jsou 40,880.694,- Kč, třída 8 financování je po zapojení rozpočtové změny 19,025.000,- Kč. Příjmy celkem po zapojení rozpočtové změny jsou 59,905.694,- Kč.
Výdaje jsou po zapojení rozpočtové změny 58,195.694,- Kč, třída 8 financování je po zapojení rozpočtové změny 1,710.000,- Kč. Výdaje celkem po zapojení rozpočtové změny jsou 59,905.694,- Kč.

7) Rozpočtový výhled obce na roky 2016 – 2019.

8) Účetní odpisový plán pro rok 2015.

9) Dodatek č. 2 k Smlouvě o úvěru registrační číslo 230/396-10.

10) Dodatek č. 3 k Smlouvě o úvěru registrační číslo 225/396-07.

11) Odprodej pozemku část p.č. 1934/37 ost. plocha v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví spolku Č.d., z.s. 779 00 .

12) Odprodej pozemku část p.č. 1934/37 ost. plocha v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví pana P. S..

13) Odprodej pozemků p.č. 1357 trvalý travní porost o výměře 2176 m 2 a p.č. 1358 trvalý travní porost o výměře 252 m2 oba pozemky v k.ú. Široký Brod do vlastnictví paní
S. A., bytem 790 84 Mikulovice, Široký Brod 115 formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě za dohodnutou kupní cenu ve výši 116.544,- Kč.

14) Odprodej pozemku p.č. 1198/24 orná půda o výměře 1349 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví L. V. formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě za dohodnutou kupní cenu ve výši 134.900,- Kč.

15) Odprodej pozemku p.č. 1198/21 orná půda o výměře 1472 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví manželů D. a Y. Š., formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě za dohodnutou kupní cenu ve výši 147.200,- Kč.

16) Odprodej části pozemku p.č. 1564 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví manželů F. a H. Z.. Kupní cena bude stanovena po zpracování geometrického plánu na dalším zasedání zastupitelstva obce Mikulovice.

17) Nabytí pozemků:
o p.č. 4177 ostatní plocha o výměře 1915 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
o p.č. 4179 ostatní plocha o výměře 1340 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
o p.č. 4184 ostatní plocha o výměře 2268 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
o p.č. 4185 ostatní plocha o výměře 899 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
do majetku obce Mikulovice za kupní cenu 40.000,- Kč s tím, že obec Mikulovice bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.

18) Program obnovy obce Mikulovice 2015 – 2020.

19) Uzavření Dohody o uzavření kolektivního členství obce a SH ČMS, Okresním sdružení hasičů v Jeseníku.

20) Členský příspěvek obce Mikulovice ve výši 3,- Kč/obyvatel, což je celkem při počtu obyvatel 2668 k 31.12.2014 - 8.004,- Kč.

21) Ceník pozemků ve vlastnictví obce Mikulovice viz příloha č. 4/3, která je nedílnou součástí tohoto zápisu, s účinností od 1.9.2015.

22) OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mikulovice .

23) OZVč.2/ 2015, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce.

II. Odložilo usnesením č. 13/4/2015

1) Rozhodnutí ve věci prodeje pozemku p.č. 4190 firmě K. Mikulovice.

III. Zrušilo usnesením č. 14/4/2015

1) Usnesení zastupitelstva obce Mikulovice č. 103/3/2015 bod č. 11) ze dne 24.2.2015 o prodeji pozemku p.č. 1198/21 panu O. K. a S. D. formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě za dohodnutou kupní cenu ve výši 147.200,- Kč.

VI. Pověřilo usnesením č. 15/4/2015

1) Starostu obce Mikulovice Mgr. Romana Šťastného podpisem dodatku č. 2 ke Smlouvě o úvěru registrační číslo 230/396-10.

2) Starostu obce Mikulovice Mgr. Romana Šťastného podpisem dodatku č. 3 ke Smlouvě o úvěru registrační číslo 225/396-07.

3) Starostu obce Mgr. Romana Šťastného podpisem Dohody o uzavření kolektivního členství obce a SH ČMS, Okresním sdružení hasičů v Jeseníku.

Dále zastupitelstvo obce Mikulovice vzalo na vědomí:

1) Zprávu o hospodaření obce Mikulovice k 31. 3. 2015, kdy příjmy tříd 1,2,3,4 jsou celkem 10,457.676,20 Kč. Třída 8 – Financování je 19,024.615,93 Kč. Příjmy celkem k 31. 3. 2015 po zapojení třídy 8 činí 29,482.292,13 Kč.
Výdaje k 31. 3. 2015 jsou 6,305.141,35 Kč. Třída 8 – financování je 987.960,07 Kč a zůstatky na účtech obce k 31. 3. 2015 jsou 22,189.190,71 Kč. Výdaje celkem k 31. 12. 2015 po zapojení třídy 8 a zůstatků na účtech činí 29,482.292,13 Kč.

2) Informaci o příjmech a výdajích za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2014 porovnání s roky 2012 a 2013.

3) Zprávu hodnotící průběh zimní údržby místních komunikací v obci v zimním období 2014-2015.

4) Obsah zápisu z 2. zasedání kontrolního výboru obce Mikulovice ze dne 25.2.2015.

.................................... ..........................................
Mgr. Roman Šťastný Jiří Šimík
starosta obce místostarosta obce

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.