obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení - 5. zasedání ZO Mikulovice 09.06.2015

Dne 9.6.2015 se konalo 5. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice. Na jednání, které se tentokrát uskutečnilo v budově hasičské zbrojnice v Širokém Brodě, zastupitelstvo obce přijalo tato usnesení:

I. Schválilo usnesením č. 16/5/2015

1. Program 5. zasedání zastupitelstva obce

2. Hlasování ke každému bodu zvlášť

3. Návrhovou komisi ve složení :

p. Kadaňka František

p. Macháček Pavel

p. Kocianová Věra

4. Ověřovatele zápisu:

p. Halodová Gabriela

p. Benčová Dana

5. Kontrolu plnění ukládacích usnesení

6. Využití vrtu, realizovaného z dotačního projektu SFŽP „Vodní zdroj Mikulovice" jako nového vodního zdroje pro obec Mikulovice.

7. Závěrečný účet obce Mikulovice za rok 2014 bez výhrad.

8. Účetní závěrku obce Mikulovice ke dni 31.12.2014

9. Prodej pozemku p.č. 1934/110 ost. plocha o výměře 250 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví spolku ČDS za kupní cenu 6.590,- Kč.

10. Prodej pozemků:
• p.č. 1934/111 o výměře 174 m2 ost. plocha v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
• p.č. 1934/112 o výměře 174 m2 ost. plocha v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
• p.č. 1934/113 o výměře 189 m2 ost. plocha v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
do vlastnictví pana P.S.za kupní cenu 9.809,- Kč.

11) Prodej části pozemku p.č. 1530/1 v k.ú. Široký Brod do vlastnictví manželů K. a M.T. Kupní cena bude schválena zastupitelstvem obce Mikulovice po zpracování geometrického plánu.

12) Prodej části pozemku p.č. 1530/1 v k.ú. Široký Brod do vlastnictví pan O. T. Kupní cena bude schválena zastupitelstvem obce Mikulovice po zpracování geometrického plánu.

13) Zařazení požadavků na změnu ÚP obce Mikulovice (zařazení pozemků (plocha) KZ – krajinná zeleň ( p.č. 4662, 4663 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka) v Mikulovicích do plochy RI – rekreace individuální, která umožní výstavbu rekreační chatky), do zásobníku akcí pro provedení 1. změny ÚP Mikulovice. Změna územního plánu Mikulovice bude možná jen v případě většího množství významných požadavků pro obec Mikulovice na změnu územního plánu, aby finanční prostředky, které do této změny obec Mikulovice vynaloží, byly hospodárně využity.

14) Memorandum o spolupráci mezi Odborem pro sociální začleňování ( Úřad vlády) a obcí Mikulovice v oblasti sociální.

II. – Zrušilo usnesením č. 17/5/2015

1) Usnesení zastupitelstva obce Mikulovice ze dne 28.4.2015 č. 12/4/2015 bod 14), kterým byl schválen odprodej pozemku p.č. 1198/24 orná půda o výměře 1349 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví L. V. formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě za dohodnutou kupní cenu ve výši 134.900,- Kč.

III. – Jmenovalo usnesením č. 18/5/2015

1) Členem dozorčí rady obecně prospěšné společnosti SOUŽITÍ 2005 paní Magdalenu Hinštovou a to na období od 20.6.2015 do 19.06.2018.

IV. – Uložilo usnesením č. 19/5/2015

1) Radě obce vyřešit záležitosti týkající se kroniky obce:
a) dostupnost elektronické verze kroniky obce vedené od r. 1945 – 2004 veřejnosti po odevzdání do státního archivu
b) jednoznačné stanovení místa, kde je kronika uložena (obecní úřad/kronikař) a možnosti nahlížení (vždy pod dohledem kronikáře)
c) stanovení odkazu či jiné formy na fotografické materiály, které s kronikou obce souvisí (nejméně např. fotografie vztahující ke dnům obce jsou uloženy u....../..jsou dostupné na www.....)

V. Odložilo usnesením č. 20/5/2015

1) Rozhodnutí ve věci schválení OZV č. 3/2015, kterou se vydává Požární řád obce Mikulovice.

Zastupitelstvo obce Mikulovice dále vzalo na vědomí

1) Zprávu o hospodaření obce Mikulovice ke dni 30.4.2015 kdy příjmy tříd 1,2,3,4 jsou celkem 13,505.694,03 Kč. Třída 8 – Financování je 19,024.615,93 Kč. Příjmy celkem k 30. 4. 2015 po zapojení třídy 8 činí 32,530.309,96 Kč.
Výdaje k 30. 4. 2015 jsou 9,794.583,34 Kč. Třída 8 – financování je 989.960,07 Kč a zůstatky na účtech obce k 30. 4. 2015 jsou 21,745.766,55 Kč. Výdaje celkem k 30. 4. 2015 po zapojení třídy 8 a zůstatků na účtech činí 32,530.309,96 Kč.

2) Zprávu o činnosti výboru pro sport a kulturu.

3) Zprávu o činnosti finančního výboru.

4) Zprávu o činnosti kontrolního výboru.

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.