obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení - 28. zasedání ZO Mikulovice 10.06.2014

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č. 125/28/2014

1) Program 28. zasedání zastupitelstva obce včetně doplněného bodu jednání - Žádost občanského sdružení Společně pro region o finanční účast obce na dofinancování projektu „ Revitalizace zeleně veřejných prostranství Mikulovice – II. Etapa"

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení:
Věra Kocianová, Dana Benčová, Mgr. Roman Šťastný

4) Ověřovatele zápisu:
Jaroslav Mrtka, Iva Krajčíková

5) Kontrolu plnění ukládacích usnesení z předcházejících zasedání ZO

6)Závěrečný účet obce Mikulovice včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě
o výsledku přezkoumání.

7) Nápravné opatření vztahující se ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013.

8) 2. rozpočtovou změnu obce Mikulovice, kdy příjmy tříd 1,2,3,4 po zapojení rozpočtové změny jsou 47,918.008,- Kč, třída 8 financování je po zapojení rozpočtové změny 15,000.000,- Kč. Příjmy celkem po zapojení rozpočtové změny jsou 62,918.008,- Kč. Výdaje jsou po zapojení rozpočtové změny 61,358.008,- Kč, třída 8 financování je po zapojení rozpočtové změny 1,560.000,- Kč. Výdaje celkem po zapojení rozpočtové změny jsou 62,918.008,- Kč.

9) Přerozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2013 ve výši 122.581,32 Kč do rezervního fondu Základní školy Mikulovice

10) Přerozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2013 ve výši 18.009,679 Kč do rezervního fondu Mateřské školy Mikulovice

11) Přerozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2013 ve výši 242,60 Kč do rezervního fondu Mateřské školy Široký Brod.

12) Odpisový plán dlouhodobého majetku Základní školy Mikulovice pro rok 2014.

13) Směrnici č. 3/2014 o Schvalování účetní závěrky obce

14) Účetní závěrku k 31. 12. 2013.

15) Prodej pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci p.č. 3096/1 díl 1, zahrada o výměře 131 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka za kupní cenu 400,- Kč.

16) Neprodat pozemek vedený v katastru nemovitostí část p.č. 3096/1, ostatní plocha v k.ú. Mikulovice u Jeseníka .

17) Prodej pozemku p.č. 657/3, zahrada o výměře 610 m2 v k.ú. Kolnovice
za dohodnutou kupní cenu 1.848 Kč. Žadatelé uhradí kupní cenu a správní poplatek na KÚ v Jeseníku napolovic.

18) Prodej pozemku p.č. 1491 ostatní plocha o výměře 271 m2 v k.ú. Široký Brod
a pozemku p.č. 1490/2 ostatní plocha o výměře 333 m2 v k.ú. Široký Brod za celkovou dohodnutou kupní cenu 4.228 Kč.

19) Prodej pozemku p.č. 4002 zahrada o výměře 1342 m2 v k.ú. Mikulovice u za celkovou dohodnutou kupní cenu 4.093 Kč.

20) Prodej pozemku vedeného v dřívější pozemkové evidenci, původ EN p.č. 2469/2 (orná půda) o výměře 388 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka za celkovou dohodnutou kupní cenu 1.183,- Kč.

21) Prodej pozemku p.č. 657/4, zahrada o výměře 37 m2 v k.ú. Kolnovice za dohodnutou kupní cenu 112 Kč.

22) Připojení obce Mikulovice k celokrajskému řešení dopravní obslužnosti – sjednocení do jednoho celku s účinností od 1.1.2015 a s příspěvkem 70,- Kč/občan/rok

23) Uzavření Dohody o uzavření kolektivního členství obce s SH ČMS, Okresním sdružením hasičů v Jeseníku a poskytnutí členského příspěvku ve výši 3,- Kč/ obyvatel.

24) Zařazení požadavku paní Jarmily Svobodové na změnu ÚP obce Mikulovice do zásobníku akcí pro provedení 1. změny ÚP Mikulovice.

II. Vzalo na vědomí usnesením č. 126/28/2014

1) Zprávu o hospodaření obce Mikulovice k 30. 4. 2014, kdy příjmy tříd 1,2,3,4 jsou celkem 13,725.271,72 Kč. Třída 8 – Financování je 17,224.348,30 Kč. Příjmy celkem k 30.4.2014
po zapojení třídy 8 činí 30,949.620,02 Kč.
Výdaje k 30.4.2014 jsou 11,886.500,45 Kč. Třída 8 – financování je 918.082,60 Kč
a zůstatky na účtech obce k 30. 4. 2014 jsou 18,145.036,97 Kč. Výdaje celkem k 30.4.2014 po zapojení třídy 8 a zůstatků na účtech činí 30,949.620,02 Kč.

2) Zprávu o činnosti finančního výboru za období červen 2013 – květen 2014 .

3) Zprávu o činnosti kontrolního výboru za období červen 2013 – květen 2014

4) Zprávu o sjednocení dopravní obslužnosti Olomouckého kraje do jednoho celku s výší příspěvků od měst a obcí OK ve výši 70,- Kč/občan/rok s účinností od 1.1.2015.

5) Zprávu o odhadované výši škod způsobené bleskovou záplavou v květnu 2014

6) Informaci o provádění bezplatného čištění studní společností Adra.

III. Pověřilo usnesením č. 127/28/2014

1) Starostu obce podpisem Dohody o uzavření kolektivního členství obce s SH ČMS, Okresním sdružením hasičů v Jeseníku.

IV. odložilo usnesením č. 128/28/2014

1) Rozhodnutí ve věci žádosti občanského sdružení Společně pro region Supíkovice
o finanční spoluúčast obce Mikulovice na dofinancování projektu „Revitalizace zeleně veřejných prostranství Mikulovice – II. etapa" – do příštího zasedání zastupitelstva obce Mikulovice.

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.