obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení - 3. zasedání ZO Mikulovice 24.02.2015

Zastupitelstvo Obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č. 10/3/2015

1) Program 3. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení:
Macháček Pavel, Halodová Gabriela, Kadaňka František.

4) Ověřovatele zápisu:
Macková Marie, Krajčíková Iva.

5) Kontrolu plnění ukládacích usnesení z předcházejících zasedání ZO.

6) Spolufinancování akcí : Energetické úspory DPS a Revitalizace kluziště z rozpočtu obce.

7) Inventarizační zprávu k 31.12.2014 včetně návrhů na vyřazení nepoužitého a nepotřebného majetku obce Mikulovice.

8) Poskytnutí dotace pro níže uvedené organizace a zároveň ZO schvaluje předložený návrh vzoru veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2015 pro tyto organizace:
TJ SPORT ve výši 60.000,-Kč – na provoz organizace, TJ SPORT ve výši 220.000,-Kč – oprava podlahy, JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, Středisko Slunce Jeseník ve výši 50.000,-Kč na dokončení stavebních úprav klubovny, Římskokatolická farnost Mikulovice ve výši 100.000,-Kč na opravu kostela sv. Mikuláše, FK Mikulovice 250.000,-Kč náklady na činnost.

9) Odprodej pozemku p.č. p.č. 947/2 zahrada o výměře 472 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví manželů D. a V. A. za kupní cenu 29.736,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena ve čtyřech splátkách v termínech k 25.3.2015, 25.6.2015, 25.9.2015 a 25.12.2015. Kupní smlouva bude vložena do katastru nemovitostí až po úhradě celé kupní ceny.

10) Darování pozemku p.č. 2602/10 zahrada o výměře 197 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví pana T. K. (id. 1/2) a paní J. K. (id. 1/2). Pozemek p.č. 2602/10 zahrada o výměře 197 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka, který vznikl na katastrální mapě z parcely 2602/2 a kterou T. a J..K. odkoupili v roce 1991, je pro obec Mikulovice nepřístupný a nevyužitelný.

11) Odprodej pozemku p.č. 1198/21 orná půda o výměře 1472 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví O. K. a S.D., oba bytem 790 81 Česká Ves, formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě za dohodnutou kupní cenu ve výši 147.200,- Kč.

12) Odkoupení pozemku vedeného v KN p.č. 1623/1 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k.ú. Široký Brod do vlastnictví obce Mikulovice z vlastnictví pana A. S., bytem 790 81 Česká Ves, za kupní cenu 384 Kč s tím, že obec Mikulovice uhradí daň z nabytí nemovitých věcí a uhradí správní poplatek za vklad do KN.

13) Odkoupení pozemků vedených v KN a to p.č. 1623/3 ostatní plocha o výměře 179 m2 v k.ú. Široký Brod a p.č. 1623/4 ostatní plocha o výměře 77 m2 v k.ú. Široký Brod do vlastnictví obce Mikulovice z vlastnictví pana L. D., bytem 790 84 Mikulovice, za kupní cenu 23.040 Kč s tím, že obec Mikulovice uhradí daň z nabytí nemovitých věcí a uhradí správní poplatek za vklad do KN.

14) Odkoupení pozemku vedeného v KN a to p.č. 1623/6 ostatní plocha o výměře 167 m2 v k.ú. Široký Brod do vlastnictví obce Mikulovice z vlastnictví manželů J. a R. I., bytem 790 84 Mikulovice, Široký Brod za kupní cenu 15.030 Kč s tím, že obec Mikulovice uhradí daň z nabytí nemovitých věcí a uhradí správní poplatek za vklad do KN.

15) Odkoupení pozemku vedeného v KN a to p.č. 1623/10 ostatní plocha o výměře 98 m2 v k.ú. Široký Brod do vlastnictví obce Mikulovice z vlastnictví paní N. J. bytem 790 84 Mikulovice, Široký Brod za kupní cenu 8.820 Kč s tím, že obec Mikulovice uhradí daň z nabytí nemovitých věcí a uhradí správní poplatek za vklad do KN.

16) Odkoupení pozemku vedeného v KN a to p.č. 4910/12 ostatní plocha o výměře 111 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví obce Mikulovice z vlastnictví manželů V. a V. K., bytem 790 01 Jeseník, za kupní cenu 9.990 Kč s tím, že obec Mikulovice uhradí daň z nabytí nemovitých věcí a uhradí správní poplatek za vklad do KN.

17) Odkoupení pozemku vedeného v KN a to p.č. 4910/7 ostatní plocha o výměře 98 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví obce Mikulovice z vlastnictví Ř. F. Zlaté Hory, 793 73 Zlaté Hory za kupní cenu 9.800 Kč s tím, že obec Mikulovice uhradí daň z nabytí nemovitých věcí a uhradí správní poplatek za vklad do KN.

18) Přijetí daru ve veřejném zájmu a to pozemků vedených v KN:
o p.č. 1623/5 ost. plocha o výměře 27 m2 v k.ú. Široký Brod
o p.č. 1623/7 ost. plocha o výměře 250 m2 v k.ú. Široký Brod
o p.č. 1623/9 ost. plocha o výměře 146 m2 v k.ú. Široký Brod
o p.č. 1623/11 ost. plocha o výměře 54 m2 v k.ú. Široký Brod

o p.č. 4910/14 ost. plocha o výměře 3 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka(GP)
o p.č. 4910/4 ost. plocha o výměře 461 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
o p.č. 4910/11 ost. plocha o výměře 224 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
do vlastnictví obce Mikulovice z vlastnictví ČR- Ředitelství silnic a dálnic ČR.

19) Darování pozemků ve veřejném zájmu a to pozemku vedeného v KN p.č. 214/3 ost. plocha o výměře 81 m2 v k.ú. Široký Brod a dále p.č. 4048/3 ost. plocha o výměře 26 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví ČR- Ředitelství silnic a dálnic ČR z vlastnictví obce Mikulovice.

20) Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Základní školy Mikulovice, okres Jeseník.

21) Časový a obsahový plán výboru pro sport a kulturu na rok 2015.

22) Poskytnutí dotace, z rozpočtu obce na rok 2015, na spolufinancování provozu krytého bazénu v České Vsi, ve výši 100.000,- Kč – což je při počtu obyvatel 2643 cca 38,- Kč za jednoho občana obce.

23) Bezúplatný převod pozemku vedeného v KN a to p.č. 1623/2 ostatní plocha o výměře 303 m2 v k.ú. Široký Brod do vlastnictví obce Mikulovice z vlastnictví Státního pozemkového úřadu.

II. Jmenovalo usnesením č. 11/3/2015

1) Přísedícím u Okresního soudu v Jeseníku pana Daniela Krejčiříka .

.................................... ..........................................
Mgr. Roman Šťastný Jiří Šimík
starosta obce místostarosta obce

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.