obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení - 12. zasedání ZO Mikulovice 24.04.2012

Zastupitelstvo obce Mikulovice

U S N E S E N Í

ze 12. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice konaného dne 24.4. 2012 v 15,30 hodin v budově MŠ v Mikulovicích

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv:

I. Schválilo usnesením č. 53/12/2012

1) Program 12. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení :
p. Benčová Dana
p. Krajčíková Iva
p. Ing. Jiří Tomášek

4) Ověřovatele zápisu:
Ing. Věra Kocianová
p. František Kadaňka

5)Kontrolu ukládacích usnesení z předcházejících zasedání.

6) Odkoupení pozemku a to pozemku vedeného v KN p.č. 1620/4 ostatní komunikace o výměře 41 m2 v k.ú. Široký Brod do vlastnictví obce Mikulovice za kupní cenu 1.968,- Kč včetně uhrazení ceny správního poplatku na katastrálním úřadu za návrh na vklad obcí Mikulovice, dále uhrazení znaleckého posudku o ceně odprodané nemovitosti obcí Mikulovice a zaplacení částky vydané prodávajícím za daň z převodu nemovitosti obcí Mikulovice.

5) Poskytnutí 20 bm PVC roury průměru 110 mm na zhotovení odvodnění pozemku mezi chodníkem a objektem prodejny obuvi za cenu 1200,- Kč.

6) Poskytnutí náhrady za odstraněných 13 ovocných stromů ve výši 6500,- Kč. Finanční náhrada bude poskytnuta společně s kupní cenou při podpisu kupní smlouvy.

7) Zřízení věcného břemene ve prospěch obce Mikulovice a to na pozemcích p.č. 1621/1 ostatní komunikace o výměře 116 m2 v k.ú. Široký Brod, p.č. 1621/2 ostatní komunikace o výměře 78 m2 v k.ú. Široký Brod, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 9.000,- Kč. Obec Mikulovice uhradí správní poplatek na KÚ v Jeseníku ve výši 1000,- Kč.

8) Prodej st.p.č. 860 zast. plocha a nádvoří o výměře 12 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
budova bez čp. nebo evidenčního stojící na st.p.č. 860 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
st.p.č. 859 zast. plocha a nádvoří o výměře 16 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
budova bez čp. nebo evidenčního stojící na st.p.č. 859 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
za kupní cenu 1,- Kč.

9) Prodej st.p.č. 858/1 zast. plocha a nádvoří o výměře 7 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
budova bez čp. nebo evidenčního stojící na st.p.č. 858/1 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
budova bez čp. nebo evidenčního stojící na st.p.č. 858/2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
za kupní cenu 1,- Kč.

10) Zrušení usnesení č.49/11/2012 bodč.21- Smlouvu o budoucí smlouvě kupní a nájemní smlouvu. (ve znění která je přílohou zápisu 11.zasedání obecního zastupitelstva)

Na pozemky: p.č.st.517/1 zastavěnou plochu
p.č.st.517/2 zastavěnou plochu
p.č.st.517/3 zastavěnou plochu
p.č.st. 3471 zastavěnou plochu
p.č. 75/1 zahradu
budovy: Mikulovice, č.p.130 občanskou vybavenost na p.č.st.517/1
Mikulovice, bez čp/če jinou stavbu na p.č.st.517/2
Mikulovice, bez čp/če technickou vybavenost na p.č.st.517/3
(včetně kanalizační přípojky a vodovodní přípojky)
parkoviště na pozemku p.č.75/1 v k.ú.Mikulovice u Jeseníka
- nemovitost neevidovanou v katastru nemovitostí.
Vše zapsané na LV 10001 pro obec Mikulovice a k.ú.Mikulovice u Jeseníka a pověření
starosty obce podpisem této smlouvy.

11) Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní a nájemní smlouvu. (ve znění která je nedílnou přílohou zápisu 12.zasedání obecního zastupitelstva)

Na pozemky: p.č.st.517/1 zastavěnou plochu
p.č.st.517/2 zastavěnou plochu
p.č.st.517/3 zastavěnou plochu
p.č.st. 3471 zastavěnou plochu
p.č. 75/1 zahradu
budovy: Mikulovice, č.p.130 občanskou vybavenost na p.č.st.517/1
Mikulovice, bez čp/če jinou stavbu na p.č.st.517/2
Mikulovice, bez čp/če technickou vybavenost na p.č.st.517/3
(včetně kanalizační přípojky a vodovodní přípojky)
parkoviště na pozemku p.č.75/1 v k.ú.Mikulovice u Jeseníka
- nemovitost neevidovanou v katastru nemovitostí.
Vše zapsané na LV 10001 pro obec Mikulovice a k.ú.Mikulovice u Jeseníka a pověření
starosty obce podpisem této smlouvy.

12) Výsledky inventarizace majetku obce k 31.12.2011 a návrhy na vyřazení nepoužitelného a nepotřebného majetku včetně návrhu způsobem jeho likvidace.

13) Požadavky na zapracování změn na využití ploch s rozdílným způsobem využití vyplývajících z připomínek a námitek podaných v rámci veřejného projednání upraveného a posouzeného návrhu ÚP Mikulovice, které se konalo dne 12.3.2012, dle předloženého materiálu.

14) Pokyny pro zpracování Návrhu ÚP Mikulovice dle předloženého materiálu.

15) Prodej části p.č. 1072/11 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka o výměře cca 780 m2 ve vlastnictví obce Mikulovice z vlastnictví obce Mikulovice za kupní cenu 1,- Kč.

16) Přijetí daru obcí Mikulovice a to části p.č. 1072/14 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka o výměře cca 780 do vlastnictví obce Mikulovice.
Uhrazení poloviny nákladů na pořízení geometrického plánu k oddělení pozemků.

18) Vyhlášení 2. kola grantů s termínem podání žádostí do 31.5. 2012. Komise pro přidělování grantů předloží návrh pro rozhodnutí rady obce nejpozději do 4.6.2012, rada obce Mikulovice o přidělení grantů rozhodne dne 5.6.2012

II. Vzalo na vědomí usnesením č. 54/12/2012

1) Složení slibu nového zastupitele za ČSSD Ing. Jiřího Tomáška

2) Zprávu o vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za zimní období 2011 – 2012

3) Zprávu o hospodaření obce ke dni 31.3.2012, kdy
Příjmy včetně tř. 8 – financování činí: rozpočet 47.145.800,- Kč,
hospodaření k 31.3.2012 celkem 15.403.065,52 Kč,
Výdaje včetně tř. 8 – financování činí: rozpočet 47.145.800,- Kč,
hospodaření k 31.3.2012 celkem 8.129.439,80 Kč.
Zůstatky na účtech k 31.3.2012 jsou v celkové výši 7 273 625,72 Kč.

III. jmenovalo usnesením č. 55/12/2012

1) Zapisovatelku dnešního jednání paní Drahomíru Dostovou Jurníkovou

IV. Uložilo usnesením č. 56/12/2012

1) Kontrolnímu výboru provést kontrolu způsobu likvidace nepotřebného materiálu z majetku obce
2) Starostovi na příštím zasedání zastupitelstva obce Mikulovice vysvětlit ze zprávy
o inventarizaci majetku právních subjektů a obce Mikulovice k 31.12.2011 2011 podrobnější informaci o Třídě 194 opravné položky k odběratelům a o Třídě 335 – pohledávky za zaměstnanci

3) Starostovi obce provést kontrolu vybavení hasičského vozidla Škoda Octavia combi
a na příštím zasedání zastupitelstva o aktuálním stavu informovat.

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.