obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení - 11. zasedání ZO Mikulovice 28.02.2012

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv:

I. Schválilo usnesením č. 49/11/2012

1) Program 11. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení :
p. Ing. Vladimír Soukup
p. Jaroslav Mrtka
p. Petr Čuj

4) Ověřovatele zápisu:
p. Dana Benčová
p. Mgr. Roman Šťastný

5) Kontrolu ukládacích usnesení z předcházejících zasedání.

6) přijetí daru – pozemku vedeného v KN p.č. 1620/10 – ostatní komunikace o výměře 65 m2 v k.ú. Široký Brod do vlastnictví obce Mikulovice

7) přijetí daru – pozemku vedeného v KN p.č. 1620/11 – ostatní komunikace o výměře 80 m2 v k.ú. Široký Brod do vlastnictví obce Mikulovice

8) přijetí daru – pozemku vedeného v KN p.č. 1620/8 – ostatní komunikace o výměře 1 m2 v k.ú. Široký Brod do vlastnictví obce Mikulovice

9)odkoupení pozemku p.č. 1620/2, ostatní komunikace o výměře 164 m2 v k.ú. Široký Brod do vlastnictví obce Mikulovice za kupní cenu 7.872,- Kč, včetně uhrazení správního poplatku katastrálnímu úřadu za vklad do KN ,ceny za vypracování znaleckého posudku a úhrady částky odpovídající prodávajícím uhrazené daně z převodu nemovitostí

10) odkoupení pozemku p.č. 1620/1, ostatní komunikace o výměře 315 m2 v k.ú. Široký
Brod do vlastnictví obce Mikulovice za kupní cenu 15.120,- Kč, včetně uhrazení správního poplatku katastrálnímu úřadu za vklad do KN ,ceny za vypracování znaleckého posudku a úhrady částky odpovídající prodávajícím uhrazené daně z převodu nemovitostí

11)odložení odkoupení pozemku p.č. 1620/6, ostatní komunikace o výměře 55 m2 a p.č. 1620/7, ostatní komunikace o výměře 112m2, oba v k.ú. Široký Brod do vlastnictví obce Mikulovice 7 za kupní cenu 8.016,- Kč do doby vyřešení exekuce váznoucí na těchto pozemcích

12) odkoupení pozemku p.č. 1619, ostatní komunikace o výměře 69 m2 a p.č. 1620/5, ostatní komunikace o výměře 16m2, oba v k.ú. Široký Brod do vlastnictví obce Mikulovice za kupní cenu 4.080,- Kč, včetně uhrazení správního poplatku katastrálnímu úřadu za vklad do KN ,ceny za vypracování znaleckého posudku a úhrady částky odpovídající prodávajícím uhrazené daně z převodu nemovitostí.

13) neprodat pozemek p.č. 3159/4 ostatní plocha o výměře 18 m2 a p.č. 3097/2 ostatní plocha o výměře 133 m2 oba v k.ú. Mikulovice z vlastnictví obce Mikulovice z důvodu zahrnutí obou výše uvedených pozemků do komplexní pozemkové úpravy obce Mikulovice.

14) zřízení věcného břemene ve prospěch obce Mikulovice a to na pozemcích : p.č.3487/1 ostatní komunikace o výměře 44 m2 , p.č. 3490/1 ostatní komunikace o výměře 120 m2 , p.č 3490/3 ostatní komunikace o výměře 20 m2 a p.č. 3490/4 ostatní komunikace o výměře 6m2 , vše v k.ú. Mikulovice za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1000,- Kč. Obec Mikulovice také uhradí správní poplatek za vklad do KN ve výši 1000,- Kč

15) zřízení věcného břemene ve prospěch obce Mikulovice a to na pozemcích : část p.č.3338/1 vodní plocha v k.ú. Mikulovice , dle geometrického plánu č. 1033-17/2012 ze dne 2.2.2012 za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1000,- Kč. Obec Mikulovice také uhradí správní poplatek za vklad do KN ve výši 1000,- Kč

16) prodej pozemku p.č. 3049/2 , zahrada, o výměře 181 m2 v k.ú. Mikulovice za kupní cenu 8.688,- Kč

17) přijetí daru ve veřejném zájmu a to pozemku p.č. 1618/1 ostatní plocha- ostatní komunikace o výměře 152 m2 , dále p.č. 1620/3 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 47 m2 a p.č. 1620/9 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 43 m2 vše v k.ú. Široký Brod do vlastnictví obce Mikulovice.

18) zrušení usnesení č. 33/7/2011 bod 10 a usnesení č. 33/7/2011 bod 11

19) prodej pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci jako p.č. 347/1 díl 1 – zahrada o výměře 631 m2 , dále pozemků vedených KN p.č. 78 zbořeniště o výměře 288 m2 a p.č. 372 zahrada o výměře 2509 m2 vše v k.ú. Kolnovice .

20) přijetí daru – pozemku p.č. 333 díl 1 ostatní plocha o výměře 982 m2 v k.ú. Kolnovice

21)uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a Nájemní smlouvu o nájmu a následném prodeji budovy čp. 130 – bývalá celnice na p.č. st. 517/1budova bez čp. jiná stavba na p.č. 517/2 budova bez čp. technická vybavenost na p.č. 517/3 včetně kanalizační a vodovodní přípojky parkoviště na p.č. 75/1 pozemky p.č. 517/1, 517/2, 517/3, 3471 – vše zastavěná plocha a p.č. 75/1 zahrada vše v k.ú. Mikulovice

22) uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní o převodu bytové jednotky 374/3 – byt 2+kk o výměře 38 m2 v budově čp. 374 v Mikulovicích s uživatelkou této bytové jednotky za podmínek schválených zastupitelstvem obce Mikulovice na 5. zasedání dne 26.4.2011, to je za kupní cenu 3.300,- Kč/m2 podlahové plochy. Kupní cena tedy činí 125.400,- Kč.

23) úpravu Zásad pro poskytování finančního příspěvku obce Mikulovice na vybudování domovní čistírny odpadních vod nebo na jiný způsob individuelního ekologického řešení likvidace odpadních vod, původně schválené zastupitelstvem obce Mikulovice dne 20.12.2011 v bodě 3. o větu :nebo protokolu o předání dokončené a funkční stavby, sepsaným mezi zhotovitelem a objednatelem stavby. Tento text bude doplněn za slovní spojení „kolaudačního souhlasu"

24) 1. změnu rozpočtu obce Mikulovice na rok 2012 , kdy příjmy včetně třídy 8 – financování – činí 47 145 800,- Kč, výdaje, včetně třídy 8 – financování – činí 47.145.800,- Kč.
Dle zákona č. 250/2000 Sb, § 4, odst. 5, písm a) je rozpočet pro rok 2012 přebytkový, příjmy daného roku jsou určeny ke splácení jistiny úvěrů z předchozích let
Dále zastupitelstvo obce Mikulovice schvaluje doplnění níže uvedených investičních akcí, které jsou součástí 1. změny rozpočtu:
- 4. etapa výstavby vodovodu - Kolnovice , Za Pilou
- Rozšíření kanalizace a vodovodu Široký Brod – Hradec – Nová Ves
- Zateplení budovy čp.5 – obecní úřad

25) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 , kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí ČR podle jiného právního předpisu ze dne 15.3.2011.

26)Časový a obsahový plán jednání FV na rok 2012

27) přerozdělení zlepšeného hospodářského výsledku MŠ Široký Brod ve výši 46.694,12 Kč za rok 2011
přerozdělení zlepšeného hospodářského výsledku MŠ Mikulovice ve výši 186.801,94 Kč za rok 2011
přerozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ Mikulovice ve výši 582.575,24 Kč za rok 2011

28) Zrušení usnesení č. 48/13/11 ze dne 14.12.2004

29) Stanovení ceny vodného pro místní část Kolnovice pro rok 2012 a na dobu do dokončení výstavby vodovodu v Kolnovicích ve výši 27,66 Kč/m2

II. Vzalo na vědomí usnesením č. 50/11/2012

1) Složení slibu nové zastupitelky paní Dany Benčové
2) Zprávu o bezpečnostní situace v obci v roce 2011
3) Zprávu o hospodaření obce ke dni 31.12.2011
Kdy příjmy včetně tř.8 – financování činí: rozpočet – 83 619 331,- Kč
- hospodaření k 31.12.2011 – 84.600.530,91 Kč
Výdaje včetně tř. 8 – financování činí: rozpočet 83 619 331,- Kč
- hospodaření k 31.12.2011 celkem 79 394 057,78
Zůstatky na účtech k 31.12.2011 jsou v celkové výši 5 206 473,13 Kč

4) Zprávu o příjmech a výdajích za svoz a likvidaci TDO za rok
5) Zprávu o vyřizování petic a stížností za rok 2011
6) Žádost Jesenické nemocnice s.r.o. o podporu
7) Změnu termínu schůze rady z 20.3. na 13.3.2012

III. Uložilo usnesením č. 51/11/2012

1) Finančnímu výboru provést kontrolu odvodu místního poplatku z ubytovací kapacity za léta 2009,2010,2011 u všech ubytovatelů v obci – termín do 30.6.2012

IV. Jmenovalo usnesením č. 52/11/2012

1) Zapisovatelku dnešního jednání paní Drahomíru Dostovou Jurníkovou

2) Členy kontrolního výboru : Psotka Oldřich, Audýová Jana; Klimčíková Hana

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.