obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení - 6. zasedání ZO Mikulovice 13.09.2011

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv:

I. Schválilo usnesením č. 29/6/2011
1) Program 6. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení :
p. Ing. Věra Kocianová
p. František Kořán
p. Mgr. Roman Šťastný

4) Ověřovatele zápisu:
p. Pavlína Pastrňáková
p. František Kadaňka

5) Kontrolu ukládacích usnesení z předcházejících zasedání.

6) Poskytnutí půjčky z FRB této žadatelce:
1. M. P., Mikulovice 150.000,- Kč
Doba splatnosti 8 let

2. G. V.Mikulovice 150.000,- Kč
Návrh doby splatnosti 8 let

3. H. M., Mikulovice 100.000,- Kč
Doba splatnosti 4 roky

4. K. V. Mikulovice 150.000,- Kč
Doba splatnosti 8 let

7)Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě o převodu bytových jednotek žadatelům:
Čp. 346

Čp. 214

Čp.5

Čp. 475

Čp. 374

Čp. 387

Dle podmínek stanovených rozhodnutím zastupitelstva obce ze dne 26.04.2011 usnesením č. 18/4/2011, bod č.6) - cena ve výši 3.300,--Kč/m2 podlahové plochy + poplatky a to pro žádosti o uzavření této smlouvy podané do 30.9.2011, dle rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne 21.6.2011 usnesením č. 23/5/2011, bod č. 11).

8)Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Zastupitelstvo obce Mikulovice stanovuje poplatek za věcné břemeno jako jednorázovou částku ve výši 5,- Kč za jeden běžný metr uloženého kabelu do pozemku obce Mikulovice při maximální šířce výkopu 0,5 m. Podmínkou je provedení uložení kabelů pod chodníky a komunikacemi pouze protlakem s tím, že po dobu dvou let bude investor stavby provádět nutné terénní úpravy v rámci provedené stavby. Investor ponese veškeré náklady.
Parcely dotčené věcným břemenem:
Pozemky vedené v katastru nemovitostí, k.ú. Mikulovice u Jeseníka:
Pozemek – parc.č. Druh pozemku Využití pozemku
857/1 ostatní plocha Jiná plocha
860 Zahrada zeleň
862 Zahrada zeleň
870/2 Zahrada zeleň
872 ostatní plocha zeleň
895/2 ostatní plocha jiná plocha
895/5 ostatní plocha ostatní komunikace
914/1 ostatní plocha jiná plocha
915/5 ostatní plocha jiná plocha
3155 ostatní plocha ostatní komunikace
st. 124 zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště

9)Níže uvedené smlouvy o zřízení věcného břemene. Jedná se o umístění dvou výustních objektů dešťové kanalizace. (Prodloužení chodníku u hřiště a dešťová kanalizace 11 RD Sokolská ul.)
Smlouva o zřízení věcného břemene č. 1109/11 za jednorázovou náhradu 1.722,-Kč.

Smlouva o zřízení věcného břemene č. 1110/11 za jednorázovou náhradu 1.200,-Kč.

Parcely dotčené věcným břemenem:
Pozemky vedené v katastru nemovitostí, k.ú. Mikulovice u Jeseníka:
Pozemek – parc.č. Druh pozemku Využití pozemku
3339/43 vodní plocha
3423 vodní plocha
1193 vodní plocha

10)Smlouvu o zřízení věcného břemene č. VB/122 29 580. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatněParcely dotčené věcným břemenem:
Pozemky vedené v katastru nemovitostí, k.ú. Mikulovice u Jeseníka:
Pozemek – parc.č. Druh pozemku Využití pozemku
3225/4 ost. plocha

11) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-8005173/1/H a IE-12-8002836/H za jednorázovou náhradu 56 230 Kč bez DPH.
Parcely dotčené věcným břemenem:
Pozemky vedené v katastru nemovitostí, k.ú. Mikulovice u Jeseníka:
3148, 3061/1, 3141, 913/2, 914/1, 915/8, 3155, 1135/3, 1128/14, 1128/28, 3182/1, 1194,

12) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-8006227/1 za jednorázovou finanční náhradu 1.000,- Kč včetně DPH.
Parcely dotčené věcným břemenem:
Pozemky vedené v katastru nemovitostí, k.ú. Široký Brod: 544/1,544/2 1613.

13) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-8006386/1/H za jednorázovou náhradu 1000 Kč bez DPH.Smluvní podmínka – bude provedeno protlakem.
Parcely dotčené věcným břemenem:
Pozemky vedené v katastru nemovitostí, k.ú. Mikulovice u Jeseníka:915/1, 915/2, 915/13.

14) Darovací smlouvu č. 2011/00461/OMP/OSB o přijetí daru od Olomouckého kraje, darování pozemků, které byly zastavěny zpomalovacími retardéry u OÚ a ŽŠ, chodníky na ulici Nádražní a u hřiště.

15) Uzavření budoucí kupní smlouvy o kupní smlouvě na části pozemků p.č. 913/2 a p.č. 1194 obě v k.ú. Mikulovice u Jeseníka ve vlastnictví obce Mikulovice za budoucí kupní cenu 760,- Kč.

16) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 645/2(PK) ost. plocha v rozsahu potřebném pro umístění části stavby „Mikulovice – vodovod Kolnovice", jejíž realizace bude zajišťovat přívod pitné vody z veřejného vodovodu obci Mikulovice. Náhrada za věcné břemeno stanovena na základě znaleckého posudku.

17)Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy a nájemní smlouvy
pozemků:
p.č.st.517/1 zastavěnou plochu
p.č.st.517/2 zastavěnou plochu
p.č.st.517/3 zastavěnou plochu
p.č.st. 3471 zastavěnou plochu
p.č.75/1 zahradu
budovy: Mikulovice, č.p.130 občanskou vybavenost na p.č.st.517/1
Mikulovice, bez čp/če jinou stavbu na p.č.st.517/2
Mikulovice, bez čp/če technickou vybavenost na p.č.st.517/3
(včetně kanalizační přípojky a vodovodní přípojky)
parkoviště na pozemku p.č.75/1 v k.ú.Mikulovice u Jeseníka
- nemovitost neevidovanou v katastru nemovitostí.
Vše zapsané na LV 10001 pro obec Mikulovice a k.ú.Mikulovice u Jeseníka a pověření starosty obce podpisem této smlouvy.

18)Převod dotačních finančních prostředků z krajského úřadu Olomouc ve výši 806 653,2Kč (projekt CZ.1.07/1.4.00/21.2946 Vzdělávání v ZŠ) z účtu zřizovatele obce Mikulovice na účet ZŠ Mikulovice.

19)Změny zakládací listiny obecně prospěšné společnosti Soužití 2005, o.p.s. dle přílohy.

20)Poskytování cestovních náhrad zastupitelům obce dle zásad vnitřního předpisu obce o cestovních náhradách pro zaměstnance ze dne 31.12.2010 číslo 1/2011.

II. Vzalo na vědomí usnesením č.30/6/2011
1)Zapisovatelku paní Drahomíru Dostovou Jurníkovou.

2) Informaci od pořadatele Hutí Brontosaurus Jeseník o připravované akci „Festival na Muně" a jeho zabezpečení, který se uskuteční v areálu bývalé posádky v Mikulovicích ve dnech 23.-25.9.2011.

3) Osvobození od poplatku ze vstupného z akce „Festival na Muně" ve dnech 23.-25.9.2011 dle OZV č. 2/2009 obce Mikulovice O místních poplatcích , dle článku 19 – Osvobození od poplatku akce jejíž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.

4) Zprávu o hospodaření obce Mikulovice k 31.8.2011.Příjmy včetně tř. 8 – financování činí na rozpočet 87 257 231,- Kč, k 31.8.2011 celkem 58 486 834,36 Kč, výdaje na rozpočet 87 257 231,- Kč činí 42 447 477,55 Kč. Zůstatky na účtech k 31.8.2011 jsou v celkové výši 16 039 356,81 Kč.

5)Informaci o tom, že rada obce na své schůzi vzala na vědomí zprávu o přípravě 3. změny rozpočtu obce Mikulovice na rok 2011 a o přípravě rozpočtu obce Mikulovice na rok 2012 . Pověření starosty provedením konečné 3. změny rozpočtu obce, která bude předjednána na 11. schůzi rady obce dne11.10.2011 a předložena ke schválení na 7.ZO Mikulovice dne 25.10.2011.Stanovený termín pro předkládání požadavků do rozpočtu pro rok 2012 k datu 30.09.2011.

6) Informaci,že v současné době probíhá příprava rozdělení nemovitostí na jednotky - byty u budov čp. 214, 346 a 387,pak bude následovat čp. 374,které budou předmětem projednání na následujících ZO a uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě o převodu bytových jednotek žadatelům, kteří je užívají, dle podmínek stanovených rozhodnutím zastupitelstva obce ze dne 26.04.2011 usnesením č. 18/4/2011, bod č.6) a usnesením č. 23/5/2011, bod č. 11) ze dne 21.6.2011.

7)Příkaz k provedení inventarizace vydaným dne 30.08.2011 starostou obce Mikulovice panem Ivanem Dostem z důvodu řádné inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2011.

III. Revokovalo usnesením č.31/6/2011
1)Usnesení č.23/5/2011, bod č.24) - Smlouvu o smlouvě budoucí kupní smlouvy a nájemní smlouvy o převodu budovy bývalé celnice Mikulovice čp. 130.

IV. Pověřilo usnesením č.32/6/2011
1)Starostu obce pana Ivana Dosta a pana Ing. Petra Dvořáka, aby navštívili a provedli šetření na místě pozemků 58/1 a p.č. 58/2 v k.ú. Široký Brod za účasti žadatelky o jejich odkoupení paní Věry Janků a to v dopoledních hodinách 19.9.2011.

Jiří Šimík Ivan Dost
místostarosta starosta

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.