obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení - 7. zasedání ZO Mikulovice 27.10.2015

 

U S N E S E N Í

z 7. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice konaného dne 27. 10. 2015
v 16,30 hod. v budově Mateřské školy Mikulovice – komunitní centrum.

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č. 24/7/2015

1) Program 7. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení:
Dana Benčová, Ing. Jiří Tomášek, Gabriela Halodová

4) Ověřovatele zápisu:
František Kadaňka, Marie Macková

5) Kontrolu plnění ukládacích usnesení z předcházejících zasedání ZO.

6) Rozpočtové opatření č. 6/2015. Příjmy tříd 1,2,3,4 po zapojení rozpočtové změny jsou 43,296.540,- Kč, třída 8 financování je po zapojení rozpočtové změny 19,025.000,- Kč. Příjmy celkem po zapojení rozpočtové změny jsou 62,321.540,- Kč. Výdaje jsou po zapojení rozpočtové změny 60,611.540,- Kč, třída 8 financování je po zapojení rozpočtové změny 1,710.000,- Kč. Výdaje celkem po zapojení rozpočtové změny jsou 62,321.540,- Kč.

7) Odpis pohledávek v celkové výši 408 811,70 Kč z podrozvahového účtu obce z důvodu nevymahatelnosti.

8) Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

9) Prodej pozemku p.č. 1934/125 ost. plocha v k.ú. Mikulovice u Jeseníka za kupní cenu 5.282,- Kč.

10) Prodej části pozemku p.č. 1934/37 ost. plocha v k.ú. Mikulovice u Jeseníka za kupní cenu, která bude stanovena po zpracování geometrického plánu.

11) Prodej pozemku st.p.č. 120 zast. plocha a nádvoří - zbořeniště o výměře 129 m2 v k.ú. Široký Brod a části pozemku p.č. 1398 zahrada v k.ú. Široký Brod. Kupní cena bude schválena zastupitelstvem obce po zpracování geometrického plánu.

12) Neprodat pozemek p.č. 4788 ostatní plocha o výměře 10359 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka.

13) Prodej pozemku p.č. 4845 ostatní plocha o výměře 9812 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka za kupní cenu 68.684,- Kč.

14) Prodej pozemků:
Pozemky vedené v katastru nemovitostí:
p.č. 638/2 zahrada o výměře 1500 m2 v k.ú. Kolnovice
p.č. 1698 orná půda o výměře 387 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
Pozemky vedené ve zjednodušené evidenci - PK:
p.č. 1699 (zahrada) o výměře 320 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
p.č. 1700 (zahrada) o výměře 591 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
za kupní cenu 1,- Kč s tím, že na prodávaných pozemcích v k.ú. Mikulovice u Jeseníka bude zřízeno bezúplatné věcné břemeno zajišťující obci Mikulovice právo mít umístěny inženýrské sítě v pozemku (vodovod a kanalizaci) včetně práva na vstup na předmětný pozemek za účelem opravy a údržby vodovodu a kanalizace. Kupní cena 1,- Kč byla stanovena z důvodu nabytí pozemku p.č. 2029/1 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do majetku obce z majetku pana P. Z. darem – tento pozemek je pro obec Mikulovice potřebný pro plánovanou výstavbu chodníku.

15) Nabytí pozemku p.č. 2029/1 trvalý travní porost o výměře 2332 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka darem od pana P. Z.

16) Prodej pozemků:
Pozemky vedené v katastru nemovitostí:
p.č. 4915 ostatní plocha o výměře 94 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
Pozemky vedené ve zjednodušené evidenci - PK:
st. p.č. 400 (zahrada) o výměře 296 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
p.č. 2465/2 díl 2 (zahrada) o výměře 773 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
za kupní cenu 55.824,- Kč.

17) Směnu pozemků mezi obcí Mikulovice a státním pozemkovým úřadem.
p.č. 2567/1 zahrada o výměře 1937 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka z vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu bude převeden do majetku obce Mikulovice
p.č. 4153/2 orná půda o výměře 2600 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka z vlastnictví obce Mikulovice bude převeden do majetku ČR - Státního pozemkového úřadu.

18) Prodej pozemku p.č. 64 ostatní plocha o výměře 558 m2 v k.ú. Kolnovice za kupní cenu 8.370,- Kč.

19) Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. SMPOZ29/1657/15 na parcele č. 1590/1 v k.ú. Široký Brod v souladu s GP č. 295-51/2013 ze dne 2.4.2013.

20) Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní o převodu bytové jednotky 1+1 v čp. 346 s paní J. Š., která je v současné době uživatelkou tohoto bytu.
Smlouva bude uzavřena dle pravidel platných pro žádosti stávajících uživatelů bytů, podaných do 30.9.2011.

21) Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2015 kterou se vydává Požární řád obce Mikulovice.

22) Stanovy a zakladatelskou smlouvou spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s..

23) Přistoupení obce Mikulovice jako člena spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s..

24) Vstup obce Mikulovice do spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s. jako součást SMOJ, popř. součást mikroregionu Zlatohorsko nebo samostatně.

25) Stanovy dobrovolného svazku obcí "Mikroregionu Zlatohorsko", které jsou nedílnou součástí tohoto zápisu – příloha č. 5/5.

26) Strategický plán sociálního začleňování Jesenicko 2015 - 2018 jako veřejný dokument a bere na vědomí, že řídící orgány operačních programů, spadajících do Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám, jej budou používat za účelem vyhlašování výzev, hodnocení a schvalování projektových žádostí a monitoring realizace projektů.

II. Pověřilo usnesením č. 25/7/2015

1) Koordinátora inkluze, jehož pozice byla zřízena na základě memoranda o spolupráci mezi obcí Mikulovice a Agenturou pro sociální začleňování, informovat zastupitelstvo jedenkrát ročně o realizaci opatření uvedených ve strategickém plánu.

III. Uložilo usnesením č. 26/7/2015

1) Starostovi obce předložit spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s. písemnou přihlášku do spolku.

Dále zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

1) Zprávu o hospodaření obce Mikulovice k 30. 09. 2015, kdy příjmy tříd 1,2,3,4 jsou celkem 33,069.414,41 Kč. Třída 8 – financování je 19,024.615,93 Kč. Příjmy celkem k 30. 9. 2015 po zapojení třídy 8 činí 52,094.030,34 Kč.
Výdaje k 30. 9. 2015 jsou 27,350.287,85 Kč. Třída 8 – financování je 1,363.140,21 Kč a zůstatky na účtech obce k 30. 9. 2015 jsou 23,380.602,28 Kč. Výdaje celkem k 30. 9. 2015 po zapojení třídy 8 a zůstatků na účtech činí 52,094.030,34 Kč.

2) Plán inventur na rok 2016.

3) Informaci o zajištění zimní údržby místních komunikací v obci Mikulovice na zimní období 2015 – 2016.

4) Zprávu o výsledku inspekce , provedené Českou školní inspekcí v Mateřské škole Mikulovice.

.................................... ..........................................
Mgr. Roman Šťastný Jiří Šimík
starosta obce místostarosta obce

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.