obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení - 8. zasedání ZO Mikulovice 22.12.2015

Zastupitelstvo obce Mikulovice

 

 

U S N E S E N Í

z 8. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice konaného dne 22. 12. 2015

v 16,30 hod. v budově Mateřské školy Mikulovice – komunitní centrum.

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č. 28/8/2015

1) Program 8. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení: Halodová Gabriela, Benčová Dana, Ing. Tomášek Jiří.

4) Ověřovatele zápisu: František Kořán, Ing. Mgr. Kocianová Věra.

5) Kontrolu plnění ukládacích usnesení z předcházejících zasedání ZO.

 

6) 7. rozpočtové opatření . Příjmy tříd 1,2,3,4 po zapojení rozpočtové změny jsou 48,277.341,- Kč, třída 8 financování je po zapojení rozpočtové změny 19,025.000,- Kč. Příjmy celkem po zapojení rozpočtové změny jsou 67,302.341,- Kč. Výdaje jsou po zapojení rozpočtové změny 65,657.341,- Kč, třída 8 financování je po zapojení rozpočtové změny 1,645.000,- Kč. Výdaje celkem po zapojení rozpočtové změny jsou 67,302.341,- Kč (viz příloha).

7) Rozpočet obce na rok 2016.

Příjmy obce Mikulovice pro rok 2016 činí po zapojení třídy 8 – Financování celkem 58.830.350,- Kč.

Výdaje obce Mikulovice pro rok 2016 činí po zapojení třídy 8 – Financování celkem 58.830.350,- Kč.

Dle zákona č. 250/2000 Sb., § 4, odst. 5, písm. a) je rozpočet pro rok 2016 přebytkový, příjmy daného roku jsou určeny ke splácení jistiny úvěrů předchozích let.

8) Cenu vody odpadní převzaté na rok 2016 pro Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., Tyršova 248/16, 790 01 Jeseník, IČ:65138066, DIČ: CZ65138066

ve výši:

Cena vody odpadní převzaté - 13,90,-Kč/m3 bez DPH

Cena vody odpadní převzaté - 15,99,-Kč/m3 včetně DPH.

9) Cenu vodného a stočného na rok 2016 pro k.ú. Mikulovice a k.ú. Široký Brod:

Vodné = 33,- Kč/m3 vč. DPH

Stočné = 33,- Kč/m3 vč. DPH

Cena stočného je stanovena na základě finanční analýzy k dotaci ev. č. IS SFŽP 09021301, která je v souladu s metodikou Státního fondu životního prostředí ČR.

Na základě výše uvedené finanční analýzy, bude cena stanovována po dobu 10-ti let.

V případě, že odběratel nemá instalován vodoměr: Množství odebrané vody a odvedeného odpadu bude stanoveno dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. v platném znění.

Paušál stočné na osobu – 99,- Kč/měsíc vč. DPH.

10) Obecně závaznou vyhlášku obce Mikulovice č. 5/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů .

11) Odmítnutí nabídky k odkoupení budovy čp. 58 v Širokém Brodě z majetku firmy Agro Česká Ves.

12) Bezplatné užívání sportovní haly pro Základní školu Mikulovice v pracovní dny v době od 7.00 do 15.30 hodin pro potřebu výuky. Základní škola Mikulovice, v době, kdy bude sportovní halu užívat, zodpovídá za dodržování BOZP .

 

13) Prodej části pozemku p.č. 1934/37 ost. plocha v k.ú. Mikulovice u Jeseníka

14) Prodej pozemku p.č. 1934/127 ost. plocha v k.ú. Mikulovice u Jeseníka za kupní cenu 4.680,- Kč.

                       

15) Prodej pozemku st.p.č. 120 zast. plocha a nádvoří - zbořeniště o výměře 129 m2 v k.ú. Široký Brod a pozemku p.č. 1398/1 zahrada o výměře 1076 m2v k.ú. Široký Brod. Za kupní cenu, která činí 76.386,- Kč.                                                                                                                                   

16) Neprodat pozemky st.p.č. 452 zast. plocha a nádvoří – zbořeniště výměře 189 m 2 a p.č. 2668 zahrada výměře 1200 m 2  oba pozemky v k.ú. Mikulovice u Jeseníka žádnému z žadatelů.

17) Časový a obsahový plán práce zastupitelstva obce Mikulovice na rok 2016.

18) Časový a obsahový plán práce finančního výboru na rok 2016 s tím, že bod jednání „Rozbor příjmů a výdajů – vodovod a kanalizace 2015 bude přesunut z jednání dne 15.2.2016 na jednání dne 18.4.2016.

19) Změny obsahu a termínu vydávání Mikulovického čtvrtletníku dle návrhu členů výboru pro sport a kulturu s tím, že od roku 2016 ponese tato tiskovina název Informační servis.

II. Jmenovalo usnesením č. 29/8/2015

 

1) členy redakční rady pro přípravu Informačního zpravodaje ve složení:Klimčiková Hana, Hromádková Vladimíra, Macháček Pavel, Kouřilová Petra

Dále zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

 

1. Hospodaření obce Mikulovice k 30. 11. 2015, kdy příjmy tříd 1,2,3,4 jsou celkem 44,144.778,41 Kč. Třída 8 – financování je 19,024.615,93 Kč. Příjmy celkem k 30. 11. 2015 po zapojení třídy 8 činí 63,169.394,34 .

Výdaje k 30. 11. 2015 jsou 39,710.101,78 Kč. Třída 8 – financování je 1,358.588,21 Kč a zůstatky na účtech obce k 30. 11. 2015 jsou 22,100.704,35 Kč. Výdaje celkem k 30. 11. 2015 po zapojení třídy 8 a zůstatků na účtech činí 63,169.394,34 Kč.

V Mikulovicích dne 28.12.2015

Vyhotovila: Drahomíra Dostová Jurníková

………………………………                                               ……………………………………

Mgr. Roman Šťastný                                                              Jiří Šimík

starosta obce                                                                          místostarosta obce

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.