obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení - 9. zasedání ZO Mikulovice 23.2.2016

Zastupitelstvo obce Mikulovice

 

 

U S N E S E N Í

z 9. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice konaného dne 23. 2. 2016

v 16,30 hod. v budově Mateřské školy Mikulovice – komunitní centrum.

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č. 30/9/2016

1) Program 9. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení: Halodová Gabriela, Kadaňka František, Maňur Jaroslav.

4) Ověřovatele zápisu: Macková Marie, Macháček Pavel.

5) Kontrolu plnění ukládacích usnesení z předcházejících zasedání ZO.

6) Odměny neuvolněným členům zastupitelstva s účinností od 1.3.2016 v maximální výši dle nařízení vlády 352/2015 Sb. ze dne 14.prosince 2015.

7) Odpisový plán obce Mikulovice pro rok 2016.

 

8) Poskytnutí investiční finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2016 ve výši 60.000,- Kč pro TJ Sport Mikulovice, z.s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.

9) Poskytnutí neinvestiční finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2016 ve výši 130.000,- Kč pro TJ Sport Mikulovice, z.s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.

10) Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2016 ve výši 280.000,- Kč pro FK Mikulovice, z.s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.

11) Poskytnutí neinvestiční finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2016 ve výši 750.000,- Kč pro Soužití 2005, o. p. s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.

12) Poskytnutí neinvestiční finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2016 ve výši 70.000,- Kč pro Mikulovický spolek rodičů a přátel dětí školy při ZŠ Mikulovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.

13) Poskytnutí neinvestiční finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2016 ve výši 50.000,- Kč pro obec Česká Ves a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.

14) Poskytnutí investiční finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2016 ve výši 60.000,- Kč pro Junák – Český skaut Středisko Slunce Jeseník, z.s. – oddíl Mikulovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.

15) Poskytnutí neinvestiční finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2016 ve výši 3.000,- Kč pro charitní dům sv. Anežky a 2.000,- Kč pro denní stacionář Šimon, pro Charitu Javorník a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.

16) Poskytnutí investiční finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2016 ve výši 100.000,- Kč pro Římskokatolickou farnost Mikulovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.

17) Poskytnutí neinvestiční finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2016 ve výši 65.000,- Kč pro Maria Quelle – Mikulovice o.s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.

18) Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2016 ve výši 72.000,- Kč pro Mikulovický spolek aktivních seniorů a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.

19) Text Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Mikulovice a SOUŽITÍ 2005 o.p.s. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mikulovice na rok 2016.

20) Inventarizační zprávu obce Mikulovice za rok 2015 i s návrhy na vyřazení nepoužitelného majetku a nepotřebného majetku.

21) Rozpočtové opatření č. 2/2016. Příjmy tříd 1,2,3,4 po zapojení rozpočtové změny jsou 38,830.950,- Kč, třída 8 financování je po zapojení rozpočtové změny 20,000.000,- Kč. Příjmy celkem po zapojení rozpočtové změny jsou 58,830.950,- Kč. Výdaje jsou po zapojení rozpočtové změny 57,163.950,- Kč, třída 8 financování je po zapojení rozpočtové změny 1,667.000,- Kč. Výdaje celkem po zapojení rozpočtové změny jsou 58,830.950,- Kč .

21) Prodej pozemku p.č. 1198/24 orná půda o výměře 1349 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě za dohodnutou kupní cenu ve výši 134.900,- Kč.

22) Prodej pozemků st.p.č. 76 zast. plocha a nádvoří - zbořeniště o výměře 109 m2 v k.ú. Kolnovice a p.č. 355/3 ostatní plocha o výměře 176 m2 v k.ú. Kolnovice a p.č. 768 ostatní plocha o výměře 496 m2 v k.ú. Kolnovice za kupní cenu 34.060,- Kč.

23) Odkoupení pozemku p.č. 844/41 ostatní plocha o výměře 244 m2 v k.ú. Kolnovice do majetku obce Mikulovice za kupní cenu 3.660,- Kč.

24) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 kterou se vydává Požární řád obce Mikulovice.

26) Podporu projektového záměru občanského sdružení Darmoděj – vznik nízkoprahového zařízení pro děti a mládež na území obce Mikulovice.

27) Provedení rekonstrukce prostor zubní ordinace v hodnotě 300.000,- Kč z rozpočtu obce na rok 2016 po podpisu dohody mezi obcí Mikulovice a MDDr. A. Š. o nástupu a provozování zubní praxe.

28) Podání a realizaci projektové žádosti „Krajem Niského knížectví a slezských velikánů Vincenze Priessnitze a J. von Eichendorffa“ v 1. výzvě Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko.

Současně prohlašuje, že je zajištěno spolufinancování a financování vlastní části projektu a financování nezpůsobilých výdajů a že projektu nebyl přidělen finanční příspěvek z jiného

programu financovaného ze státního rozpočtu, státního fondu nebo programu financovaného ze zdrojů Evropských společenství.

II. Zrušilo usnesením č. 31/9/2016

 

1) Usnesení zastupitelstva obce Mikulovice ze dne 18.12.2014, usnesení č. 5/2/2014 bod 15), kterým schválilo prodej pozemku p.č. 1198/32 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka. Žadatelé nepodepsali smlouvu o budoucí kupní smlouvě a na základě své žádosti žádost prodej výše uvedeného pozemku zrušili.

Dále zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

 

1. Zprávu o bezpečnostní situaci v obci Mikulovice v roce 2015.

2. Zprávu o vyřizování stížností a petic za rok 2015.

V Mikulovicích dne 25.2.2016

Vyhotovila: Drahomíra Dostová Jurníková

………………………………                                               ……………………………………

Mgr. Roman Šťastný                                                            Jiří Šimík

starosta obce                                                                         místostarosta obce

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.