obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení - 10. zasedání ZO Mikulovice 26.4.2016

Zastupitelstvo obce Mikulovice

 

 

U S N E S E N Í

z 10. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice konaného dne 26. 4. 2016

v 16,30 hod. v budově Mateřské školy Mikulovice – komunitní centrum.

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č. 32/10/2016

1) Program 10. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení: Ing. Mgr. Věra Kocianová, Ing. Vladimír Soukup, Dana Benčová.

4) Ověřovatele zápisu: Věra Kocianová, Jaroslav Maňur.

5) Kontrolu plnění ukládacích usnesení z předcházejících zasedání ZO.

6) Ponechání částky 187.713,44 Kč v rozpočtu Mateřské školy. Tyto finance budou použity výhradně na úhradu vlastního finančního vkladu školy na realizaci projektu „Přírodní zahrada“ podpořeného z grantu Zelené oázy.

7) Poskytnutí příspěvku na provoz společnosti MAS Jesenicko v roce 2016 v celkové výši 40.170,- Kč.

8) Rozpočtové opatření č. 3/2016. Příjmy tříd 1,2,3,4 po zapojení rozpočtové změny jsou 40,488.950,- Kč, třída 8 financování je po zapojení rozpočtové změny 23,566.000,- Kč. Příjmy celkem po zapojení rozpočtové změny jsou 64,054.950,- Kč. Výdaje jsou po zapojení rozpočtové změny 62,387.950,- Kč, třída 8 financování je po zapojení rozpočtové změny 1,667.000,- Kč. Výdaje celkem po zapojení rozpočtové změny jsou 64,054.950,- Kč .                                                                      

9) Neprodat pozemek p.č. 4890 ostatní plocha o výměře 628 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka

10) Odkoupení pozemku p.č. 844/64 ostatní plocha o výměře 2 m2 v k.ú. Kolnovice a pozemku p.č. 844/65 ostatní plocha o výměře 239 m2 v k.ú. Kolnovice do majetku obce Mikulovice za kupní cenu 3.615,- Kč s tím, že obec Mikulovice bude plátcem daně z nabytí nemovitých věcí.

11) Prodej části pozemku p.č. 1934/37 ost. plocha v k.ú. Mikulovice u Jeseníka . Cena pozemků bude stanovena po zpracování geometrického plánu.

12) Prodej části pozemku p.č. 1934/37 ost. plocha v k.ú. Mikulovice u Jeseníka .Cena pozemku bude stanovena po zpracování geometrického plánu.

13) Prodej pozemku p.č. 1198/23 orná půda o výměře 1524 m 2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě za dohodnutou kupní cenu ve výši 152.400,- Kč.

14) Odkoupení pozemků:

  • p.č. 844/53 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 66 m2 v k.ú. Kolnovice
  • p.č. 844/42 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 183 m2 v k.ú. Kolnovice
  • p.č. 844/45 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 962 m2 v k.ú. Kolnovice
  • p.č. 844/52 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 71 m2 v k.ú. Kolnovice
  • p.č. 844/47 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 500 m2 v k.ú. Kolnovice
  • p.č. 334/6 ostatní plocha – neplodná půda o výměře 19 m2 v k.ú. Kolnovice

do majetku obce Mikulovice za kupní cenu 27.015,- Kč s tím, že obec Mikulovice bude plátcem daně z nabytí nemovitých věcí.

15) Prodej části pozemku p.č. 4314 trvalý travní porost o výměře cca 2600 m2 v k.ú. Mikulovice.

16) Odkoupení pozemků:

  • p.č. 1605 ostatní plocha o výměře 152 m2 v k.ú. Široký Brod
  • p.č. 621/2 ostatní plocha o výměře 76 m2 v k.ú. Široký Brod
  • p.č. 621/1 zahrada o výměře 227 m2 v k.ú. Široký Brod

do majetku obce Mikulovice za kupní cenu 2.275,- Kč s tím, že obec Mikulovice bude plátcem daně z nabytí nemovitých věcí a původní majitel bude mít na pozemky předkupní právo, které bude deklarované v kupní smlouvě.

17) Prodej vybavení a materiálu zubní ordinace dle žádosti MDDr. Aleny Šedové za celkovou cenu 82.100,- Kč, splatnou ve třech splátkách následovně:

- 15100,- do konce roku 2016

- 25000,- do konce roku 2017

- 42000,- do konce roku 2018

II. Odložilo usnesením č. 33/10/2016

 

1) Do příštího zasedání rozhodnutí ve věci případného prodeje pozemku p.č. 304/7 orná půda o výměře 2960 m2 v k.ú. Kolnovice za účelem zjištění skutečného stavu tohoto pozemku.

Dále zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

 

1. zprávu o hospodaření obce Mikulovice k 31. 3. 2016, kdy příjmy tříd 1,2,3,4 jsou celkem 12,324.117,45 Kč. Třída 8 – financování je 23,565.133,46 Kč. Příjmy celkem k 31. 3. 2016 po zapojení třídy 8 činí 35,889.250,91 .

Výdaje k 31. 3. 2016 jsou 7,816.916,61 Kč. Třída 8 – financování je 971.380,36 Kč a zůstatky na účtech obce k 31. 3. 2016 jsou 27,100.953,94 Kč. Výdaje celkem k 31. 3. 2016 po zapojení třídy 8 a zůstatků na účtech činí 35,889.250,91 Kč.

 

2. Přehled příjmů a výdajů za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2015 v porovnání s léty 2013 a 2014 viz příloha č. 3/2, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.

3. Zprávu, hodnotící průběh zimní údržby místních komunikací v obci v zimním období 2015-2016.

V Mikulovicích dne 28.4.2016

Vyhotovila: Drahomíra Dostová Jurníková

………………………………                                               ……………………………………

Mgr. Roman Šťastný                                                            Jiří Šimík

starosta obce                                                                         místostarosta obce

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.