obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení - 13. zasedání ZO Mikulovice 25.10.2016

Zastupitelstvo obce Mikulovice

 

U S N E S E N Í

z 13. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice konaného dne 25. 10. 2016

v 16,30 hod. v budově Mateřské školy Mikulovice - KC.

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č. 38/13/2016

1) Program 13. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení: Iva Krajčíková, Gabriela Halodová, František Kadaňka.

                                  

4) Ověřovatele zápisu: Ing. Jiří Tomášek, František Kořán.

5) Kontrolu plnění ukládacích usnesení z předcházejících zasedání ZO.

 

6) Doplnění usnesení číslo 30/9/2016-bod 6) z 9. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice konaného dne 23.2.2016 , které zní: zastupitelstvo obce Mikulovice schvaluje odměny neuvolněným členům zastupitelstva s účinností od 1.3.2016 v maximální výši dle nařízení vlády 352/2015 Sb. ze dne 14.prosince 2015o větu: Při souběhu výkonu  několika funkcí se odměna neuvolněnému členu zastupitelstva obce Mikulovice poskytne pouze za výkon funkce, za níž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.

7) Obecně závaznou vyhlášku obce Mikulovice  č.2/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

8) Neprodat část pozemku p.č. 3379/7 ostatní plocha  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka a část pozemku p.č. 3381/4 ostatní plocha  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka z důvodu blokace prodeje vyplývající z čl. III odst. 1 smlouvy o bezúplatném převodu ze dne 29.7.2011.

9) Prodej  pozemku p.č. 1198/28 orná půda o výměře 1327 m 2  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě za dohodnutou kupní cenu ve výši 132.700,- Kč za účelem výstavby rodinného domu.

10) Prodej  pozemku p.č.  3280/12 ostatní plocha o výměře 30 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka do vlastnictví Lesů České republiky, s.p. za dohodnutou kupní cenu ve výši 600,- Kč.

11) Nabytí daru do vlastnictví obce Mikulovice Předmětem daru jsou pozemky vedené v katastru nemovitostí p.č.   637/1 zahrada o výměře 329 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka a p.č.  637/2 zahrada o výměře 191 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka.

12) Odkoupení pozemku p.č.  889 ostatní plocha o výměře 124 m2 v k.ú. Kolnovice do majetku obce Mikulovice za kupní cenu 62.000,- Kč.  Důvodem odkupu pozemku je zajištění prostoru pro otáčení vozidel veřejné dopravy osob z důvodu veřejného zájmu.

13) Uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. p.č. 3379/7 ostatní plocha o výměře  2517 m2   v k.ú. Mikulovice u Jeseníka a p.č. 3381/4 ostatní plocha o výměře  11359 m2   v k.ú. Mikulovice u Jeseníka z důvodu umístění stavby vodovodní přípojky, čistírny odpadních vod a zpevněných ploch na výše uvedených pozemcích ve vlastnictví obce Mikulovice.

14) Prodej  pozemku p.č. 1198/29 orná půda o výměře 1346 m2  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě za dohodnutou kupní cenu ve výši 134.600,- Kč.

15) Prodej  pozemku p.č. 1198/30 orná půda o výměře 1351 m 2  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě za dohodnutou kupní cenu ve výši 135.100,- Kč.

16) Prodej  pozemku p.č. 1934/141 ost. plocha o výměře 60 m2 v k.ú. Mikulovice  u Jeseníka za kupní cenu 3.320,- Kč.

17) Prodej  pozemku p.č. 1934/142 ost. plocha o výměře 60 m2 v k.ú. Mikulovice  u Jeseníka za kupní cenu 3.320,- Kč.

18) Prodej  pozemků:

za kupní cenu 17.385,- Kč.

19) Prodej  pozemku p.č. 1934/130 o výměře 197 m2 ost. plocha  v k.ú. Mikulovice u Jeseníka za kupní cenu 2.955,- Kč.

20) Uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. p.č. 1620/3 ostatní plocha o výměře 47 m2   v k.ú. Široký Brod a p.č. 1620/4 ostatní plocha o výměře  41 m2   v k.ú. Široký Brod z důvodu umístění stavby protlaku pro vodovodní a kanalizační přípojku k výstavbě rodinného domu na p.č. 379/3 v k.ú. Široký Brod.

21) Zrušení usnesení zastupitelstva ze dne 14.6.2016, usnesení č. 34/11/2016 bod 17), kterým schválilo prodej pozemku p.č. 1198/22 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka. Žadatel  nepodepsal i před písemnou výzvu do dnešního dne smlouvu o budoucí kupní smlouvě.

22) Zařazení požadavku na změnu ÚP obce Mikulovice do zásobníku akcí pro provedení 1. změny ÚP Mikulovice. Změna územního plánu Mikulovice bude možná jen  v případě většího množství významných požadavků  na změnu územního plánu, aby finanční prostředky, které do této změny obec Mikulovice vynaloží, byly hospodárně využity.

I. Vyslovilo souhlas usnesením č. 39/13/2016

1) Se zněním nových stanov dobrovolného svazku obcí – SOSM, předložené správním výborem SOSM.

Dále zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

 

1) Informaci o hospodaření obce Mikulovice k 

30.9.2016, kdy
příjmy tříd 1, 2, 3, 4 jsou celkem 39,579.402,98 Kč. Třída 8 - financování je 23,565.133,46 Kč.
Příjmy celkem k 30.9.2016 po zapojení třídy 8 činí 63,144.536,44 Kč.
Výdaje jsou 25,396,629,16 Kč, třída 8 - financování je 1,346.188,03 Kč. Zůstatky na účtech činí
36,401.719,25 Kč. Výdaje celkem po zapojení třídy 8 a zůstatků na účtech činí 63,144,536,44 Kč.

2) Plán inventur na rok 2016.

3) Informaci o zajištění zimní údržby místních komunikací v obci Mikulovice na zimní období 2016 – 2017.

4) Znění nových stanov dobrovolného svazku obcí – SOSM, předložené správním výborem SOSM.

5) Informaci o uskutečněném výběrovém řízení na dodavatele služby sběr, svoz a likvidace odpadu na území obce Mikulovice. Na základě předložených cenových nabídek zvítězila firma SUES a.s. Praha.

V Mikulovicích dne 31.10. 2016

Vyhotovila: Drahomíra Dostová Jurníková

………………………………                                               ……………………………………

Mgr. Roman Šťastný                                                            Jiří Šimík

starosta obce                                                                         místostarosta obce

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.