obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Jednací řád kontrolního výboru Mikulovice

znak mikuloviceObecní úřad Mikulovice, okres Jeseník, Hlavní 5, Mikulovice 790 84

IČ: 00303003, DIČ: CZ00303003 číslo účtu: 1723841/0100

telefon: 584 429 100, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Jednací řád

kontrolního výboru obce Mikulovice

Zastupitelstvo obce Mikulovice (dále jen zastupitelstvo) ve smyslu § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválilo jednací řád kontrolního výboru:

Článek I

Úvodní ustanovení

Kontrolní výbor je poradní a iniciativní orgán zastupitelstva obce. Činnost kontrolního výboru spočívá v interní kontrole prováděné v rámci obce, především dle zákona, a výstupy z této činnosti slouží pro účely zastupitelstva obce. Kontrolní výbor nemůže ukládat nápravná opatření a bez dalšího úkolovat starostu obce a jiné orgány obce, jejich členy či zaměstnance obce. Předseda, resp. členové kontrolního výboru se mohou obrátit na starostu obce a jiné orgány obce, jejich členy či zaměstnance obce s požadavkem součinnosti při provádění kontroly.

Článek II

Pravomoc a působnost kontrolního výboru

Kontrolní výbor plní úkoly dle § 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

a)   kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena,

b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,

c)   plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce

a dále

  1. provádí kontrolu u obcí zřízených organizací a organizačních složek dle pověření zastupitelstva obce
  2. provádí kontrolní činnost nezávisle na pověření zastupitelstva v souvislosti s kontrolou dodržování právních předpisů obecním úřadem na úseku samostatné působnosti
  3. projednává a řeší iniciativní návrhy svých členů

Článek III

Složení výboru

Členy kontrolního výboru jmenuje zastupitelstvo obce. Předseda kontrolního výboru musí být vždy člen zastupitelstva obce.

Kontrolní výbor je pětičlenný a členové výboru si mohou ze svých členů zvolit místopředsedu, který zastupuje předsedu v případě jeho nepřítomnosti.

Článek IV

Oprávnění a povinnosti členů kontrolního výboru při výkonu kontroly

V zájmu zajištění potřebných podkladů pro realizaci zákonem založené kontrolní působnosti kontrolního výboru je kontrolní výbor oprávněn požadovat předložení potřebných dokladů vztahujících se k předmětu kontroly od starosty obce a jiných orgánů obce, jejich členů či zaměstnanců obce, resp. i od právnických osob a jejich zaměstnanců, které obec založila nebo zřídila.

Právem členů kontrolního výboru je seznámení se s osobními údaji při povinnosti zachovat mlčenlivost a dále povinnost zajistit příslušnou ochranu osobních údajů, o nichž se v rámci své kontrolní činnosti dozví. Nakládání se získanými osobními údaji podléhá ochraně stanovené zvláštními předpisy.

Článek V

Příprava jednání

Přípravu jednání kontrolního výboru zabezpečí předseda kontrolního výboru. Předseda kontrolního výboru taktéž zabezpečí přes obecní úřad svolání členů výboru na jednání písemnou, telefonickou či elektronickou formou.

Kontrolní výbor může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva obce nebo i jiné osoby s jejichž přítomností na jednání vysloví členové výboru souhlasí.

Kontrolní výbor může zvolit jako bod jednání záměr kontroly – místního šetření v organizacích zřízených obcí, jejich složkách a při kontrole jiných subjektů – o záměru místního šetření členové kontrolního výboru vždy hlasují.

Kontrolní výbor se schází dle potřeby a schváleného plánu činnosti, nejméně však jedenkrát za tři měsíce.

Článek VI

Průběh jednání

Jednání kontrolního výboru je neveřejné. Jednání řídí předseda výboru, nebo pověřený člen výboru.

Při zahájení jednání ověří předseda výboru počet přítomných členů. Není-li přítomna nadpoloviční většina všech členů výboru, ukončí předseda zasedání a do 7 dnů svolá zasedání náhradní.

Kontrolní výbor jedná dle schváleného programu navrženého jeho předsedou.

V úvodu zasedání zpravidla kontrolní výbor projedná informaci o výsledku jednání zastupitelstva obce, návrhy na zajištění úkolů vyplývajících z jeho usnesení pro výbor a kontrolu plnění předchozích usnesení výboru.

Článek VII

Hlasování

Kontrolní výbor je usnášeníschopný za přítomnosti nadpoloviční většiny všech jeho členů. K platnému přijetí usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech přítomných členů výboru.

Článek VIII

Usnesení

Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání. Součástí usnesení je i plán kontrol, kde je vymezen obsah kontroly, kdo provede kontrolu a termín splnění určené kontroly.

Při provádění kontroly v organizacích zřízených obcí, jejich složkách a při kontrole jiných subjektů (např. při kontrole dodržování obecních vyhlášek) je nutné mít pověření podepsané starostou obce.

Kontrolní výbor sdělí písemnou formou kontrolovanému subjektu termín, obsah, předmět a účastníky kontrolní činnosti, a to nejpozději 7 dní před termínem konání kontrolní činnosti. Kontrolní činnosti se účastní vždy nejméně 2 členové kontrolního výboru.

Článek IX

Ukončení zasedání

Předseda výboru prohlásí jednání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a žádný člen výboru se již nehlásí o slovo.

Předseda taktéž prohlásí jednání za ukončené, klesne-li počet přítomných pod nadpoloviční většinu nebo v případě, že nastaly skutečnosti, znemožňující nerušené jednání. V těchto případech svolá předseda výboru pokračující jednání do 7 dnů.

Článek X

Zápis

O průběhu jednání se pořizuje zápis, který podepisuje předseda a pověřený člen výboru. V zápise se uvede jmenovitě přítomnost členů výboru, pořad a průběh jednání, výsledek hlasování a přijatá usnesení.

Zápis, který se pořizuje ihned během jednání výboru, musí být uložen na obecním úřadě k nahlédnutí.

Kopii zápisu obdrží každý člen výboru nejpozději do 14-ti dnů od pořízení zápisu na vyžádání.

Případné námitky člena výboru proti zápisu je možné uplatnit nejpozději na následujícím jednání výboru.

Článek XI

Řešení nečinnosti

V případě nečinnosti předsedy výboru delší než tři měsíce oznámí nejdéle v průběhu následujícího měsíce jakýkoli člen kontrolního výboru tuto skutečnost starostovi obce.

Klesne-li účast člena kontrolního výboru na jednání pod šedesát procent v kalendářním roce, oznamuje tuto skutečnost předseda výboru na nejbližším zasedání zastupitelstva s požadavkem zajištění nápravy. Obdobně postupuje předseda kontrolního výboru i v případech, kdy člen kontrolního výboru neprovede z neomluvitelných důvodů uloženou kontrolu.

Článek XII

Plnění usnesení

ontrolu plnění usnesení kontrolního výboru provádí zastupitelstvo obce.

Článek XIII

Zrušující ustanovení

Zrušuje se Jednací řád Kontrolního výboru ZO Mikulovice schválený dne 16.01.2007.

Článek XIV

Účinnost

Tento Jednací řád schválilo Zastupitelstvo obce Mikulovice dne 21.12.2010. Jednací řád Kontrolního výboru ZO Mikulovice je účinný od data schválení ZO, tj. od 21.12.2010.

--------------------------------                 --------------------------------             --------------------------------

     Ivan Dost                                             Jiří Šimík                             Ing. Věra Kocianová

         Starosta obce                                     Místostarosta obce                          Předsedkyně KV

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.