obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Jednací řád zastupitelstva obce Mikulovice

znak mikuloviceObecní úřad Mikulovice, okres Jeseník, Hlavní 5, Mikulovice 790 84

IČ: 00303003, DIČ: CZ00303003 číslo účtu: 1723841/0100

telefon: 584 429 100, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

JEDNACÍ ŘÁD

zastupitelstva obce Mikulovice

Organizační uspořádání jednotky: obec Mikulovice

Označení: Jednací řád zastupitelstva obce

Zpracoval: Šimík Jiří

Kontroloval: Dost Ivan

Platnost:   od 22.12.2010

Závaznost: pro zastupitele obce Mikulovice

Datum vydání: 21.12.2010

Vydává: zastupitelstvo obce Mikulovice                 

Nahrazuje: Jednací řád ZO Mikulovice ze dne 12.12.2006  

Počet stran: 5    

Přílohy:        ---

Metodické vymezení:   Jednací řád

Zastupitelstvo obce Mikulovice se usneslo podle par. 96 zákona 128/2000 Sb. O obcích ( obecní zřízení ) platném znění ( dále jen zákon ) na tomto svém jednacím řádu.

Článek. 1.

Úvodní ustanovení

 1. Jednací řád zastupitelstva obce Mikulovice upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění jeho usnesení, jakož i další otázky činností zastupitelstva obce Mikulovice v mezích zákona.

Článek. 2.

Pravomoci zastupitelstva obce Mikulovice

 1. Zastupitelstvo obce Mikulovice vykonává svou působnost a plní své funkce v souladu

     se zákonem.

 1. Zastupitelstvo obce Mikulovice rozhoduje o všech otázkách uvedených par. 84 a 85 zákona, jakož i dalších otázkách, které patří do samostatné působnosti obce a které si                

     k projednání vyhradí.

Článek. 3.

Svolávání zasedání zastupitelstva obce Mikulovice

 1. Zastupitelstvo obce Mikulovice se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce.
 2. Zasedání zastupitelstva obce Mikulovice svolává starosta podle schváleného časového plánu, případně dle potřeby a v souladu se zákonem nejpozději 7 dní přede dnem zasedání.
 3. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce nejpozději do 21 dnů, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva nebo hejtman kraje.
 4. Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úřední desce Obecního úřadu a na řádných plakátových plochách v obci 7 dnů před zasedáním zastupitelstva obce.
 5. Svolání zasedání zastupitelstva obce Mikulovice se provede písemnou pozvánkou členům zastupitelstva.

Článek. 4.

Příprava zasedání zastupitelstva obce Mikulovice

 1. Přípravu zasedání zastupitelstva obce Mikulovice organizuje starosta, při tom stanoví zejména :

a/ Čas, místo a program zasedání v návaznosti na schválený plán

b/ Způsob přípravy písemných materiálů a odpovědnost za jejich zpracování

c/ Způsob projednání materiálů a návrhů na opatření.

 1. Návrhy rady obce, výborů nebo členů zastupitelstva obce se předkládají podle obsahu písemně nebo ústně na zasedání zastupitelstva.

3) Materiály pro zasedání zastupitelstva obce obsahují :

a/ Název materiálu

b/ Jeho dosah

c/ Odůvodnění, případně důvodovou zprávu a ekonomický rozbor, případně výsledek

     projednání materiálu s organizacemi, jejichž se projednávaná problematika dotýká                                                

d/ Návrh na usnesení.

4) Důvodová zpráva musí obsahovat zejména :

a/ Zhodnocení dosavadního stavu

b/ Rozbor příčin nedostatků

c/ Odůvodnění navrhovaných opatření, způsob jejich realizace a jejich ekonomický dopad

5) Materiály určené pro zasedání ZO Mikulovice musí být zpracovány tak, aby umožnily členům ZO komplexně posoudit danou problematiku a přijmout opatření.

     Musí být zpracovány přehledně, věcně správně, terminologicky přesně a jasně, musí být stručné, úplné, s konkrétními návrhy na řešení a s uvedenými důsledky jejich realizace. Materiály, které nesplňují uvedené náležitosti mohou být starostou vráceny předkladateli k přepracování.

6) Předkladatel zodpovídá za to, že jím předkládaný materiál je v souladu s obecně závaznými předpisy a zákony.

7) Materiál pro zasedání ZO Mikulovice předkládá navrhovatel prostřednictvím obecního úřadu starostovi tak, aby tento mohl být doručen nejpozději 5 dnů přede dnem zasedání ZO jeho členům. Materiály informativní povahy a materiály neznáme či nedostupné v době svolání možno předložit nejpozději před zahájením zasedání ZO Mikulovice.

 1. Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání ZO Mikulovice mají členové zastupitelstva obce Mikulovice, rada obce Mikulovice a výbory.

Článek. 5.

Účast členů zastupitelstva obce Mikulovice na zasedání

 1. Členové ZO Mikulovice jsou povinni zúčastnit se každého zasedání. Svou neúčast jsou povinni předem omluvit starostovi s uvedením důvodu. Rovněž pozdní příchod a předčasný odchod omlouvá starosta.
 2. Účast na zasedání stvrzují členové ZO podpisem do listiny přítomných (prezenční listina)

                                                                                  

Článek. 6.

Program zasedání zastupitelstva obce Mikulovice

 1. Program zasedání zastupitelstva obce Mikulovice navrhuje starosta.
 2. Na zasedání ZO Mikulovice může být jednáno jenom o věcech, které byly dány na program a o návrzích, s jejichž zařazením vysloví ZO Mikulovice souhlas. Předsedající sdělí návrh programu zasedání při jeho zahájení. O něm či o námitkách proti němu rozhoduje ZO hlasováním.
 3. Požádá-li člen ZO o zařazení bodu do programu zasedání zastupitelstva obce, posoudí zařazení požadovaného bodu do programu nejbližšího zasedání ZO starosta. Nezařazení musí starosta navrhovateli ( žadateli ) řádně zdůvodnit. Trvá-li přesto navrhovatel ne zařazení do programu zasedání, rozhodne o tom zastupitelstvo obce.

Článek 7.

Průběh jednání při zasedání zastupitelstva obce Mikulovice

 1. Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.
 2. Zasedání ZO Mikulovice zpravidla řídí starosta. V jeho nepřítomnosti jím pověřený člen zastupitelstva.
 3. Předsedající zahajuje zasedání ve stanovenou hodinu, pokud je v jednací síni   nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva přítomna. Není-li dostatečný počet přítomných členů ZO, předsedající odloží začátek zasedání o patnáct minut. V případě, že ani poté není přítomna nadpoloviční většina členů ZO jednání ukončí a do 15 dnů svolá náhradní zasedání ZO k projednání téhož nebo zbývajícího programu.
 4. V zahajovací části zasedání předsedající prohlásí, že zasedání bylo řádně svoláno a zveřejněno, konstatuje počet přítomných členů zastupitelstva, provede hlasování o programu zasedání. Dále provede volbu návrhové komise a dvou členů zastupitelstva jako ověřovatelů zápisu ze zasedání. Následně sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího zasedání, kde byl vyložen k nahlédnutí a jaké námitky byly proti němu podány.
 5. Předsedající řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje, ukončuje a přerušuje zasedání a dbá na to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh.
 6. Zápis proti němuž nebyly vzneseny námitky se pokládá za schválený. Pokud byly vzneseny připomínky, rozhodne o nich ZO po vyjádření ověřovatelů.
 7. Projednávané mat. ( zprávy, návrhy ) zařazené na pořad zasedání uvede stručným referátem předkládající.
 8. Do rozpravy se přihlašují členové zastupitelstva zvednutím ruky v průběhu zasedání. Předsedající uděluje slovo členům zastupitelstva. Ostatním účastníkům zasedání udělí předsedající slovo po vystoupení přihlášených členů zastupitelstva. Bez ohledu na pořadí přihlášek do rozpravy musí být uděleno slovo tomu členovi zastupitelstva, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů ( viz. technická poznámka ). Požádá-li zasedání zastupitelstva obce o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce,poslanec sněmovny parlamentu ČR, senátor, nebo zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno.
 9. Právo vyjadřovat svá stanoviska k projednávaným věcem mají:

     Členové zastupitelstva obce Mikulovice,

 1. Čestní občané obce Mikulovice,
 2. Občané obce Mikulovice, ( § 16 odst.2 zák.),
 3. Dotčení ředitelé organizací založených nebo zřízených Obcí Mikulovice, obchodních společností s majetkovou účastí Obcí Mikulovice, vedoucí organizačních složek Obce Mikulovice.
 4. Dále může být na návrh některého z členů zastupitelstva obce uděleno slovo kterémukoliv hostu, jestliže o udělení slova zastupitelstvo obce Mikulovice rozhodne hlasováním.
 5. Nikdo nesmí rušit předsedajícího ani jiného řečníka, kterému bylo uděleno slovo při jeho projevu. Nemluví-li řečník k věci, odejme mu předsedající slovo. Ruší-li někdo zasedání, může být předsedajícím vykázán ze zasedací síně. Ten, komu předsedající neudělil slovo, se ho nemůže ujmout. Předsedající může kdykoliv vstoupit do rozpravy.
 6. Do rozpravy se mohou účastníci zasedání přihlásit jenom do té doby, dokud předsedající neudělá závěrečné slovo, nebo dokud nebyl stanoven konec rozpravy.
 7. ZO Mikulovice se může v průběhu zasedání usnést na omezujících opatřeních podle průběhu zasedání a to omezením délky diskusního vystoupení.
 8. Technické poznámky nesmí překročit dobu 1 min..
 9. ZO Mikulovice vede rozpravu ke každému bodu programu zvlášť do jeho projednání.

Článek 8.

Příprava usnesení zastupitelstva obce

 1. Návrh usnesení předkládaný ZO Mikulovice ke schválení vychází ze zpráv, rozborů a návrhů projednávaných tímto orgánem, z rozpravy a interpelací členů zastupitelstva obce.
 2. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání. Závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů. Návrh na usnesení posuzuje a předkládá navrhovaná komise.
 3. Usnesením zastupitelstva se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi nebo jiným členům zastupitelstva.

Článek 9.

Hlasování o usnesení

 1. ZO Mikulovice je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů ( to je min. 8 členů ZO )
 2. ZO Mikulovice hlasuje o usnesení ke každému bodu programu zasedání zvlášť, vždy po jeho projednání a po ukončení rozpravy k projednávanému bodu programu zasedání.
 3. Byly-li uplatněny pozměňující návrhy dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách v opačném pořadí než v jakém byly podány, a potom o návrhu jako celku včetně přijatých doplňků.
 4. V případě, že je předložen návrh na usnesení v několika variantách, hlasuje se nejprve o variantě doporučené návrhovou komisí. V případě uplatnění protinávrhu, se hlasuje nejprve o tomto protinávrhu. Schválením jedné varianty se ostatní považují za nepřijaté.
 5. Jestliže žádný předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se ZO Mikulovice na návrh předsedajícího usnést na dohadovacím řízení. Předsedající v tomto případě vyzve politické skupiny členů zastupitelstva, aby jmenovaly po jednom zástupci pro toto řízení a zasedání ZO přeruší na nezbytně nutnou dobu. Dohadovacímu řízení předsedá předsedající zasedání. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou většinu, předsedající obnoví přerušené zasedání ZO, přednese upravený návrh a dá o něm hlasovat. Nezíská-li upravený návrh potřebnou většinu, prohlásí předsedající návrh za nepřijatý.
 6. V případě, že se při jednání projeví nové okolnosti, které vyžadují podstatně přepracovat předloženou zprávu a návrh na usnesení, rozhodne ZO Mikulovice tak, že se o věci bude jednat na příštím zasedání ZO Mikulovice.
 7. Hlasování o usnesení se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. ZO se může dohodnout i na jiném způsobu hlasování.
 8. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce Mikulovice ( min. 8 členů ZO ).
 9. Usnesení ZO Mikulovice a obecně závažné vyhlášky ve věcech samostatné působnosti podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným členem ZO určeným ZO.

Článek 10.

Dotazy členů zastupitelstva obce Mikulovice

 1. Členové ZO Mikulovice mají právo na zasedání ZO vznášet dotazy, připomínky a podněty na pracovníky obecního úřadu Mikulovice a požadovat od nich vysvětlení.
 2. Pokud obsah dotazu vyžaduje, aby záležitost byla přešetřená nebo je nutné provést jiné opatření, nebo není-li vysvětlení dotazu uspokojivé, musí být dotaz vyřízen nejpozději do 30 dnů od zasedání ZO.
 3. Souhrnnou zprávu o vyřízení připomínek a dotazů předkládá starosta vždy na následujícím zasedání ZO Mikulovice. Pokud tazatel vyjádří v této souvislosti nespokojenost s vyřízením jeho dotazu, zaujímá k tomu konečné stanovisko ZO Mikulovice.
 4. Dotazy členů ZO přednesené na zasedání ZO Mikulovice se zaznamenávají v zápise a je o nich, jakož i jejich vyřízení vedena evidence u zapisovatelky zasedání ZO Mikulovice.

Článek 11.

Ukončení zasedání zastupitelstva obce Mikulovice

 1. Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li program vyčerpán a nikdo s již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva pod nadpoloviční většinu ( 7 členů a méně ), nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušené jednání. V tomto případě svolá zasedání znovu do 15-ti dnů.

Článek. 12.

Zabezpečení plnění a kontrola usnesení

1) Usnesení ZO Mikulovice se vyhotovuje písemně, nejpozději do 10 dnů po skončení  

     zasedání a ukládá se k zápisu ze zasedání ZO.

2) Organizační opatření k zabezpečení usnesení ZO Mikulovice provádí starosta obce

3) Ustavené výbory ZO opatření sledují a kontrolují výsledky plněné na úsecích, spadajících do jejich působnosti.

4) Souhrnnou kontrolu plnění usnesení ZO provádí starosta a informuje min. pololetně zasedání ZO. Podklady zpracovává zapisovatelka zasedání ZO.

Článek 13.

Organizačně technické záležitosti zasedání zastupitelstva obce Mikulovice

 1. Přípravu a organizačně technické zabezpečení zasedání ZO zajišťuje zapisovatelka zasedání ZO.
 2. O průběhu zasedání ZO Mikulovice se pořizuje zápis za jehož vyhotovení odpovídá zapisovatelka a zvukový záznam. Zapisovatelka vede také evidenci ukládacích usnesení z jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění.
 3. Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání na zasedání ZO Mikulovice a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je presenční listina, návrhy a dotazy podané při zasedání písemně.

V zápise se uvádí zejména :

 • Den a místo konání zasedání
 • Hodina zahájení a ukončení ( doba přerušení )
 • Kdo zasedání řídil
 • Jména omluvených a neomluvených členů ZO
 • Jména určených ověřovatelů zápisu
 • Program zasedání
 • Průběh rozpravy se jmény řečníků
 • Podané návrhy a dotazy
 • Výsledek hlasování
 • Schválené znění usnesení
 • Další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů ZO měly stát součástí zápisu
 1. Zápis se vyhotovuje do 10 dnů po zasedání ZO a podepisuje jej starosta a místostarosta a určení ověřovatelé.
 2. Zápis ze zasedání ZO a všechny související písemné materiály a elektronické nosiče se zvukovým záznamem zasedání ZO archivuje zapisovatelka zasedání ZO. Členové ZO mohou do těchto materiálů kdykoliv nahlédnout. Po podpisu ověřovatelů, se zápis ze zasedání ZO také zasílá v elektronické podobě členům zastupitelstva.
 3. O námitkách člena ZO Mikulovice proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání ZO Mikulovice. Lhůta na podání námitek je do 30 dnů po zasedání ZO Mikulovice.

Článek 14.

Závěrečná ustanovení

 1. Jednací řád ZO Mikulovice schválilo ZO Mikulovice na svém zasedání dne 21.12.2010
 2. Jakékoliv změny a doplňky schvaluje ZO Mikulovice.
 3. Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení ZO Mikulovice.

                                                                      

       ..............................................                                                  …. .......................

                 Jiří Šimík                                                                           Ivan Dost

             místostarosta                                                                        starosta

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

přihlaste se