obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Jaký je rozdíl mezi obecně závaznou vyhláškou a nařízením obce?

Jedno z nejvýznamnějších oprávnění, kterým obec disponuje, je právo vydávat vlastní právní předpisy, jakožto obecně závazné normativní právní akty.

garance aktualizaciNejobecnější základ legislativní pravomoci zastupitelstev obcí je obsažen v čl. 104 odst. 3 Ústavy ČR (ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů), který stanoví, že zastupitelstva územně samosprávných celků mohou vydávat obecně závazné vyhlášky v mezích své samostatné působnosti. Zastupitelstvo obce vydává obecně závazné vyhlášky v mezích zákonů stanovujících jeho samostatnou působnost. To znamená, že povinnosti může obec ukládat fyzickým a právnickým osobám prostřednictvím obecně závazných vyhlášek jen tehdy, stanoví-li tak zákon.

Číst dál: Jaký je rozdíl mezi obecně závaznou vyhláškou a nařízením obce?

OZV 4/2011 - o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku

Obec Mikulovice

Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku

Číst dál: OZV 4/2011 - o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných...

OZV 2/2015 - komunitní kompostování

znak mikuloviceObecní úřad Mikulovice, okres Jeseník, Hlavní 5, Mikulovice 790 84

IČ: 00303003, DIČ: CZ00303003 číslo účtu: 1723841/0100

telefon: 584 429 100, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


 

Obecně závazná vyhláška obce Mikulovice číslo  2/2015 kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce

Zastupitelstvo obce Mikulovice se na svém zasedání dne 28.4. 2015 usnesením č.12/4/2015 bod 23 usneslo vydat na základě § 10a odst. 2 zákona c. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §10 písm. d) a § 84 odst. 2 písmeno h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Číst dál: OZV 2/2015 - komunitní kompostování

OZV č. 5/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obec Mikulovice
Zastupitelstvo obce Mikulovice

Obecně závazná vyhláška obce Mikulovice
č. 5/2015,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Mikulovice se na svém zasedání dne 22.12.2015 usnesením č. 28/8/2015 bod 10) usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška"):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Mikulovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek").
(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.

Číst dál: OZV č. 5/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,...

OZV č. 1/2016 - Požární řád obce

Obec Mikulovice

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se vydává

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E M I K U L O V I C E

Zastupitelstvo obce Mikulovice se na svém zasedání konané dne 23.2.2016 usnesením č. 30/9/2016 bod 24) usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon o požární ochraně“) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tento požární řád upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci Mikulovice a obsahuje:

Číst dál: OZV č. 1/2016 - Požární řád obce

OZV č. 2/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obec Mikulovice

Zastupitelstvo obce Mikulovice

Obecně závazná vyhláška obce Mikulovice

č.2/2016,

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Mikulovice se na svém zasedání dne 25.10.2016 usnesením č. 38/13/2016 bod 7) usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Obec Mikulovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
 2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.[1]

Čl. 2

Poplatník

 1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí[2]:
  1. fyzická osoba,
   1. která má v obci trvalý pobyt,
   2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
   3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
   4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
   5. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
 2. Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.[3]

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
 2. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.
 3. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.
  1. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
 4. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[4]
 5. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[5]

Čl. 4

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí 500,- Kč a je tvořena:
  1. z částky 84,- Kč za kalendářní rok a
  2. z částky 416,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

(2)    Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je obsaženo v příloze, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 odst. 1 v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.[6]

Čl. 5

Splatnost poplatku

 1. Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm a) je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.1. příslušného kalendářního roku nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.1. a do 31.7. příslušného kalendářního roku.
 2. Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je splatný jednorázově nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku.
 3. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 6

Osvobození a úlevy

 1. Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je
  1. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  2. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  3. jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo
  4. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
 2. Od poplatku se dále osvobozují:
  1. Fyzické osoby dle čl. 2 odst. 1 písm. a), které prokazatelně celoročně pobývají v zahraničí nebo se celoročně zdržují v jiné obci na území České republiky,
  2. Fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to v případě, že tato osoba, resp. všichni spoluvlastníci předmětné stavby, bytu nebo rodinného domu, mají pobyt na území obce Mikulovice a jejich částí,
  3. Fyzické osoby, které mají trvalý pobyt v sídle ohlašovny, u nichž není znám skutečný pobyt,
  4. Fyzické osoby ve vyšetřovací vazbě a výkonu trestu.
 3. Úleva se poskytuje a nárok na úlevu od poplatků má:
  1. Fyzická osoba při četnosti svozu 1 x za měsíc ve výši 100,-Kč,
  2. Třetí a další nezaopatřené dítě v rách se třemi a více nezaopatřenými dětmi žijícími s rodiči ve společné domácnosti , a to ve výši 333,-Kč při četnosti svozu 14 dnů, 267,-Kč při četnosti svozu 1 x za měsíc,
  3. Studenti, kteří studují a jsou ubytováni mimo obec (internáty, koleje apod.) ve výši

333,-Kč,

 1. Fyzické osoby, které mají v obci pobyt v obci a prokáží, že se v obci dlouhodobě nezdržují (minimálně polovinu roku) ve výši 333,-Kč.

         Doklad, prokazující důvod pro úlevy či osvobození od poplatku např. potvrzení o ubytování mimo obec, doklad o studiu, potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru, v případě zahraničního zaměstnavatele, potvrzení o pobytu v příslušném státu, potvrzením o pobytu v nápravném zařízení apod., je poplatník povinen doložit správci poplatku nejpozději ke dni splatnosti poplatku, příp. první splátky poplatku. Tato podání musí jednoznačně dokládat délku nepřítomnosti poplatníka. Osvobození nebo úleva od poplatku zanikají, zaniknou-li důvody pro osvobození nebo úlevu.

Čl. 7

Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[7]
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[8]

Čl. 8

Odpovědnost za zaplacení poplatku

 1. Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.[9]
 2. V případě podle odstavce 1 vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.[10]
 3. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.[11]

Čl. 9

Přechodné a zrušovací ustanovení

(1)   Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.5/2015 o místním poplatku za provoz systému                                       shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

(2)   Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. 10

Účinnost

            Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2017.

                       

            ...................................                                                       ..........................................

           Mgr. Roman Šťastný                                                                  Jiří Šimík

                   starosta                                                                        místostarosta

 

 


[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2] § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3]§ 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[5] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[6] § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích

[7] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích                   

[8] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích                  

[9]§ 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[10]§ 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[11]§ 12 odst. 3 zákona o místních poplatcích

OZV č. 3/2016, o nočním klidu

Obec Mikulovice

Zastupitelstvo obce Mikulovice

Obecně závazná vyhláška obce Mikulovice č. 3 /2016

o nočním klidu

Zastupitelstvo obce Mikulovice se na svém zasedání dne 20.12.2016 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Předmět

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon.

Čl. 2

Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.[1]

Čl. 3

Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou

1) Doba nočního klidu se vymezuje v následujících případech takto:

a) v noci z 31. prosince na 1. ledna každého roku od 02:00 hod. do 06:00 hod.

b) v době konání tradičních obecních slavností Školní ples (konaný jeden den v měsíci únoru) Pálení čarodějnic (konaný jeden den v měsíci dubnu) Dny obce Mikulovice (konané v měsíci červnu), memoriál Ivana Dosta (konaný jeden den v měsíci červenci), Automotosraz (konaný jeden den v měsíci červenci), Oslava konce léta (konaná jeden den v měsíci září) je doba nočního klidu 02:00 hod. do 06:00 hod.

2) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 1 této obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání.

Čl. 4

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.                                           

.................................                                                             ...................................

   Jiří Šimík                                                                                Mgr. Roman Šťastný

   místostarosta                                                                                  starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 22.12.2016

Sejmuto z úřední desky dne:      09.01.2017

Ve stejném termínu zveřejněno v elektronické podobě umožňující dálkový přístup.

 


[1] Dle ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, platí, že: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.“

OZV č. 1/2017 - kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených obcí Mikulovice a část společného školského obvodu mateřské školy zřízené obcí Mikulovice.

Obec MikuloviceZastupitelstvo obce Mikulovice se na svém zasedání dne 25.4.2017 usnesením č. usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) a c) a § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Stanovení školských obvodů

Školské obvody mateřských škol zřízených obcí Mikulovice se stanovují takto:

a) na základě dohody obcí Mikulovice a Hradec-Nová Ves o vytvoření školského obvodu se stanovuje část společného školského obvodu Mateřské školy Široký Brod, okres Jeseník, Široký Brod 97, , 79084 Mikulovice IČO 62350781, kterou tvoří část Široký Brod a území obce Hradec-Nová Ves.
b) školský obvod Mateřské školy Mikulovice, okres Jeseník, Sokolská 475, 790 84 Mikulovice, IČO 60801093 tvoří části Mikulovice a Kolnovice.

Čl. 2
Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

______________ ______________
Jméno Příjmení Jméno Příjmení
místostarosta starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

OZV č.2/2017 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadůZastupitelstvo obce Mikulovice se na svém zasedání dne 19.12.2017 usnesením č. 52/20/2017 bod 16) usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm.h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Mikulovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává Obecní úřad Mikulovice (dále jen „správce poplatku“).
Čl. 2
Poplatník
(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí :
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.
(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.
(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
Čl. 4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 500,- Kč a je tvořena:
a) z částky 108,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 392,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
(2) Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je obsaženo v příloze, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 odst. 1 v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.
Čl. 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.1. příslušného kalendářního roku nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.1. a do 31.7. příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
(3) Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je splatný jednorázově nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku.
(3) Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu 2, 3 a 4 této vyhlášky je splatný nejpozději do 10 dnů od uplynutí lhůty pro splnění ohlašovací povinnosti a v následujících letech vždy nejpozději do 31.1. příslušného kalendářního roku.
Čl. 6
Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a), která je
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
(2) Od poplatku se osvobozují:
a) Fyzické osoby dle čl. 2 odst. 1 písm. a), které prokazatelně celoročně pobývají v zahraničí nebo se celoročně zdržují v jiné obci na území České republiky,
b) Fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to v případě, že tato osoba, resp. všichni spoluvlastníci předmětné stavby, bytu nebo rodinného domu, mají pobyt na území obce Mikulovice a jejich částí,
c) Fyzické osoby, které mají trvalý pobyt v sídle ohlašovny, u nichž není znám skutečný pobyt,
d) Fyzické osoby ve vyšetřovací vazbě a výkonu trestu.

(3) Úleva se poskytuje a nárok na úlevu od poplatků má:

a) Fyzická osoba při četnosti svozu 1 x za měsíc ve výši 100,-Kč,
b) Třetí a další nezaopatřené dítě v rodinách se třemi a více nezaopatřenými
dětmi žijícími s rodiči ve společné domácnosti , a to ve výši 333,-Kč při četnosti
svozu 14 dnů, 267,-Kč při četnosti svozu 1 x za měsíc,
c) Studenti, kteří studují a jsou ubytováni mimo obec (internáty, koleje apod.)
ve výši 333,-Kč,
d) Fyzické osoby, které mají v obci pobyt a prokáží, že se v obci
dlouhodobě nezdržují (minimálně dvě třetiny příslušného kalendářního roku)
ve výši 333,-Kč.

(4) Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 2) a 3) písm. a), b), c), d)
tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 31.7. příslušného kalendářního
roku.

(5) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených vyhláškou nebo zákonem , nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

Čl. 7
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku
(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti
a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2018 .

................................... ......................................... Mgr. Roman Šťastný Jiří Šimík
starosta místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

Příloha č.1 k OZV č. 42/2017

Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2016

Skutečné náklady za rok 2016 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 1.063.129,- Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 1.063.129,- děleno 2713 (2 653 počet osob s pobytem na území obce + 60 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 392,- Kč.

OZV č. 1/2018, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce

Obec Mikulovice

Zastupitelstvo obce Mikulovice

Obecně závazná vyhláška

č. 1/2018,

kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice se na svém zasedání dne 04.09.2018, usnesením č. … , usneslo na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č:

 • 1/1994 , stanovující cenu vodného a stočného pro obec Mikulovice, ze dne 11.1.

1994.

 • 2/1997, o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na  území obce Mikulovice, ze dne 24.4. 1997.

 • 4/1997, o vytvoření a použití účelového fondu  obce v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997, určeného pro obce postižené záplavami  a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů, poškozených živelnou pohromou – záplavou, ze dne 17.9.1997.

 • 5/1997, kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelového fondu  obce v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997, určeného pro obce postižené záplavami  a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů, poškozených živelnou pohromou – záplavou, ze dne 16.11.1997.

 • Bez čísla, kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelového fondu  obce v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997, určeného pro obce postižené záplavami  a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů, poškozených živelnou pohromou – záplavou, ze dne 24.11.1998.

 • Bez čísla, kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelového fondu  obce v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997, určeného pro obce postižené záplavami  a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů, poškozených živelnou pohromou – záplavou, ze dne 3.2.1999.

 • 4/1999, o vytvoření a použití  účelových prostředků rozvoje bydlení na  území obce Mikulovice, ze dne 13.5.1999.

 • 6/1999, o místním poplatku za provozovaný  výherní hrací přístroj, ze dne 13.5. 1999.

 • Bez čísla, kterou se mění a doplňuje  OZV č. 4/1999, o vytvoření a použití účelových prostředků  rozvoje bydlení na území obce Mikulovice , ze dne 10.4.2000.

 • Bez čísla , kterou se mění a doplňuje  OZV č. 4/1999, o vytvoření a použití účelových prostředků  rozvoje bydlení na území obce Mikulovice , ze dne 30.10. 2000.

 • 1/2002, řád  veřejného pohřebiště Mikulovice, ze dne  14.5.2002

 • 2/2002, řád veřejného pohřebiště Široký Brod, ze dne  14.5.2002

Čl. 2

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

…………….………………

Mgr. Roman ŠťastnýJiří Šimík

                   starosta                                                                              místostarosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: …………… 2018

Sejmuto z úřední desky dne:……………. 2018

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

přihlaste se