obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Směrnice 1/2014 o přebírání, evidenci, vydávání a dalším nakládáním s nálezy

Směrnice 1/2014 o přebírání, evidenci, vydávání a dalším nakládání s nálezy

Zpracoval: Ing. Bc. Věra Kocianová, 2. místostarosta

Schválil: Zastupitelstvo obce dne 15.04.2014 Usnesením č. 121/27/2014

Datum zpracování: duben 2014

Účinnost: dnem schválení


Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Dne 01. 01. 2014 vstoupil v platnost nový zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen NOZ), který v § 1051 a násl. upravuje problematiku nálezů.

2. Tato směrnice upravuje postup přijímání, evidence, vrácení a likvidaci nálezů, které byly nalezeny na území obce Mikulovice a jejich místních částí (dále jen „obce“). Tato směrnice taktéž upravuje nálezy zvířete.

3. Má se za to, že si každý chce podržet své vlastnictví a že nalezená věc není opuštěná. Kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji. Účelem směrnice je tedy umožnit prostřednictvím obce opětovné uplatnění vlastnických práv k těmto věcem jejich vlastníky.

4. Tato směrnice se vztahuje na všechny nálezy, které se řídí ustanovením § 1051 NOZ. Směrnice se nevztahuje na nakládání s:
a) vraky dle § 19 odst. 3,4 zákona 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

b) nálezy věcí, o nichž tak stanoví zvláštní právní předpis (např. občanský průkaz, cestovní doklady, aj.)

Článek 2

Nález věci/zvířete

1. Má se za to, že nalezená věc není opuštěná. Kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji.

2. Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného.

3. Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů; byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení, který se zachová podle jiných právních předpisů, a není-li jich, postupuje, jako by byl nálezcem.

4. Nalezne-li věc několik osob současně, jsou dle § 1062 NOZ vázáni právy i povinnostmi společně a nerozdílně.

5. Je-li nalezeno zvíře, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka, oznámí nálezce nález bez zbytečného odkladu obci, nelze-li z okolností poznat, komu má být vráceno.

6. Osoba, která nalezené zvíře opatruje, o ně pečuje jako řádný hospodář, dokud se jej neujme vlastník.

7. Je-li nalezeno zvíře zjevně určené k zájmovému chovu a nepřihlásí-li se o ně nikdo do dvou měsíců od vyhlášení nálezu, nabude k němu nálezce vlastnické právo.

8. Prohlásí-li nálezce obci, že zvíře nabýt nechce, a svěří-li obec zvíře neodvolatelně osobě, která provozuje útulek pro zvířata, může tato osoba se zvířetem volně nakládat, pokud se o ně nikdo nepřihlásí do čtyř měsíců ode dne, kdy jí bylo zvíře svěřeno. Byl-li nález vyhlášen až po předání zvířete, počne lhůta běžet od vyhlášení nálezu.

9. Nálezci, který nález neoznámí, přisvojí si jej nebo jinak poruší své povinnosti, nenáleží úhrada a nálezné, ani nemůže nález užívat nebo nabýt k němu vlastnické právo. Tím není dotčena jeho povinnost nahradit škodu, např. způsobenou neoprávněným užíváním.


Článek 3

Přijetí a evidence nálezu obcí

1. Věc nalezenou na území obce převezme od nálezce k tomu odpovědný zástupce obce – nalezené věci jsou předávány na podatelnu obce v úředních hodinách.

2. Z hlediska odpovědnostních vztahů obec nepřebírá:

a) věci, které rychle podléhají zkáze - potraviny, krmivo apod.,

b) věci silně znečištěné, zapáchající a vlhké či plesnivé,

c) věci viditelně poškozené,

d) nefunkční elektroniku,

e) věci, u kterých je zcela zřejmé, že se jedná o věci nefunkční, kdy vnitřní mechanismus je poškozen nebo chybí, a tudíž je věc nepoužitelná,

f) u automobilů se posuzuje, zda vozidlo odpovídá definici nálezu, zda je pojízdné nebo jde o vrak, který má odstranit správce komunikace.

3. Převzetí nálezu se děje na základě písemného záznamu, a to „Protokolu o nálezu“. Kopii Protokolu obdrží nálezce, originál je založen obcí.

4. Po přijetí zaeviduje pracovník podatelny nález do „Knihy evidence nálezů“ pod ročníkovým pořadovým číslem. Pořadová čísla jdou chronologicky za sebou od č. 1 v daném roce (příklad
1/2014). Každý nález bude označen ročníkovým pořadovým číslem.

5. V „Knize evidence nálezů“ bude u každého nálezu uvedeno:

a) ročníkové pořadové číslo,

b) datum příjmu, datum nalezení, místo nálezu,

c) popis nalezené věci s uvedením identifikátorů, popř. počet kusů,

d) jméno, příjmení a bydliště nálezce (pokud tyto údaje poskytne - s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů),

e) náklady spojené se správou nalezené věci,

f) datum předání nálezu (nebo výtěžku za něj) vlastníkovi nebo tomu, kdo věc ztratil, a podpis této osoby,

g) podpis nálezce potvrzující převzetí nálezného,

h) prohlášení nálezce o úmyslu nabýt věc do vlastnictví ve smyslu § 1060 občanského zákoníku,

i) datum vyřazení z evidence, způsob vyřazení, popř. datum předání k likvidaci a způsob likvidace.

Článek 4

Nakládání s nálezy

1. Po zaevidování nalezené věci dle čl. 3 zajistí podatelna obce bez zbytečného odkladu vyhlášení nálezu na webových stránkách obce a úřední desce. Nepřihlásí-li se v přiměřené době ten, kdo věc ztratil a má-li věc značnou hodnotu, zveřejní se nález též v Mikulovickém čtvrtletníku.

2. Pokud lze podle nálezu identifikovat vlastníka věci, vyzve podatelna obce bezodkladně tohoto vlastníka písemně či telefonicky k převzetí nálezu.


3. Ostatní nálezy opatřené pořadovým číslem shodným s „Knihou evidence nálezů“ se zpravidla uloží dle jejich charakteru do prostor k tomu účelu určených, a to:

a) drobné věci, objemnější nálezy (jízdní kola, kočárky apod.) či věci značné hodnoty ve skladu obce

b) finanční prostředky v pokladně obce nebo trezoru, příp. na depozitní účet obce

4. O tom, jak bude nalezená věc uschována rozhodne podatelna obce po konzultaci s kompetentními pracovníky obce. Souhlasí-li s tím nálezce či jiná osoba a je-li to vhodné, může rozhodnout, že věc bude uschována u této osoby - nálezce.

5. Věc, která se nedá uschovat bez patrné škody nebo kterou lze uschovat jen s nepoměrnými náklady, obec prodá ve veřejné dražbě a s výtěžkem naloží dle předchozího odstavce; předtím však odečte vlastní náklady s dosavadní správou věci. S neprodejnou věcí obec naloží libovolným způsobem, nejde-li o věc, o níž lze mít pochybnost o její výjimečnosti a hodnotě.

6. Věc nebo výtěžek za ni stržený vydá referent obce včetně plodů a užitků a po odečtení nákladů obce a nálezného tomu, kdo věc ztratil, nebo vlastníkovi, pokud se přihlásí do jednoho roku od vyhlášení nálezu.

7. Přihlásí – li se o věc v zákonné lhůtě její vlastník nebo ten, kdo prokáže, že věc ztratil, je povinen:

a) před převzetím věci prokázat svoji totožnost,

b) prokázat vlastnické právo k věci nebo skutečnost, že věc ztratil,

c) sdělit, kdy a kde byla věc ztracena,

d) sdělit popis hledané věci,

e) provést úhradu nákladů, které obci prokazatelně vznikly ( poštovné, přepravné, parkovné, aj.),

f) zaplatit nálezné, pakliže nálezce nálezné požaduje po osobě, která věc ztratila.

8. Osobu, která žádá o vydání věci a prohlašuje, že je jejím vlastníkem nebo tím, kdo ji ztratil, poučí pracovník podatelny obce o možném spáchání přestupku úmyslného uvedení nepravdivého údaje nebo trestného činu podvodu v případě, že se ukážou být tyto jí uvedené skutečnosti nepravdivými.

9. Náklady spojené s úschovou věci požaduje po tom, kdo věc ztratil nebo po jejím vlastníkovi, pokud se o věc přihlásí.

10. Vydání věci nebo výtěžku za ni se po zjištění totožnosti vlastníka nebo toho, kdo věc ztratil, zapíše do „Knihy evidence nálezů“ , že bude uvedeno datum vydání a poznámka „vráceno“ do příslušné části „Protokolu“ se jednoznačné zapíší údaje o totožnosti vlastníka, tj. jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popř. současné bydliště, podpis vlastníka, popř. jeho poznámka vztahující se k úplnosti, poškození či jiné změně nalezené věci a podpis vydávajícího.

11. Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel. Spočívá-li nález v penězích, mohou je tyto osoby jen užívat; to platí i o výtěžku za věc strženém. Užívat neznamená vlastnit.

12. Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu, vydá mu referent obce věc nebo výtěžek za ni stržený po zaplacení nákladů a nálezného.

13. Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.

14. Po dobu uložení věci obcí odpovídá obec za její ztrátu, zničení nebo poškození, kterou způsobí zanedbáním svých povinností.


Článek 5

Nálezné

1. Nálezné náleží nálezci i tehdy, když lze vlastníka zřejmě poznat ze znamení na věci, nebo z jiných okolností.

2. Nálezné činí desetinu ceny nálezu. Má-li však ztracená věc hodnotu jen pro toho, kdo ji ztratil, nebo pro jejího vlastníka, náleží nálezci nálezné podle slušného uvážení.

3. Požadavek nálezného se zapisuje do Protokolu o nálezu, avšak tento právní vztah je pouze mezi nálezcem a tím, kdo tuto věc ztratil nebo vlastníkem.
 

Článek 6

Závěrečná ustanovení

1. Součástí této směrnice je Příloha – „Protokol o nálezu“

2. Dnem schválení této směrnice se ruší dřívější směrnice a interní předpisy, týkající se nálezů a nakládání s nimi.

3. V případě nejasností je určující § 1051 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.

V Mikulovicích dne

___________________________

Jiří Šimík

starosta

___________________________ ___________________________

Petr Čuj Ing.Bc. Věra Kocianová

1. místostarosta 2. místostarosta


 

PROTOKOL O NÁLEZU

Ročníkové číslo:…………………………….

1. Identifikace nálezce:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

Kontakt:

2. Identifikace nalezené věci/zvířete(charakteristika, velikost, počet, barva, specifické znaky, aj.):

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3. Datum a čas nalezení:

 Místo nalezení:

4. Požadavek nálezného: ANO – NE Ve výši 1/10 hodnoty nálezu: Kč

Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. ________________________

 Podpis nálezce

5. Převzal/a: Dne:

6. Místo úschovy:

7. Vyvěšeno dne:

 ________________________

 Podpis přebírajícího

8. Osoba, žádající o vydání věci/zvířete:

Jméno a příjemní:

Bydliště:

Číslo OP:

Kontakt:

9. Popis ztracené věci/zvířete souhlasí ANO – NE

 Místo a datum ztracení věci/zvířete:

 Dostatečnost prokázání vlastnického práva k věci/zvířeti: ANO – NE

10. Náklady obce za správu věci/zvířete: Kč

 Pokud ano, doklad o úhradě předložen.

11. Věc/zvíře této osobě vydáno dne:

Prohlašuji, že jsem vlastníkem výše uvedené věci/zvířete a jsem si vědom možného spáchání přestupku úmyslného uvedení nepravdivého údaje nebo trestného činu podvodu v případě, že se ukážou být tyto uvedené skutečnosti nepravdivé.

Dále prohlašuji, že jsem výše uvedenou věc/zvíře převzal a v případě, že nálezce žádá nálezné uznávám tento dluh vůči nálezci co do důvodu i výše.

___________________________ ___________________________

Předávající za obec Mikulovice Přebírající

12. Datum vyřazení z evidence:

13. Způsob vyřazení, popř. datum předání k likvidaci a způsob likvidace je uveden na samostatném protokolu, který tvoří nedílnou součást této listiny.

směrnice

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

přihlaste se