obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

OZV č. 2/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obec Mikulovice
Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Mikulovice se na svém zasedání dne 29.10.2013 usnesením č. 109/24/2013 bod 10 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška"):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Mikulovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek").
(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.
Čl. 2
Poplatník
(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí :
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.
(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.
(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
Čl. 4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 500,- Kč a je tvořena:
a) z částky 0,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 500,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
(2) Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je obsaženo v příloze č.1, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.
Čl. 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.1. příslušného kalendářního roku nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.1. a do 31.7. příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
(3) Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je splatný jednorázově nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku.
Čl. 6
Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku se osvobozují:
a) Fyzické osoby, které prokazatelně celoročně pobývají v zahraničí nebo v obci vůbec nepobývají, ačkoliv mají v obci pobyt,
b) Fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a to v případě, že tato osoba, resp. všichni spoluvlastníci předmětné stavby, bytu nebo rodinného domu, mají trvalý pobyt na území obce Mikulovice a jejich částí,
c) Fyzické osoby, které mají trvalý pobyt v sídle ohlašovny, u nichž není znám skutečný pobyt,
d) Fyzické osoby ve vyšetřovací vazbě a výkonu trestu.
(2) Úleva se poskytuje / nárok na úlevu od poplatků má:
a) Fyzická osoba při četnosti svozu 1 x za měsíc ve výši 100,-Kč,
b) Rodiny se třemi a více nezaopatřenými dětmi žijícími s rodiči ve společné domácnosti (úleva třetí a další nezaopatřené dítě) ve výši 333,-Kč při četnosti svozu 14 dnů, 267,-Kč při četnosti svozu 1 x za měsíc,
c) Studenti, kteří studují a jsou ubytováni mimo obec (internáty, koleje apod.) ve výši
333,-Kč,
d) Fyzické osoby, které mají v obci pobyt v obci a prokáží, že se v obci dlouhodobě nezdržují (minimálně polovinu roku) ve výši 333,-Kč.

Důvody pro úlevy či osvobození od poplatku např. potvrzení o ubytování mimo obec,
doklad o studiu, potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru, v případě
zahraničního zaměstnavatele, potvrzení o pobytu v příslušném státu, potvrzením o
pobytu v nápravném zařízení apod., je poplatník povinen doložit správci poplatku
nejpozději ke dni splatnosti poplatku, příp. první splátky poplatku. Tato podání
musí jednoznačně dokládat délku nepřítomnosti poplatníka. Osvobození nebo úleva od
poplatku zanikají, zaniknou-li důvody pro osvobození nebo úlevu. Rozhodným dnem pro
určení nároku na osvobození a úlevu je poslední den kalendářního měsíce.
Čl. 7
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku
(1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.
(2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad poplatek jednomu z nich.
Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.1/2013, ze dne 13.2.2013. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2014.

................................... ................................. ..........................................
Petr Čuj Ing.Bc Věra Kocianová Jiří Šimík
1.místostarosta 2.místostarosta starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

Příloha č.1 k OZV č. 2/2013

Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2012

Počet fyzických osob včetně cizinců a staveb k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba...........................2 820

Skutečné náklady za rok 2012 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 1.510 193,-Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 1.510 193,- děleno 2 820 (2 797 počet osob s pobytem na území obce + 23 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 536,- Kč.
Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky
ve výši 500,- Kč

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

přihlaste se