obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

OZV č. 2/2009 - o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Mikulovice se na svém zasedání dne 16.06.2009 usneslo vydat podle § 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst.2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Část I.
Základní ustanovení

Článek 1

1) Obec Mikulovice touto obecně závaznou vyhláškou zavádí tyto místní poplatky:
a) poplatek ze psů
b) poplatek za užívání veřejného prostranství
c) poplatek ze vstupného
d) poplatek z ubytovací kapacity
2)Výkon správy těchto poplatků vykonává Obecní úřad Mikulovice (dále jen „správce poplatku" ) .

Část II.
Poplatek ze psů

Článek 2
Poplatník

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Mikulovice a v jejich místních částech.

Článek 3
Oznamovací povinnost a vznik a zánik poplatkové povinnosti

1) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
2) Poplatník, který psa staršího 3 měsíců nabyl, je povinen toto oznámit správci poplatku nejpozději do 15 dnů.
3) Povinnost oznámit nabytí psa do držení má i občan, jehož pes je podle zákona nebo podle této vyhlášky od poplatku osvobozen
4) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která
má vliv na jeho výši nebo osvobození, do 15 dnů.
5) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, IČO, bydliště nebo sídlo.
6) Zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skutečnost poplatník správci poplatku oznámit do 15-ti dnů

Všechna oznámení je nutno provést písemnou formou.

Článek 4
Sazby poplatků ze psů

Za prvního psa Za druhého a každého dalšího
psa téhož držitele
a) sazba poplatku za psa
chovaného v rodinném 200,- Kč 300,- Kč
domku
b) sazba poplatku za psa
chovaného v domě 800,- Kč 1.200,- Kč
s více než dvěma byty

Poplatek za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního nebo vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů anebo poživatel sirotčího důchodu činí ročně:

Za prvního psa Za druhého a každého dalšího
psa téhož držitele
a) sazba poplatku za psa
chovaného v rodinném 120,- Kč 180,- Kč
domku
b) sazba poplatku za psa
chovaného v domě 200,- Kč 300,- Kč
s více než dvěma byty

V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

Článek 5
Splatnost poplatku

Držitel psa je povinen zaplatit poplatek bez vyměření a to:
a) nečiní-li poplatek více než 800,- Kč ročně nejpozději do 30.4. každého roku
b) činí-li poplatek více než 800,- Kč ročně, ve dvou stejných splátkách vždy nejpozději do 30.4. a 30.6.
c) vznikne-li poplatková povinnost v průběhu roku po 30.4., je poplatek
splatný nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po vzniku poplatkové
povinnosti

Článek 6
Osvobození od poplatku

1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa,kterým je :
a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu 1a)
b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu výše uvedených osob
c) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy
d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis 1b)
2) Nárok na osvobození od poplatků je držitel psa povinen doložit do 15-ti dnů ode dne , kdy nastala povinnost platit poplatek ( doklad o rodokmenu, čestné prohlášení)
3) Poplatník je povinen správci poplatku vždy do 15. ledna příslušného kalendářního roku prokázat, že důvod osvobození od poplatku či snížení poplatku trvá.

Článek 7
Identifikace psů

Správce poplatku vydá držiteli evidenční známku pro psa s vyznačením názvu obce a evidenčního čísla psa. Známka je nepřenosná na jiného psa.

Část III.
Poplatek z ubytovací kapacity

Článek 8
Předmět poplatku

Předmětem poplatku jsou využitá lůžka v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu

Článek 9
Poplatník

Poplatek z ubytovací kapacity platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla

Článek 10
Oznamovací povinnost

1) Ubytovatel je povinen se zaregistrovat u správce poplatku nejpozději do 15-ti dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik poplatkové povinnosti. Rovněž je povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku a trvání jeho poplatkové povinnosti do 15-ti dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
2)Ubytovatel je povinen při registraci oznámit jméno a příjmení nebo název právnické osoby a adresu trvalého pobytu nebo sídla právnické osoby.
3) Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu ubytovaných , kde budou uvedeny tyto údaje o ubytovaných:
a) jméno a příjmení, datum narození
b) adresa trvalého pobytu nebo místa pobytu v zahraničí
c) číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu
d) datum příchodu a odchodu
e) pořadové číslo

Stránky knihy musí být číslovány.
Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska.
Evidenční knihu ubytovatel uschovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.

Článek 11
Sazba poplatku z ubytovací kapacity

1) Sazba poplatku činí 3,- Kč za každé využité lůžko a den

Článek 12
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný nejpozději do 10-ti dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí každého roku

Článek 13
Osvobození od poplatku

Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:
a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků
b) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob , které tato zařízení vlastní nebo k nim mají právo hospodaření
c) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení
d) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům

Část IV
Poplatek ze vstupného

Článek 14
Předmět poplatku

Předmětem poplatku je vstupné na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, snížené o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit
Článek 15
Poplatník

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá

Článek 16
Oznamovací povinnost

1) Poplatník je povinen nejméně 5 dnů před konáním akce oznámit správci poplatku její pořádání a vstupenky označené cenou, datem, hodinou konání akce a jménem pořadatele předložit ke kontrole a označení
2) Poplatník je povinen správci poplatku sdělit údaje potřebné ke stanovení místního poplatku, zejména druh akce, jméno (název) pořadatele, datum, hodinu a místo konání akce, účel použití výtěžku. Na výzvu správce poplatku dále uvede bydliště nebo sídlo pořadatele

Článek 17
Sazba poplatku ze vstupného

1) Sazba poplatku ze vstupného činí:

a) 20% úhrnné částky vybraného vstupného z akcí podléhajících poplatku
b) 300,- Kč z akcí pořádaných občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi a jinými neziskovými společnostmi se sídlem na území obce Mikulovice

Článek 18
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný nejpozději do 15-ti dnů ode dne ukončení akce, která poplatku podléhá

Článek 19
Osvobození od poplatku

Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny:

a) akce, jejíchž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,. b) divadelní a filmová představení konaná v sále budovy obecního úřadu
c) sportovní akce , pořádané místními tělovýchovnými organizacemi
d) dětská představení nebo programy pro děti
e) výstavy výtvarného umění

Část V.
Poplatek za užívání veřejného prostranství

Článek 20
Předmět poplatku

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících k poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství , jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely , se poplatek neplatí.

Článek 21
Veřejné prostranství

3) Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou všechna náměstí, silnice, ulice, místní komunikace, chodníky, veřejná zeleň, parky, loubí a další prostory přístupné každému bez omezení , s výjimkou pozemků, které nejsou ve vlastnictví obce Mikulovice
Plochy, které je možno užívat jako veřejné prostranství jsou:
V k.ú. Mikulovice:
p.č. – 129/3,3065,3070/3,3073/2,3064,3047/2,3283/4,3089,3091,3075/3,580/5,3076/2,3048/2,3076/1,3286/23053/1,3054/3,3053/2,3053/3,857/1,859/5,
914/1,915/8,3157/1,3157/2,872,913/3,913/2,3141,870/2,3061/1,1028/2,3155,1090/6,1090/2,3155,1128/7,1128/21,1128/28,3182/1,1341,323/1,2065,2208/3,3059/5,3057,3276,3058,252/3,2543,2540/1,406/3,3227/1,3225,3202,3343/1,

V k.ú. Široký Brod:
p.č.- 1576,1576/1,214,215/1,535/2,1537,1530,1520,

V k.ú. Kolnovice:
p.č. – 848,206/2,204/5,3118/4,3118/5,787/1,786/1,262/3,632,754/1,494/2

Článek 22
Poplatník

1) Poplatníkem je fyzická i právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 19

3) Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za placení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.

Článek 23
Oznamovací povinnost

1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně 15 dnů před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 1 den je nutno splnit tuto povinnost před vlastním započetím zvláštního užívání veřejného prostranství, nejpozději však v den vzniku poplatkové povinnosti.
2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení a jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, datum narození nebo IČO.

Článek 24
Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství

1) Za použití veřejného prostranství k umístění zařízení pro poskytování prodeje a služeb, včetně manipulačního prostoru, skládek zboží a prostoru pro vystavení zboží
a) za trvalé umístění ročně za m2 100,- Kč
b) za krátkodobé použití v místě k tomuto
účelu určeném ze m2 a den 30,- Kč

2) Za použití veřejného prostranství k umístění reklamního zařízení
za m2 a den 30,- Kč

3) Za vyhrazení trvalého parkovacího místa ročně
a) osobní vozidlo do 1.5 t 800,- Kč
b) přívěs s tonáží do 750 kg 800,- Kč
c) nákladní vozidlo
- s tonáží do 5 tun 1.500,- Kč
- s tonáží nad 5 tun 2.500,- Kč d) automobilní vlek s tonáží nad 750 kg 1.500,- Kč

Vyznačení parkovacího místa zajistí obec, umístění dopravní značky zajistí majitel, resp. provozovatel vozidla na vlastní náklady
4) Za použití veřejného prostranství pro provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí
za m2 a den 8,- Kč

5) Za použití veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce
za m2 a den 0,- Kč
6) V ostatních případech činí poplatek za užívání veřejného prostranství
za m 2 a den 5,- Kč

Článek 25
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný :
a) při užívání veřejného prostranství na dobu 1 den anebo kratší – okamžitě, tj. v den započetí užívání veřejného prostranství
b) při užívání veřejného prostranství na dobu delší než 1 den – do 5 dnů od posledního dne užívání veřejného prostranství

Článek 26
Osvobození od poplatku

Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:
a) akce, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely
b) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené 1a)

Článek 27
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným ve článku 19 až do dne, kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo odstraněno a veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu.

Část VI.
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Článek 28

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část
může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují
na celé stokoruny nahoru

2) Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplývající z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 280/2009 Sb., Daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění.

Článek 29

1) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo
doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědomen. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Článek 30

Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout

Část VII.
Ustanovení zrušovací

Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2003 o místních poplatcích ze dne 16.12.2003.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2010

.................................. .......................................
Ivan Dost – starosta František Kadaňka – místostarosta

1a) § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení ve znění pozdějších předpisů
1b) např. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

Vyvěšeno na úřední desce dne: 19.6.2009
Sejmuto z úřední desky dne : 7.7.2009

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

přihlaste se