obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

OZV 4/2011 - o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku

Obec Mikulovice

Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku

Zastupitelstvo obce Mikulovice se na svém zasedání dne 25.10.2011 usnesením č. 33/7/2011 bod 16) usneslo vydat na základě dle § 10 písm.d), a § 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Doba konání veřejných hudebních produkcí a veřejných kulturních podniků

(1) Taneční zábavy a jiné kulturní akce (živá hudba) pořádané na volném prostranství lze provozovat pouze v době od 19.00 do 01.00 hodin .
(2) Taneční zábavy, plesy a jiné kulturní akce (živá hudba) pořádané ve vnitřních prostorách lze provozovat pouze v době od 19.00 do 03.00 hodin .
(3) Diskotéky (reprodukovaná hudba) pořádané na volném prostranství i ve vnitřních prostorách lze provozovat pouze od 16.00 do 01.00 hodin.
O povolení výjimky z této OZV č. 4/2011, lze požádat Obecní úřad v Mikulovicích nejméně 7 dní před konáním podniku.

Čl. 2
Oznamovací povinnost

Pořadatel podniku uvedeného ve čl. 1 je povinen oznámit nejméně 7 dnů před jeho konáním Obecnímu úřadu Mikulovicích:

a) jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu bydliště, je-li odlišná od místa trvalého pobytu pořadatele; je-li pořadatelem právnická osoba, název či obchodní firmu, sídlo a označení osoby, která za tuto právnickou osobu jedná,

b) označení druhu podniku (opakujících se podniků), dobu a místo konání včetně údaje o jeho počátku a ukončení,
c) předpokládaný počet účastníků tohoto podniku,

d) počet osob zajišťujících pořadatelskou službu a způsob jejich označení,

e) údaje o osobě pověřené pořadatelem podniku k osobní spolupráci s orgány veřejné moci, pokud pořadatel podniku tuto osobu určí,

f) údaje o osobách, které poskytly k užívání pozemek nebo stavbu, kde se má podnik konat,

g) lhůtu, ve které zajistí úklid místa konání podniku, a způsob tohoto úklidu, jde-li o místa, která nejsou určena a zřízena pro pořádání uvedených podniků,

h) způsob zajištění obecných povinností při nakládání s odpady vzniklými při pořádání akce 1),

i) způsob zajištění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy v oblasti požární ochrany2),

j) dodržení hyg. hlukového limitu upraveného prováděcím předpisem3).

Čl.3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

................ ..................
Jiří Šimík Ivan Dost
místostarosta starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

1) § 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2) zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; obecně závazná vyhláška obce vydaná na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 2. zákona o požární ochraně; nařízení kraje vydané na základě § 27 odst. 2 písm. b) bod 5. zákona o požární ochr.
3) § 32 zákona č. 258 Sb. o ochraně veřejného zdraví , ve znění pozdějších předpisů.

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

přihlaste se